Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De lovgivningsmæssige rammer samt et eksempel fra den kommunale forvaltning Mette Kirkebjerg Due – Esbjerg Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De lovgivningsmæssige rammer samt et eksempel fra den kommunale forvaltning Mette Kirkebjerg Due – Esbjerg Kommune."— Præsentationens transcript:

1 De lovgivningsmæssige rammer samt et eksempel fra den kommunale forvaltning
Mette Kirkebjerg Due – Esbjerg Kommune

2 Lovgrundlag Klagenævnsafgørelser og vejledninger Tidligere og nuværende praksis i Ribe Amt og Esbjerg Kommune

3 Love og bekendtgørelser
Lov om naturbeskyttelse, nr. 933 af 24/ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 01/ Lov om vandforsyning, nr. 635 af 07/ Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, nr af 11/

4 Naturbeskyttelseslovens § 3
§ 3. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af naturlige søer …, eller af vandløb, … heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev.

5 Naturbeskyttelseslovens § 3
§ 3. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af naturlige søer …, eller af vandløb, … heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev. Fint nok. Men hvad er en tilstandsændring?

6 Vandforsyningslovens §§ 1 og 2
§ 1. Loven har til formål at sikre At udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker efter en samlet planlægning og en samlet vurdering af de hensyn, der er nævnt i § 2 […] § 2. Stk. 1. Ved administration af loven skal der lægges vægt på vandforekomsternes omfang, på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet […].

7 Vandforsyningslovens §§ 1 og 2
§ 2. Stk. 2. Miljøministeren fastsætter med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger på naturbeskyttelsesområdet [fugle- og habitatdirektivet] regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår Tilladelser og dispensationer kan meddeles efter §§ 18, 20, 21, og 69, stk. 2 (vandindvinding m.m.) påbud kan meddeles efter § 36 (lukning af boring) Reglerne står i habitatbekendtgørelsen

8 Habitatbekendgørelsens § 7
§ 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8 [og § 9], skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

9 Habitatbekendtgørelsens § 7
§ 7. Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. Stk. 4. Vurderinger efter stk. 1 - 3 skal fremgå af afgørelsen. Stk. 5. Myndighedernes administration af bestemmelserne i §§ 8 - 9 skal for projekter inden for Ramsarområderne ske på en sådan måde, at myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne.

10 Habitatbekendtgørelsens § 8
§ 8. Stk. 10. Følgende sager efter vandforsyningsloven er omfattet af § 7: Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand efter vandforsyningslovens § 18 og § 20. 2) Tilladelse til etablering eller på væsentlig måde udbedring eller ændring af vandindvindingsanlæg efter vandforsyningslovens § 21. 3) Tilladelse til indvinding og afsaltning af havvand efter vandforsyningslovens § 25. 4) Tilladelse til bortledning af grundvand eller anden sænkning af vandstanden efter vandforsyningslovens §§  5) Påbud om tilkastning af brønde samt lukning af boringer efter § 36 i vandforsyningsloven. 6) Tilladelse og dispensation til udførelse og sløjfning af boringer og brønde efter regler udstedt i medfør af vandforsyningslovens § 69, stk. 2.

11 Habitatbekendtgørelsens § 9
§ 9. Stk. 4. Bestemmelsen i § 7 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i vandforsyningsloven: 1) Indsatsplaner efter § 13 i vandforsyningsloven. 2) Udarbejdelse af regler om indretningen, placeringen, og vedligeholdelsen af vandindvindingsanlæg, om forsyningsanlæg og om vandanlæg efter § 56 i vandforsyningsloven.

12 Habitatbekendtgørelsens § 11
§ 11. Ved administration af de i §§ 8 - 9 nævnte bestemmelser kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Stk. 3. Vurderingen skal fremgå af de afgørelser, der bliver truffet efter de i §§ 8-9 nævnte bestemmelser [ …].

13 Habitatbekendtgørelsen - konklusion
For alle afgørelser efter vandforsyningslovens §§ 13, 18, 20, 21, 25, 26-27, 36, 56 og 69 skal der altså indgå en vurdering af Natura 2000 og bilag IV-arter Også selvom der er lang afstand til områderne og arterne!

14 Vandindvindingsbek. § 16 § 16. En endelig tilladelse til vandindvinding og etablering af indvindings- og behandlingsanlæg skal indeholde bestemmelser om følgende: 6) En vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne og en stillingtagen til denne påvirkning. Det skal herunder bestemmes, hvilke undersøgelser der evt. skal foretages til kontrol af indvindingens følgevirkninger på grundvandsstand og vandløb […]. 13) Om der skal stilles vilkår for tilladelsen.

15 Vandindvindingsbek. - konklusion
Bekendtgørelsen stiller krav om en vurdering og stillingtagen til § 3-natur og Natura 2000/bilag IV. Vurderingen skal fremgå af tilladelsen Der kan stilles vilkår, som sikrer naturen.

