Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SKAT Beskatning af spil

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SKAT Beskatning af spil"— Præsentationens transcript:

1 SKAT Beskatning af spil
Konference om juridiske aspekter ved onlinespil. Copenhagen Business School

2 Præsentation Carsten Grøngaard Afdelingsleder SKAT’s E-handelsgruppe
Henrik Høyer Projektdeltager E-handel – særligt vedrørende pokerbeskatning SKAT’s E-handelsgruppe består af 7 mand og er placeret ved Skattecenter Randers.

3 Skatte- og afgiftsmæssige problemer
Udbyder af spil lovlighed af spil (om penge) skattemæssigt fast driftssted momsbeskatning af ydelser registreringsforhold faktureringskrav Spiller skattefrie gevinster erhvervsmæssigt spil salg af virtuelle aktiver

4 On-line gambling GAMBLING
Pokerspil er i henhold til straffelovens § 204 at betragte som hasardspil og er det er ulovligt af lægge hus til eller arrangere hasardspil. U: Afgørelse ved retten i Lyngby om at private turneringer var lovlige (dommen er anket). Spil om penge på internettet: Er lovligt i en række andre EU-lande, hvorfor Danmark under særlige vilkår må acceptere dette. Manglende mulighed for at gribe ind overfor internetspil udbudt fra 3-lande.

5 Danske regler Spil er skattepligtig indkomst, jf. statsskattelovens § 4 f. Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks. f. af Lotterispil samt andet Spil og Væddemaal. Side 5 3. april 2017

6 Danske regler Der skal anvendes et nettoindkomstprincip, jf. LSR 1973,166 Udgifter afholdt i forbindelse med erhvervelse af ikke-erhvervsmæssige indtægter kan fradrages efter et nettoindkomstprincip, således at nettoindkomsten medregnes i den personlige indkomst. Hjemlen til fradragsretten synes at være en indfortolkning af statsskattelovens § 4 f., LV 2007,1 afsnit A.A.3.1.2 Side 6 3. april 2017

7 EU-regler Lindman-dommen C-42/02
Finsk statsborger, som havde vundet en million i det svenske lotteri, blev af de finske skattemyndigheder indkomstbeskattet af gevinsten. EF-domstolen fastslog at man ikke kunne nedlægge sådanne restriktioner for et spil i et andet EU-land, eftersom lotterigevinster i Finland ikke blev indkomstbeskattet, men derimod afgiftsberigtiget på samme måde som det sker herhjemme. Schindler-dommen C-275/92) Sag vedrørende fri etableringsret og udveksling af tjenesteydelser indenfor EU Side 7 3. april 2017

8 Danske afgørelser SKM 2004,121 DEP – Bekræftende genmæle omkring tysk statslotteri. Gevinster vundet i spil godkendt og kontrolleret i et andet EU- eller EØS-land og som opfylder dette lands spillelovgivning, fritages for indkomstbeskatning, såfremt et tilsvarende spil kan udbydes i Danmark SKM 2006,264 SR – Ladbrokes-svaret Bindende svar angående gevinster fra websitet . Udbudt indenfor EU – da Gibraltar er ”dependent territory of UK” Gibraltars regering har erklæret, at der udføres kontrol med spillet. Tilsvarende spil vil kunne udbydes lovligt i Danmark, da aftalen med Danske Spil omfatter tilladelse til at udbyde poker. Side 8 3. april 2017

9 Dokumentation Hvilken dokumentation kan man forlange af den enkelte spiller? Oplysninger om hvilke hjemmesider, som vedkommende har spillet på. Oplysninger om indsætninger om hævninger på de enkelte pokerkonti. Regnskab over pokerspil (delt ud på spil indenfor og udenfor EU). Side 9 3. april 2017

10 Firmaer med licens på Gibraltar
Side 10 3. april 2017

11 Firmaer med licens på Malta
På denne hjemmeside fremkommer der en liste over hvilke firmaer, der har en licens til at udbyde poker. Her er der lavet en opdeling af licenserne – da der udstedes licenser til betting-virksomhed, pokervirksomhed eller noget helt tredje. Side 11 3. april 2017

