Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Management buy-in / buy-out – en form for generationsskifte

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Management buy-in / buy-out – en form for generationsskifte"— Præsentationens transcript:

1 Management buy-in / buy-out – en form for generationsskifte
Foredrag, den 5. april 2005 Civiløkonomerne Karriere & Kompetence Center

2 Oversigt Generationsskifte – definition og fremtiden
Personlige/strategiske overvejelser Finansiering Generations - beskatningen Model 1 – indløsning Model 2 –holdingselskab Model 3 – tilførsel af aktiver / spaltning Model 4 – søsterselskab Model 5 - aktieombytning Aftalegrundlag

3 Generationsskifte – definition og fremtiden
Generations-/ejerskifte kan betegnes som afhændelsen af en virksomhed som følge af ejerens død, alder, helbred eller ønske om tilbagetrækning. NB: Såvel ejer- som ledelsesskifte.

4 Generationsskifte – definition og fremtiden
På grund af et stort generations-/ejerskiftebehov blandt danske familieejede virksomheder i de kommende 5-10 år vil udbudet af (mikro), små og mellemstore virksomheder være stort. Nogle siger ml virksomheder (indenfor alle brancher og industrier) Det forventes samtidig, at en stor del af disse virksomheder – nogle siger ca. 40 % - skal sælges til nye ejere uden for familien !

5 Generationsskifte – definition og fremtiden
Management buy-in (MBI) / management buy-out (MBO) af eller med deltagelse af ledende medarbejdere er et blandt flere svar !

6 Personlige overvejelser –
Er du MBI/MBO kandidat ? - stil dig selv spørgsmålene: Er jeg egnet som køber? Er jeg og min familie risikovillige? Er jeg og min familie klar til afsavn – tid hjemme og privatforbrug? Hvad er mine stærke og svage sider? Har jeg de nødvendige kompetencer og egenskaber til at eje, lede og drive virksomheden videre? Kan jeg tilføre kernekompetencer?

7 Strategiske overvejelser Identifikation af ”virksomheden”
Er man ”klar/rede” til at få foden under eget bord, er det en fordel ved generationsskifte og management buy-in, at den virksomhed man gerne vil købe og blive (med-)ejer af, har man allerede identificeret. (Forudsætter afklaring af, at det netop er den type virksomhed, der søges) Alt andet lige kender man virksomheden, branchen, trenden og konkurrenterne bedre. Er virksomheden egnet til et ejerskifte ved MBO (fx stabilt cash flow til servicering af optagne lån)? Går ejeren (senior) overhovedet og tænker på ”generationsskifte”, og generationsskifte uden for familien!/?

8 Finansiering Hvor meget skal der betales for virksomheden
Det er et komplekst område at vurdere, hvad en virksomhed er værd. ”Hvad en køber er villig til at give for den” – MBO-køb er ofte fremmedfinansieret og prisen for virksomheden inkl. dens indtjeningspotentiale skal afpasses finansieringsomkostningerne og afkastforventningen. Værdien er også bestemt af avancebeskatning hos sælger!

9 Finansiering- fortsat
I mange virksomhedshandler vil finansieringen af købet være en væsentlig udfordring. Det kan både være finansiering af købesummen og en eventuel refinansiering af virksomhedens driftsfinansiering og investeringer. En forudsætning for, at køber kan vurdere det samlede kapitalbehov er, at der udarbejdes drifts- likviditets- og balancebudgetter for virksomheden straks efter et køb. Med budgetterne som udgangspunkt, kan køber udarbejde en finansieringsplan og vurdere en sammensætning af nødvendig egenkapital og lånekapital i forbindelse med købet. Virksomhedens fremtidige indtjening må kunne forrente og afdrage købesummen, virksomhedens gæld samt give køber en kompensation for risikoen.

