Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bud på minimumskrav og konkurrenceparametre

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bud på minimumskrav og konkurrenceparametre"— Præsentationens transcript:

1 Bud på minimumskrav og konkurrenceparametre
Som præsenteret på Månegris partnerskabsmødet den 28. januar, har hver enkelt Månegris partner haft mulighed for at formulere bud på minimumskrav og konkurrenceparametre. Øvelsen blev lavet på partnerskabsmødet i grupper, og er herefter blevet gentaget, for at få input fra de enkelte organisationer/institutioner i partnerskabet. Bud på minimumskrav og konkurrenceparametre er blevet formuleret og prioriteret, med begrundelser og evt. oplæg til innovationsspørgsmål til videre undersøgelse. Buddene på minimumskrav og konkurrenceparametre, vil indgå i det videre arbejde med formulering af materiale til konkurrenceudsættelse af månegrisstalden og det skal understreges at dette er en del af et større spektrum af input.

2 Prædefinerede minimumskrav
I oplægget på partnerskabsmødet d. 28. januar var tre prædefinerede minimumskrav som partnerne havde mulighed for at tilføje deres kommentarer til. De prædefinerede krav er: Positiv businesscase Overholde gældende lovgivning Måling af faktisk udledning på den enkelte bedrift (fast, flydende og gas) Herudover havde organisationer/institutioner mulighed for at byde ind med minimumskrav og konkurrenceparametre. Månegrisen har modtaget input fra følgende organisationer/institutioner: Dyrenes Beskyttelse Den Danske Dyrlægeforening DTU veterinærinstituttet Dansk Agroindustri

3 Dyrenes Beskyttelse Bud på minimumskrav Minimumskrav Begrundelse
Overholde gældende lovgivning Dette skal inkludere lovgivningen om halekupering, beskæftigelsesmaterialer og fodring – se de konkrete lovformuleringer. Selvom formuleringerne er langt fra den praksis der i øjeblikket er i svineproduktionen, er det uacceptabelt, hvis man på myndighedernes initiativ og med offentlig (med)finansiering bygger ”fremtidens bæredygtige svinestald” uden at tage hensyn hertil. 1. Stalden skal bygges til tildeling af halm og hele haler Det er forbudt at foretage rutinemæssig halekupering og det er et lovkrav at grisenes behov for rode/beskæftigelsesmaterialer opfyldes (de to krav er tæt forbundne). NAER skriver ovenfor at lovgivningen skal overholdes, men det er i dag så langt fra tilfældet hvis man sammenholder med lovformuleringerne. DB vælger derfor at sætte det ind her også. Halekupering sker for at kunne holde grisene under utilstrækkelige forhold, og projektet bør løse disse dyrevelfærdsmæssige problemer. Det skal erindres at der allerede findes indendørs produktioner uden halekupering (Antonius mv). 2. Stalden skal bygges så grisene kan få grovfoder/fiberfoder Godt en tredjedel af slagtesvin har mavesår fordi de fodres forkert. Dette er dyrevelfærdsmæssigt uacceptabelt. Samtidig står der i lovgivningen at svin skal fodres i henhold til deres fysiologiske og velfærdsmæssige behov. Diskrepansen mellem lovgivning og praksis skal løses i dette projekt. Argumentet for den fiberløse fodring er dels økonomisk og dels miljømæssigt og problematikken hører derfor oplagt til i månegrisprojektet

4 Bud på konkurrenceparametre
Dyrenes Beskyttelse Bud på konkurrenceparametre Konkurrenceparametre prioriteret Begrundelse Forslag til innovationsspm. 1.Størst muligt/bedst muligt tildeling af halm eller andre højt relevante rodematerialer (bedst mulig henhv. relevante for grisene) De rodematerialer der pt bruges til slagtesvin er helt utilstrækkelige og forbedring heraf vil give et stort dyrevelfærdsmæssigt løft Hvordan kan man tildele større mængder halm (med udgangspunkt i Århus universitets rapport om 400 g halm per gris per dag i det givne system). Det er afgørende at mængderne og materialernes karakter tilgodeser grisenes behov jf. forskningsbaseret viden.

