Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Temadag om budget august 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Temadag om budget august 2012"— Præsentationens transcript:

1 Temadag om budget 2013 28. august 2012

2 Kl. 13.30-13.35 Velkommen v/borgmesteren
Kl Ledelsesrapportering 2012 v/økonomichef Anders M. Sørensen Kl Økonomisk overblik 2013 Kl Pause Kl Gennemgang af sparekatalog 2013 v/direktionen Kl Tidsplan og det videre forløb v/borgmesteren

3 Ledelsesrapportering 2012

4 Hovedkonklusioner Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2012, dvs. 5 måneders aktivitet og forbrug. Forbrugs- og aktivitetsudviklingen i juni og juli har ikke givet anledning til yderligere ændringer. Usikkerhed om bl.a. anlægsindtægter (Sølyst m.fl.), folkeskoler, hjemmehjælp og specialiseret socialområde. Samlet set prognosticeres en forbedring af driftsbudgettet med 7,795 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget Der er dog tale om en forværring på 1,515 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012. Servicerammen er overholdt i forhold til det prognosticerede årsresultat 2012. Likviditeten prognosticeres til 45,105 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er 6,544 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2012, hvor der var forudsat en likviditet på 38,560 mio. kr. ultimo året. Udgangspunkt for økonomisk overblik 2013 og halvårsregnskabet 2012.

5

6 Årsagsforklaringer (I)

7 Årsagsforklaringer (II)

8 Årsagsforklaringer (III)

9 Årsagsforklaringer (IV)

10 Økonomisk overblik 2013

11 Økonomisk overblik 2013 Faldende indtægtsgrundlag fra statstilskud og udligning svarende til 53 mio. kr. på grund af økonomiaftalen 2013 og ny udligningsreform. Likviditeten reduceres med 20,2 mio. kr. i 2013 på grund af Udbetaling Danmark. Stigende udgifter presser driften... Vækst i sundhedsudgifter, socialområde og demografi (6,9 mio. kr. i 2013). Udfordring med at hjemtage borgere på det specialiserede socialområde – rammebesparelse på 6,5 mio. kr. i 2013 stigende til 8,5 mio. kr. fra 2014. Beregningsteknisk er der forudsat besparelser på 38 mio. kr. i 2013 stigende til 50 mio. kr. fra 2014 og fremefter for at sikre en likviditet på 32 mio. kr. ultimo 2016. Driftsreserve på 8 mio. kr. årligt (forhøjet med 3 mio. kr.). Driftsresultat reduceres fra 50 mio. kr. i R2010 til 30 mio. kr. i B2016 – efter at der er indarbejdet nye besparelser i

12 Hovedkonklusioner

13

14 Ændring i skatter og generelle tilskud

15

16

17 Skatteprocenter 2012

18 Ændring i serviceudgifter

19 Ændring i overførelsesudgifter

20 Politisk økonomisk råderum
Anm.: Der er ikke afsat midler af til økonomisk råderum og budgetudvidelser, herunder nye drifts- og anlægsønsker. Omvendt er der ikke indregnet eventuelle merindtægter fra ansøgninger som særligt vanskeligt stillet kommune, kommuner med særlige sociale problemer og låneansøgninger.

21 Bruttokatalog til besparelser
Anm.: Der er i bruttokatalog til besparelser modregnet udgifter til deponering på 6,334 mio. kr. i 2013 ved overtagelse af lejemål i Jernbanebo Plejecenter. Der er fremsendt ansøgning om deponeringsfritagelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