10 Finansieringen - fortsat
Egen opsparing Banklån (kaution m.v.) Senior kan nøjes med ”gældsbrev” (udskudt betaling) Indløsning/kapitalnedsættelse til senior (finansiering fra virksomheden) Extern egenkapital (med-investorer) personlige netværk, professionelle investorer, private equity fonde, business angles (private investorer), venture og buy-out fonde, udviklingsselskaber, Vækstfonden

11 Finansieringen -fortsat
Eksterne investorer, der deltager i generationsskifter og MBI/MBO, er selektive. For at få tilsagn om (med-) finansiering kræver det identifikation af spillere i det konkrete segment, samt en god case, en stærk ledelse og en velbegrundet sammenhæng mellem risiko, potentielt afkast og ejerandel. Uanset om man henvender sig til Private Equity selskaber, Venture / buy-out fonde, Business Angels eller andre private investorer, er der behov for rådgivning til udarbejdelse af Forretningsplan og milepæle Budgetter og kapitalbehov Afbalancering af ejernes og investorernes risiko/afkastkrav samt ejerandel Aftalebetingelser ml. køberne Hvem der skal/kan kontaktes afhænger af virksomhedens indtjeningspotentiale.

12 Finansieringen -fortsat eksterne medinvestorer
Egenkapital udefra kunne være fra det personlige netværk eller fra fremmede, professionelle investorer, eksempelvis business angles (private investorer), venture fonde, udviklingsselskaber, equity fonde, med flere. Professionelle investorer vil stille en række krav til et investeringsprojekt, herunder (høje) afkastkrav. Krav som forretningsplan, markedsbeskrivelse, risikovurdering, budgetter og kapitalplan - herunder hvordan investor kan komme ud af investeringen med gevinst (”exit”). Det er en god ide for virksomhedskøberen at søge professionel rådgivning inden der tages kontakt til de rette blandt flere forskellige professionelle (eksterne) medinvestorer. Vær realistisk omkring forventninger til medinvestorers deltagelse (”foden under eget bord” er en sandhed med store modifikationer)

13 Finansieringen –fortsat eksterne medinvestorer
”Forretningsplan” Information og dokumentation om virksomhedens udsigter, mål og strategi er væsentlige for at få et velegnet vurderings- og beslutningsgrundlag. Hvordan kan virksomhedens potentiale for værdiskabelse optimeres? Hvor skal vi hen Er markedet i vækst, og er det attraktivt? Hvordan er virksomhedens konkurrenceposition? Hvordan er virksomhedens nuværende performance? Hvad er virksomhedens ressourcer og kompetencer?

14 Finansieringen - fortsat eksterne medinvestorer
”Forretningsplan - fortsat” Hvor er vi? Hvilke produkter/services vil virksomheden tilbyde i fremtiden? Hvilke markeder/segmenter vil virksomheden operere i?  Hvilke kunder og kanaler skal vi servicere?  Hvilke kompetencer skal give os konkurrencefordele? Hvordan kommer vi derhen ? Hvad er visionen og strategien? Hvad er mile-stones og nøglefaser for at realisere dette?  Hvordan skal organisationen se ud?  Hvilke risici eksisterer, og hvordan kan vi undgå dem  Hvilke finansielle mål kan opstilles?

15 Generationsskiftemodeller
Der findes mange modeller for private virksomhedsovertagelser! Fælles for dem er, at de indebærer især skattemæssige, men også regnskabsmæssige og juridiske problemstillinger. Også tidshorisonten er vigtig; hvor hurtigt, glidende generationsskifte eller 100% overtagelse? Hvilke forberedelser har senior truffet i tide?

16 Generationsskiftemodeller - fortsat
Generelle hensyn til sælger, køber og virksomheden: Sælger: vederlag (”pension”) og avancebeskatning Køber: købesummens finansiering og afdrag på finansiering, og egen fremtidige (højere) avancebeskatning (ved aktiekøb ej afskrivningsgrundlag!) Virksomheden: drift, ledelse, investerings- og driftskapitalbehov

17 Generationsskiftemodeller - fortsat
Særlige skattemæssige overvejelser hos erhverver: - Hvordan beskattes avance ved afståelse af aktier/anparter hos overdrager? Overdrager er selskab ejertid mindre end 3 år: selskabsskat 30% (fra 2005 formentlig 28%) ejertid mere end 3 år: skattefrit (så længe pengene bliver i holdingselskabet) Overdrager er fysisk person ejertid mindre end 3 år: kapitalindkomst (ca. op til 59%) ejertid mere end 3 år: aktieindkomst (ca. op til 28/43%),

