Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videnskabsteori og videnskabelig metode

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videnskabsteori og videnskabelig metode"— Præsentationens transcript:

1 Videnskabsteori og videnskabelig metode

2 Universiteter 1100 og 1200 tallet i Italien, Frankrig og England
1477 Uppsala 1479 København 1933 Århus, dog undervisning fra 1928 Efter 1960 Syddansk, Roskilde og Ålborg

3 Universiteter Polyteknisk Læreanstalt Farmaceutisk Læreanstalt
Danmark Højskole for Legemsøvelser Tandlægehøjskolen Købmandsskolens Handelshøjskoleafdeling Den kongelige Veterinære Landbohøjskole

4 Universiteter

5 Universiteter Fakulteter er en samling af fagområder med ligheder i arbejdsfeltet Oprindeligt: Det teologiske fakultet Det medicinske fakultet Det juridiske fakultet Det filosofiske fakultet

6 Universiteter Fra 1850’erne:
Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet Det medicinske fakultet Fra 2003: Det Biovidenskabelige fakultet Det Sundhedsvidenskabelige fakultet

7 Universitet Fakulteter er altså ikke en ”naturgiven” enhed
Fakulteter er snarere en fagpolitisk enhed Som nævnt tidligere: Fakulteter er en samling af fagområder med ligheder i arbejdsfeltet

8 Fakulteter = fagområder
Derfor bruger vi ikke længere i AT betegnelsen”fakulteter” men: Fagområder Af paktiske årsager inddeles vores fag i:

9 Fakulteter = fagområder
Dansk/Historie/Sprog/psykologi/filosofi/ Idræt Biologi/Fysik/Kemi/Geografi/Idræt/ Matematik Samfundsfag/idræt

10 Universitetspolitik Universitetsloven af 2003
- uddannelsesreform (øget flexibilitet og rettet mod erhvervslivets behov) - institutionsreform (selveje og selvforvaltning) - ledelsesreform (ansatte ledere og bestyrelser med flertal uden for universiteterne)

11 Universitetspolitik - styringsreform (mindre bureaukrati og mere selvregulering)

12 Universitetspolitik MEN: Universiteterne har forskningsfrihed!
Jesper Langballe i Folketinget: Det stod også i Østtysklands forfatning, at man ville sikre demokratiet!

13 Universitetspolitik Forskning for folket – ikke for profitten!
Fra forskning til faktura!

14 Universitetsuddannelsernes historie
Fra starten og frem til 1700-tallet: Kun undervisning – ingen forskning 1700-tallet: Oplysningstiden 1700-tallet reelt til midten af 1800-tallet: Forskningen lå hos konger og fyrster Først fra midten af 1800-tallet videnskabeliggøres universiteterne

15 Universitetsuddannelsernes historie
Slut 1700-tallet ude i Europa: Frankrig (efter revolutionen): Embedsmandsuddannelser, polyteknisk læreanstalt England: Oxford og Cambridge – aristokratiske fællesskaber for den akademiske elite

16 Universitetsuddannelsernes historie
Tyskland (fyrstendømmer): Tekniske uddannelser inden for landbrug, skovbrug og minedrift, men også statsembedsmænd, faktisk allerede embedseksamen for gymnasielærere

17 Universitetsuddannelsernes historie
Danmark: 1600- og 1700-tallet uddannes embedsmænd til forvaltningen Samt læger og præster Men kun lidt naturvidenskab: I 1619 en optegnelse om en medicinsk professor, der holdt foredrag om ”Gifte og meteorernes væsen”!

18 Universitetsuddannelsernes historie
Fra begyndelsen af 1800-tallet indføres professorater i Zoologi og botanik Fysik og Kemi Mineralogi I1850 oprettes det matematisk-naturvidenskabelige fakultet

19 Videnskabeliggørelse
Universitetsuddannelserne videnskabeliggøres (midten af 1800-tallet) 1. Man producerede ny viden 2. Man publicerede til fagfæller 3. Man begyndte at eksperimentere og undersøge

20 Videnskabeliggørelse
Man fik titler: professorer, lektor m.m. Ret til at uddele doktorgrader (gives for et omfattende, selvstændigt forskningsarbejde) I nyere tid til dels afløst af pHD

