Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældremøde mandag d. 18. marts 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældremøde mandag d. 18. marts 2013"— Præsentationens transcript:

1 Forældremøde mandag d. 18. marts 2013
Ny udskoling Forældremøde mandag d. 18. marts 2013

2 Dagsorden Velkomst Baggrunden for og mål med en ny udskoling
Orientering om processen i forbindelse med udvikling af udskolingen. Præsentation af den ny model for udskoling Spørgsmål og kommentarer.

3 Den ny udskoling betyder en ændret hverdag og ny organiseringen af undervisningen, som vil give god mulighed for at arbejde med og udvikle mange af de undervisningsformer vi bruger i dag, men også mulighed for at arbejde på nye måder. Alle detaljer er endnu ikke på plads, men bestyrelsen og skolens ledelse vil gerne orientere om processen og om hvor vi er nu i forhold til den nye udskolingsmodel. I april / maj inviteres primært forældre til børn i nuværende 6. og 7.klasse til informationsmøde om den ny udskoling.

4 Baggrunden for en ny udskoling
Byrådsbeslutning om ny skolestruktur ”Forpligtende samarbejde” for HO & HE Fire samarbejdsområder SFO Inklusion Videndeling Udskoling Fælles udvikling af udskolingen mellem HE & HO Proces med inddragelse af elever, forældre og medarbejdere

5 At skabe en attraktiv udskoling for alle børn
Mål Målet med udskolingen på Hellebækskolen og Hornbæk Skole er: At skabe en attraktiv udskoling for alle børn Det betyder et tilbud: med høj faglighed høj grad af undervisningsdifferentiering som prioriterer fællesskab, samarbejde, kreativitet og innovation der motiverer, giver lyst til at lære der giver eleverne medbestemmelse der gør eleverne parat til videre uddannelse der gør eleverne parat til fremtidens arbejdsmarked

6 Proces Marts 2012: Fælles møde for de to skolebestyrelser og ledelser Forår 2012: Ledelserne arbejder med rammerne for udvikling af ny udskoling August 2012 til januar 2013: Projektgruppe nedsættes og arbejder med udvikling af en ny udskoling

7 Projektgruppen Den fælles projektgruppe for de to skoler bestod af 2 elever, 2 lærere, 2 ledere og forældre fra hver skole Projektgruppen har arbejdet ud fra et kommissorium Beslutning om ny udskoling træffes af ledelse og skolebestyrelse

8 Projektgruppens arbejde
Projektgruppens proces har været opdelt i følgende faser Relationsfase Inspirationsfase Idéfase Konkretiseringsfase I Beslutningsfase Konkretiseringsfase II

9 Projektgruppens arbejde
Faser Aktivitet Relationsfase Opstartsmøde Inspirationsfase Skolebesøg 1 heldagsekskursion til Silkeborg/Fredericia Skolebesøg 2 – Humlebæk Skole Snekkersten Skole Samt inspiration fra hjemmesider, artikler mm. Idefase Projektgruppemøde – merværdier & idéudvikling Fokusgruppemøder (lærere, elever, forældre) Konkretiseringsfase I Projektgruppemøde: opstilling af 2 – 3 scenarier for ny udskoling Præsentation af scenarier Beslutningsfase Projektgruppemøde – debat / anbefaling af scenarie Fælles ledelsesmøde – scenarie besluttes Beslutning i skolebestyrelsen Konkretiseringsfase II Projektgruppemøde – input til konkretisering af udskolingsmodel Videre arbejde med konkretisering

10 Merværdier – hvad går vi efter - for at gøre en god udskoling bedre
Elevvalg / elevmedbestemmelse Passende udfordringer til alle Variation i hverdagen Inddragelse af det omgivende samfund Motiverede elever Større elevfællesskab Kompetencer (såvel arbejdsformer som indhold) der retter sig mod fremtidens samfund

11 citater ”Erfaringer viser at en reorganisering af udskolingen, hvor eleverne er med til at tilrettelægge en meningsfuld skoledag ud fra egne mål og læringsstrategier, fører til høj motivation, mere læring og bedre trivsel for både svage og stærke elever” (Nysyn på folkeskolen, KL 2010). ”Hvis Danmark skal markerer sig i den globale konkurrence om uddannelse, handler det om ikke at ligne de andre. Det handler om at skabe udvikling. Udvikling for den enkelte elev og på den enkelte skole. Vi skal væk fra ideen om, at alle elever skal være på samme niveau på et bestemt alderstrin. Alle elever er unikke individer med vidt forskellige forudsætninger for at skabe faglige kvalifikationer” (Vera Rosenbeck 2012, formand for danske skoleelever). ”En skole der løfter de svage - uden at trække de stærke ned ” (elev fra 8.kl. , Hornbæk Skole)

12 Hvorfor den valgte model
Kan opfylde målet om ”en attraktiv udskoling for alle” En model med mulighed for at opfylde ”merværdierne” En ambitiøs model God sammenhæng og struktur i modellen Kan rumme og udbygge ”det gode” og ”det der virker” som vi allerede gør i dag Lignende modeller er afprøvet på andre skoler med succes

13 Den ny udskolingsmodel
Elev PRIMÆR-KLASSE PROJEKT-UGER BASIS-UGER SPECIALER TEMA-DAGE

14 10-ugers periode Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9
BASISUGER P R I M Æ PROJEKTUGER (Klassisk projektarbejde) (2 gange) VALG-PROJEKT / SPECIALE ( 2 gange) TEMADAGE

