Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Info RTS BYG 11 V. Kim Holst, UE.- vejleder RTS BYG

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Info RTS BYG 11 V. Kim Holst, UE.- vejleder RTS BYG"— Præsentationens transcript:

1 Info RTS BYG 11 V. Kim Holst, UE.- vejleder RTS BYG
Det siger sig selv 1

2 Kim Holst, UE.- vejleder RTS BYG
Info RTS BYG 11 V. Kim Holst, UE.- vejleder RTS BYG Det siger sig selv 2

3 Hvad kan jeg blive på BYG ?
Tømrer (Gulvlægger – Alu tømrer – Tagdækker) Maskinsnedker Møbelsnedker Bygningssnedker Murer Bygningsmaler Kun grundforløb Det siger sig selv 3

4 Uddannelsesaftale eller Skolepraktik
Veje ind i uddannelse Uddannelsesaftale eller Skolepraktik Obligatorisk Pluspakker 10 til 60 uger Grundforløb Praktik ca. 2/3 Skoleophold 1 – 2 – osv. ca. 3 år Hovedforløb Udlært Arbejde eller videreuddannelse Svendeprøve Skolevejen Har ikke fundet en læreplads Ønsker mere tid til sit grundforløb Praktikvejen (”Mesterlære”) Har fundet en læreplads Har skrevet en uddannelsesaftale Ny Mesterlære Har en mester der vil påtage sig et skoleansvar Lidt om adgangsveje og vores erfaringer. 4

5 UDDANNELSESAFTALEN Kontrakten der målet og dens vigtighed.
Gør opmærksom på den gyldighed. Det er et alvorligt stykke papir der dækker over en aftale Kan findes på med link fra vores hjemmeside til UVM og på fagenes egne sider. 5

6 Praktikpladssøgning Praktikpladssen.dk stedet man finder de godkendte virksomheder efter postnummer.

7 Praktikpladssituationen 2011
Erhvervsuddannelserne veksler mellem undervisning på skolen og praktik i en virksomhed. Eleven er på skolen i en tredjedel og i praktik to tredjedele af tiden. Praktikuddannelsen foregår på en eller flere virksomheder, der er godkendt af det faglige udvalg, som består af arbejdsmarkedets parter. Det er praktikvirksomhedens ansvar at sammensætte et praktikforløb, som, sammen med skoleundervisningen, fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål. Udviklingen i antal praktikpladser Øv! Lidt om adgangsveje og vores erfaringer. 7

8 Praktiksituationen 2011 På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst
Vurderingerne er fortaget af vores virksomhedskonsulenter Maler vurdere vi til en 4er Møbelsnedker vurdere vi til en 2er Bygningssnedker vurdere vi til en 5er Maskinsnedker vurdere vi til en 6er Murer vurdere vi til en 6 er Tømrer vurdere vi til en 7er Det der virker er de korte aftaler. Lidt om adgangsveje og vores erfaringer. Ikke så meget øv! 8

9 Tilmelding Praktikpladssen.dk stedet man finder de godkendte virksomheder efter postnummer.

10 Optagelse Tilmelding Uddannelsesplan Infomøde Individuel samtale
RKV = Real Kompetence Vurdering Start på Uddannelsesplan RTS Elevplan Det du kan I er i dag ved Infomøde Pkt.4, 5 og 6 kommer senere

11 Elevplan Elevplan som vil være værktøjet vi styre efter og det er her man kan læse om de mål der skal nås. 11

12 Krav eleven møder Folkeskolens undervisningspligt til og med 9. klassetrin Ønske om en EUD uddannelse Besiddelse af faglige, almene og personlig kompetencer Bestået grundforløb ud fra prøve i afsluttende projekt Vurdering om egnethed til hovedforløb ud fra de 2 ovenstående Bestået hovedforløb (svendeprøve) Trinuddannelser eller kompetencebeviser. Krav 1 er det nye i folkeskoleloven. Vi gør som vi plejer og vurdere eleverne individuelt i forhold til deres uddannelsesplan. Vi kan bare sige at uden 9 års skolegang kan man med stor sansynlighed få det svært. 12

13 Vejledning SPS GFP PPR Mentor SPS = Speciel Pædagogisk Støtte
PPR = Pædagogisk Psykologisk Rådgivning GFP = GrundForløbsPakker’ Mentor = Mentor STU = Særligt tilrettelagt uddannelse

14 Uddannelsesparathed & Gennemførelsesparathed
Uddannelsesparatheder en vurdering af skole, hjem og UU Gennemførelsesparathed er vores vurdering ud fra dine: Faglige forudsætninger Vise tegn på logisk tænkning – Regneregler - Omsætte til praksis - Begrebsforståelse - Håndelag Personlige forudsætninger Parathed –- Mødestabilitet – Fysik/mental tilstedeværelse – Forstå kollektive beskeder – m.m. Almene forudsætninger Samarbejde – deltage i fælles opgaver – Gi/be om hjælp – Kommunikative evner – Gennemskue logik – Overblik/planlægge – m.m.

