Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandløbsloven, regulativer og vandløbs-sager

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandløbsloven, regulativer og vandløbs-sager"— Præsentationens transcript:

1 Vandløbsloven, regulativer og vandløbs-sager
3. april 2017 Vandløbsloven, regulativer og vandløbs-sager Ved Sten W. Laursen, Erhvervsjura

2 Emner Generelt om vandløbslovgivning
Regulativer, herunder forskellige typer Revision af regulativer De vigtigste bestemmelser vedr. vedligeholdelse Private vandløb Restaurering og regulering Oversvømmelser og erstatning

3 Vandløbsloven Formål:
Tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand Fastsættelse og gennemførelse af foranstalt-ninger skal ske under hensyn til de miljømæs-sige krav, der følger af anden lovgivning Gælder for vandløb – herunder grøfter, kanaler, rørledninger, dræn og søer – som mere end en enkelt har interesse i

4 Anden relevant lovgivning
Okkerloven – ikke relevant på Sjælland Miljøbeskyttelsesloven – relevant ifb. vedligeholdelse Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttelse – sædvan-lige vedligeholdelsesarbejder i vandløb undtaget Habitatbekendtgørelsen – ikke skade Natura 2000 områder Planloven – VVM-regler Miljømålsloven – Vand- og Natura 2000-planer og handleplaner

5 Vandløbsloven Klassifikation: Offentlige vandløb Private vandløb
Klassificering: Vandløbsmyndigheden kan optage private vandløb som offentlige Vandløbsmyndigheden kan nedklassificere offentlige vandløb til private i nærmere beskrevne tilfælde

6 Nedklassificering Vandløbsmyndigheden kan nedklassificere følgende offentlige vandløb til private: 1) vandløb, der er anlagt til særlige, private formål, 2) vandløb, der primært tjener til afledning af vand fra private arealer, eller 3) vandløb, der primært tjener til afledning af spildevand fra få ejendomme. Det er en betingelse for at nedklassificere, at vandløbet ikke er omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3.

7 Regulativer for offentlige vandløb
Regulativer skal bl.a. indeholde bestemmelser om 1) vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne, herunder regulativvandstande, 2) vandløbets vedligeholdelse, herunder om vedligeholdelsesarbejdets udførelse, om bortskaffelse af fyld og grøde samt om sikring af drænudløb, 4) beliggenhed, udstrækning m.v. af anlæg m.v., der er etableret i forbindelse med vandløbsrestaurering, 5) friholdelse af arealer langs vandløb, herunder arbejdsareal og 2 m-bræmmer,

8 Regulativer for offentlige vandløb
7) hegn og kreaturvanding, 8) beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation, 9) udløb for dræn- og spildevandsledninger, 12) tilrettelæggelse af vandløbsmyndighedens tilsyn, herunder om lodsejeres og andre interesseredes medvirken ved tilsynet samt om samarbejde med andre myndigheder, 13) revision af regulativet og 14) datoen for regulativets ikrafttræden.

9 Skikkelse Fordele: Lette at kontrollere, forståelige
Ulemper: Mindre gode for miljøet Bemærk: Vedligeholdelsesinterval – ofte ændring af bund: + 10 cm, - 20 cm

10 Teoretisk skikkelse, modificeret skikkelse
Vandløbet skal kunne føre lige så meget vand som et tilsvarende vandløb med de i regulativet fastsatte dimensioner ved samme vandstand

11 Teoretisk skikkelse, modificeret skikkelse
Fordele: Tager hensyn til miljøet Ulemper: fuld kontrol kræver omfattende opmåling og beregning Bemærk: Kontrolberegning ved flere eller alle vandføringer. Vedligeholdelsesinterval som for skikkelsesregulativ - evt. i forhold til vandspejlet

12 Vandføringsevne Fordele: Tager hensyn til miljøet
Ulemper: Forudsætter længere måleserier for vandføring og vandstand – Kontrol forudsætter vandføringsmålinger

13 Grødeskæring Omfang Strømrendeskæring Netværksskæring Breddeangivelse
Skæring af sider Hyppighed Ordinær Ekstraordinær Bestemmelsernes præcision

