Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelseskonference den 18. og 19. marts

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelseskonference den 18. og 19. marts"— Præsentationens transcript:

1 Ledelseskonference den 18. og 19. marts
På vej mod et større fællesskab Dagtilbudsafdelingen

2 Dilemma Tidlig involvering i budgetprocessen giver mulighed for at bidrage med forslag og strategiske overvejelser – og frustration over lang beslutningsproces. Ingen inddragelse giver kort beslutningsproces – og frustration over ikke at blive hørt. Afdelingen for dagtilbud

3 Lærende og effektive organisationer
”Pædagogisk ledelse er ledelse af tematiske samtaler” Citat: Klaus Majgaard, BU direktør i Odense og fmd. for BKF Afdelingen for dagtilbud

4 Køge Kommune skal spare
2011 2012 125 mio. kr mio. kr. Køge sparer i alt 125 mio. kr. 175 mio. kr. Dagtilbudsområdet 13 mio. kr. 18 mio. kr. Brutto (grundet forældrebetaling) 17 mio. kr. 23 mio. kr. Omsat til stillinger dagtilbud 40 – 50 60 – 70 Faldende børnetal ? Afdelingen for dagtilbud

5 Pres på velfærden. Demografisk udvikling. Flere ældre og færre til at finansiere velfærden. Finanskrise, færre indtægter og stigende sociale udgifter. 0 vækst og omfordeling af midlerne. Stærkt brug for innovation og ideer til, hvordan tingene kan gøres smartere, billigere og bedre – i alle dele af den offentlige sektor. Afdelingen for dagtilbud

6 Alle skal spare Hvor kan vi bedst skære i budgetterne, så det gør mindst ondt. Hvordan kan vi ændre åbningstiden, så vi fortsat har den nødvendige Hvordan kan vi regulere normeringen – er det en ensartet regulering eller skal den skævvrides? Hvad med lønsummen. Hvordan bruger vi ledernes, pædagogernes, medhjælpernes og forvaltningens tid – kan vi gøre det bedre og billigere? Hvad kan vi helt holde op med eller gøre mindre af? Hvor meget tid bruger vi på forældrene – kan vi effektivisere? Hvilke møder har vi, hvor ofte holdes de, hvem deltager – kan vi effektivisere? Afdelingen for dagtilbud

7 Alle skal spare Hvilke opgaver bestiller forvaltningen – hvad opleves som spild? Hvor kan vi digitalisere og lette opgaver Børn m. særlige behov. Kan vi effektivisere og kan vi gøre arbejdet mindre tungt, bedre og billigere? Hvordan bruger vi mails/ kalendere – overinformerer vi / kan vi gøre det bedre? Afdelingen for dagtilbud

8 Alle skal spare I dag har vi 53 institutioner m. 53 bestyrelser, 51 ledere, 51 souschefer og 4 afdelingsledere Alle skal lede en lærende og effektiv organisation - udarbejde virksomhedsplaner, pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger, værdigrundlag, kostpolitikker, personalepolitikker mv. Vi udarbejder 53 budgetter, 53 regnskaber. Er det et udtryk for kvalitet og er det rationelt? Afdelingen for dagtilbud

9 Lav sigtbarhed – usikkerhed og frustration
Hvordan oplever du vores udfordring? Hvad kan vi gøre anderledes Afdelingen for dagtilbud

10 Dagtilbud i et historisk perspektiv
Afdelingen for dagtilbud

11 70 og 80’erne - uformel ledelse, autonome og løst koblede stuer/institutioner/dagplejere
Afdelingen for dagtilbud

12 Detaljeret styring af ressourcer
Styring af kvalitet = Deltaljeret styring af ressourcer. Pæd. konsulent Afdelingen for dagtilbud

13 90’erne - modernisering og paradigmeskift
Modernisering af den offentlige sektor med decentralisering og mål og rammestyring. Paradigmeskift, hvor pædagogikken ændre sig fra en primært observerende (psykologisk) tankegang til (sociologisk tankegang), hvor kulturen har betydning for børnenes udvikling. Det blev vigtigt at skabe en udviklingskultur, hvor pædagogerne bliver bevidst om egne handlinger, bevidst registrerer, vurderer og ændrer. Der er ikke etableret en ny styringsform mellem institution og forvaltning og mål og rammestyringen medfører et styringsmæssigt tomrum, som giver stort råderum men ingen sikkerhed for kvalitet. Afdelingen for dagtilbud