15 Uddannelsesplan BYG 2011 Tømrer – Snedker - Murer
H O V E D F R L Ø B SPS Speciel pædagogisk støtte Til alle moduler kompetencevurdering Modul 1 = RKA Modul 2 og 3 = Obligatorisk GF 20 uger Fælles og særlige kompetencemål h S T A R Grundforløbsprojekt og prøve. Justering af den individuelle uddannelsesplan h = Modul 2+ og 3+ = Udvidet GF 30 uger Fælles og særlige kompetencemål h Modul 2++ =Særligt grundforløb 20 uger Fælles kompetencemål Modul 3++ = Særligt GF 20 uger Særlige kompetencemål h h START uger Kvik pakke for de hurtige.

16 Vil Vil ikke Kan Kan ikke Modul 1 RKV Real kompetence vurdering
Vi vurdere på: Evnerne til at løse de praktiske opgaver Synliggørelse af elevens almen og personlige kompetencer Vil Vil ikke Kan Kan ikke + Pakke Gennemfør-elsesparat ? Samarbejde med UU + Pakke

17 Uddannelsesparathed & Gennemførelsesparathed
Real kompetence Soduko Set i et ”Kompetence” skema Vil Vil ikke Kan Over 50 % Får mange Kan ikke Få med faglige kompetencer Flere med manglende personlige kompetencer Flere og flere

18 Elevens almene og personlige kompetencer
Modul 2 Fælles kompetencemål Modul 3 Særlige kompetencemål Grundforløbsprøve og eksamen fra 1 til 5 uger 1 Eleven kan læse, udføre og arbejde efter skitser og målfaste arbejdstegninger og diagrammer i relation til udførelse af praktiske opgaver, forstå anvendte symboler og illustrationsmetoder, samt udføre målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger elektronisk i et CAD-program, herunder afbilde, dreje, omkante og udfolde i plan og lodret billede. 2 Eleven kan anvende praktisk geometri i tegnings- og værkstedsarbejde, herunder konstruere, afsætte, beregne og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter og firkanter, samt anvende de almindeligste geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel. 3 Eleven kan foretage opmåling og beregning samt udarbejde materiale- og styklister til en given opgave eller arbejdstegning på uddannelsens faglige område med anvendelse af materialebetegnelser, antal, mængde, længde og areal. 4 Eleven kan bruge måletekniske metoder og måleværktøjer i forbindelse med opmærkning, montage, nivellering og afsætning, samt anvende relevante måletekniske standarder, koter, værdier og tolerancer. 5 Eleven kan anvende og vedligeholde uddannelsens almindeligt forekommende håndværktøj og transportabelt el-værktøj, herunder fejlmelde el-værktøj, samt udvælge relevant værktøj til en given opgave på uddannelsens faglige område. 6 Eleven kan finde og anvende relevante anvisninger på uddannelsens faglige område om konstruktioner, værktøj, materialer, arbejdsmiljø og sikkerhed i skriftlige og elektroniske opslagsværker. 7 Eleven kan udvælge træsorter, konstruktionstræ, pladematerialer, gulvbrædder, gulvbelægninger, lim, spartelmasser, søm, beslag og skruer til en given opgave på uddannelsens faglige område, herunder frasortere materialer behæftede med fejl, mangler, skadedyr, råd og svamp, samt anvende de almindeligste begreber og ord om træ, befæstigelser og pladematerialer. 8 Eleven kan opsnøre simple arbejdsopgaver inden for uddannelsens faglige område på profil og på tømmer. 9 Eleven kan udføre og beklæde simple gulv-, væg- eller tagkonstruktioner med dokumentation og proceskontrol under hensyn til de almindeligste regler for forankring, afstivning, brand, lyd, lys og fugt, samt isætte vinduer og døre og udføre simple isoleringsopgaver af konstruktioner. 10 Eleven kan udføre simple spartel- og limopgaver på gulve. 11 Eleven kan udføre og vurdere kreative opgaver på uddannelsens område ud fra forudbestemte krav til funktionalitet, form, design og æstetik svarende til grundfaget stil, form og farve på niveau F. 1 Eleven kan udvælge de almindeligste materialer inden for indgangens uddannelser ud fra kendskab til deres anvendelse og placering i byggeriet. 2 Eleven kan foretage faglig informationssøgning og kommunikation ved anvendelse af it. 3 Eleven kan udføre en faglig arbejdsopgave og samtidig forstå sammenhængen i den samlede byggeproces, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i bygge- og anlægsbranchen ud fra en grundlæggende forståelse af samarbejdets værdi og nødvendighed samt kendskab til faggruppernes overordnede arbejdsområder. 4 Eleven kan udføre mindre faglige arbejdsopgaver ud fra en forståelse af enkle arbejdstegninger. 5 Eleven kan vurdere og kontrollere, om en afleveret faglig arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav. 6 Eleven kan planlægge og udføre enkle faglige arbejdsopgaver inden for indgangens uddannelser med hensigtsmæssig anvendelse af materialer, metoder, værktøjer og maskiner. 7 Eleven kan tilgodese egen og andres sikkerhed ved planlægning og udførelse af faglige arbejdsopgaver ved iagttagelse af gældende regler på området. Rulle / Bukke Stillads Arbejdsmiljø Førstehjælp Matematik Elevens almene og personlige kompetencer