18 Generationsskiftemodeller - fortsat
Særlige skattemæssige overvejelser hos erhverver: Succession: lavere købesum, men latent avanceskat på købet af aktierne (lav anskaffelsessum m.v.) Af løn/udbytte skal afdrag og renter på lån til finansiering af købesummen erlægges (rentefradrag kun 32% i skatteværdi for fysisk person, medmindre § 22c, stk. 2, nr. 5 i virksomhedsskatteloven (særlig kapitalafkastordning ved erhvervelse af aktier/anparter) anvendes.) Udtræk af løn: beskatning som personlig indkomst, op til 63% Udtræk af udbytte: fysisk person (aktieindkomst, ca. op til 59%), holdingselskab (20% af aktiekapitalen i mere end 1 år): skattefrit

19 Generationsskiftemodeller - fortsat
Succession: Udskydelse af aktieavancebeskatning ved salg af virksomheder i selskabsform (A/S /ApS) til ”nære medarbejdere” (ABL § 11 og § 11a): Virkning af succession: afståelsessum er skattefri for overdrager erhverver overtager udskudt (latent) avanceskat, idet der indtrædes i oprindelig anskaffelsessum Betingelser: fuldtidsansat i mindst 3 af de sidste 4 år og på overtagelsestidspunktet

20 Købs-/Generationsskiftemodeller - fortsat
Betingelser (succesion for nære medarbejdere), fortsat: - salg af hovedaktionæraktier (min. 25% af kapitalen el. mere end 25% af stemmerne i de seneste 5 år) - ikke ved pengetanke (indtægter/aktiver med mere end 50% fra/i fast ejendom, kontanter, værdipapirer) - mindst 15% af stemmerne overdrages (fra gang til gang) (evt. 15% nu og yderligere 15% inden for næste 5 år, osv. (mulighed for glidende generationsskifte - kun unoterede aktier/anparter

21 Konkrete generationsskiftemodeller
Model 1 – Indløsning (kapitalnedsættelse) Formål/fordel: driftsselskabet skal mest muligt finansiere ”vederlaget” til overdrager. LL § 16: kapitalnedsættelse svarer skattemæssigt til udbytte (og ikke delrealisation): hele beløbet beskattes, og ikke kun avance. Hvis senior har holdingselskab (min. 20% af aktier/anparter i driftsselskabet i en periode på min. 12 måneder (før eller efter), så er udbytte skattefrit. Undertiden risiko for, at det betragtes som aktiesalg, hvis erhververs kapitalforhøjelse sker samtidig. Erhverver skal dog mindst have kr el (ny minimumskapital), hvis alle overdragers aktier indløses/annulleres ved kapitalnedsættelse.

22 Konkrete generationsskiftemodeller
Model 1 – Indløsning (kapitalnedsættelse) - fortsat Den regnskabsmæssige egenkapital skal mindst være lig med ”vederlaget” (”indløsningsprovenu”)! Efter kapitalnedsættelsen skal der være dækning for minimums aktiekapital og bundne reserver. ”Stille reserver” (fx ejet fast ejendom) – kan fås frem i egenkapital via bunden opskrivningsreserve og efterfølgende fondsaktieemission til overdrager. NB: skal ske i (meget) god tid forinden en indløsning/kapitalnedsættelse, da ellers omgåelse af bindingskrav af opskrivningsreserve.. Driftsselskabets fremtidige likviditets-/kapitalbehov skal også være fornødent (kan evt. klares via nye banklån, som erhverver kautionerer for, uden at der er tale om ulovlig selvfinansiering). Kapitalnedsættelse: kræver bl.a. indrykning af proklama (3 måneders frist for kreditorer til at anmelde krav og evt. få sikkerhed.