5 Den Danske Dyrlægeforening
Bud på konkurrenceparametre Konkurrenceparametre prioriteret Begrundelse Forslag til innovationsspm. 1. Staldindretning Indretningen af stalden bør være dynamisk således ,at der er mulighed for forskellige separationsløsninger /skillerum. Dette er afgørende når nye interventioner skal monitoreres. Hvordan løses en dynamisk staldindretning bedst? 2. Dataopsamling I forbindelse med monitorering og effektevaluering af diverse interventioner i svineholdet, er det afgørende ,at der er mulighed for udvidet dataopsamling. Dette kunne være via kameraovervågning, men også vægt, måling af foderforbrug etc. er relevant. Hvordan sikres den bedste og mest valide dataopsamling på grisenes adfærd, vægt og foderforbrug? 3. Vægt Grisenes vægt og foderforbrug er vigtige parametre i forbindelse ed evaluering af interventioner og det er derfor afgørende, at staldindretningen bidrage til en simpelt løsning på vejning af grisene. Hvordan tilgodeses behovet for vejning af grisene og monitorering af foderforbruget.

6 DTU Veterinærinstituttet
Bud på minimumskrav Minimumskrav Begrundelse Forslag til innovationsspm. 1. Sektioneret stald med smittebarriere mellem staldsektioner med hver sin aldersgruppe. Intern smittebeskyttelse med ”Alt ind /Alt ud” på sektionsniveau bidrager til høj sundhed 2. Mulighed for sti-vis vandmedicinering Reduceret forbrug af antibiotika. Pt. medicineres ofte sektionsvis Påvisning af sygdom på sti-niveau 3. Halm/grovfoder skal kunne håndteres Høj velfærd, reduktion af mavesår og halebid, opfyldelse af lovgivning, fremtidssikring, legitimitet Automatiseret tildeling af halm/grovfoder

7 DTU Veterinærinstituttet
Bud på konkurrenceparametre Konkurrenceparametre prioriteret Begrundelse Forslag til innovationsspm. 1. Dyresundhed Driftsøkonomi, reduktion i antibiotikaforbrug, velfærd IKT til overvågning af vand- og foderforbrug, temperaturer, vægt, adfærd (sygdom) 2. Effektiv og let rengøring Smittebeskyttelse, sundhed Rengøringsvenlige overflader, holdbart udstyr 3. Dyrevelfærd Legitimitet, fremtidssikring Systemer til automatiseret tildeling af halm/grovfoder, gyllesystemer der kan klare halm 4. Demonstrations-faciliteter Test af udstyr og inventar. Gæster (balkon/ inspektionsgang?) Eks.: Afprøvning af IKT til optimeret sundhedsovervågning 5. Arkitektur Æstetik, brugervenlighed, naboaccept 6. Reduktion af lugt til omgivelser Naboaccept Teknologi til lugtreduktion i eks. ventilationsafkast fra stald

8 Dansk Agroindustri Bud på minimumskrav Minimumskrav Begrundelse
Forslag til innovationsspm. Positiv businesscase Beregning af internationale businesscases (på forventede eksportmarkeder) Måling af faktisk udledning på den enkelte bedrift (fast, flydende og gas) Valide målinger – og samtidig sikring af praktisk håndtering, økonomisk forsvarlig løsning – hvor resultaterne skal kunne omsættes til handlinger. Hvad er incitamentet til investering i ny teknologi? Kræver en nødvendig omlægning af incitaments- og afgiftsstruktur. 1. Materiale fra Månegrisprojektet på engelsk Udviklingsarbejdet foregår i DK men den store del af kommercialiseringen for teknologileverandørerne skal efterfølgende foregå på eksportmarkederne. Her er dokumentation og salg-materiale på engelsk nødvendigt. Hvad er issues på den internationale dagsorden?

9 Bud på konkurrenceparametre
Dansk Agroindustri Bud på konkurrenceparametre Konkurrenceparametre prioriteret Begrundelse Forslag til innovationsspm. 1. Økonomi Det alt overvejende konkurrenceparameter! 2. Sundhed Sporbarhed og høj sundhedstilstand i DK er af stor betydning på eksportmarkederne 3. Klima Fortsat højt på den politiske dagsorden - nødvendig ift. ”license to produce”


Download ppt "Bud på minimumskrav og konkurrenceparametre"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google