Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektopgaven i Folkeskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektopgaven i Folkeskolen"— Præsentationens transcript:

1 Projektopgaven i Folkeskolen
projektarbejdsformen i udskolingen Med udgangspunkt i materialet ”Mine projekter” Præsentation – uddeling af powerpoint og bog Lola Nielsen

2 Hvorfor projektarbejdsformen?
Kompetencer – stillingsannoncer Formål i samfundsfag og folkeskoleloven Samfundsfaglig metode – rapport fra udvalget til fornyelse af samfundsfag 2006 Den der arbejder er den, der lærer! Undervisningsdifferentiering Forberede sig til at indgå i samfundet og på arbejdsmarkedet, giver eleverne de kompetencer, det kræver – kommer ind på de specifikke kompentencer senere. Formålet i samfundsfag og folkeskoleloven: demokratisk dannelse. Projektarbejde er en god måde at arbejde på i faget samfundsfag, da det berører mange af fagets metoder og understøtter fagets formål – selvstændighed, kildekritik osv. Mulighed for at vejlede mere målrettet, da eleverne kan arbejde på flere niveauer.

3 Inspiration Overemne Delemne Gruppedannelse Dokumentation af arbejdsprocessen Vejledning Problemstilling Informationssøgning Metoder Produkt Præsentation Bedømmelse Breve til eleverne Projektarbejde

4 Inspiration - Stillingsannoncer Eksemplarisk - Klassens behov
- Ejerskab Idéfase – det er vigtigt at eleverne er med! – eksemplarisk, det er selve arbejdet, der lærer eleverne noget, emnet er i princippet ikke så vigtigt. Balancegang: skal inspirere eleverne, men kan også tage energien fra dem og man kan risikere, at eleverne kopierer.

5 Kompetencer Forandringskompetence Læringskompetence
Relationskompetence Meningskompetence Forandringskompentence – refleksivt moderne – tingene går hurtigt. Evnen til at kunne finde nye veje – (innovationskompetence). Mobilitet – villighed og evne til at flytte sig geografisk og socialt. (også et argument for samarbejde) Læringskompetence: Faglige kompetencer, indgå i og udvikle et fællesskab, evne til at kunne drage nytte af forskellighed, at kunne sætte sig ind i et nyt stofområde hurtigt. Relationskompetence: Danne netværk, kommunikation – brug at it, påtage sig et ansvar. Meningskompetence: Evnen til at kunne fokusere på det vigtigste, personlighed, identitet - at kunne se en mening med det, man foretager sig.

6 Mennesker i nød i det 21. århundrede
Den svære tid Bredt og smalt God tid ? Ung i dag i Danmark Det gode liv i nutiden Overemne tværfagligt Interessant Mennesker i nød i det århundrede Valg af overemne skal foregå tidligt i processen – gerne et par måneder før selve projektet. Eleverne skal være med og føle sig hørt! Brainstorm og fokusering – forklar! Inspireret af Delphin-evaluering: Hver elev skriver 3 temaer, eleverne krydser af, hvilke de er enige i. – alle bliver hørt!

7 Angst- og tvangshandlinger
Fugleinfluenza Tsunamiens ofre Voldsofre ? Angst- og tvangshandlinger Delemne Gadebørn Orkanen Katrina Emnet skal afgrænses i tema, tid og sted! Hvis der er begreber, der kræves en forklaring på, skal eleverne gøres opmærksomme på dette. Narkoprostituerede

8 Gruppedannelse Hvis man arbejder med nævnte metode til valg af overemne og delemne, er grupperne muligvis blevet til i processen. Ellers er det vigtig at understrege, at man kan blive positivt overrasket – nævn eventuelt også kompetencerne – man skal kunne arbjede med mange forskellige slags mennesker – eksempelvis teamsamarbejde på en skole!!

