Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

God buk på skudhold § 1, stk. 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra 1) kunstig skjul, herunder hus, hytte, jordhul, 2) platform eller sæde, der er.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "God buk på skudhold § 1, stk. 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra 1) kunstig skjul, herunder hus, hytte, jordhul, 2) platform eller sæde, der er."— Præsentationens transcript:

1

2 God buk på skudhold § 1, stk. 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra 1) kunstig skjul, herunder hus, hytte, jordhul, 2) platform eller sæde, der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn.

3 Skydetårn § 1, stk. 2. Jagt med riflede våben og bue må uanset reglen i stk. 1 drives på klovbærende vildt og ræv fra platform på en permanent opstillet konstruktion (skydetårn) eller fra sæde på en ikke permanent opstillet transportabel stige (skydestige), når følgende betingelser er opfyldt: Skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom,

4 Skudt fra skydetårn Skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning eller i et indre eller ydre skovbryn, således at konstruktionen ikke virker skræmmende i landskabet. Skydetårnet skal være udført af træ eller metal og skydetårnets platform må ikke være forsynet med overdækning eller med sider, der måler mere end 110 cm. i højden fra platformens vandrette plan, Skydetårnets platform må højest være hævet 5 m over jorden og have et gulvareal på maximalt 2 m2 Skydestigen skal være anbragt i en træbevoksning, f.eks. Skov, et indre eller ydre skovbryn, en remise, et læhegn eller lignende bevoksninger, bestående af træer af mindst samme højde som stigen, således at skydestigen ikke virker skræmmende i landskabet, og Skydestigen skal være stillet op til et træ eller buske med sædet placeret højst 5 m over jorden.

5 Er det en lovlig platform?
§ 2. Jagtvåben må ikke med-tages på en platform eller sæde, hvorfra der ikke må drives jagt. Stk. 2 På en platform eller sæde, der opfylder de betingelser, som er nævnt i § 1, stk. 2, må der ikke medtages: Haglgevær, bortset fra kombinationsvåben og Jagtvåben i tiden mellem solnedgang og ½ time før solopgang.

6 Kragehytte § 3. Ved jagt fra kunstigt skjul på fugle må gulvet eller ståstedet ikke været hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn. (kragehytte)

7 Jagt i nærheden af indhegninger
§ 4. På en ejendom, hvor der i medfør af lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, holdes hjortedyr i indhegninger, herunder indhegninger, der i medfør af ovennævnte lovs § 19 eller § 13 i nr. 401 af 10. juni 1997 om opdræt af visse dyrearter er udtaget helt eller delvis fra lovens bestemmelser, må vildtlevende individer af de arter, der opdrættes på ejendommen, ikke jages i indhegningen eller inden for en afstand 300 meter fra indhegningen. Denne regel gælder kun på ejendommen med hegningen. Vildtlevende hjortedyr må i jagttiden skydes på naboejendommen, selvom dyret ikke er 300 meter fra hegningen.

8 Strandjagt § 6, stk. 1. Den frie jagtret på fiskeriterritoriet jf. lovens § 15, må kun udøves fra en flydende båd eller pram samt fra et areal, der grænser op til fiskeriterritoriet, og hvor den pågældende har jagtret. Husk! Skydeprammen skal kunne flyde. Den må f.eks. Ikke slæbes op på en grund eller rev.

9 Strandjagt § 6, stk. 2 og 3, nr. 1. Færdsel med skydevåben under vadning på fiskeriterritoriet er ikke tilladt. Det er dog tilladt ved vadning uden medbringelse af skydevåben, at opsamle lovligt nedlagt vildt på fiskeriterritoriet.

10 Sivbevoksning § 6, stk. 3, nr. 2. Det er tilladt uden medbringelse af skydevåben, at afdrive rør- og sivbevoksninger på fiske-riterritoriet for vildt af den, der har jagtret på det areal, som ligger nærmest den pågældende del af fiskeriterritoriet.

11 Med uladt skydevåben § 6, stk. 4. Det er tilladt at færdes på fiskeriterritoriet med uladt skydevåben, når: Vadning finder sted til eller fra et fartøj på fiskeriterritoriet og færdsel finder sted ad den korteste vej mellem fartøjet og det sted på kyststrækningen, hvor skydevåben lovligt kan medbringes.