12 Regnskab Spillerne skal opstille et regnskab for deres spil på Internettet. Regnskabet skal vise deres spil indenfor og udenfor EU, da evt. gevinster eller tab indenfor EU kan være med til at sandsynliggøre et privatforbrug i forhold til spillerens indtægter. Regnskabsperioden er kalenderåret. Da man som hovedregel ikke kan drive erhvervsmæssig virksomhed med pokerspil, kan der ikke laves overførsler mellem indkomstårene. Fradrag for udgifter, som knytter sig direkte til indkomsterhvervelsen, jf. SL § 4. Bilag til regnskabet kan være den såkaldte transaction history på pokersiderne.

13 Neteller Er en onlinebank, som bruges af pokerspillerne på grund af dens hurtige pengeoverførsler. Det tager kun et øjeblik inden overførslen er gennemført, hvorimod en overførsel foretaget fra en almindelig netbank, kan tage flere dage. Spillerne bruger den også i forbindelse med udlån til andre spillere. Der er ofte behov for ”hurtige penge”. Banken kan naturligvis overføre penge til alle mulige forskellige pokersites. Side 13 3. april 2017

14 Neteller - Dokumentation
Side 14 3. april 2017

15 Uafklarede punkter Kan man drive erhvervsmæssig virksomhed med pokerspil? - Konkret vurdering i hver enkelt tilfælde Skal både licens og udbyder ligge indenfor EU/EØS for at blive omfattet af frihedsrettighederne og dermed være skattefrie? - Skal afprøves i praksis. Side 15 3. april 2017

16 Indenfor/udenfor EU Kan man forlange, at den enkelte spiller skal afklare firma- og licensforhold? Det er som udgangspunkt skatteyderen, der bærer bevisbyrden. Men ifølge Ladbrokes-svaret skal denne ”bevisbyrde administreres på rimelig måde”, hvorfor SKAT i et vist omfang vil skulle fremskaffe den fornødne dokumentation omkring, hvor en pokerhjemmeside er hjemmehørende. SKAT’s indstilling til hvad der skal være indenfor EU, for at være beskyttet af tjenesteydelsernes fri bevægelighed. Både licens og firma skal være placeret indenfor EU – men dette skal afklares i Skatterådet i den nærmeste fremtid.

17 Licensforhold Fællestræk for firmaerne med licens på enten Malta eller Gibraltar. Et firma har én licens men ofte mange hjemmesider, som udbyder pokerspil. Dette kan udledes af at der er relativt få firmaer som har en licens, men rigtig mange hjemmesider som i henhold til har licens på henholdsvis Malta eller Gibraltar. Side 17 3. april 2017

18 www.casinocity.com – placering af licenser
Side 18 3. april 2017

19 Eksempel på pokerside indenfor EU/licens indenfor EU
3. april 2017

20 Eksempel på pokerside indenfor EU/licens udenfor EU
3. april 2017

21 Eksempel på pokerside udenfor EU/licens indenfor EU
3. april 2017

22 On line spil - gaming Mange typer af spil
- MMO (massive multiplayer online) - Download af spil til mobiltelefoner - Almindelige consolspil med internetekspansion - Managerspil (Fodbold, Tour de France, Golf etc) - Turneringsspil (Lille fee for at deltage - evt præmier) Problem: Forskellige og individuelle skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger afhængigt af spillets art, udbredelsesmedie - sammensmeltning af spil for sjov og spil om penge.

23 Skattemæssige forhold – udbyder af spil
Dansk virksomhed udbyder spil til DK kunder – intet problem beskatning efter normale skatteregler Problemer ved grænseoverskridende tilfælde: 1) Fast driftssted 2) Allokering af indkomst til fast driftssted – berøres ikke yderligere 3) Indkomstkvalifikation – berøres ikke yderligere 4) Ledelsens sæde – berøres ikke yderligere

24 Skattemæssige forhold – udbyder af spil –
Udgangspunkt er her at spiludbyder er hjemmehørende i udlandet. Er der skattepligt for indtægter fra DK spillere / reklamer m.v? Kildeskattelovens § 2, stk.1, litra d og Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a ->kun skattepligt hvis der er fast driftssted. OECD modeloverensskomst art. 7, stk. 1: Kun kildelandsbeskatning såfremt betingelserne for fast driftssted i art. 5 er opfyldt.