9 Gruppedannelse

10 - Logbog Projektplan - formål - Dagsorden til vejledning Dokumentation - Logbog efter vejledning - Personlig

11 Dokumentation

12 Dokumentation

13 Dokumentation

14 Dokumentation

15 Dokumentation

16 Den svære vejledning: projekt\Den svære vejledning.doc
- Elevens projekt - Vejledningsaftale - Vejlederens rolle Vejledning - Organisering Vejlederens logbog Forsøge at vejlede ud fra problemstillinger. Holde fokus – struktur Forholdet mellem formålet oig problemet giver vejlederne mulighed for at få gruppen afklaret i forhold til problemstillingen: Hvad er jeres formål og hvordan passer det til jeres problemstilling? Vejledes i at kvalificere eleverne i at løfte deres undersøgelse fagligt. De skal have teori med! En del af undervisningen – man kan vejlede (hjælpe) forskelligt – undervisningsdifferentiering. Eleverne skal bruge problemstillingen – gøre eleverne målrettede mod problemet – gå ind i cirklen: problem – metode – produkt – problem metode – produkt. Den svære vejledning: projekt\Den svære vejledning.doc

17 Gruppe:_____________________________________________
Problemstilling:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Generelle observationer:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18 Vejledning

19 Samarbejde: Engagement: Fagligt indhold: Tværfaglighed: Kreativitet: Selvstændighed: Kildekritik: Overblik: Navn:________

20 Er det rimeligt, godt, skidt Handling Problemstilling
Hvad kan, skal, bør gøres Er det rimeligt, godt, skidt Handling Problemstilling Holdning vurdering Hvorfor hvordan Kursisterne skal arbejde med at vejlede ud fra problemstillingen på næste slide. Hvem hvad hvor Forklaring forståelse Data/fakta

21 Vejledning i problemstillingsfasen
Begreber skal afklares og defineres Gemmer der sig en hypotese i problemstillingen, skal den trækkes frem og gøres til en del af undersøgelsen. Hvis emne og problemstilling er for langt fra hinanden, så skal emnet ændres, så det passer til problemstillingen Typisk elevformulering: Hvordan kan det være…, søger forklaringer og kan ændres til: Hvad er forklaringen på… Lad eleverne bruge hv-ord aktivt – de kan ændre deres spørgsmål ved at bruge et andet hv-ord. Eleverne skal have et formål med undersøgelsen Tema, tid og sted Mulighed for at belyse problemstillingen

22 Indledning: Besvarelse af data/fakta, en skildring af problemet.
Ifølge en undersøgelse fra år 2002 fra center for selvmordsforskning, viser det sig, at i folkeskolens ældste klasser, har hver sjette pige prøvet at skade sig selv mindst en gang med vilje. Der er en tendens til at flere og flere piger med ondt i livet bliver selvdestruktive. (kilde) Problemstilling Det er lettest for eleverne at forholde sig til ét spørgsmål fra hvert trin. Nogle kan godt finde ud af, at et spørgsmål kan indeholde flere niveauer fra trappen. Er det medierne, der skaber uopnåelige idealer og større forventninger til de unge piger, eller er der andre årsager? Hvad kan vi, som samfund, gøre for at afhjælpe dette problem?

23 For en del mennesker er vold mod sagesløs blevet en del af hverdagen - og dette med konsekvensen for voldsofre på kort og lang sigt. Kan Danmark, som velfærdssamfund, stå model til denne udvikling? Og hvad kan vi, som unge, gøre for at få tallet af voldsofre til at falde i Danmark? Problemstilling Arbejde betyder mere og mere for danskerne, de bruger mere tid på arbejdet. Vi vil gerne undersøge: Hvilken betydning har danskernes arbejde for deres opfattelse af livskvalitet? Er det godt, at danskerne bruger så meget tid på deres arbejde? Hvad kan danskerne gøre for at bevare ”det gode arbejde”?

24 A+B+relation=spændingsfelt
Unge piger+selvdestruktiv adfærd+medierne=spændingsfelt Voldsofre+velfærdssamfund+stigning af vold mod sagesløs=spændingsfelt Problemstilling Danskerne+livskvalitet+arbejde=spændingsfelt

25 - God tid før selve projektugen
- Forberede søgeord - Artikelbaser - Skolebiblioteket og folkebiblioteket - Internettet – Vær opmærksom på ophav! Information - Alsidig og ny information - Kildekritik - Kildeliste Forklare eleverne forskellen på teori og empiri – teori er fortolkning af data – forklaringer – begrundede antagelser om systematiske sammenhænge. Empiri: Det ufortolkede – indsamlet data. Casemetodikken: belyser noget udfra enkelteksempler – kan danne baggrund for hypotese, men kan ikke sige noget om større sammenhænge fx kan en undersøgelse af én skole ikke udgøre en forklaring på hvordan det forholder sig på alle skole – repræsentativitet!

