Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gedved Lokalråd Biogasanlæg ved Østbirkvej

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gedved Lokalråd Biogasanlæg ved Østbirkvej"— Præsentationens transcript:

1 Gedved Lokalråd Biogasanlæg ved Østbirkvej
Kim M. Bekker Arbejdsgruppen vedr. Biogasanlæg Mail:

2 Præsentationen Kort præsentation af selve anlægget.
Baggrund for og kort præsentation af de foreslåede placeringer. Gedved Lokalråds indsigelser - gennemgang. Fremtiden – hvad er sket siden indsendelse af indsigelserne. Debat

3 Anlæggets placering - Den ansøgte placering
Østbirkvej 36, ca. 150 m. Meget tæt på beboelse – 150 m. Flere beboelses-ejendomme indenfor 500 m. Ca. 800 m. fra Danish Crown Ca. 500 m. fra industrikvt. Ligger vest / sydvest for Gedved, Egebjerg Ca. 500 m 800 m

4 Anlæggets placering - Alternative placeringer fra borgere og Horsens Kommune (HK)
Østbirkvej 36, ca. 150 m. Forslag fra lokale tæt på Danish Crown HK forslag 1,4 km. længere ude af Østbirkvej. Gedved Lokalråd  Det kommer vi til… Cirkel illustrerer konvergenszone omkring Danish Crown. Ca. 500 m 800 m

5 Anlæggets udseende Østbirkvej 36, ca. 150 m. To reaktortanke,
26 meter høje Modtagehaller, med biologisk luftfilter. Skorsten (ikke vist..), 30 m. højt for nærmere information. Ca. 500 m 800 m Østbirkvej

6 Baggrund for placering - Information givet på borgermøde i Lundum d. 21. januar.
Oprindelig idé stammer fra lokale landmænd langs Østbirkvej, der gerne ville lave et gyllefællesskab på basis af overskydende lagerkapacitetet i deres gylletanke. Herfra udsprang idéen om biogasanlæg ved henvendelse fra Bigadan (Firmaet der laver projekteringen og sælger projektet). Nogle af de oprindelige idéskabere er efterfølgende sprunget fra igen. Horsens Kommune støttede idéen. Derfra er arbejdet med at udpege en placering mv. påbegyndt.

7 Lokalrådets indsigelser

8 Indsigelse 1 Bigadan, LRØ’s og Horsens Kommunes kriterier for valg af placering Valgkriterier – ikke prioriteret rækkefølge1: Placeringen med den mindste gennemsnitlige daglige transport i km. Hensynet til det omkringliggende miljø og natur. Over 500 m. til nærmeste private beboelse. Vi starter lige med punkt 3…. 1. Information fra VVM-ansøgning samt borgermøde i Lundum 21. jan.

9 Indsigelse 3 Ad. 3 Over 500 m. til nærmeste private beboelse
Der er ca. 150 m. til nærmeste beboelse – og flere ejendomme indenfor 500 m. fra anlægget, Jf. tidligere slide. Placeringen lever ikke op til egne opstillede krav af HK. Det leder hen til følgende spørgsmål: - Hvorfor har det ikke været mulig at finde et sted med 500 m. til nærmeste beboelse (i Horsens Kommune)?

10 Indsigelse 4 Ad. 3. Over 500 m. til nærmeste private beboelse  reelt afsøgte steder. HK har oplyst, at det reelt kun er langs Østbirkvej, der har været afsøgt…

11 Indsigelse 5 Ad. 1. Placeringen med den mindste gennemsnitlige daglige transport i km. Råstoffer til Biogasanlægget, jf. VVM ansøgning: Langt hovedparten, 70 pct., af råstofferne kommer fra kvæg- og svinegylle (DE).  Det er vigtigt at vide, hvor (DE) er placeret i forhold til anlægget. Henvendelse til LRØ, Bigadan, HK og Miljøcenter Århus. Ingen ville/kunne oplyse omkring dette. Leverancerne har Danish Crown/forrenseanlægget udgør ca. 24 pct.