21 Videnskabelig metode Viden opfattes som ”velbegrundede formodninger”
Det der adskiller den fra hverdagsviden er:

22 Videnskabelig metode Viden skal opnås gennem anvendelse af videnskabelig metode som gør videnen: Testbar Offentlig Er nytænkende Har forklaringskraft Er konsistent og sammenhængende Er objektiv

23 Videnskabelig metode Testbarhed
Forskningsresultater skal kunne testes af andre Offentlighed Resultaterne af forskning skal offentliggøres, således at det er muligt for andre at se, hvilke metoder, der har været anvendt

24 Videnskabelig metode Nytænkning
Opdagelse af nye fænomener og erkendelser er centrale i videnskab Nytænkning kræver ofte betydelig viden om forskningsfeltet

25 Videnskabelig metode Forklaringskraft
Overordnede mønstre skal problematiseres og forskningen skal have relevans Der skal findes kausaliteter (årsag-virkning)

26 Videnskabelig metode Konsistens og sammenhæng
Der må ikke forekomme fejlslutninger Hypoteser skal argumenteres Der skal være logiske sammenhænge i argumentationen Det er dålig forskning, hvis man er upræcis og dunkel i formuleringerne Man skal tale klart og forståeligt

27 Videnskabelig metode Objektivitet Åbenhed om fejl Reviderbarhed
Kritikparathed Uafhængig af politiske og økonomiske interesser Saglig

28 Videnskabelig metode - case
Mendel vidste ikke noget om genetik Allelerne Aa fordeler sig til kønscellerne som 1:1 Gener, som indvirker på forskellige egenskaber fordeles uafhængigt på forskellige kønsceller AaBb x AaBb, kønsceller: ¼ AB, ¼ Ab, ¼ aB, ¼ ab

29 Videnskabelig metode - case
1RR : 2Rr : 1rr siger vi i dag Mendel sagde: R : 2Rr : r

30 Videnskabelig metode - case
Mendel udførte mange eksperimenter Mendels tal passede forbløffende godt – For godt 2. lov ”loven om fri rekombination” passede altid Underligt, at han ikke stødte ind i ”koblede gener” Efter hans død: Ødelæg mine papirer

31 Videnskabelig metode Forskningens fornemste opgave er at finde
Kausalitet: årsag-virkning

32 Videnskabelig metode F.eks. Ved infektionssygdomme
Agens skal kunne findes hos de, der har sygdommen – og kun hos dem Agens skal være fordelt i kroppen så det kan forklare sygdommens læsioner Agens skal kunne isoleres fra syge og gære andre raske syge

33 Videnskabelig metode Robert Koch, tysk læge 1843-1910
Koleraens ”opfinder”

34 Videnskabelig metode - case
Mavesår og Helicobacter pylori

35

36 Videnskabelig metode - case
Mavesår opfattedes som en psykosomatisk lidelse 1979 JR Warren fandt en spiralformet bakterie i biopsier fra maven Warren og Marshall kunne ikke dyrke dem Påskeuheldet

37 Videnskabelig metode - case
Hypotese: Bakterien var årsagen til mavesåret (virkningen) Nej, sagde andre, mavesåret var årsagen til at bakterien kunne invadere (virkningen) Deres forklaring: H2 – receptorblokkere og bismuth præparater (syredæmpere) lindrede mavesår

38 Videnskabelig metode - case
Bismuth havde før penicillinens opfindelse været brugt som antibakterielt middel Marshall tester bismuth på H.pylori Ingen synderlig virkning En patient fik mundbetændelse Marshall gav ham penicillin – mavesåret forsvandt også!!