22 Befolkningsudviklingen

23 Fødsler, døde, tilflytning

24 Tilflytning til Nyborg

25

26 Omstillingspuljer

27 Særligt om økonomiaftalen
Serviceudgifterne på niveau med landsgennemsnittet for B2012 – Nyborgs samlede nettodriftsudgifter pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet og giver derfor en likviditetsmæssig udfordring i Nyborg. Medfinansiering af sundhedsudgifterne (18,9 mia. kr.) og indtægter fra ældreboliger (-0,848 mia. kr.) trækkes ud af servicerammen. 500 mio. kr. til styrket kvalitet i dagtilbud (ingen minimumsnormering) udmøntes efter antal 0-5 årige svarende til 2,6 mio. kr. i Nyborg. Ingen løsrevne lukkedage – der må kun holdes lukkedage, når mange børn og forældre holder ferie, og fremmødet er så lavt, at det vil være uforholdsmæssigt omkostnings-tungt at holde åbent - ikke aktuelt i Nyborg. 300 mio. kr. til styrkelse af forebyggelse og sundhedsfremme svarende til 1,680 mio. kr. i Nyborg. Samlet set skal de afsatte midler styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne og dermed medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og bidrage til sammenhængende patientforløb.

28 Overførelsesudgifter
Der er enighed om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne. Der foretages en ”midtvejsvurdering” af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i 2013. Kommunerne bruger mange administrative ressourcer på at leve op til krav om dokumentation og kontrol. Der er enighed om, at der skal ske en forenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet. Der er enighed om en 2-årig suspension af reglerne om 100% kommunal finansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, hvis tilbud om aktivering og samtaler ikke gennemføres rettidigt (strafrefusion). Der er enighed om, at modernisere de kommunale rådigheds- og sanktions-regler. Forslagene forhandles og finansieres som led i en reform af kontant-hjælpssystemet og kan først gennemføres efter en politisk aftale herom.

29 Skatter og udligningsreformen
Uændret skat – dog mulighed for skatteforhøjelser på op til 250 mio. kr. ved at andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende. For 2013 etableres der en tilskudsordning til de kommuner, der har et beskatningsniveau over landsgennemsnittet, og som for 2013 nedsætter skatten. Tilskuddet kan højest udgøre 75% i 2013, 50% i 2014 og 2015 og 25% i 2016. Udskrivningsgrundlaget for ejendomsskat fastlægges som den skønnede udvikling i indkomstskattegrundlaget tillagt 3%-point – dog maksimalt 7%. Fra forventes en vækst i indkomstskattegrundlaget på 5,6%, og derfor stiger grundlaget for opkrævning af ejendomsskat med 7%. De højere indtægter fra grundskyld modregnes af et tilsvarende lavere bloktilskud fra staten til kommunerne. Aftale om justering af udligningssystemet (overgangsordning) giver Nyborg en gevinst på 9,6 mio. kr., men Nyborg taber 3,028 mio. kr. på justering af aftale om beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige.

30 Effektivisering og regelforenkling
Frigørelse af 1,5 mia. kr. ved modernisering og effektivisering (fx administration, indkøb, digitalisering, velfærdsteknologi, regelforenkling) svarende til 8,4 mio. kr. i Nyborg. Mange af disse besparelser er allerede indhøstet i budgettet i Nyborg. Analyse af mulighed for omlægning af befordring til trafikselskaber med henblik på besparelse – Nyborg har allerede indhøstet gevinsten. Fokus på styrket økonomistyring og systematisk anvendelse af benchmarking. Årlig offentliggørelse af normering og udgifter til administration og ledelse. Der nedsættes en arbejdsgruppe som skal kigge nærmere på en modernisering af de kommunale og regionale låne- og deponeringsregler.

31 Likviditet og puljer 3,0 mia. kr. til ekstraordinær forhøjelse af balancetilskud (likviditet) i 2013 svarende til engangsbeløb på ca. 16,798 mio. kr. i Nyborg – men balance-tilskuddet er negativt i udgangssituationen. Der kan derudover ansøges om midler fra lånepuljer og særtilskud som vanskeligt stillet kommune m.v. 500 mio. kr. i lånepulje til kommuner med lav likviditet i 2013. 400 mio. kr. i pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2013 og 2014. 400 mio. kr. i ny social særtilskudspulje. 750 mio. kr. i lånepulje til kvalitetsfondsprojekter. 250 mio. kr. i skattepuljen.