12 Indsigelse 6 Ad. 1. Placeringen med den mindste gns. daglige transport i km.  Alternative placeringer i henhold til Bigadan og LRØ LRØ/Bigadan mangler i VVM-ansøgningen at vise HK’s alternative placering og medtage disse i beregningerne  Det gjorde vi for dem…. Hvor er for resten den ”gule stjerne” ved Nim og Uldum? (”tilfældigt udvalgte alternative placeringer”)

13 Indsigelse 7 Ad. 1. Placeringen med den mindste gns. daglige transport i km. Transportberegning ifht. Biogasanlægget, jf. VVM ansøgning (s. 10): Af VVM-materialet lader det altså til, at: Den ansøgte placering giver det mindste transportbehov per dag…. …. men hvis HK’s alternative beregning var med i tabellen (grå), så kan anlægget lige så godt ligge placeres der. Leder til spørgsmålet: Kan anlægget så ikke lige så godt placeres et vilkårligt andet sted i kommunen, og er de indgående antagelser valide og kan de holde til en nærmere efterprøvning? (hvor er ”Div. org. affald fra øvr. Industi i tabellen???)

14 Indsigelse 8 Ad. 1. Placeringen med den mindste gns. daglige transport i km. Bigadans tal baserer sig på følgende antagelser om: Tallene opgøres i daglige transporter i stedet for årlige transporter. Der anvendes gns. forventede afstande til leverandører af husdyrgødning. Afstanden til Danish Crown til Nim, Uldum. Antallet af kørsler tur/retur til anlægget?

15 Indsigelse 9 - Forskel på 525 km. per år de 3 placeringer imellem.
Ad. 1. Placeringen med den mindste gns. daglige transport i km.  Burde baseres på konkret/korrekt placering af DE i området omkring anlægget.  Bør regnes på årligt transportbehov i stedet for daglig (optimal udnyttelse)  12 km. til Nim = placering i selve Nim, hvilket ikke må anses som værende en mulighed – eller?  Ikke 8 km. til husdyrgødning men 7,5 km. i gennemsnit, jf. VVM-ansøgningens egne forudsætninger (25 pct. flere dyreenheder i området) – i mangel af konkret viden om DE’s placering… - Forskel på 525 km. per år de 3 placeringer imellem.  Hvor man bør placere anlægget afhænger af, hvor dyreenhederne er placeret i kommunen. Og sidstnævnte kunne vi ikke få oplyst !!

16 Indsigelse 10 Konklusion – del 1:
Den ansøgte placering foretrækkes af Bigadan på forudsætninger, der ikke er valide, herunder bl.a.: - Forkerte/manglende antagelser omkring afstande til leverandører. - Transportbehovet bør opgøres per år, ikke per dag. - Manglende hensyntagen til, hvor leverandørerne af gylle er koncentreret (tæt på eller i randområdet). - Manglende beregninger af transportafstande for den af Horsens Kommune foreslående alternative placering.

17 Indsigelse 11 Konklusion – del 2:
- Der er ved den ansøgte placering (A) ikke i tilstrækkelig grad taget hensyn til borgerne i Lundum, Rådved, Gedved og Egebjerg/Hansted - Biogasanlæg vil medføre støj-, støv- og lugtgener for naboer og omkringliggende områder – især ved transport til/fra anlægget, driftsuheld, vedligeholdelse, på- og aflæsning af biomaterialer o.lign - Generne fra anlægget kan give fald i huspriser i området.* - Lokalrådet mener, at det bør være muligt at finde placeringer, der i højere grad tilgodeser afstanden til nærmeste private beboelse og byzoner. - Det har ikke været muligt at få udleveret den nødvendige og relevante dokumentation omkring projektet fra hverken Bigadan, LRØ, Miljøcenter Århus eller Horsens Kommune. Det finder Gedved Lokalråd betænkeligt og håber, der vil blive rettet op herpå fremadrettet. *http://www.bolius.dk/nyheder/artikel/lugten-af-gylle-faar-boligpriserne-til-at-falde/ *http://www.gylleramt.dk