19 Almene og personlige kompetencer som vi ser dem:
Din parathed er når du viser os at du magter at møde efter aftale, være til stede i aktiviteten både fysisk og mental samt forstå kollektive beskeder. Er stabil og viser man er en man kan stole på. Din evne til samarbejde udtrykker du ved at kunne deltage i fælles opgaver uden opfordring, give og bede om hjælp, kommunikere med lærer og elever på en ordentlig konstruktiv måde. Dine evner til en positiv konfliktløsning med forståelse af andres situation. Din evne til selvstændighed giver sig udtryk om du magter at tage ansvar for dit liv og uddannelsesvalg. Er kvalitetsbevist om det du gør og skal gøre. Er orienteringsbevist i henhold til hvad skal og hvordan jeg kommer til det samt har evnen til at løse de problemer der opstå under forløbet. At du er ambitiøs og systematisk har evnen til ikke at stille dig tilfreds med et næstbedste, men hele tiden forsøger at nå frem til det bedste, du kan skelne mellem væsentligt og uvæsentligt, have overblik; lytte til andre og sortere med respekt for disse, finde ud af hvad hvordan det hænger sammen for dig og din uddannelse. At du er tålmodig, det vil sige evnen til ikke at give op, når der opstår noget uforudset, eller når der skal udføres rutineopgaver Du er troværdig, det vil sige at du har evnen til at andre kan stole på det, som man siger og gør. Er kropsbevist om de fysiske krav, der er til en håndværker, det vil sige dine evner til at styre så som søvn, kost, motion samt misbrug.

20 MENTOR PÅ BYG BYG Mentor Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
En mentor en erfaren og respekteret rådgiver, der hjælper sin "elev" med hvad "eleven" nu har brug for. Begrebet mentor bruges i mange sammenhænge, f. eks. i integrationsøjemed eller som sparringspartner i kunstneriske sammenhænge. Mentor var i græsk mytologi en ven og rådgiver for helten Odysseus. Da Odysseus begav sig af sted til den Trojanske krig efterlod han sin søn Telemakos i Mentors varetægt.

21 Særlige kompetencemål Almene og personlige kompetencemål
Hvornår er jeg i mål? Når du har nået: Fagets kompetencemål Fælles kompetencemål Særlige kompetencemål Almene og personlige kompetencemål De mål eleven skal nå. De 3 øvereste i Elevplan. Det sidste er nogle vi sætter ud fra vores helhedsvurdering. Se dem for fagene, på

22 Mere information Find flere oplysninger i forhold til det valgte uddannelsesønske på din PC. WWW. rts.dk ug.dk eud-info dts-info uvm.dk uurs.dk elevplan.dk praktikpladsen.dk uddannelsens egen side Økonomisk støtte WWW. su.dk uddannelseskort.dk **Hypercard.dk ? egen kommune Økonomi. Spørg Winnie Åben hus Lørdag den 8. oktober 2011 BYG Lørdag den 21. januar 2012 RTS 10.00 – 14.00 22

23 Invitation Vi mangler deltager Kom til de indledende runder
Lørdag den 8. oktober på RTS BYG Søndre Mellemvej 4 Mødetid: Kl til ca Hold af 3 som går i 9. klasse Tilmelding af elever til de indledende runder kan ske ved at møde op kl eller ved henvendelse til: Niels Jacobsen Uddannelsesleder på Roskilde Tekniske Skole Mail: Tlf.: Lidt om adgangsveje og vores erfaringer. 23

24 Sådan finder du os. Tak for hjælpen. 24

25 Det var det. BYG


Download ppt "Info RTS BYG 11 V. Kim Holst, UE.- vejleder RTS BYG"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google