12 Vadning § 6, stk. 4. Det er tilladt at færdes på fiskeriterritoriet med uladt skydevåben til eller fra en ø eller holm, hvor den pågældende har jagtret, ad den korteste vej mellem øen/holmen og det sted på kyststrækningen, hvor lovligt kan medbringes.

13 Isjagt § 7, stk. 1 og 2. På fiskeriterritoriet må der ikke drives jagt fra is og inden for en afstand af 1oo meter fra iskant. Det gælder dog ikke jagt på ræv.

14 Motorbådsjagt § 8, stk. 2, nr. 1. Der må ikke drives jagt fra motordrevet fartøj i september måned. Der må ikke drives motorbådsjagt på søer og andre ferske vande. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet.

15 Motorbådsjagt § 8, stk. 2, nr. 2. Der må ikke drives motorbådsjagt på de dele af fiskeriterritoriet, der er nævnt og vist i bilag 1 til bekendtgørelsen. Områderne er vist med rødt. Man skal være opmærksom på, at der visse andre steder på fiskeriterritoriet er forbud mod motorbåds-jagt, f.eks. Vadehavet og en række andre reservater.

16 Fugle på hækken § 9. Til jagt må der ikke benyttes motordrevet fartøj, der kan fremføres med en hastighed på mere ned 18 km/t (ca. 9,7 knob). Under selve jagtudøvelsen må fartøjet kun fremføres med højst 5 km/t (ca. 2,7 knob).

17 Hare på skudhold § 10. På fiskeriterritoriet og ferske vande må der ikke jages kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, harer, mufloner og vildsvin.

18 Mynder § 11, nr. 1. Til jagt må der ikke anvendes mynder eller hunde af mynderacen.

19 Kragejagt § 11, nr. 2. Til jagt må der ikke anvendes båndoptagere.

20 Råvildt på skudhold § 11, nr. 3 og 4. Til jagt må der ikke anvendes elektronisk udstyr til lokalisering af vildtet. Der må heller ikke anvendes kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet.

21 Udsætning § 12, stk. 1. Vildt må ikke udsættes i naturen uden Naturstyrelsens tilladelse. Stk. 2 Reglen i stk. 1 gælder ikke i følgende tilfælde ved udsætning af fasan i perioden 1. april til 31. august og agerhøne i perioden 1. april til 15. august. 1) På ejendomme under 100 ha., såfremt der ikke udsættes flere end 100 fasaner/agerhøns. På ejendomme på 100 ha. Eller derover, såfremt der ikke udsættes flere end 1 fasan/agerhøne pr. ha. På ejendomme med landbrugsmæssigt dyrkede arealer som indgik ved tildelingen af udtagningsrettigheder efter enkeltbetalingsordningen for hvilke der er udarbejdet og gennemført biotopplaner, der opfylder retningslinjerne fastsat i bilag 2 til bekendtgørelsen, såfremt der ikke udsættes flere end 7 fasaner/agerhøns pr. ha.

22 Udsætning af vildt På ejendomme uden landbrugsmæssigt dyrkede arealer samt på ejendomme med landbrugsmæssigt dyrkede arealer, som ikke indgik ved tildelingen af udtagningsrettig-heder efter enkeltbetalingsordningen, såfremt der ikke udsættes flere end 7 fasaner/agerhøns pr. ha. Udsætninger på , flere end 1 fugl pr. ha. Skal senest 3 uger efter udsætningen skriftligt indberettes til Naturstyrelsen med angivelse af det aktuelt udsatte antal fasaner/agerhøns. Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder ikke for udsætning af gråand i ferske vande, såfremt der ikke udsættes mere end 1 ælling pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben eller ubevokset vandflade, og såfremt fugle udsættes i tiden, fra den pågældende arts jagttid ophører, til 1 måned før artens jagttid begynder.

23 Udsætning af vildt Stk. 5. Udsætning af flere end 100 fugle forudsætter, at den eller de ansvarlige for udsætningen har gennemgået et af Naturstyrelsen godkendt kursus om udsætning af fuglevildt, der opfylder retningslinjerne fastsat i bilag 3 til bekendtgørelsen.


Download ppt "God buk på skudhold § 1, stk. 1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra 1) kunstig skjul, herunder hus, hytte, jordhul, 2) platform eller sæde, der er."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google