Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erkendelsesteori: vidensmodel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erkendelsesteori: vidensmodel"— Præsentationens transcript:

1 Erkendelsesteori: vidensmodel
Mening: informationsbearbejdelse Sandhed: data Begrundelse: argumentation viden videnskab videnskabsteori erkendelsesteori vidensmodel bevidsthed metodologi fagl. metoder projektskrivning Meningsdannelse eller oversættelse af information til mening

2 Erkendelsesteori - meningsdannelse
Ifølge Lübcke 1996 er ”'Erkendelsesteori' … navnet på en række filosofiske undersøgelser af den menneskelige erkendelse, dens betingelser, muligheder, natur og grænser.” Én af disse undersøgelser går ud på, hvad bevidsthed er. Det svarer til problemstillingen: Hvordan kan man være eller blive bevidst om noget? Blandt moderne videnskabsteorier er det især fænomenologi der beskæftiger sig med erkendelse og viden som bevidsthedsfænomener. Vender man problemstillingen informationsteoretisk, så lyder den: Hvordan kan vi udfra information om noget danne en mening om dette?

3 Erkendelsesteori - informationsteori
Set med informationsteoretiske øjne og med en informations-fag-relateret videnskabsteori som mål er det oplagt at lede efter en sammenhæng mellem erkendelses- og informationsteori. Problemstillingen lyder så: findes der en sammenhæng mellem erkendelse/viden og information? Problemstillingen søges besvaret gennem den efterfølgende bevidsthedsmodel.

4 Bevidsthedsmodel- meningsdannelse
genstand g1 genstand sanse g2 percepter føle bevidsthed subjekt Tænke: Tern(g1) huske omverden: ting/rum/tid

5 omverden: ting/rum/tid
genstand g1 genstand sanse g2 omverden: ting/rum/tid skal forstås som det verdens- eller virkelig-hedsudsnit, som er sanseligt og praktisk tilgængeligt for en individuel bevidsthed eller et subjekt (lyseblå cirkel i centrum). percepter føle bevidsthed subjekt Tænke: Tern(g1) huske omverden: ting/rum/tid

6 omverden: ting/rum/tid
genstand genstand g1, g2 modellerer to forskellige fysiske genstande i omverdenen. De befinder sig forskellige steder i rummet, men inden for det samme tidsrum, har bestemte egenskaber og relationer (til andre ting) og virker på omverdenen. Pilene fra genstandene til bevidstheden modellerer de sansbare virkninger g1 og g2 udøver på subjektet. Disse virkninger transmitterer information fra genstandene som kilde/ sender til subjektet som modtager. g1 sanse g2 percepter føle bevidsthed subjekt Tænke: Tern(g1) huske omverden: ting/rum/tid

7 omverden: ting/rum/tid
sansning genstand sanse: sansning oversætter omverdenens virkninger (signaler) på subjektet til kropsegne signaler (= nerveimpulser). Pilene fra sansning over hukommelse og tænkning til percepterne antyder, at sanseindtryk kan blive bearbejdet (processeret) til percepter. g1 sanse g2 percepter føle bevidsthed subjekt Tænke: Tern(g1) huske omverden: ting/rum/tid

8 omverden: ting/rum/tid
hukommelse genstand g1 sanse g2 percepter huske: at huske er en bevidsthedsproces, hvor aktuelle oplevelser fremkalder (associeres med) lignende oplevelsers erindringsspor. Disse bruges som sammenlignelses-mønstre. Hukommelsen kan opfattes som et lager af erkendelses-mønstre (type, skema, frame). føle bevidsthed subjekt Tænke: Tern(g1) huske omverden: ting/rum/tid

9 tænkning: konception (begrebsliggørelse)
genstand g1 sanse g2 tænke: tænkning sammenligner sanseindtryk med tidligere percepter/erfaringer, som er lagrede i hukommelsen. Denne proces resulterer –hvis den finder lignende percepter – i en tanke/formodning/antagelse (hypotese) om, at det sansede er en bestemt type ting (begreb). Processen foregår som digitalisering, dvs. som oversættelse/omkodning af oplevelse til symbol. percepter føle bevidsthed subjekt Tænke: Tern(g1) huske omverden: ting/rum/tid