15 Basisugerne Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Morgenmøde
Morgenmøde Dansk Naturfag Kulturfag 2 3 Matematik Primærklasse 4 5 Engelsk ”værksted” Fx fremmedsprog Tysk / fransk Idræt ”Værksted” Fx dansk 6 7 Lektiecafe ? Supplerende uv. Lektiecafé ? 8

16 Basisugerne - fællesskab på årgangen
Fagene er i fokus Holddannelse – hold i hvert fag i de 7 basisuger Uanset holdvalg er det faglige indhold det samme Holddannelse efter varierede kriterier Arbejdsform Niveau Køn læringsstil Interesse Produktform Mm Lærersamarbejde fagteam - synergieffekt

17 Primærklassen- - det nære faste fællesskab
Primærklassen består af ca. 14 til 17 elever På en årgang med 75 elever dannes der typisk 5 primærklasser Hver primærklasse har en primærlærer Primærlæreren Har klasselærerfunktionen Har fokus på elevens læringsmål og progression Nøgleperson i forhold til elevens trivsel Er nøgleperson i skolehjemsamarbejdet Holder elevsamtaler Er vejleder i forhold til elevens holdvalg

18 Primærklassen- - det nære faste fællesskab
Primærtiden bruges til: ”klassens tid” Trivsel Arbejde med individuelle læringsmål Holdvalg Timeløse fag UU-aktiviteter mm

19 Dannelse af primærklasser Forældre/lærere/ledelse
Tidspkt Forældre/lærere/ledelse April 2013 Informationsmøde for 6. & 7. klasse forældre og elever Uge Elevsamtaler: Med udgangspunkt i et spørgeskema som eleven har udfyldt gennemfører klasselærerne elevsamtaler 16 og 17 Klasselærerne og skoleledelsen drøfter primærklassedannelse på baggrund af hhv. elevsamtaler og lærernes kendskab til de enkelte elever. Elevernes faglige såvel som sociale kompetencer, samt elevernes eget input vil være vigtige parametre i beslutningsprocessen. Uge 19 Skoleledelsen beslutter den endelige primærklassedannelse, som meddeles eleverne og forældrene via forældreintra Uge 20 Primærlærerbesætningen i kommende primærklasser på 7 og 8. årgang meddeles forældrene via forældreintra. Overleveringsmøder for afgivende og modtagende lærere. 24 – 25?? Teambuilding for de nye primærklasser Evt. forældremøde for nye primærklasser GOD SOMMERFERIE Uge 33 Første skoledag i de nye primærklasser Primærdage med fokus på teambuilding Uge 36 Der afholdes forældremøder i samtlige primærklasser på samme dag og tidspunkt, for den enkelte årgang. Forældregruppen er i fokus. 43 & 44 4 lejrskoler for 8. klasserne – sammensætning: nuværende 7. klasser Uge 44-47 Første skole-hjem samtaler med nye primærlærere

20 Dit navn: _____________________________________ Klasse: _________
I forbindelse med dannelse af primærklasser, vil vi gerne have nogle input fra dig. Det er dine nuværende lærere, der i samarbejde med de kommende lærere, der skal danne klasserne. Skriv mindst 3 navne på klassekammerater der er vigtigt for dig - og gerne mange flere. 1. Hvem fra din egen klasse kunne du tænke dig at komme i primærklasse med? (skriv mindst 5 navne – både drenge og piger)    2. Hvem fra din klasse/årgang kunne du tænke dig at lære bedre at kende? (skriv mindst navne og klasser) 3. Hvem snakker du mest med i frikvartererne? 4. Hvem snakker du med fra de andre klasser? (skriv navne og klasser) 5. Hvilke fritidsinteresser har du / går du til? 6. Evt. særlige forhold, som du / dine forældre synes er vigtige for os at kende til.  Forældre kan efter behov aftale møde med lærerne og ledelsen

21 Årgangen - - fællesskab såvel fagligt som socialt
Varieret holdsammensætninger Sociale arrangementer Lejrskoler Større netværk

22 Morgenmøde Morgensamling på årgangen
Kan periodevis konverteres til primærtid ”morgenstart for enkelt-elever”

23 Elevens læringsmål - progression – holdvalg
Elevsamtaler med primærlærer Portfolio – på Intra Elevplan ”Log” på Intra – lærer til lærer kommunikation

24 10-ugers periode Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9
BASISUGER P R I M Æ PROJEKTUGER (Klassisk projektarbejde) (2 gange) VALG-PROJEKT / SPECIALE ( 2 gange) TEMADAGE

25 Projektugerne 2 gange årligt ”Klassisk” projektarbejdsform
Problemstilling, analyse, perspektivering, produkt, fremlæggelse Med afsæt i et Naturfagligt tema Humanistisk tema Frit tema Projektgrupperne

26 Speciale/valgprojekt
2 gange årligt – på tværs af de to skoler Fordybelse i et tværfagligt tema eller en praktisk / reel problemstilling Valg ud fra et ”katalog” Foregår på HO, HE eller i lokalområdet Eksempler Innovationscamp Turismen tilbage til nordkysten Forfatter-værksted Din fremtid – uddannelsesmesse Robotter – LEGO Mindstorms Pilotprojekt – sund kantine IT-agenterne

27 Hvad med… Skolehjem-samarbejdet Inklusion Skolereformen ??

28 Den videre proces Det indholdsmæssige og pædagogiske (lærerne)
Struktur og planlægning (ledelsen) April / maj ++(primært forældre i nuværende 6. og 7. kl.) ”Hotline” til Ulla Wiese Christensen onsdag

29 Spørgsmål & kommentarer


Download ppt "Forældremøde mandag d. 18. marts 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google