Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser"— Præsentationens transcript:

1

2 Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser

3 Formål: At styrke og udvikle indsatsen for udsatte mennesker med personlighedsforstyrrelser. At forebygge ensomhed, isolation og passivitet hos borgere med personlighedsforstyrrelser. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" - Nyborg Kommune

4 Mål: At der sker følgende forandringer for målgruppen:
Forbedring af nuværende tilbud til borgere med personlighedsforstyrrelse. Klarlægge forbedringer i Nyborg Kommunes støtteforanstaltninger og tiltag rettet mod borgere med personlighedsforstyrrelser. At der bliver en klar koordinering og rollefordeling på tværs af kommunen, der sikrer en optimal og hensigtsmæssig kontakt imellem borgeren med personlighedsforstyrrelse og den kommunale medarbejder, uanset pågældende medarbejders fysiske og organisatoriske placering. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

5 Målgruppe: Borgere med personlighedsforstyrrelser – primært borgere der bor i egen bolig. Forsørgelsesgrundlaget kan være alt fra løn til kontakthjælp eller anden offentlig overførselsindkomst. Forventet antal borgere i projektet: 30 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" - Nyborg Kommune

6 Aktiviteter: Kortlægning af praksis & målgruppen.
Vurdering af behovet for nye tilbud til de grupper, der ikke nås i dag. Klarlægning af arbejdsgange internt og eksternt i kommunen i forbindelse med henvendelse og / eller kontakt med borgere med personlighedsforstyrrelse. Afdækning af behovet for kurser / workshops for interessenter på området. Analyse af eksisterende tilbud / indsatser. Forsøg med ændringer i eksisterende tilbud / indsatser. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

7 Metode: Projektet er inspireret af evidensbaseret
viden og erfaring fra socialpsykiatrien blandt andet i Norge på baggrund af følgende undersøgelse: ”Opplevelse av behov for hjelp hos psykiatriske pasienter som bor i egen bolig” af højskolelektor Arvid Birkeland og førsteamunuensis Kjell Kristoffersen. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

8 Temaer som er gennemgående i projektet:
Temaerne som i en norsk undersøgelse viste sig at kunne forebygge ensomhed, isolation og passivitet: En stabil og uformel kontakt Fokus på det praktiske Emotionel støtte Social kontakt og aktivitet 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" - Nyborg Kommune

9 En stabil og uformel kontakt
Kontakt med en eller et fåtal medarbejdere over tid Aftaler overholdes Tilgængelighed Fri, positiv og naturlig menneskelig kontakt 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

10 Fokus på det praktiske Fokus på nutid og vejen fremover
Hjælp til dagens praktiske organisering Opmuntre til praktisk handling Rådgivning om praktiske handlingsvalg 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

11 Emotionel støtte Blive beroliget – at give udtryk for følelser
Forståelse og accept for de psykiske vanskeligheder Støtte i håbet om at ting kan blive bedre 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

12 Social kontakt og aktivitet
Positivt med forskellige gruppetilbud Gruppesammensætningen er vigtig Vigtigt med aktiviteter Medarbejderen som en vigtig social kontaktperson Hjælp til at øge eller opretholde aktiviteter 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

13 Hvor er projektet i dag…?
Udarbejdet kortlægning af praksis – Huset, Søjlen, Jobcenter Nyborg, socialafdelingen, socialpsykiatri, handelsgymnasium Nyborg, ungdommens uddannelsesvejledning, sundhedsplejen mfl. Udarbejdet kortlægning af målgruppe – Hjemmesygeplejen, rusmiddelcenter Nyborg, alkoholbehandlingen, aktiveringsgruppe i Jobcenter Nyborg 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

14 Hvor er projektet i dag…?
Afviklet individuelle interview med tidligere og nuværende borgere i socialpsykiatrien. Afviklet interview af fokusgruppe. (borgere med tilknytning til socialpsykiatrien) 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

15 Hvor er projektet i dag…?
Arbejdsgruppe med støtte- og kontakt-personerne i social-psykiatrien med henblik på iværk-sættelse af en ungegruppe: ”På rette vej i dit eget liv”. Formål: Forebygge ensomhed, isolation og passivitet hos unge Træne og styrke den unges sociale kompetencer – og derved blive bedre til at indgå i og / eller danne netværk 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

16 Hvor er projektet i dag…?
Afdækket behov for kurser og workshops for interessenter som har kontakt til og / eller arbejder med borgere med personligheds-forstyrrelser. Afvikler temadag for hjemmesygeplejen den 25. maj 2011 – med fokus på ”relation og forståelse for borgere med personlighedsforstyrrelser” 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" - Nyborg Kommune

17 Hvor er projektet i dag…?
Nedsat arbejdsgruppe på tværs af socialafdelingen og Jobcenter Nyborg med henblik på klarlægning af arbejdsgange internt og eksternt i kommunen i forbindelse med og / eller kontakt til borgere med personlighedsforstyrrelser. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

18 Hvor er projektet i dag…?
Analyse og forbedring af de eksisterende tilbud / indsatser til målgruppen SWAT-analyse af tilbuddene og indsatsen fra socialpsykiatrien, socialafdelingen og Jobcenter Nyborg. Via kontakt til nuværende og tidligere borgere i socialpsykiatrien samt rundspørge hos personale i socialpsykiatrien er der fokus på at udvikle og forbedre tilbuddene i socialpsykiatrien. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