10 omverden: ting/rum/tid
perception genstand g1 sanse g2 percepter/koncepter: er resultat eller produkt af sansningers bearbejdelse til en genstandsopfattelse (mening/intention). Processering af sanseindtryk til percepter inddrager hukommelse og tænkning. De stiplede pile symboliserer bevidsthedens genstandsrettethed eller intentionalitet. percepter føle bevidsthed subjekt Tænke: Tern(g1) huske omverden: ting/rum/tid

11 tænkning: proposition
genstand En tanke har form af en proposition. Propositioner kan symboliseres som fx Tern(g1) eller Cyl(g2). Læs: ’g1 er en terning’, ’g2 er en cylinder’. Her symboliserer Tern og Cyl bestemte begreber, mens g1 og g2 betegner (refererer til) bestemte genstande. Bemærk, at tænkning i modellen overlapper både hukommelse og perception. g1 sanse g2 percepter Tænke: Tern(g1) Cyl(g2) føle bevidsthed subjekt huske omverden: ting/rum/tid

12 omverden: ting/rum/tid
følelse genstand g1 føle: følelse opfattes her som en kompleks indre oplevelse af det, der foregår i bevidstheden. Dette symboliseres ved de forskelligfarvede pile fra alle de andre bevidsthedselementer hen til følelsen. sanse g2 percepter føle bevidsthed subjekt Tænke: Tern(g1) huske Ifølge den opfattelse integrerer følelse forskellige bevidsthedstilstande (sansning, tænkning, hukommelse) og resulterer i en sanselig vurdering af det oplevede for den oplevende. Følelsen ”siger” os, om det, vi oplever er velgørende eller ondtgørende, lystfuldt eller smertefuldt. Følelse har noget at gøre med æstetik og værdilære. omverden: ting/rum/tid

13 omverden: ting/rum/tid
bevidsthed 1. betydning bevidsthed som samlebetegnelse for de forskellige former for oplevelse, opmærksomhed el. opfattelse, dvs. bevidsthedstilstande (mentale akter): erindrings-, forventnings- og fantasiforestillinger tænkning (jf. forstand og fornuft) perceptioner (dvs. genstandsrettede, organiserede sansninger) følelser (had/kærlighed, frygt, osv.) stemninger (vemod, angst., osv.) genstand g1 sanse g2 percepter føle bevidsthed subjekt Tænke: Tern(g1) huske omverden: ting/rum/tid

14 omverden: ting/rum/tid
bevidsthed, 2., 3. betydning genstand g1 sanse g2 percepter bevidsthed som betegnelse for de meninger, teorier el. synspunkter, som knytter sig til et bevidst væsen. føle bevidsthed subjekt Tænke: Tern(g1) huske Endelig benyttes 'bevidsthed' som et andet ord for selvbevidsthed, dvs. min b. (eventuelt min viden) om min egen b. (el. situation). omverden: ting/rum/tid

15 Sammenhæng bevidsthed i 1. og 2. betydning: intentionalitet
Sammenhængen mellem bevidsthed som (subjektiv) oplevelse og som (objektrettet) genstandsbevidsthed eller meningsdannelse er fænomenologiens egentlige undersøgelsesmål. Sammenhæng bevidsthed i 1. og 2. betydning: intentionalitet Sammenhængen mellem brugen af ordet 'bevidsthed' i 1. og 2. betydning bygger på, at - med undtagelse af de primitive sansedata og måske selvbevidstheden - er b. en genstandsb., dvs. en række b.s-tilstande, der er rettede imod noget (genstanden), som der menes noget om (jf. intentionalitet). Følgelig har det været nærliggende at lade ordet 'b.' dække såvel oplevelsen af noget ('b.' i 1. betydning) som meningen om dette noget ('b.' i 2. betydning). Følelse, som forklaret ovenfor, er en integration (samspil, samvirkning) af oplevelse og mening. (jf. Lübcke 1996)


Download ppt "Erkendelsesteori: vidensmodel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google