25 Fast driftssted OECD art. 5 stk.1 - hovedreglen
Sondring mellem computer udstyr og data / software. Tilstedeværelsen af data og software kan ikke opfylde betingelserne om ”et forretningssted” En server kan udgøre et forretningssted, - dog kun hvis virksomheden har råderet over serveren (ejer serveren) - Ikke et krav at der er personale tilknyttet serveren OECD art 5, stk. 5 og 6 - agentreglen Evt fast driftssted gennem en agent der har fuldmagt til at indgå aftaler om salg på selskabets vegne. En ISP er ikke en befuldmægtigt i denne forstand.

26 Fast driftssted i praksis
Serveren/ datakapaciteten kan være lejet hos Internet Service Provider (ISP). Virksomheder kan planlægge sig uden om fast driftssted -> placering af server udenfor kildeland. Dog ved on-line spil behov for nærhed til spillere (Ping-tider). Eksempler på udenlandske on-line rollespil: Titel Serverplacering IP-adresse RuneScape UK Eve Island Anarchy online Norge Der vil i praksis kun sjældent opstå fast driftssted i kildelandet ! Fast driftssted i DK vel nærmest udtryk et planlagt fast driftssted, eventuelt sammen med andre aktiviteter udover on-line spil / e-handel

27 Momsregler On-line spil er defineret som en elektronisk leveret ydelse jf momslovens § 15, stk.2 nr. 11. Implementering af e-handelsdirektivet (2002/38/EF af 7 maj 2002) Sondringer: - B2B eller B2C. - salg til aftager i DK / EU / land. - særordning for 3-landsvirksomheders salg til EU.

28 B2C – salg af on-line spil
DK udbyders salg af on-line spil og aftager er privatperson. - Salg til dansker -> dansk moms - Salg til EU borger -> dansk moms - Salg til 3 – land -> ingen moms (U: regler i 3-landet) EU udbyders salg af on-line spil og aftager er dansk privatperson. - Salg til dansker -> momssats fra det land hvor virksomheden er hjemmehørende

29 B2C – salg af on-line spil
3-lands udbyders salg af on-line spil og aftager er EU privatperson. 3-landsvirksomheden er momsregistreret i EU -> fakturering fra dette registreringsforhold til andre EU lande, med momssatsen i registreringslandet. F.eks virksomheden er registreret i Luxembourg -> salg til EU-privatpersoner med Luxembourg moms-sats (15%). EU særordning jf momslovens § 66 Anmeldelse af afgiftspligtig aktivitet i EU af 3-landsvirksomhed i et EU-land. Salg til EU borger -> EU forbrugslandets egen momssats, dvs. ved salg til Danmark skal der ske fakturering med DK sats 3-landsvirksomheden opkræver moms med de forskellige EU landes egne satser, og afregner til det EU land hvori de har anmeldt afgiftspligtig aktivitet. Det EU-land hvori 3-landsvirksomhedne er anmeldt afregner afgiften til de øvrige medlemsstater.

30

31 Praktiske eksempler

32 Praktisk eksempel Islandsk virksomhed
Ifølge deres hjemme er virksomheden beliggende på Island med et selskab i England. Ifølge betalingsoplysninger betaler man til konto i England. Ingen grund til at antage at der er fast driftssted i Danmark! Momsforhold? Virk er registreret efter EU- særordning i Belgien og betaler moms i EU.

33 Serveroplysninger, hjemmeside mv
tyder ikke på fast driftssted. Moms? -> Virksomheden er Alm. momsregistreret i UK-> OK engelsk moms på regninger til DK forbrugere Hvad med reklameydelsen fra BRF kredit?

