Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen DANVA Nytårstaffel 2010 Vandhuset, den 15. januar 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen DANVA Nytårstaffel 2010 Vandhuset, den 15. januar 2010."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen DANVA Nytårstaffel 2010 Vandhuset, den 15. januar 2010

2 DANVA Nytårstaffel 2010 Velkommen Bestyrelsesformand Tove Bakke Laursen

3 DANVA Nytårstaffel 2010 Kl. 9.30 Ankomst og morgenkaffe Kl. 10.00Velkomst ved formand Tove Bakke Laursen DANVA´s strategi 2010-2014, status og den videre proces ved Carl-Emil Larsen Debat Kl. 11.30Vandsektorloven, version 2.0 ved Susanne Vangsgård Debat Ca. 12.00Let frokost Ca. 13.00Eventuelle fagmøder

4 DANVA´s Strategi 2010-2014 Status ved DANVA Nytårstaffel 2010 for bestyrelse, komitéer, indsatsområder, udvalgsformænd og sekretariat. Vandhuset den 15. januar 2010 Ved Carl-Emil Larsen, DANVA

5 DANVA Nytårstaffel 2010 • Udgangspunktet/baggrunden • Gruppediskussioner om fremtiden • Strategimodellen • Brikker til DANVA´s vision • Indsatsområder og aktiviteter • DANVA´s rolle og struktur i fremtiden • Forslag til overordnede strukturelle temaer • Møder i Teknisk Råd og bestyrelse Siden sidst

6 DANVA Nytårstaffel 2010 Status for strategiarbejdet Planens indhold  Indledning  DANVA´s omgivelser  Formål og virke  Mission og vision  Politikområder  Organisationsplan  Det faglige arbejde  Kommissorier for komiteer, indsatsområder og TR- arbejdsgrupper  Bilag: Dynamiske handlingsplaner

7 DANVA´s formål er defineret i vedtægternes § 2: Foreningen varetager medlemmernes og den danske vandsektors interesser med henblik på at fremme en stabil, effektiv og etisk forsvarlig vand- og kloakforsyning på et højt kvalitetsniveau og på et for miljøet bæredygtigt grundlag. DANVA Nytårstaffel 2010

8 Foreningen virker (§ 3) for sit formål gennem: 1.Varetagelse af medlemmernes interesser i forhold til nationale og internationale myndigheder. 2.Rådgivning til stemmeberettigede medlemmer i problemstillinger og spørgsmål, der vedrører vandsektoren. 3.Videnformidling, kursusafholdelse, efteruddannelse o. lign. indenfor relevante emner. 4.Fokusering på kvalitet og sundhed, effektivitet, forsyningssikkerhed og miljø. DANVA Nytårstaffel 2010

9 Foreningen virker for sit formål gennem (fortsat): 5.Varetagelse af medlemmernes interesser i forhold til alle aktører i vandsektoren og relevante aktører i andre sektorer og områder. 6.Inspiration til og fremme af samarbejdet mellem vandsektorens øvrige foreninger og andre aktører. 7.Initiering af og støtte til relevante forskning- og udviklingsprojekter. 8.Deltagelse i internationalt samarbejde. 9.Fremme af samarbejdet mellem medlemmerne og mellem interesserede i vand- og kloakforsyning. DANVA Nytårstaffel 2010

10 DANVA´s mission: DANVA Nytårstaffel 2010 DANVA er den naturlige interesseorganisation for medlemmerne med hensyn til bæredygtig fremskaffelse og levering af godt drikkevand og bortskaffelse af spildevand til gavn for forbrugerne.

11 DANVA´s vision: DANVA er det naturlige samlingspunkt og talerør for de danske vand- og spildevands- forsyninger. DANVA er en rummelig interesseorganisation, der samarbejder med interessenter indenfor branchen. Foreningen forbedrer kontinuerligt rammerne for medlemmerne via faglige og fagpolitiske tiltag på alle niveauer. DANVA Nytårstaffel 2010

12 DANVA´s politikområder: •Teknologi og økonomi •Sundhed og miljø •Etik •Klima og energi •Kunder DANVA Nytårstaffel 2010 Formål/vision politker holdninger Anbefaling /holdninger

13 Politik for teknologi og økonomi: DANVA Nytårstaffel 2010 DANVA mener, at den danske vandsektor skal drives af effektive vandselskaber, der bl.a. gennem samarbejde og konsolidering samt anvendelse af de nyeste teknologier leverer den efterspurgte service.