18 Indsigelse 12 ”BioVison Horsens”
”En samlet, gennemtænkt vision og planlægning af udbygningen af Biogas og andre miljøvenlige tiltag i hele Horsens Kommune.” - Tage hensyn til borgerne i kommunen og i forlængelse heraf udstikker retningslinjer for placering af Biogasanlæg i kommunen, herunder foreslås følgende retningslinjer fastlagt: 1. Min. 500 m. til nærmeste beboelse. 2. Min. 5 km. til nærmeste byzone. 3. Anlæg placeres hensigtsmæssigt i forhold til de mest fremherskende vindretninger. - Hensynet til borgerne bør vægte højest frem for et privatejet biogasanlæg, idet borgerne allerede i stor udstrækning bidrager til projekterne i kraft af de store subsidier/statsstøtte til branchen.

19 Indsigelse 13 Forresten – Vedr. kravet om min. 500 m. til nærmeste beboelse: LRØ’s landscenter skriver følgende: ”Afstand til naboer - bør være så stor som mulig af hensyn til visuelle gener, transport og eventuelle lugtgener. I ”Håndbog for Miljø og Planlægning” /1.6/ angives et vejledende afstandskrav til åben og lav boligbebyggelse til 500 m. Der er derimod ikke angivet noget krav til fritliggende beboelser, men en ”anstændighedsgrænse” på min. 300 m anses for passende.” Miljøstyrelsen skriver: ”4.1 Lokalisering Anlægget bør lokaliseres, så der er en afstand på mindst 500 m. til bolig-områder og andre opholdsarealer. Afstandskrav til enkeltboliger vurderes i det konkrete tilfælde.”

20 Indsigelsen 14 Vedr. hensyntagen til vindretninger
Fremherskende vindretning i Danmark er tydeligvis syd / sydvest. Gedved ligger lige i ”skudlinjen”. Sjældent vinden kommer fra nord – typisk om vinteren.

21 Tiden efter indsigelsesfristens udløb (27. jan. 2010)

22 Efter indsigelsen 1 I alt modtaget ca. 15 indsigelser – primært fra lokalområdet. Korrespondance med Horsens Kommune: Har HK information omkring dyreenhedernes placering? NEJ. 1½ uge efter indsigelsesfristens udløb modtages kort over placering af dyreenheder i HK fra LRØ – videresendt til HK. Nu har HK også tallene. Konvergenszone* (500 m.) omkring Danish Crown? Denne umuliggør de fleste foreslåede placeringer tæt på DC  Understøtter, at det baseret på det offentliggjorte materiale har været umulig for borgere at komme med kvalificerede bud på alternative placeringer. Bedt om, at HK åbner en ny runde med mulighed for at indsende alternative forslag til Placering. HK har i går offentliggjort, at de nok ikke vil efterkomme dette, jf. *I konsekvensområdet må der ikke etableres virksomheder, som ved udsendelse af støv, gasformige emissioner, mikroorganismer og lignende vil påvirke produktionen af fødevarer negativt.

23 Efter indsigelsen 2 Korrespondance med Horsens Kommune (fortsat.):
Kommuneplanen 2009 – 2021 (s ) bruger 2 sider på at opstille retningslinjer og udpege egnede steder til placering mv. af vindmøller. Gør HK det samme for biogasanlæg (”BioVision Horsens”)? Ja, det opstartes nu. Stopper HK så planlægning på Østbirkvej, når nu der skal fastlægges retningslinjer for placering af biogasanlæg i hele kommunen? Nej, HK vurderer, at anlægget kan passes ind i den fremtidige planlægning. Stærkt uheldigt signal at sende, når HK endnu ikke ved, hvad retningslinjerne bliver! Men HK vil gerne tage hensyn til alle andre borgere i kommunen, men ikke vores lokalsamfund…… Rimeligt/diskriminerende??? Forresten, hvor er dyreenhederne så lokaliseret i Horsens Kommune?

24 Efter indsigelsen 3 – LRØ og DE i HK

25 Efter indsigelsen 4 – LRØ og DE i HK

26 Debat


Download ppt "Gedved Lokalråd Biogasanlæg ved Østbirkvej"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google