Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Randers Modellen Randers Modellen: Politikker - 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Randers Modellen Randers Modellen: Politikker - 1"— Præsentationens transcript:

1 Randers Modellen Randers Modellen: Politikker - 1
Byrådets Vision danner.. Vision: Randers mod 2016 10 år udgangspunkt for 20 Politikker med mål, delmål og indsatsområder, der … 4 år Natur/Miljø Børn & Unge Ældre omsættes i konkrete mål og indsatser på 25 bevillingsområder ved den årlige budgetlægning, som er grundlaget for….. Skoler 1 år Aftaler med hver institution/afdeling. Ca. 150 aftaleenheder 1-2 år Søndre Nordre Randers Modellen: Politikker - 1

2 Randers Modellen Randers Modellen: Politikker - 2
Byrådets Vision danner.. Vision: Randers mod 2016 10 år udgangspunkt for 20 Politikker med mål, delmål indsatsområder der … 4 år Natur/Miljø Børn & Unge Ældre omsættes i konkrete mål og indsatser på 25 Bevillingsområder ved den årlige budgetlægning, som er grundlaget for … Skoler 1 år 1-2 år Aftaler med hver institution/afdeling. Ca. 150 aftaleenheder Søndre Nordre Randers Modellen: Politikker - 2

3 Proces for politikudarbejdelse Samme grundproces for alle 20 politikker – hver proces/politikudarbejdelse varer 4-5 måneder Analysefase Politisk behandling Høringsfase Beslutningsfase XXX Forvaltningen Med udgangspkt. i visionen og kortlægning af vidensgrundlag, evt. øvrig data-indsamling udarbejdes et oplæg til det ansvarlige udvalg. Udvalg Oplægget drøftes i ansvarlig ud-valg, som beslut-ter videre forløb. Aktiviteter Inddragelse af brugere, borgere og medarbejdere mhp. kvalifisering af politik Høring af andre fagudvalg Byrådet Politik vedtages i byrådet. August/sept. 07 Sept./okt. 07 Okt./nov. 07 December 07 Randers Modellen: Politikker - 3

4 Politikker Skal omsætte Vision 2016 til mål for den enkelte politik
Skal rumme de politiske ønsker og indsatsområder på 4 års sigt Skal danne baggrund for den årlige budgetlægning (bevillingsområder) Skal skabe grundlag og mulighed for at koordinere indsats og aktiviteter på tværs Nogle politikker er tværgående, ex. miljø og sundhed Randers Modellen: Politikker - 4

5 Tidsplan for politikudarbejdelse
Ansvarl. udvalg Efterår 07 Forår 08 Efterår 08 Forår 09 ØU MT AU SU BS KF erhverv bosætning landdistrikt integration personale natur & miljø infrastrukur byudvikling arbejdsmark. social misbrug handicap ældre sundhed psykiatri børn & unge familie/børn adm./borgerser kultur fritid/idræt Randers Modellen: Politikker - 5

6 Ansvarsfordeling for politikker
Ansvarsfordeling: A= ansvarlig udvalg, B= bidrag fra udvalg Politik Arbejds- marked Bosæt-ning Land- distrikt Fritid/ Idræt Erhverv Natur/ Miljø By- udvik- ling Infra- struk-tur Kultur Adm./ Borgers ØU B A AU MT BS SU KF Familie/ børn Mis-brug Børn/ Unge Inte- grat. Sund- hed Ældre Psy-kiatri Social Handi- cap Personale Ansvarsfordeling for politikker Fagudv. Politik Fagudv. Randers Modellen: Politikker - 6

7 Produkt: Enkelt, kort og præcist
Vision 2016 - Randers 2016 på x-område Værdier Mål Delmål Indsatsområder hvilke værdier skal kendetegne arbejdet – hvad lægger byrådet vægt på? hvilke mål og delmål skal der arbejdes efter på vej mod visionen? hvilke indsatsområder skal prioriteres? hvad kan byrådet selv – hvad skal løses i samarbejde med andre parter? Sammenhæng til andre politikker hvordan spiller politikken sammen med andre politikker og andre aktørers handlinger? hvordan tages der højde for koordination og helhedstænkning? hvad betyder den enkelte politik samt summen af politikker for borgerne? Randers Modellen: Politikker - 7

8 Proces Randers Modellen: Politikker - 8 Værdier Krav Råd & vink
Politikken skal tage udgangspunkt i og bidrage til at virkeliggøre visionen Randers 2016 Brug vision som grundlag for dialog og proces Byg videre på SWOT Demokrati+ Byråd og udvalg skal have ejerskab til politikken – udvalget skal drive processen Relevante borgere og brugere, organisationer m.fl. skal inddrages Understøt lokale kræfter – hjælp nye kræfter på vej Medarbejdere og MED-organisationen er en ressource, der skal bruges Processen skal kendes på åbenhed og dialog Aktiv rolle for politikere gennem hele processen Kend dine interessenter og inddrag dem – tænk i ”partnerskaber” Eksperimenter med inddragelsesformer: Konferencer, workshops, åbne skrive værksteder, borgerpanel, fokusgrupper, interviews, Det Digitale Randers… Dyrk medierne – lav en mediestrategi Omtale giver deltagelse Helhed Proces og produkt skal koordineres med andre politikker for at skabe synergi og have borgeren i centrum Brug kolleger i hele organisationen Inviter ”naboudvalg” Hold dig ajour med ”grænsepolitikker” Innovation Realiseringen af visionen kræver nytænkning – Vi kommer ikke foran ved at gå i andres fodspor! Samarbejde på tværs af faggrupper Inddrag ”kreative” ressourcepersoner Opsøg ny viden og inspiration Det gør ikke noget, at det er sjovt! Randers Modellen: Politikker - 8


Download ppt "Randers Modellen Randers Modellen: Politikker - 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google