14 Politik for sundhed og miljø: DANVA Nytårstaffel 2010 DANVA mener, at vandforsyning og håndtering af spildevand skal fremme livskvalitet og sundhed, samt at bæredygtighed er det grundlæggende princip ved indgreb i vandets kredsløb og i sikring af ressourcen.

15 Politik for etik: DANVA Nytårstaffel 2010 DANVA mener, at de danske vandselskabers virke skal være etisk funderet og udvise social ansvarlighed.

16 Politik for klima og energi: DANVA Nytårstaffel 2010 DANVA mener, at den danske vandsektor for at imødegå klimaforandringer skal være CO 2 neutral, samt at klimatilpasning af sektoren sker på et bæredygtigt og mangfoldigt grundlag, hvor alle aktører er deres ansvar bevidst og aktivt deltager.

17 Politik for kunder: DANVA Nytårstaffel 2010 DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder, der oplever, at selskaberne er synlige og har kendskab til deres forventninger og prioriteringer.

18 DANVA Nytårstaffel 2010 Politik om Sundhed og miljø Holdning eksempel Anbefalinger DANVA mener at vandforsyning og håndtering af spildevand skal fremme livskvalitet og sundhed, samt at bæredygtighed er det grundlæggende princip ved indgreb i vandets kredsløb og i sikring af ressourcen. Vand er, og skal vedblive med at være en 1. klasses fødevare. •At det løbende og til stadighed kontrolleres at vandet til forbrugerne overholder de bedste kvalitetskrav. Dette gøres bl.a. ved anvendelse af ledelsessystemer baseret på dokumenteret drikkevands sikkerhed •At der for at minimere risikoen for forurening af drikkevandet ikke anvendes installationer for anvendelse af regnvand i bygninger til tøjvask, WC skyl m.m •At……..

19 DANVA Nytårstaffel 2010 Holdning Vandforsyning i Danmark skal være baseret på rent grundvand Anbefaling At alle boringsnære områder friholdes for pesticider gennem udtagning af landbrugsdrift, eller ved økologisk dyrkning af afgrøder eller skov. Anbefaling At pesticider der kan true grundvandets kvalitet forbydes. At der ikke må markedsføres produkter, der ikke kan analyseres for, samt at private husstande ikke anvender pesticider. Anbefaling At vandindvinding skal ske med størst mulig hensyntagen til følsomme våd- og naturområder, samt under energioptimerede driftsforhold. Anbefaling At der ikke udspredes slam på arealer, der er reserveret for vandindvinding, samt at kilder til nitratforurening i de samme områder reduceres mest muligt for at sikre en god og naturlig vandkvalitet. Anbefalinger/midler/ handlinger Hvordan bliver holdninger til virkelighed (midler) Alle nedenstående anbefalinger er tidligere politikker.

20 Kommentarer udbedes! DANVA Nytårstaffel 2010

21 Bestyrelse Sekretariat Teknisk Råd Komite Indsatsområde Arb.gr.

22 DANVA Nytårstaffel 2010 Organisationsplan

23 TR arbejdsgrupper • Forskning & udvikling • Ledelsessystemer • Uddannelse og kurser • Benchmarking • Fremtidens vandsektor DANVA Nytårstaffel 2010

24 Grundvandkomiteen Målsætning DANVA Nytårstaffel 2010 Grundvandskomitéen vil overordnet arbejde for sikring af rent og tilstrækkeligt grundvand som udgangspunkt for indvinding af vand af høj kvalitet til den danske vandforsyning. Opgaver/emner • Grundvandstekniske emner • Trusler mod grundvandsressourcens kvalitet og kvantitet • Lovgivning og administration vedrørende udnyttelse og beskyttelse af grundvand • Bidrage med input til foreningens nationale og internationale aktiviteter indenfor komitéens arbejdsområde

25 Vandforsyningskomiteen Målsætning DANVA Nytårstaffel 2010 Vandforsyningskomiteen vil arbejde for, at forbrugerne nu og i fremtiden kan modtage drikkevand af en høj kvalitet og med stor forsyningssikkerhed under hensyn til effektiv og bæredygtig produktion og distribution af drikkevand. Opgaver/emner • Fagpolitiske og fagtekniske forhold fra indvindingsanlæg til taphane hos forbrugeren • Drikkevandskvalitet • Formidling af viden til medlemmerne og offentligheden • Initiering af forsknings- og udviklingsprojekter indenfor vandforsyningskomiteens arbejdsområde • Bidrage med input til foreningens nationale og internationale aktiviteter indenfor vandforsyningskomiteens arbejdsområde bl.a. igennem høringssvar