14 Decentralisering Mål og rammestyring
Folketinget Kommunalbestyrelsen Historisk er der ikke tradition for kommunikation mellem institutionerne og det overordnede niveau, hvilket betyder, At der ikke er etableret et Springbræt som en decentral og demokratisk udviklingsproces kan tage afsæt i. Dermed opstår der formentlig et styringsmæssigt tomrum. Linda Andersen ’94 Fra økonomisk detailstyring til styring af pædagogisk indhold Forældrebestyrelse, 96 Servicelovens formålsbestemmelser ’98 Afdelingen for dagtilbud

15 Styring af pædagogiske kvalitet
Virksomheds planer / refleksion / lederuddannelse mv. Vertikal og horisontal udvikling. Forvaltningen vokser Efterspørgsel efter Pædagogiske styringsredskaber Udvikling mod større åbenhed, Pædagogisk refleksion. Afdelingen for dagtilbud

16 Pædagogiske mål og specialisering
Udvikling af mål For det pædagogiske Arbejde (pædagogiske læreplaner). Uddannelsesmæssig Løft, refleksion og specialisering. Flere institutioner omorganiserer sig væk fra stueopdeling og hen imod alders- opdeling / funktions- opdeling mv. Pædagogerne bliver vejledere for hinanden. Afdelingen for dagtilbud

17 Lederne bliver kollegaer
Stigende krav fra brugerne, større specialisering, mere uddannelse og højere grad af profilering. Lederne deltager i forskellige centrale arbejdsgrupper og bruger hinanden. Lederne oplever mere hinanden som kollegaer og bliver mindre afhængige af souschefen. Samarbejdet er ikke forpligtende og den enkelte leder bestemmer selv sin åbenhed og sin hjælpsomhed over for andre. Afdelingen for dagtilbud

18 Organisation med mange løst koblede forbindelser
Tomrummet udfyldes: VP, Mål om læring, BMV, Sprogvurdering, kurser, uddannelse, netværk udviklingsprojekter (KID I og KID II) mv. Institutionerne åbner sig, reflekterer og arbejder tættere sammen med forvaltningen og med øvrige institutioner. De horisontale relationer er ikke forpligtende. Bidrager både til specialisering, bedre udnyttelse af ressourcerne, pædagogisk udvikling og større robusthed. Samtidig er lederne fortsat konkurrenter, dette viser sig især ved faldende børnetal Ansvar for: Ledelses af et fællesskab den pædagogiske praksis skabes og vedlige- holdes gennem samtale og refleksion. Budget og regnskab m. fleksibelt budget Personaleadministration Personaleudvikling Pædagogisk stimulerende miljø. Bestyrelsesarbejde, Forældresamarbejde. Tværfagligt samarbejde Afdelingen for dagtilbud

19 Brug for tøbrud og nybrud
Afdelingen for dagtilbud

20 Udvikling af velfærden
Mindre bureaukrati og administration Mere refleksion og innovation Afdelingen for dagtilbud

21 Lærende organisation med mere forpligtende fællesskaber
Mere kontinuerligt fokus på den daglige pædagogiske praksis og mindre fokus på daglig administration Mere systematisk og motiverende feedback på det pædagogiske arbejde. Flere muligheder for ressourceanvendelse og flere forpligtigelser i det store samarbejde. Færre ledere og samling af adm. opgaver Afdelingen for dagtilbud

22 Kommunale, selvejende og pulje-institutioner
Forskellige driftsformer - Køge Kommune driver 30 kommunale institutioner 16 selvejende institutioner 5 puljeinstitutioner Vi udarbejder to forslag til ændret struktur – et forslag, som omfatter kommunale og et, som også omfatter de selvejende og puljeinst., som bor i kommunale bygninger. Flere forhold er usikre for de selvejende og for puljeinstitutionerne – det er sværere som leder at drøfte strukturændringer, når strukturen er et anliggende mellem driftsherre og Køge Byråd. Afdelingen for dagtilbud

23 Afdelingen for dagtilbud

24 Vi foreslår ny ledelsesstruktur
9 områder: Herfølge, Hastrup, Ellemarken, Bjæverskov, Borup, Ejby, Kirstinedal, Ølby og Asgård. Selvejende/pulje institutioner som bor i kommunale bygninger indgår i forslag om områdeledelse. Sammenlægning af selvejende vuggestuer og børnehaver, som ligger ved siden af hinanden. Selvejende institutioner, som bor i egne bygninger fortsætter som nu, m. tilpasset økonomi og justeret driftsoverenskomst. Afdelingen for dagtilbud

