Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vindmølleplanlægning for Kalundborg Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vindmølleplanlægning for Kalundborg Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Vindmølleplanlægning for Kalundborg Kommune
Borgermøde om vindmølleplanlægning, foroffentlighed Vindmølleplanlægning for Kalundborg Kommune

2 Program: 19.00: Velkomst v. Borgmester, v. Kaj Buch Jensen
19.10: Baggrund og rammer, v. Claus Steen Madsen 19.30: Gennemgang af vindmølleplanlægningen, kriterier og udpegningsområder, v. Laura Hurni Jensen 20.15: Pause 20.30: Debat med input fra deltagerne 21.15: Hvad sker der nu – den videre proces, v. Claus Steen Madsen 21.25: Afslutning, v. Kaj Buch Jensen

3 Foroffentlighed Hvad er en foroffentlighed
Først og fremmest - Indkaldelse af ideer og forslag Danner grundlag for det forslag til kommuneplanforslag der sendes i høring umiddelbart før sommerferien Kommuneplanforslaget er i høring indtil september – hvidbog udarbejdes – og Kommuneplanen vedtages i december

4 Rammerne for vores vindmølleudspil
Aftalen mellem KL og regeringen Kommunerne i region Sjælland skal levere 10 % af det nationale mål på 150 mw. i 2010 og 2011 – altså 15 mw. Nye mål forventes for 2012 ……….. En ny mølle på 118 meter (retabilitetniveau) leverer ca. 2.0 mw Vi planlægger for op til 42 mw i Kalundborg Kommune Møllerne leverer i dag ca. 34 mw. "Margen" ca. 8 mw.

5 Serie-0 møller på Asnæs Aftalen med Miljøministeren om opsætning af forsøgsmøller – Serie-0 møller Asnæs direkte nævnt som mulig opsætningssted – i forlængelse af de industrielle anlæg Har valgt at gennemføre en vurdering af mulighederne Afventer Miljøcenterets reaktion i høringsfasen

6 Vindmøllesamarbejde med Holbæk og Odsherred kommuner
Fælles om indfrielse af kvote i et større geografisk område Mulighed for bedre indpasning – færre men større områder Fælles håndtering – f.eks. ekspropriation Kommunalt ejerskab og drift – hvorfor i debatten ? sammenhæng til klima- og energiindsats Særlig beslutning i Kommunalbestyrelsen efter høring

7 Status over nuværende planlægning og møller
Planforhold i dag: Der kan kun opstilles vindmøller i udpegede vindmølleområder hvor maksimalt tilladte højde er 80 meter 72 møller heraf ca 30 procent i udpegede vindmølleområder flere af disse er placeret i: større uforstyrrede landskaber kystnærhedszone A og B beskyttelsesområder kulturmiljøer

8 Kort over vindmøller i Kalundborg Kommune

9 Baggrund for udarbejdelse af plan
Kommunerne har ved nedlæggelse af amterne overtaget vindmølleplanlægningen for møller under 150 meter Statsligt mål at kommunerne finder arealer til opstilling af vindmøller at der sker en oprydning i landskabet så uhensigtsmæssige møller på sigt fjernes Planlægning for møller over 80 meter Konkrete ansøgninger der afventer afgørelse Asnæs udpeget som muligt Serie-0 mølleområde. Der er seks vindmølleansøgninger. Heraf er tre inden for foreslåede områder og tre er udenfor.

10 Lovgrundlag Der kan kommuneplanlægges for møller op til 150m. Højere møller planlægges for nationalt At områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier friholdes ved udpegning af vindmølleområder, og at der som udgangspunkt ikke planlægges for vindmøller i kystnærhedszonen.

11 Kriterier for udpegning
Afstandskrav på 4 x møllens totalhøjde til beboelse skal overholdes Afstand mellem vindmølleområder skal være min. 2,5 km Større uforstyrrede områder friholdes Kystnærhedszone A friholdes Kulturmiljøer friholdes Natura 2000 områder og Ramsar områder friholdes Byudviklingsområder udpeget i kommuneplanen friholdes Fredede områder friholdes

12 Kriterier for udpegning fortsat
Som udgangspunkt bør der ikke opstilles vindmøller: nærmere end 4x totalhøjde til overordnede veje i kystnærhedszone B beskyttelsesområder og økologiske forbindelser kirkeomgivelser og kirkebyggelinjer skovrejsningsområder i områder med mange §3 områder

13 Mulige mølleområder ved foreslåede kriterier
Seks mulige vindmølleområder Ingen møller over 130 meter I tre nuværende mølleområder kan totalhøjden øges Der udpeges tre nye område På baggrund af foreslåede kriterier kan der ikke opstilles vindmøller på Asnæs Opstilling af møller kan kun foregå efter en forudgående VVM vurdering. Dvs at udpegede områder kan senere udgå af planlægningen

14 Kort over vindmøller i Kalundborg Kommune samt Regionplanudpegede områder

15 Område 1 – nord for Ørslev (Kragerup Gods)
Potentiale for mølleopstilling: 2 stk. på 118 m eller 2 stk. på 130 m Find ud af hvad totalhøjden er på de vindmøller der allerede står i de pågældende områder

16 Område 3 – syd for Solbjerg
Nuværende mølleantal: 3 stk. på ca 60 m Potentiale for mølleopstilling: 3 stk. på 118 m eller 2 stk. på 130 m

17 Område 7 – ved Kagsmark Nuværende mølleantal: 3 stk. på ca. 75 m
Potentiale for mølleopstilling 3 stk. på 118 m

18 Område 18 – vest for Bakkendrup (Ågård)
Potentiale for mølleopstilling: 6 stk. på 118 m eller 3 stk. på 130 m 2 eksisterende møller nord for Ulstrup skal fjernes for at afstandskravet kan overholdes

19 Område 34 – mellem Smakkerup og Bregninge
Potentiale for mølleopstilling 3 stk. på 118 m eller 2 stk. på 130 m

20 Område 52 – nord for Klovby
Nuværende mølleantal: 3 stk. på ca 75 m Potentiale for mølleopstilling: 3 stk. på 118 m

21 Foroffentlighed – den videre proces
Høringssvar til foroffentligheden bedes indsendt inden 10/3 – 2009 Forslaget samt høringssvar behandles og offentliggøres i Kommuneplan09 der er i høring juni til august 2009 Kommuneplanen ventes endeligt vedtaget december 2009 Ved realitetsbehandling af ansøgere udarbejdes VVM samt lokalplan der sendes i høring i otte uger Kort over foreslåede vindmølleområder kan ses på kommunens hjemmeside:

22 Spørgsmål til salen Indkaldelse af ideer, meninger og forslag
Er det en god idé at samarbejde med Holbæk og Odsherred Er de valgte kriterier fyldestgørende Bør kommunen gå ind i et evt. ejerskab af møller Kommentarer til de foreslåede områder Kommentarer til mulige antal møller og møllehøjder


Download ppt "Vindmølleplanlægning for Kalundborg Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google