14 Regulativprocedure Udarbejdes af vandløbsmyndigheden
Vandløbsmyndigheden redegør for grundlaget for og konsekvenserne af forslag til regulativ Forslag fremlægges for offentligheden i mindst 8 uger – der kan afholdes offentligt møde om forslaget Bemærk, at fremlæggelse kan ske alene på vandløbsmyndighedens hjemmeside Regulativet vedtages under hensyntagen til indsigelser og ændringsforslag Klage har opsættende virkning

15 Regulativprocedure Hvis det fremgår af vandplanen, at der skal foretages en indsats, kan det bestemmes, at et vandløb eller dele heraf ikke skal vedligeholdes En sådan bestemmelse forudsætter godkendelse hos de statslige myndigheder Det gælder også for ændring af regulativer, der indtil 1/ var amtsvandløb Der er afsat 52 mill. kr./år til kompensation af lodsejere for udbyttetab

16 Vedligeholdelse For alle vandløb gælder, at de skal vedligeholdes, så skikkelsen eller vandføringsevnen ikke ændres, medmindre andet er bestemt Kan kun fraviges, hvis det fremgår af en vandplan, at der skal foretages en indsats Det kan så bestemmes, at der ikke skal vedlige-holdes eller at der kun i særlige tilfælde må vedligeholdes Vedligeholdelsen kan i disse tilfælde først ændres, når det er godkendt af de statslige myndigheder Det gælder for både offentlige og private vandløb

17 Særregel for rørlagte strækninger af offentlige vandløb
Vedligeholdelsen af rørlagte strækninger af offentlige vandløb omfatter ikke hel eller delvis omlægning af rørledninger. Sager herom afgøres efter reglerne om regulering

18 Vedligeholdelse – private vandløb
Der kan være fastsat bestemmelser om vedlige-holdelse Som hovedregel påhviler vedligeholdelsen bredejeren Løbende, gerne skånsom, vedligeholdelse er vigtig for at undgå konflikt med naturbeskyttel-seslovens § 3 3. april 2017

19 Vandøbsrestaurering For at forbedre de fysiske forhold i og omkring vandløb og for at opfylde miljømål fastsat i vandplaner kan vandløbsmyndigheden beslutte, at der gennemføres restaureringsforanstaltninger, herunder genopretning af vandløbs naturlige løb og fjernelse af fysiske spærringer for vandgennemstrømningen Enhver, der lider tab, har ret til erstatning Fødevareministeren kan efter ansøgning yde tilskud til lodsejere, der får nedsat indtjening

20 Regulering af vandløb Ved regulering forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg – undtagelser – restaurering og opstemninger m.v. – åbning af rørlagte strækninger er regulering Må kun ske efter vandløbsmyndighedens bestemmelse Der er fastsat procedureregler

21 Regulering Enhver der lider tab ved en regulering har ret til erstatning Udgifterne ved en regulering afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte af foranstaltningerne. De fordeles efter den nytte de har for den enkelte ejendom Hvad er nytte? Vandløbsmyndigheden skal søge at mægle forlig. Er det ikke muligt, behandles sagen af taksationsmyn-dighederne

22 Mulighed for bedre afvanding?
Er nugældende vedligeholdelsesbestemmelser fuldt opfyldt? Kan grødeskæringen tilrettelægges bedre inden for regulativets bestemmelser ? Kan grødeskæringen intensiveres? NBL § 3 Kan vandløbet reguleres? § 3 er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i at bevare naturtilstanden – en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk interesse kan ikke begrunde dispensation 3. april 2017

23 Retningslinjer for erstatning
Gennemførelse af erstatningskrav forudsætter som hovedregel at der foreligger en ansvarspådragende handling eller undladelse at der er lidt et tab, og at der er årsagssammenhæng bevisbyrden påhviler som udgangspunkt den, der søger erstatning

24 Gennemførelse af erstatningskrav
Ved forlig med vandløbsmyndigheden eller anden ansvarlig Ved anlæg af sag ved domstolene – hvis parterne er enige herom Ved indbringelse for taksationsmyndighederne Eventuel indbringelse for Natur- og Miljøklage-nævnet angående spørgsmålet om, hvorvidt regulativet er overholdt – derefter for taksations-kommissionen


Download ppt "Vandløbsloven, regulativer og vandløbs-sager"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google