26 Gode Internetsider www.dr.dk www.undervisningsavisen.dk Infomedia
Faktalink Polfoto – ministeriernes hjemmesider. – håndbog i dansk politik

27 - Gennemgang af metoderne inden selve ugen
- Valg af metode - Vejlederen med i processen - Interview - Spørgeskema Metoder - Observation - Bruges til noget - henvisning kvalitative: skal tolkes – siger noget om syn på/forestillinger/relationer/processer Kvantitative: Måles, vejes, tælles – omfang, grad af, udbredelse.

28 ? Sammenhæng Udtryksform Hjælp Rolle i fremlæggelsen Produkt
Begrundelse Målgruppe! Skolens rammer Tiden målgruppe

29 Problemstilling - begyndelse
Brug rummet Problemstilling - begyndelse Fremtoning ? Hjælpemidler Variation Præsentation Produkt Kommunikation Stimuler sanserne

30 Arbejdsproces - Fagligt indhold Bedømmelse Produkt Fremlæggelse Navn:
Arbejdsproces: selvstændighed, disciplin, overblik, overskud, fordybelse, samarbejde, har søgt vejledning ved behov, kildekritik, har kunnet trække på relevant hjælp udefra, planlægning, arbejder med problemstillingen/formålet, grundighed, (kunne navigere i kaos) Fagligt indhold: Tværfaglighed, anvende faglige teorier og begreber relevant, metoder: problemanalyse, kildekritik, skelne mellem data/fortolkning, faktaviden, holdningsdiskussion, overveje handlemuligheder/løsninger. Produkt: fagligt, æstetisk, håndværksmæssigt godt udført – passer det ind i projektet og til målgruppen, bruges det i fremlæggelsen? Fremlæggelse: Svares der på problemstillingen? Kan godt være diskuterende, men skal referere tilbage til problemet og argumenteres/dokumenteres. Bruges begreber, teori, metode relevant? Bliver der refereret til formålet – hvad kan svarene bruges til? Målgruppe, interessant, sanser – sammenhæng. Bliver tiden fyldt ud/variation?

31 Problemstilling/konklusion:
Produkt: Variation: Brug af rummet: Hjælpemidler: Kommunikation: Gruppe: Bedømmelse

32 Fremtoning/sprog/kropssprog:
Faglig formidling: Kontakt til publikum: Kontakt til gruppen: Navn: Bedømmelse

33 Kære elever i 9.a, Hermed skema for jeres projektuge. I får tildelt en vejleder og skal have mindst tre vejledningsaftaler i løbet af ugen. I kan aflevere en dagsorden for vejledningen senest dagen før kl på . Vores adresser står nederst på siden. Til første vejledning skal I aflevere: Problemstilling Foreløbig kildeliste Projektplan Social kontrakt Til vejledningen kan vi lave en vejledningsaftale, hvis I ønsker det. Sørg for at aftale alle vejledningerne inden ugen går i gang. I kan selvfølgelig også få vejledning udover de aftalte tider. I kan også altid e til os eller ringe. Med venlig hilsen Anne-Marie og Lola

34 Kære elever i 9.a, Projektugen nærmer sig sin afslutning. Vi har en klar fornemmelse af, at I har arbejdet godt og allerede har fået meget ud af projektugen. På fredag kl skal I aflevere: Endelig problemstilling Endelig kildeliste Produkt Begrundelse for valg af produkt (overvejelser om, hvordan I bedst muligt får formidlet jeres budskab til målgruppen) Disposition for fremlæggelsen + liste over hjælpemidler, som skal bestilles til fremlæggelsen logbøger Plan for fremlæggelse: Mandag: Tirsdag Kl. 9.00: Narkoprostitution Kl. 9.00: Tsunamiens ofre Kl : Katrina Kl. 9.45: Angst- og tvangshandlinger Kl : Voldsofre Kl : Fugleinfluenza Kl : Frokost (Søren har kage med) Kl : Gadebørn Kl : Frokost og evaluering (Klassekassen giver pizza) Med venlig hilsen Anne-Marie og Lola

35 www.mineprojekter.gyldendal.dk Lidt læsestof til læreren
Kopisider til materialet Bedømmelse

36 Eksempler på udtalelser
Under Middel: projekt\under middel.doc Middel:projekt\middel.doc Over middel:projekt\over middel.doc Skal altid følges op af en mundtlig evaluering!


Download ppt "Projektopgaven i Folkeskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google