Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jordvand, grundvand og overfladevand + Vandets bevægelser i jorden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jordvand, grundvand og overfladevand + Vandets bevægelser i jorden"— Præsentationens transcript:

1 Jordvand, grundvand og overfladevand + Vandets bevægelser i jorden

2 Jordvand, grundvand, overfladevand – alt sammen afstrømning – men hvad er hvad?
Vandet på jordoverfladen – normalt begrænset til ferskvand, og kun vand i flydende form (altså ikke skyer, is og havvand). Overfladevandet er det, vi finder i søer, moser og vandløb. Overfladevandet er normalt mere urent end grundvand. Grundvand Det vand i jorden, hvor alle porer (hulrum) er vandfyldte over længere tid Det vand i jorden under grundvandsspejlet Toppen af grundvandsspejlet er dér, hvor vandspejlet vil stå, hvis man graver et hul på stedet. Grundvandet er i Danmark vores drikkevandsressource. Jordvand Det vand, der er i jorden mellem jordoverfladen og grundvandsspejlet Jordvandet er vand i jorden, hvor alle porer (hulrum) i jorden ikke er vandfyldte. Jordvandet er normalt det, planterne skal leve af, når det ikke lige regner.

3 Jordvand Hvad består jord af? Mineralske partikler Organisk stof Luft
Ler (<0,002 mm), silt (0,002-0,02 mm), sand (0,02-2 mm), grus (2 mm – 2 cm) og sten (>2 cm) Organisk stof Rødder, døde planterester, organismer i jorden Luft Vand

4 Jordvand i forskellige jordtyper
Sandjord Den plantetilgængelige vandmængde afhænger altså af: Jordsammensætningen (varierer fra sted til sted og med dybden). Jo større porøsitet (porerumfang), jo større mængde luft eller vand i jorden. Lerjord Svær lerjord

5 Grundvandet Hvor kommer det fra?
Fra infiltration af overfladevand (fra nedbør, søer, vandløb og havet) Hvor løber det hen? Til dybere grundvandsmagasiner, Til havet Opad, hvis fordampningen er stor Tænk på vandets kredsløb og vandbalancen. Primær drikkevands-forsyning

6 Miniøvelse Markér jordvand og grundvand. Markér grundvandsspejlet.
Hvilken slags vand skal planterne øverst leve af? Jordvand (ikke alle hulrum er vandfyldte) Grundvandsspejlet (alle hulrum er vandfyldte under denne linje) Grundvand (alle hulrum er vandfyldte her)

7 Vandets bevægelser Vandet følger tyngdekraften
(Niagara Falls, Canada) - Medmindre vandets vægt er lille (lille tyngdekraft) og jordens tilbageholdelsesevne er stor

8 Vandets bevægelser i jorden
Overfladevand Jordvand Grundvand Grundvandsspejlet er over jordoverfladen: Kildevæld (eller artesisk kilde)

9 Vandets bevægelser i jorden
Grundvandstilstrømning til vandløb

10 Vandets bevægelser i jorden
Grundvandstilstrømning væk fra vandløbet

11 Hvor får vandløbene deres vand fra?
Overfladevand Fra vandløbets topografiske opland (det område, hvor vand på jordoverfladen vil løbe nedad til vandløbet). Oplande afgrænses af vandskel. Grundvand Fra vandløbets grundvandsopland (det område, hvor grundvandet løber mod vandløbet).

12 Trusler mod grundvandet (1): Forurening af overfladevand
Hvad betyder det for os? Primært forstyrrelse af dyre- og planteliv Effekt for erhverv (fiskeri, dambrug) Effekt på fritidsaktiviteter (badning, sejlads, fiskeri osv.) Effekt for drikkevand (hvis overfladevandet drikkes, eller vandet siver ned i grundvandet)

13 Hvad sker der ved for meget vandindvinding?
Trusler mod grundvandet (2): For stor oppumpning (vandindvinding) Hvad sker der ved for meget vandindvinding? Sænking af grundvandsspejl Tørlægning, vandføring reduceres, moseaflejringer iltes (sammensynkning, pyritforvitring) Saltvandsintrusion Større koncentrationer af urenheder i grundvandet

14 Vandindvinding Er der nogen regioner, der har problemer med vandindvindingen?

15 Sænkning af grundvandsspejlet

16 Mindre vandføring i vandløb

17 Saltvandsintrusion

18 Pyritforvitring og okker
Pyrit (FeS2) Producerer svovlsyre ved iltning Lav pH mobiliserer metalforbindelser, heriblandt Fe (som Fe2+) Okker: Frie jernforbindelser i vandet, udfældes ved iltning (vandløbets overflade, sider, fiskegæller (!) osv.)

19 Punktforurening af grundvand – Danske eksempler (1)
Collstrop-grunden, Nødebo. Forurening fra R. Collstrop A/S træimprægnering (aktiv ). Meget kraftig forurening af den tidligere fabriksgrund. Arsen siver via grundvandet ud i Esrum Sø. Oprensningen startede i Nedgravede tromler med affald blev opdaget i 1987 og i 2006 fandt man ud af, at der stadig siver arsen ud til Esrum Sø. Staten og Hillerød Kommune kan ikke enes om regningen for yderligere oprensning. Grunden er i dag afspærret. R. Collstrop Træimprægnering er konkurs, men virksomheden Collstrop er stadig aktiv i Jylland. I alt 13 tidligere Collstrop-grunde rundt om i Danmark er forurenede.

20 Punktforurening af grundvand – Danske eksempler (2)
Kærgård Klitplantage, Vestjylland. Forurening fra affaldsdepoter i plantagen, bl.a. fra Grindstedværkets produktion af medicin – mest kviksølv og klorerede opløsningsmidler. Forurenet vand fra affaldsdepotet løber via grundvandet ud i Vesterhavet. Mennesker er ikke direkte truede, men der er badeforbud på stranden ved depotet. Affaldet blev deponeret Oprensningen startede i 2007 og betales af staten og Region Midtjylland. Grindstedværkets gamle grund i Grindsted er også forurenet, og truer grundvandet under byen.

21 Punktforurening af grundvand – Danske eksempler (3)
Høfde 42, Nordvestjylland. Forurening fra fabrikken Cheminovas produktion af sprøjtegifte bl.a. kviksølv og organiske opløsningsmidler. Staten deponerede også giftigt affald samme sted. Forurenet vand fra affaldsdepotet ved Høfde 42 løb via grundvandet ud i Limfjorden og slog fugle og fisk i fjorden ihjel. Mennesker var ikke direkte truede. Affaldet blev deponeret ved Høfde , forureningen blev opdaget Oprensningen startede i 1981, er stadig i gang. Oprensingen betales helt af staten. Cheminovas gamle grund (brugt ) i Måløv ved København forurenede i øvrigt også grundvandet.

22 Punktforurening af grundvand – Danske eksempler (4)
Sadolinparken, København. Forurening fra Sadolin Farvers malings- og lakfabrik på Amager (produktion fra ). Meget kraftig forurening af fabriksgrunden med forskellige kræftfremkaldende malingsrester. Grænseværdien for visse stoffer har været gange det tilladte i grundvandet under fabrikken. Forureningen på grunden kunne også lugtes, selv efter fabrikken lukkede. Oprensningen startede i 1980’erne. I 2005 byggede man boligkomplekset Sadolinparken ovenpå grunden, og efterfølgende har man måtte rense mere op, da giftige dampe trængte op i lejlighederne.


Download ppt "Jordvand, grundvand og overfladevand + Vandets bevægelser i jorden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google