23 Konkrete generationsskiftemodeller
Model 2 – Holdingselskab hos erhverver Fx hvis model 1 (indløsning) ikke kan stå alene (”indløsningsprovenu” er ikke nok). bør også i øvrigt altid overvejes på grund af, at fremtidige udbytter fra Drift A/S kan hentes hjem skattefrit. Formål/fordele: dels at Drift A/S mest muligt finansierer ”vederlaget” til overdrager dels at hæftelsen (til en vis grad) kan begrænses til dette holdingselskab

24 Konkrete generationsskiftemodeller
Model 2 – Holdingselskab hos erhverver - fortsat dels at renter på lånet til finansiering af ”restkøbesum” for erhvervelsen kan trækkes fra med 100% skatteværdi (uden at skulle anvende de nyere ret komplicerede regler for den særlige kapitalafkastordning for fysiske personer ved erhvervelse af aktier/anparter) dels at udbytte (der evt. skal bruges til tilbagebetaling af finansiering/lånet) som nævnt kan hjemtages skattefrit til holdingselskabet dels hvis de nye regler om sambeskatning gennemføres, vil der også ved delvist generationsskifte kunne opnås sambeskatning mellem holdingselskab og Drift A/S, hvis holdingselskab ejer min. 50% af aktiekapitalen i Drift A/S; herved kan rentefradraget alt andet lige hurtigere udnyttes (NB: valg af sambeskatning er bindende i 10 år) dels at ved senere salg af aktier/anparter efter 3 års ejertid, er evt. avance skattefri (kan være aktuelt hvis der er venture kapital eller private equity kapital med til management buy-out (på grund af deres ”exit strategy”)

25 Konkrete generationsskiftemodeller
Model 3 – Tilførsel af aktiver / grenspaltning Skattefri spaltning af del af Al Drift A/S’ virksomhed til nyt selskab (Ren Drift A/S) ejet af senior’s holdingselskab. Et selskabs (skattefri) overdragelse af tilhørende aktiver/passiver for hele / del af en selvstændig virksomhed til et nyt selskab mod at få aktier i det nye selskab. Når der er tid til planlægning af generationsskiftet (dvs. forstadium)! Formål/fordele: kun de driftsrelevante aktiver ved virksomheden skal til sin tid finansieres ved erhvervelsen af aktier/anparter i Ny Drift A/S (og ikke også egenkapitalen fx fast ejendom, der ligger i det gamle Gl. Drift A/S); erhververs finansieringsbyrde mindskes. hvis planlagt 3 år forud, ingen skattepligtig avance hos senior holding. Hvis ej planlagt så lang tid forud, så kan evt. ”søsterselskabsmodel” anvendes som alternativ til spaltningsmodellen, hvor der er en 3-årig ejertidsbegrænsning hos senior-holding som vilkår for tilladelsen fra Told & Skat. Ellers mulighed for delvist generationsskifte.

26 Konkrete generationsskiftemodeller
Model 4 – ”Søsterselskabsmodel” Senior A/S sælger (del af) dets virksomhed til et nystiftet A/S, der ejes af den yngre generation/MBO-folkene Formål/fordel: kun de driftsrelevante aktiver ved virksomheden skal finansieres ved erhvervelsen (dvs. i det nystiftede A/S skal der ikke indskydes flere penge ind end nødvendigt) hæftelsesbegræsning der skabes skattemæssigt afskrivningsgrundlag i det nye A/S ved virksomheder, hvor deltagerne i MBO kun ønsker at overtage en del af driftsaktiviteterne dog alm. realisationsbeskatning hos Senior A/S (genvundne afskrivninger m.v.) og evt. tinglysningsafgift ved fast ejendom

27 Konkrete generationsskiftemodeller
Model 5 – Aktieombytning Senior etablerer holdingselskab som forstadium til generationsskift. Formål/fordele: Nyt (Holding) ApS stiftes ved indskud af aktierne i Drift A/S, og Senior har ombyttet sine aktier i Drift A/S med anparter i Holding ApS, der nu ejer Drift A/S. Muliggør senere let anvendelse af indløsningsmodel (dvs. uden Told&Skat tilladelse) eller evt. slankning af egenkapital i Drift A/S via ekstra-/ordinær udbytteudlodning (der modtages skattefrit i holding) og dermed mindskelse af den købesum, erhverver skal erlægge ved generationsskiftet, eller den kapital, der skal tilvejebringes for indskud i Drift A/S – generationsskifte uden realisationsbeskatning hos erhverver.