25 Vi foreslår større fællesskaber
Vi tror, at ledernes samlede ressourcer bruges bedre i et mere forpligtende samarbejde. At administrative opgaver, budgetter, regnskaber, virksomhedsplaner, politikker kan samles på færre hænder At samarbejde om udvikling af kulturen, fokus på refleksion og mere systematisk og motiverende feed back til lederne på den pædagogiske praksis kan bidrage til mere robusthed. At samlede udviklings- og uddannelsesstrategier for dagtilbuddene, for ledere, pædagoger, studerende mv. kan gøre området mere effektivt og attraktivt. Afdelingen for dagtilbud

26 Robuste og fleksible dagtilbud.
Eksempelvis: Samarbejde om eks. vikarer, lukkedage. Samarbejde om børn med særlige behov, hvor vi bedre kan udnytte hinandens viden og ressourcer Større fleksibilitet, når børn har brug for andre tilbud og når personaler har brug for nye udfordringer. Mindre bureaukrati, mindre papir, mindre unødig dokumentation – færre regnskaber, virksomhedsplaner, mv. Bedre mulighed for lokale løsninger, mere tyngde i forslag! Afdelingen for dagtilbud

27 Stillinger i forslag til ny ledelsesstruktur
Områdeledere: Overordnet ansvar for 3 – 6 dagtilbud. Dagtilbudsledere: Dagligt ansvar for et dagtilbud og medansvar for udvikling af de øvrige dagtilbud i området. Der tænkes ikke i souschefstillinger /afdelingslederstillinger. Afdelingen for dagtilbud

28 Vi skal tænke over… Souschefernes / afdelingsledernes fremtidige opgave? Rekruttering: dagtilbudsleder og områdeleder? Stillingsbeskrivelser hvad skal de indeholde? Hvordan skal samarbejdet med forvaltningen være? Hvordan fortsætter vi et godt fællesskab på tværs af forskellige områder og driftsformer? Hvordan taler vi med hinanden om både frustrationer og ambitioner – uden at det misforstås? Der er ½ år til budgettet vedtages – hvordan håndterer vi bedst de næste måneder. Afdelingen for dagtilbud

29 Vi skal regne Lederen af forvaltningens økonomifunktion – Margit Nielsen er med på vores konference. Og hun skal ikke kede sig. Margit vil regne på jeres ideer, så vi hurtigt kan få indtryk af, hvor meget økonomi ideen er udtryk for. Afdelingen for dagtilbud

30 Tidsplan for beslutninger
20. April Dialogmøde 3. august Budgettet sendes i høring 27. August Deadline for høring 3. september Udsendelse af høringssvar 9. – 10. september Byrådsseminar 28. September ØU drøfter budget og indstiller til Byårdet 5. oktober Byrådet 2. behandler budgettet 15. Oktober Deadline for vedtagelse af budget 2011 – 2014 Derefter Orientering til brugere og medarbejdere og forberedelse af implementering. Afdelingen for dagtilbud

31 Etik Økonomisk krise, organisationsændringer og andre spareforslag kan hurtigt medføre usikkerhed på egen formåen og på fremtiden . Er jeg ikke effektiv i dag? Gør jeg ikke mit arbejde godt nok? Kan mine faglige ambitioner indfries? Ændres mit samarbejde? Og har jeg fortsat en plads i organisationen? Jeg håber, at vi de næste dage og måneder vil være ekstra opmærksomme på hinanden (på den gode måde) Afdelingen for dagtilbud

32 Tak til alle planlæggere
Tovholdergruppen og kursusudvalget har været på en spændende og svær opgave. De har arbejdet hårdt på, at skabt gode rammer for udfordrende og svære drøftelser om store ændringer – som berører alle. Vores bestræbelse er alle kommer til orde og at der bliver lyttet – jeg håber, at I griber bolden, deltager med holdninger, meninger og tilkendegivelser – så vi kan komme hjem med bedre forslag end vi kom med. God arbejdslyst og rigtig god konference!! Afdelingen for dagtilbud


Download ppt "Ledelseskonference den 18. og 19. marts"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google