32 Ansøgninger om tilskud og lån
Anm.: Optagelse af nye lån vil være forbundet med merudgifter til renter og afdrag.

33 Vanskeligt stillet kommune
Det fremgår, at der i ministeriets vurdering af ansøgninger - ud over en generel vurdering af kommunens økonomiske situation - vil blive lagt vægt på bl.a. demografiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer, vedvarende økonomiske udfordringer, lav udgiftsvækst på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg. Nyborg Kommune har i de senere år gennemført store driftsbesparelser for at få budgettet til at hænge sammen, herunder strukturtilpasninger og ændringer i serviceniveauet indenfor dagpasning, folkeskoler og ældreområdet. Samtidigt har det været nødvendigt at hæve skatten med 1%. På trods af de gennemførte budgetforbedringer på 150 mio. kr. står Nyborg Kommune fortsat i en meget vanskelig økonomisk situation i 2013, hvor der skal findes yderligere besparelser på mio. kr. årligt for at sikre en økonomisk ansvarlig likviditet.

34 Særlige sociale problemer
Det fremgår, at der i ministeriets vurdering af ansøgninger vil blive lagt vægt på bl.a. en høj andel borgere i visse dele af kommunen uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug mv., lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension og kriminalitetsproblemer. Desuden vil blive lagt vægt på antallet af borgere og omfanget af udlejningsboliger i de nævnte boligområder. Generelt har Nyborg Kommune meget høje udgifter til offentlig forsørgelse, førtidspension og øvrige overførelsesudgifter. Desuden er der en høj andel af borgere og familier med særlige sociale problemer, der bl.a. har medført en kraftig stigning i antallet af anbringelser og udgifterne til det specialiserede socialområde. De særlige sociale udfordringer er især koncentreret omkring boligområderne Sprotoften, Møllervangen, Johannesgården/Sofiegården, det gamle havnekvarter i Nyborg by samt Banemarken i Refsvindinge.

35 Anlæg og investeringer
Anlægsloft på 15,5 mia. kr. i 2013 incl. kvalitetsfondsmidler svarende til kr. pr. indbygger eller 87,455 mio. kr. i Nyborg. Videreførelse af kvalitetsfondsmidler på 2 mia. kr. i 2013 svarende til 11,145 mio. kr. i Nyborg. Der er usikkerhed om beløbet også videreføres i overslagsårene Kvalitetsfondsmidlerne omfatter anlægsprojekter vedrørende idræt, skoler, daginstitutioner og ældreområdet. Forudsætter 50% medfinansiering fra kommunen og 50% tilskud fra staten til samlet investeringsudgift. Grundkapitalindskud reduceres fra 14% til 10% fra 1. juli 2012. Sanktion ved overskridelse af aftalt loft for anlægsudgifter.

36 Anlægsudgifter Anm.: Der er ikke afsat midler af til renovering af Svanedamskvarteret (NFS investeringsplan) samt styrket indsats i forhold til vand- og naturplaner (delvist lovkrav).

37 Anlægsindtægter

38 Renter og finansielle poster

39

40 Sanktioner ved overskridelse
Sanktioner ved overskridelse af servicerammen Bloktilskuddet til kommunerne reduceres hvis rammen til serviceudgifterne overskrides - 60% af nedsættelsen fordeles individuelt mellem de kommuner der overskrider den udmeldte serviceramme. 40% af nedsættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal. Betinget balancetilskud på 4 mia. kr. bliver kun udbetalt (dvs. 22,361 mio. kr. i Nyborg) hvis økonomiaftalen er overholdt. Reduktion af bloktilskud ved kommunale skatteforhøjelser Hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil 75% af provenuet i det første år blive modregnet individuelt i de kommuner, som har forhøjet skatten, i det andet og tredje år 50% og i det fjerde år 25%. Den resterende del modregnes kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud.

41 Det videre forløb 3. september Økonomiudvalgets indstilling af budgetforslag 4. september Høringsmateriale til budget 2013 udsendes September Drøftelse af budget og besparelser i fagudvalg 11. september Byrådet 1. behandling af budget september Frist for indsendelse af høringssvar til budgetmateriale 1. oktober Sidste frist for politiske ændringsforslag 9. oktober Byrådet 2. behandling af budget 2013

42 Spørgsmål ?


Download ppt "Temadag om budget august 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google