Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fra CPD – Byggevaredirektivet til CPR - Byggevareforordningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fra CPD – Byggevaredirektivet til CPR - Byggevareforordningen"— Præsentationens transcript:

1

2 Fra CPD – Byggevaredirektivet til CPR - Byggevareforordningen
Jørgen Hagelund Dansk Standard

3 Indført som national lov
Det indre marked – grundprincippet for CE-mærkningsdirektiverne og Europæiske Standarder Direktiv Indført som national lov Brug loven direkte Brug harmoni-serede standard CE-mærkning

4 Grundprincippet for Byggevaredirektivet er specielt
Indført som national lov Brug loven direkte Brug harmoni-serede standard CE-mærkning

5 Forskellen i grundprincipperne har den konsekvens
At CE-mærkningsdirektiverne fx maskindirektivet, trykudstyrsdirektivet, personlige værnemidler, lavspændingsdirektivet er blevet sat i kraft med en fælles defineret overgangsordning og direktivet/loven gælder uanset om der eksisterer en harmoniserede standard. CE-mærkningen er et krav direkte styret af direktivet og brugen af en harmoniserede standard er et ”tilbud” At byggevaredirektivet krav om CE-mærkning ikke kan sættes i kraft med en fælles defineret overgangsordning for alle produkter, men kun for de enkelte produkter når de findes en harmoniseret standard, hvilket betyder at overgangsreglerne for produkterne er forskellige. CE-mærkningen er et krav direkte styret af direktivet, men brugen af en harmoniserede standard er ”obligatorisk”

6 Harmoniserede EN standarder til byggevaredirektivet
Langt de fleste byggevareprodukter er i dag omfattet af de knap 500 harmoniserede standarder som indgår på EU’s liste over harmoniserede standarder. I listen indgår overgangsperioden for hver enkelt standard. EN :2009+A1:2011 har nu overgangsperioden 1/ (kan CE-mærke) til 1/ (skal CE-mærke) Standarderne indeholder et anneks ZA, hvori de krav, som de enkelte produkter skal leve op er oplistet. Tabel ZA.1 omfatter de krav og her kan bl.a. nævnes: tolerancer, svejselighed, sejhed, holdbarhed (korrosion), konstruktionsmæssige egenskaber (projektering og fremstilling, EXC)

7 Hvorfor ændre byggevaredirektivet til byggevareforordningen?
Der er mange nationale krumspring for at undgå at byggevaredirektivet og de obligatoriske harmoniserede standarder virker idet byggevareområdet er historisk et typisk hjemmemarked område Det går derfor trægt med at få ”konkurrencen” til at virke Nogen lande fik særordninger da de trådte ind i EU Tidligere nationale praksis forsøges bevaret til det yderste bl.a. mærkningsordninger Man ønsker med ændringen fra CPD til CPR at få konkurrencen til at slå igennem og dæmme op for nationale krumspring Samtidig er der også en anden problemstilling, der skal løses !

8 Eksempler på nationale ”krumspring”

9 Den anden problemstilling, der også skal løses ! Bæredygtighed
Et kort sceneskifte.. Den anden problemstilling, der også skal løses ! Bæredygtighed

10 Roadmap to a Ressource Efficient Europe
EU Kommissionen udarbejde i 2011 dette Roadmap. Lidt facts og udsagn herfra: I løbet af 20. årh. ( ) har man 12-doblet forbruget af fossile brændsler, men 34-doblet forbruget af materialeressourcer. Det svarer til, at hver EU borger hvert år forbruger 16 tons materialer, hvoraf de 6 tons ender som affald. I gennemsnit genanvendes kun 40%, resten ender som landopfyldning. Europa har verdens højeste nettoimport af ressourcer pr. person - det har store strategiske, miljømæssige og sociale konsekvenser. Vi skal over imod ”Industrial symbiosis” hvor affald fremover skal betragtes som en ressource. Prissætningen af de ”gratis ressourcer” (jord, luft, vand, biodiversitet mm.)

11 Roadmap to a Ressource Efficient Europe
Bedre bygningskonstruktioner og brug af bygningerne i EU vil få betydning for: 42% af det samlede energiforbrug 35% af emissionen af drivhusgasser 50% af samtlige ”opgravede” materialer 30% af vandforbruget

12 EU Kommissionen vil derfor…
udvikle robuste og nemt forståelige indikatorer for at skubbe på forbedringer i ressourceanvendelsen, se på markeder, priser, skatter og subsidier, som ikke afspejler den virkelige omkostning af ressourceforbruget, støtte og opfordre til en mere langsigtet innovativ tænkning indenfor industri, finans og politik, undersøge de gaps i viden og uddannelse, som vanskeliggør forandring, indgå i dialog med internationale partnere omkring konkurrence-forhold, således at alle arbejder i samme retning.