34 SKAT’s revisionsmuligheder ved On-line spil
Oplysninger fra hjemmesiden Udtrække alle tilgængelige informationer fra nettet: (Whois opslag, IP adresser, Serverlokationer, Archive data, virksomhedsregistre i andre lande på nettet)i Forespørgsel på EU database om momsregistrering Spil spillet – følg betalingstransaktionerne Officielle informationsforspørgsler hos andre landes kompetente myndigheder Multilaterale momskontroller af EU virksomheder. Bistandsanmodning til andre lande (fælles revision)

35 Mobilspil Rent indenlandsk salg er uproblematisk ->
almindelige skatte- og afgiftsregler finder anvendelse Problemer ved grænseoverskridende salg af mobiltjenester.

36 Mobilspil F.eks Virksomhed er hjemmehørende i Danmark.
Virksomheden sælger spil via hjemmesider som hentes ned på mobil via opkald til særlige applikationskoder. Server og personale i Danmark. Brugsret / ejendomsret til spil tilhører den danske virksomhed Via aftaler med tysk mobilselskab sælges spil til det tyske mobilselskabs kunder. Det tyske mobilselskab opkræver betaling hos deres kunder på mobilregningen.

37 Mobilspil Skattepligt i eksemplet udelukkende i Danmark.
Dansk eller tysk moms til kunder i Tyskland? Det tyske teleselskab leverer en teleydelse jvf momslovens § 15 stk. 2 nr.9, nemlig transmission af signal. Den danske mobilspilvirksomhed leverer en elektronisk leveret ydelse jvf momslovens § 15 stk.2 nr. 11. Ved salg til tyske forbrugere skal der opkræves dansk moms. Se afgørelse i SKM

38 Mobilspil Vigtige faktorer der kan flytte beskatning / momsbeskatning
Etablering af server i Tyskland Hvor ligger risiko for manglende betaling fra de tyske kunder? I det danske selskab eller i en eventuel tysk juridisk enhed / fast driftsted. Hvem klager kunderne til hvis spillet ikke virker ? Hvem har ejendomsret til spillet.? Er spillet reelt overdraget til det tyske mobilselskab? Hvem afholder udgifter til markedsføring. Problemer: Klassificerer andre landes Skatteadministrationer på anden hvis?

39 On-line spil – handel med virtuelle varer

40 Præmie indtægter fra turneringer

41 Beskatning af virtuelle varer.
Almindelig skatte- og afgiftsregler finder stadig anvendelse. Indtægter fra virtuelle verdener er også skattepligtige efter statsskatteloven §4. Ved hobbyvirksomhed beskatning af nettoindtægten samt ingen fradrag for underskud. Ved erhvervsvirksomhed fradrag for udgifter til at erhverve sikre og vedligeholde indtægter statsskattelovens §6. Registreringsregler for moms herunder registreringsgrænsen på de kr. Almindelige momsregler Oplysning af indtægt som B-indkomst eller som selvstændig virksomhedsindkomst

42 Beskatning af virtuelle produkter
Klassificering af varen – reelt produkt eller et stykke computersoftware? Beskatningstidspunkt – retserhvervelsestidspunkt Hvad med betaling inde i virtuelle verdenen med virtuel valuta? - stadig beskatning på retserhvervelsestidspunktet, men kan være problemer med en evt kurs. Hvad er det jeg sælger momsretligt -> en elektronisk leveret ydelse.

43 SKAT’s redskaber til kontrol af internetaktiviteter
XENON – SØGEROBOT Søgerobot udviklet af de hollandske skattemyndigheder Anvendes til Monitoring – overvågning af hjemmesider Udsøge hjemmesider indenfor specifik branche Udtrække data fra hjemmesider – kontaktinformation Krydstabulering med SKAT’s datawarehouse

44 SKAT’s redskaber til kontrol af internetaktiviteter
EC-Eyes – Internetanalyse værktøj udviklet af de svenske skattemyndigheder. En samling af on-line værktøjer til at analysere hjemmesider f.eks: Whois-information Udtrække links Archive opslag Udtrække ID koder Spore IP adresser Download af hele sites Trafficinformation Opslag i netdatabaser etc.


Download ppt "SKAT Beskatning af spil"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google