26 Afløbsskomiteen Målsætning DANVA Nytårstaffel 2010 Afløbskomitéen vil skabe rammerne for, at afløbssystemer i Danmark indrettes og drives så de skaber størst mulig værditilvækst for samfundet og en effektiv afløbssektor. Arbejdet skal bidrage til at sikre at DANVA’s overordnede politikker og visioner for afløbsområdet kan nås herunder målene i DANVA’s vision for proaktiv klimatilpasning. Opgaver/emner • Rammer, værktøjer og standarder for planlægning, d&v, renovering og nyanlæg af afløbssystemer (Fotomanual, Fysisk indeks, SB-TV m.m.) • Udvikling og vedligehold af datamodeller (fremtidssikring af DANDAS m.m) • Implementering af vision for proaktiv klimatilpasning • Erfaringsopsamling og viden formidling i relevante fora i afløbsbranchen • Lovgivning og administration på afløbsområdet • Bidrage med input til foreningens nationale og internationale aktiviteter indenfor komitéens arbejdsområde

27 Spildevandskomiteen Målsætning DANVA Nytårstaffel 2010 Spildevandskomitéen vil medvirke til at fremme udviklingen indenfor rensning af spildevand samt udledning og miljøpåvirkning relateret til behandling af spildevand. Komiteen vil desuden skabe rammerne for at renseanlæg indrettes og drives, så de skaber størst mulig værditilvækst for samfundet og en effektiv vandsektor. Opgaver/emner • CO2 neutrale renseanlæg (energioptimering og energiproduktion) - herunder potentiale og teknologiske muligheder for energiproduktion samt lovgivningsmæssige barrierer og rammebetingelser • Integreret styring af renseanlæg og afløbssystem • Fremme forskning og udvikling indenfor nye renseteknologier og teknologier til håndtering af restprodukter fra spildevandsrensning • Begrænsning af forurening ved kilden • Tilslutningstilladelser – sikre forsyningernes indflydelse på tilslutningstilladelserne gennem udarbejdelse af leveringsbetingelser for tilslutning af spildevand til offentlig kloak

28 DANVA Nytårstaffel 2010 Input til komiteernes arbejde • Forslag til opgaver/emner • Strategiske emner eller specifikke opgaver – mangler der noget? • Meget gerne tværgående opgaver mellem flere komiteer og/-eller indsatsområder • Input viderebehandles i strategiprocessen

29 Kommentarer udbedes! DANVA Nytårstaffel 2010

30 Indsatsområde: Klima og energi Målsætning DANVA Nytårstaffel 2010 Indsatsområdets vil medvirke til, at DANVAs vision for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren implementeres, og at energi- sparekampagnens mål om 25 % reduktion af elforbruget nås inden 2013. Opgaver/emner De strategiske emner tager udgangspunkt i de mål og strategier, der er opstillet som led i DANVA’s vision for proaktiv klimatilpasning (DANVA, oktober 2009): • CO2 neutral vandsektor (herunder energisparekampagnen) • Håndtering af regnvand uden oversvømmelser • Alle forstår ansvarsfordelingen • Ny betalingslov • Alt drikkevand fra grundvand

31 Indsatsområde: Økonomi og regulering Målsætning DANVA Nytårstaffel 2010 Indsatsområdet vil bidrage til at sikre DANVAs medlemmer de bedst mulige vilkår i forhold til den økonomiske regulering som følger af vandsektorloven. Opgaver/emner • At fungere som høringsgruppe og bidrage til DANVAs lobbyarbejde vedrørende den økonomiske regulering af vandsektoren. • At fungere som sparringsgruppe for og komme med input til DANVAs ledelse i forhold til forsyningssekretariatet. • At sikre erfaringsudveksling – og opsamling med ind- og udland om økonomisk regulering af vandsektoren og andre brancheorganisationer indenfor forsyningsektoren. • At arbejde for bedst mulige økonomiske og finansielle forhold for vandsektoren. • At virke som sparringsgruppe for DANVAs konsulenttjeneste i forbindelse med økonomi og regulering. • At sikre vidensdeling om reguleringen af vandsektorens økonomi, herunder publicering af relevant viden.