19 Hvor er projektet i dag…?
Oplysningsaktivitet til interne og eksterne interessenter & partnere Udarbejder folder om socialpsykiatrien Arrangerer gå-hjem-møder Afholder temadage / undervisning Planlægger workshop 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

20 Personlighedsforstyrrelser
”Patienter med personlighedsforstyrrelser har ikke en sygdom – men deres problemløsningsforslag skaber eller giver problemer…”. Citat: Morten Kjølbye, overlæge i psykoterapi ved Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Århus Universitetshospital i Risskov. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

21 Tilbud i Nyborg Kommunes socialpsykiatri per 2011
Kommunale tilbud for borgere med personlighedsforstyrrelser

22 Socialpsykiatrien i Nyborg Kommune
Socialpsykiatriens telefonrådgivning Støtte- og kontaktordning jf. Servicelovens § 99 Aktivitets- og værested Huset jf. Servicelovens § 104 Socialpsykiatrisk botilbud Søjlen jf. Servicelovens § 107 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

23 Socialpsykiatrien Nyborg Kommune: Støtte- og kontaktpersonordningen
Jf. Serviceloven § 99 skal kommunen skal sørge for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

24 Socialpsykiatrien Nyborg Kommune: Støtte- og kontaktpersonordningen
Der er tre ansatte i ordningen. Hver er ansat 30 timer ugentlig. Støtte- og kontaktpersonordningen har gennemsnitlig borgere ad gangen. Ordningen retter sig mod de mest socialt isolerede grupper af sindslidende over 18 år. Perioden for brug af støtte varierer meget. F.eks. fra en måned og op til 4-5 år. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

25 Socialpsykiatrien Nyborg Kommune: ”Huset” – aktivitets- og værested
Jf. Servicelovens §§ 104 skal kommunen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

26 Socialpsykiatrien Nyborg Kommune: ”Huset” – aktivitets- og værested
I ”Huset” er der ansat en leder, en administrativ medarbejder samt to social- og sundhedsassistenter. Herudover er der ansat en køkkenmedarbejder i fleksjob og en social- og sundhedshjælper i fleksjob. Huset modtager løbende elever fra Social- og Sundhedsskolen. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

27 Socialpsykiatrien Nyborg Kommune: ”Huset” – aktivitets- og værested
Borgere kan komme ”direkte” fra gaden og ind i Huset – dog bliver nye borgere oftest henvist fra støtte- og kontaktpersonerne, psykiatriafdelinger, sagsbehandlere i socialafdelingen eller fra Nyborg Jobcenter. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

28 Socialpsykiatrien Nyborg Kommune: ”Huset” – aktivitets- og værested
Anvendte sociale og pædagogiske metoder og arbejdsgange i Huset: Jeg- støttende principper Objektrelationer Netværks- og mesterlæreteorier Miljøterapi Socialt gruppearbejde Kognitiv adfærdsterapi / kognitiv tænkning 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

29 Socialpsykiatrien Nyborg Kommune: ”Huset – aktivitets- og værested
Tilbud og aktiviteter i Huset: Undervisning i musik Undervisning i kost- og ernæring Undervisning i tegne og male / kreativ værksted Motion, zumba og gymnastik Udflugter – forslag fra borgerne i Huset ”Kend dit område” ”Fredagsbar” 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

30 Socialpsykiatrien Nyborg Kommune: ”Søjlen” - bostøtte
Jf. Servicelovens § 107 skal kommunen tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

31 Socialpsykiatrien Nyborg Kommune: ”Søjlen” - bostøtte
Der er ansat otte personaler – heraf fem fastansatte. Der er 18 boliger i Søjlen – samt et støttecenter. Pt. er alle boliger udlejet til borgere, som vurderes at have et særligt behov for socialpsykiatrisk støtte. I centerdelen er der støtte til praktiske ting, støtte til f.eks. læge- og eller bankbesøg. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

32 Socialpsykiatrien Nyborg Kommune: ”Søjlen” - bostøtte
Visitation til Søjlen: Kriterierne for komme i betragtning til en bolig i Søjlen er primært – at borgeren har et psykisk problem og / eller har problemer med at omgås andre mennesker. Der er ikke krav om en psykiatrisk diagnose. Der må ikke foreligge et misbrug af alkohol eller medicin, når borgeren flytter ind i Søjlen. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

33 Socialpsykiatrien Nyborg Kommune: ”Søjlen” - bostøtte
Søjlens personale: Er til stede i dag- og aftentimerne – og i weekenderne. Hver personale er primær kontaktperson for fire beboere og sekundær kontaktperson for fire andre beboere. Beboeren har ret til tre timer alene med sin kontaktperson. Personalets funktion bærer i høj grad præg af en hjemmevejlederfunktion. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

34 Socialpsykiatrien Nyborg Kommune: ”Søjlen” - bostøtte
Anvendte sociale og pædagogiske metoder og arbejdsgange i Søjlen: Sigter på at forstærke og udvikle ”jeg- ressoucer”, som beboerne har. Med ”jeg-ressourcer” forstås de funktioner den enkelte har udviklet fra fødslen for at klare hverdagens krav. Principperne for ”jeg-støtte” omfatter bl.a.: Kontinuitet, regelmæssighed, verbalisering, pædagogisk forklaring, realitetsorientering, træning i valg, nærhed og afstand, grænsesætning, skærmning og praktiske gøremål. 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune

35 Tak for i dag… 15M Projekt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser" – Nyborg Kommune


Download ppt "Koordinering og udvikling af tilbud og indsatser til borgere med personlighedsforstyrrelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google