39 Videnskabelig metode - case
Marshalls dumdristige forsøg i 1984: Havde ingen bakterier selv i maven Inficerede sig selv med H. pylori Efter 7 dage blev han syg Hans kone fik bremset ham før han fik mavesår

40 Videnskabelig metode - case
Først i 1994 fastslår en koncensus-konference i USA at: Infektion med Helocobacter pylori er ofte en årsagsfaktor for udviklingen af mavesår og behandling med antibiotika må anbefales

41 Videnskabelig metode - case
Samtidig slår man dog fast, at ikke alle der inficeres udvikler mavesår og at ikke alle mavesår er fremkaldt af H. pylori. Mavesår kan også være fremkaldt af lægemidler som f.eks acetylsalisylsyre Warren og Marshall modtog i 2005 Nobelprisen for deres forskning

42 Videnskabelig metode Monokausalitet Én årsag – én virkning
Multikausalitet Flere årsager – Én virkning

43 Videnskabelig metode Reduktionisme – et led i videnskabelig metode
Eks: Hjertekarsygdomme KRAM Kost Rygning Alkohol Motion Vi kan ikke undersøge alle faktorer på en gang, vi må reducere

44 Videnskabelig metode Videnskabelige teorier er samlinger af hypoteser, som er logisk forbundet med hinanden Argumenteret hypotese medfører Eksperiment, hvis resultater danner grundlag for en Teori

45 Videnskabelig metode Darwins evolutionslære er ikke en hypotese
Darwins evolutionslære er en teori

46 Videnskabelig metode Et paradigme er et videnskabeligt verdensbillede
Det vi er enige om er ”virkeligheden”/”sandheden” omkring et videnskabeligt emne Den moderne genetik er omfattet af et paradigme Paradigmer ændrer sig gennem tid

47 Videnskabelig metode Observationelle studier
Man indsamler og beskriver data Eksperimenter Man afprøver hypoteser

48 Videnskabelig metode Ved videnskabelig metode kombinerer man observationer og antagelser på en logisk måde

49 Videnskabelig metode Logisk ræsonnement:
Ved Kogalskab, scrapie og Creutzfeldt-Jakob Hvis det infektiøse agens var nucleinsyre (p), så ville virkningen (q) af agens blive nedsat af DNA nedbrydende stoffer Smitsomheden bliver ikke nedsat af sådanne (ikke-q) Det infektiøse agens er derfor ikke nucleinsyrebaseret (derfor ikke-p)

50 Videnskabelig metode Deduktivt og logisk tvingende ræsonnement:
1. hvis p, så q 2. ikke q 3. derfor ikke p Argumentet kaldes: Modus tollens

51 Videnskabelig metode En anden ræsonnementmetode: 1. hvis p så q 2. p
3. derfor q Argumentationsformel kaldes: Modus ponens

52 Videnskabelig metode Deduktion og deduktive slutninger:
Man når frem til hypoteser ved hjælp af logiske ræsonnementer Induktion og induktive slutninger: Man når frem til hypoteser ved hjælp af observationer og/eller eksperimenter

53 Videnskabelig metode Den hypotetisk deduktive metode
Gennem induktive slutninger dannes hypoteser. Disse hypoteser danner grundlag for deduktive slutninger til forventelige observationer Der opstilles hypoteser, ud fra hvilke der deduceres konsekvenser, som kan undersøges

54 Videnskabelig metode Poppers falsifikation
Hypoteser kan efterprøves mange gange, men det er ikke det samme som at den overlever altid Hypotese: alle svaner er hvide Vi undersøger 500 svaner – de er alle hvide Ved en ny undersøgelse viser nr. 417 sig at være sort

55 Videnskabelig metode Popper sagde, at vi ikke kan bevise, at hypoteser er sande Men han sagde, at vi ofte kan sige, at en hypotese ikke er sand, at den altså er falsk (falsifikation)

56 Videnskabelig metode Modus tollens:
1.Hvis p så q (hvis hypotesen er sand er svane nr 417 også hvid 2. Ikke q (nr 417 var sort) 3. Ikke p (hypotesen er ikke sand)

57 Videnskabelig metode Hvad er det, jeg altid har sagt til jer:
I biologien kan vi ikke BEVISE noget, vi kan kun VISE noget Det er jo kernen i Karl Poppers ( ) tænkning

58 Videnskabelig metode Vi samler op: Observationelle studier
Eksperimenter Deduktive metoder: Logisk tænkning -> hypotese-> eksperiment Induktive metoder: observationer og eksperimenter –> hypoteser -> nyt eksperiment ->deduktion Poppers falsifikation


Download ppt "Videnskabsteori og videnskabelig metode"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google