13 Affaldsstrategien i Danmark (2010)
1. Affaldsforebyggelse 2. Ny miljøteknologi til affaldsbehandling Strategien er også inspireret af den nye ”Vugge til vugge”-tankegang, der har fokus på optimering af kvalitet og miljøegenskaber af fremtidens produkter og bygninger. ”Vugge til vugge” retter sig mod produkternes livscyklus og er et inspirerende grundlag for virksomhedernes produktudviklere og arkitekter. Affaldsforebyggelse er den højst prioriterede indsats på affaldsområdet. Det er bedst at undgå affald gennem genbrug, salg, bytte, deleordninger, reparation og mindre spild.

14 Kalder Jorden 2050 Ellers vil vi i 2050 få brug for det, der svarer til en ekstra jordklode til at forsyne os med ressourcer.

15 Tilbage til CPR…

16 Hvordan kommer man fra CPD til CPR?

17 Overgangsbestemmelser

18 CPR gælder fra 1. juli 2013 og CPD lukker ned
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF Men idet at alle henvisninger til CPD automatisk overføres til CPR og at alle tidligere harmoniserede standarder og beslutninger overføres til CPR vil mange umiddelbart ikke kunne se nogen forskel i første omgang

19 De 6 kendte krav fra CPD og det nye 7 krav fra CPR
1. Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet 2. Brandsikring 3. Hygiejne, sundhed og miljø 4. Sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelsen 5. Beskyttelse mod støj 6. Energibesparelser og varmeisolering 7. Bæredygtighed

20 Det 7 krav - bæredygtighed er kommet for at blive!
Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer: Bygværker skal konstrueres, opføres og nedrives på en sådan måde, at naturressourcer anvendes på en bæredygtig måde og navnlig sikre følgende: a) genanvendelse eller genvinding af bygværker, deres materialer og dele efter nedrivning, b) bygværkers holdbarhed, c) anvendelse af miljøkompatible råmaterialer og sekundære materialer i bygværkerne.

21 Byggevareforordningen
Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kun bringer byggevarer, som overholder kravene i denne forordning, der har til hensigt at sikre byggevarers ydeevne og opfylde grundlæggende krav til byggevarer, i omsætning eller gør dem tilgængelige på markedet. Navnlig bør importører og distributører af byggevarer være opmærksomme på de væsentlige krav, som der findes bestemmelser om på EU-markedet, og på medlemsstaternes specifikke krav i forbindelse med de grundlæggende krav til bygværker og anvende denne viden i deres handelstransaktioner.

22 CPR - Artikel 4 - Ydeevnedeklaration
1. Hvis en byggevare er omfattet af en harmoniseret standard, eller stemmer overens med en europæisk teknisk vurdering, som er blevet udstedt for den, udarbejder fabrikanten en ydeevnedeklaration for varen, når den bringes i omsætning.

23 CPR – Artikel 5 –Undtagelser for ydeevnedeklaration
Uanset artikel 4, stk. 1, og hvis der ikke findes EU- eller nationale bestemmelser, som kræver deklaration af væsentlige egenskaber der, hvor byggevarerne er tilsigtet at skulle anvendes, kan en fabrikant undlade at udarbejde ydeevnedeklaration, når en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard, bringes i omsætning, hvis: a) byggevaren fremstilles individuelt eller efter mål uden for serie for at opfylde en bestemt ordre og monteres i et enkelt identificeret bygværk af en fabrikant, som har ansvaret for, at varen indgår sikkert i bygværket, under overholdelse af gældende nationale bestemmelser og under ansvar af dem, som er ansvarlige for arbejdets sikre udførelse som udpeget efter de gældende nationale bestemmelser

24 Artikel 8 - Generelle principper og brug af CE-mærkning
CE-mærkningen anbringes på de byggevarer, for hvilke fabrikanten har udarbejdet en ydeevnedeklaration i henhold til artikel 4 og 6. Hvis fabrikanten ikke har udarbejdet en ydeevnedeklaration i henhold til artikel 4 og 6, anbringes CE-mærkningen ikke. Ved at anbringe eller lade CE-mærkningen anbringe på en byggevare angiver fabrikanterne, at de påtager sig ansvaret for denne byggevares overensstemmelse med den deklarerede ydeevne og for dens overholdelse af alle gældende krav i henhold til denne forordning og anden EU-harmoniseringslovgivning om anbringelse af mærkningen.

25 Hvad er så konklusionen
CPR overtager CPD’s harmoniserede standarder som skal følges som hidtig med de allerede eksisterende overgangsperioder Der skal allerede 1/ udfærdiges en ydeevne deklaration (DoP) dvs den eksisterende attestering af overensstemmelse (AoC) skal erstattes at DoP Der skal i CE-mærkningen anføres det 7 krav, når den harmoniserede standard omfatter det dette punkt.

26


Download ppt "Fra CPD – Byggevaredirektivet til CPR - Byggevareforordningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google