16 Regionplan m.m. (I) Administrationsgrundlaget for vandindvinding i regionplanen/landsplandirektivet er gældende frem til vandplanens vedtagelse (eller frem til at tilsvarende retningslinjer fremgår af vedtagen kommuneplan) I Ribe Amts regionplan prioriteres følgende: 1. Indvinding til drikkevand 2. Vand til sikring af naturinteresserne, dvs. opretholdelse af en acceptabel vandstand i vådområder samt en acceptabel vandføring i vandløbene 3. Vandindvinding til erhvervsformål, f.eks. til køling, markvanding og dambrugsdrift.

17 Regionplan m.m. (II) ”Der kan normalt ikke forventes meddelt tilladelse til nyetablering eller til udvidelse af grundvandsindvindinger, hvis indvindingen vil medføre væsentlige negative tilstandsændringer for nærliggende arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.” ”Indvindingstilladelser, der er meddelt inden registreringen af en nærliggende lokalitet som § 3-areal efter naturbeskyttelsesloven, kan forventes fornyet, men ikke udvidet.”

18 Vejledning om NBL (1993) ”Vandindvinding forudsætter ligeledes kun tilladelse efter vandforsyningsloven og ikke efter naturbeskyttelseslovens § 3.” Jf. spildevandsudledninger, som er reguleret af miljøbeskyttelsesloven, og ikke kræver dispensation efter § 3

19 Vejledning om NBL (2009) ”Vandindvinding forudsætter normalt kun en tilladelse efter vandforsyningsloven og ikke efter naturbeskyttelseslovens § 3, idet det i mange tilfælde ikke vil medføre en tilstandsændring. Hvis det kan påregnes, at der vil ske en ændring i et af de beskyttede områder som følge af vandindvindingen, vil indvindingen kræve en dispensation (jf. NYT 97 og NYT 257).”

20 Nyt om naturbeskyttelsesloven nr. 257
Q: Kan afgørelse efter NBL § 3 undværes ved, at naturhensynet varetages efter anden lovgivning, der forudsætter, at der ved administrationen af den kan/skal tages naturhensyn (vandindvindingssag)? A: ”Det er således Naturstyrelsens vurdering, at en afgørelse efter natur-beskyttelseslovens § 3 kun kan undværes, såfremt det af redegørelsen til en afgørelse efter anden lovgivning klart fremgår, at der ikke vil ske ændringer af tilstanden af de omhandlede § 3-områder”.

21 Opsummering (I) Ikke væsentlig påvirkning  ikke afgørelse efter § 3
Vurdering skal fremgå af vandindvindingsafgørelsen, ligesom vurdering af Natura 2000 og bilag IV

22 Opsummering (II) Væsentlig påvirkning  dispensation efter § 3
”Reglerne er udtryk for en generel samfundsmæssig interesse i, at de beskyttede naturtyper opretholdes som sådanne og ikke løbende forringes. Det er således ikke nok, at der er påvist en væsentlig jordbrugs- eller anden økonomisk eller rekreativ interesse i, at et indgreb finder sted, jf. MAD ” (Vejledningen 2009)

23 Opsummering (III) Væsentlig påvirkning  afslag efter ??
Der kan gives afslag efter vandforsyningsloven/ vandindvindingsbek. med henvisning til beskyttelse af de naturmæssige interesser, jf. § 2 i vandforsyningsloven, ud fra argumentet om, at der ikke kan gives dispensation fra NBL § 3.

24 Hvem er klageberettiget ved afgørelse efter § 3?
Afslag: Ejer af boringen Dispensation: Ejer(e) af påvirket naturområde (kan være mange!) Ejer(e) af naturområdet vil ligeledes på forhånd skulle høres og evt. indsigelser behandles i afgørelsen

25 Praksis i Esbjerg Tidligere: Afstand > 300 m  ingen påvirkning
- holder ikke! Nu: Natura 2000 og bilag IV-arter: Beregnet sænkning > 0 cm  vurdering i naturgruppen § 3-natur: Beregnet sænkning på 5 cm (akkumuleret ved gentagende tilladelser)  vurdering i naturgruppen

26 Beregninger i Esbjerg Sænkningsberegninger i RUD ved analytisk Theis-beregning Worst-case ud fra standardværdier Sænkningstal udtryk for maksimale sænkning, såfremt der pumpes døgnet rundt indtil tilladelsen er opbrugt, og under forudsætning af fuld hydraulisk kontakt

27 Hydraulisk kontakt? Pejling af grundvandsstand > 4-6 m under terræn
ikke sandsynlig hydraulisk kontakt mellem grundvand og vand i naturområde  ikke sandsynlig påvirkning Våd natur kan skyldes hængende vandspejl (vandstandsende lag, al-lag el. lign.) Ler i øvre jordlag kan fx indikere, at der er hængende vandspejl eller forsinket vandafgivelse fra natur til grundvand

28 Naturhøring Hydraulisk kontakt + sænkning på 0/5 cm  høring
Oplysninger om: nuværende og fremtidige sænkninger for berørte naturområder med inddragelse af alle relevante boringer grundvandsdybde under terræn i/omkring naturområdet geologisk forhold samt vurdering af hydraulisk kontakt tidligere meddelte tilladelser udnyttelsesgrad af eksisterende boringer kortmateriale, der viser placering af boringer og naturområder


Download ppt "De lovgivningsmæssige rammer samt et eksempel fra den kommunale forvaltning Mette Kirkebjerg Due – Esbjerg Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google