32 Indsatsområde: Profilering Målsætning DANVA Nytårstaffel 2010 DANVA vil arbejde for at synliggøre sektorens rolle og værdier gennem målrettet profilering både fagligt og politisk. DANVA vil arbejde for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft i sektoren. Opgaver/emner • Afklaring af eventuelle udfordringer i forhold til profilering og ønsket om at fastholde høj faglighed og troværdighed. • Sparring til sekretariatet omkring hjemmeside, danskVAND og andre udgivelser. • Sparring til sekretariatet i forbindelse med kampagner, events m.m. • Værktøjer og paradigmer til understøttelse af den enkelte forsynings profilering og kommunikation. • Værktøjer til rekruttering • Publicering og videndeling

33 Kommentarer udbedes! DANVA Nytårstaffel 2010

34 TR Arbejdsgruppe: Forskning og udvikling Målsætning DANVA Nytårstaffel 2010 Arbejdsgruppen skal arbejde for, at øge forskning og udvikling indenfor vandområdet, samt sikre at indsatsen bliver anvendelsesorienteret og bidrager til at løse konkrete problemstillinger i vandselskaberne. Opgaver/emner • Skabe overblik over igangværende og kommende F&U-projekter • Oprette en projektbank med projektforslag. • Promovere projektmuligheder i vandselskaberne overfor relevante aktører. • Skabe overblik over finansieringsmuligheder. • Vejlede medlemmerne i forhold til forskellige fondes arbejde, herunder specielt i forhold til Teknologiudviklingsfonden. • Vejlede medlemmerne i hvordan de kan finde relevante samarbejds- partnere indenfor forskningsverdenen, erhvervslivet og det offentlige. • Søge at styrke det nordiske og internationale samarbejde. • Sikre videndeling, herunder at forsknings- og udviklingsresultater publiceres til en bred kreds. • Sikre god kommunikation til DANVAs faglige fora.

35 TR Arbejdsgruppe: Ledelsessystemer Målsætning DANVA Nytårstaffel 2010 Identificere, udvikle, operationalisere og formidle ledelsessystemer og standarder til gavn for vandselskaberne Opgaver/emner • Kortlægge standarder og ledelsessystemer med relevans for vandsektoren. • Finde og eventuelt udvikle synergier og relationer mellem forskellige ledelsessystemer og standarder. • Medvirke til at gøre ledelse, systemer og standarder operative for vandselskaberne(s dagligdag). • Finde synergier mellem vandsektorens ledelse, systemer og standarder og andre branchers ditto. • Fremme formidling og udbredelse af ledelsessystemer og standarder

36 TR Arbejdsgruppe: Uddannelse og kurser Målsætning DANVA Nytårstaffel 2010 Arbejdsgruppen skal medvirke til, at vandselskabernes samlede personale tilbydes de bedste rammer for uddannelse og efteruddannelse. Opgaver/emner • Fungere som sparringsgruppe for sekretariatets kursusafdeling • Arbejde for en operatøruddannelse til vandforsyningsmedarbejdere (’vandoperatør’) • Videreudvikle medarbejderprofilerne • Videreudvikle medarbejderkompetencerne • Bidrage til afklaring af, hvilke kurser og kursusområder DANVA selv skal udbyde, og hvilke der skal henvises til

37

38

39

40

41

42

43

44 TR Arbejdsgruppe: Benchmarking Målsætning DANVA Nytårstaffel 2010 Arbejdsgruppen skal sikre at DANVAs Benchmarkingsystem skaber grundlag for effektiviseringer af forsyningerne og videndeling i branchen samt så objektivt og validt som muligt giver indikationer om den enkelte forsynings præstationer set i forhold til de øvrige forsyninger Opgaver/emner • Dialog med Forsyningssekretariat om benchmarking • Procesbenchmarking • Datakvalificering • Analyse og præsentation

45 TR Arbejdsgruppe: Fremtidens vandsektor Målsætning DANVA Nytårstaffel 2010 Arbejdsgruppen har til opgave på anmodning at understøtte og inspirere Teknisk Råd i forhold til strategiske tiltag. Opgaver/emner Ad hoc

46 Bestyrelse og teknisk råd Direktion og konsulent Komiteer og medlemmer Procesplan for DANVA strategi 2010-2014 15. januar 2010 Marts 2010 Bestyrelsesmøde og TR-møde 18. august 2010 Udpegning af medlemmer til DANVA´s faglige fora for 2010-2014 27. maj 2010 Generalforsamling: Præsentation af DANVA strategi 2010-2014 Opsamling, 2. udkast til strategi 2010-2014 Opsamling, Strategi 2010-2014, final Nytårstaffel 27. maj 2010 Generalforsamling: Valg af ny bestyrelse og nyt teknisk råd 9.-10. september 2010 DANVA seminar DANVA Nytårstaffel 2010 1. oktober 2010 Deadline for dynamiske handlingsplaner

47 Tak for opmærksomheden! DANVA Nytårstaffel 2010


Download ppt "Velkommen DANVA Nytårstaffel 2010 Vandhuset, den 15. januar 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google