28 Konkrete generationsskiftemodeller
Model 5 – Aktieombytning - fortsat Skattefri aktieombytning kræver tilladelse fra Told & Skat. Vilkår: 3 års bindingsperiode, hvor kontrollen over det nye Drift A/S ikke må ændres. Dvs. model forudsætter, at generationsskifte enten er planlagt 3 år før et fuldstændigt generationsskifte eller at der kun gennemføres et (delvist) generationsskifte i 2 eller flere tempi, hvor seniors nye holdingselskab bevarer kontrollen (dvs. mere end 50% af stemmerne) i de 3 følgende år og erhververs stemmeandel øges i den periode.

29 Konkrete generationsskiftemodeller
Disse og flere, mere indviklede modeller kan kombineres, og det beror på omstændighederne, hvilken det er at foretrække og stiller begge parter bedre. Dog kan fx holdingstiftelse hos erhverver evt. også hos overdrager ofte være en fordel. Undertiden (bør) startes med at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse til A/S el. ApS af seniors virksomhed.

30 Generationsskifte - aftalegrundlag
- Investeringsaftale/anpartshaveroverenskomst på køberside, hvis flere med i MBO - Finansieringsaftale med bank/långiver - Aktieoverdragelsesaftale med senior - Evt. gældsbrev til senior Evt. aktionæroverenskomst med senior ved generationsskifte i flere tempi Og selvfølgelig en række selskabsretlige dokumenter

31 Generationsskifte - aftalegrundlag
Investeringsaftale/anpartshaveroverenskomst på køberside, hvis flere med i MBO: Parternes bidrag, indskud Pligt til mer-indskud, pre-emptive rights, udvanding (dilution) Ledelsen, beslutningsdannelse Udbytte, konsolidering, aflønning Indbyrdes forkøbsrettigheder Tag along / drag along rights Exit strategy (hvem kan ”drive”?) Opsigelse/genforhandling Konkurrenceklausuler ved udtræden

32 Generationsskifte - aftalegrundlag
- Finansieringsaftale med bank/långiver Lånebeløbet Lånets løbetid Forrentning, afdrag, betalingsterminer Ekstraordinære afdrag Genbelåning (kreditramme til virksomheden) Sikkerheder (pant i erhvervede aktier, pant i holdinganparter, kaution) Misligholdelse

33 Generationsskifte - aftalegrundlag
- Aktieoverdragelsesaftale med senior Købesummen, beregning, betinget del (earn-out) (regulering) Berigtigelse af købesummen – kontant betaling eller gældsbrev (sekundært pant i aktierne til sikkerhed) Visse garantier om aktier og driftsforhold (erstatning ved brud) Konkurrenceklausul, kundeklausul, medarbejderklausul Offentliggørelse (information til kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere m.v.) Ledsagende aftaler (evt. udlejningsaftale, hvis senior/seniors holding ejer fast ejendom, hvorfra virksomheden drives, eller konsulent-/ansættelsesaftale med senior) Regler om misligholdelse af evt. gældsbrev eller lign.

34 Generationsskifte - aftalegrundlag
Evt. aktionæroverenskomst med senior ved (delvist) generationsskifte i flere tempi Call og put optioner på resten af aktierne, betingelser Salgsforbud hos senior Aftaler om differentieret stemmevægt, forlods udbytteret Ledelsen, beslutningsdannelse, Aflønning Konkurrenceklausul Afviklingsregler ved misligholdelse/uenighed

35 Management buy-in / buy-out – en form for generationsskifte
Advokat Nils Kjellegaard Jensen, LL.M. (L) Advokatfirmaet Kjellegaard Jensen Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup (tlf.) (fax)


Download ppt "Management buy-in / buy-out – en form for generationsskifte"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google