Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Elevplaner fra smiley-ordning til Personalised Learning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Elevplaner fra smiley-ordning til Personalised Learning."— Præsentationens transcript:

1 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Elevplaner fra smiley-ordning til Personalised Learning

2 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Baggrund Kombinationsansat skolekonsulent og lærer www.kristrup-skole.dk www.pc-randers.dk Enestående job med mulighed for at ”lytte til skolen fra elev til direktion”

3 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Indhold •Baggrund •Internationale trend •Status på elevplaner i DK marts 07 •Inspiration fra udlandet •Hvordan kommer vi videre i DK

4 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Hovedbudskab fra Bett 2007: Personalised Learning

5 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Dansk tradition •Undervisningsdifferentiering – undervisning der tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte. •Elever går sjældent om i DK •Rapport på rapport viser, at undervisningsdifferentiering er en uhyre svær proces.

6 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Status lige nu Prøve år

7 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Manglende implementering fra UVM Inspiration fra inspirationen Noget om den berømte fjer

8 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Hvad er en elevplan? Toppen af det ”evalueringskulturelle” isbjerg

9 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Elevplanen er et underligt konglomerat med tre ben: •Styrke undervisningens tilrettelæggelse §18 •Styrke den løbende evaluering §13 •Styrke samarbejdet mellem skole og hjem Proces eller produkt?

10 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Reformulering: Elevplanen er en plan for elevens undervisning. Den tager udgangspunkt i klassens årsplan og den samler evalueringsresultater af, hvad eleven har lært og justerer løbende årsplanen herefter.

11 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Hovedproblemet Om end langt de fleste lærere udarbejder årsplaner, så er årsplaner et ikke eksisterende begreb i Lov om folkeskolen. Læreren har kun pligt til at planlægge sin undervisning.

12 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Problemet Man kan ikke bygge noget, der ikke må koste noget, på noget der i forvejen er gratis!!!

13 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Muligheden fase 1 En dynamisk årsplan vil være plan nok for de fleste! Heri udpeges evalueringsfelter Evalueringsresultater opsamles Årsplanen justeres løbende Dette giver dynamik, overblik, sammenhæng og menig

14 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Mulighed fase 2 Udvikling af skolens evalueringskultur Elevplan: Styrke planlægning Styrke evaluering Styrke skole/hjem Fødekæde Logbog Portfolio Profiltest Kommunikation ???

15 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Potentiale fase 2 •Fokus på eleven som den lærende •Skolens arbejde med de sociale og almene kompetencer blev et ”kan” område i bekendtgørelsen. Hænger ønsket om faglige forbedring sammen med adfærd og trivsel?

16 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Muligheder fase 2 Brobygning mellem det almenpædagogiske og specialpædagogiske Rummelighedsudvikling Inkluderingstanker

17 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Muligheder fase 2 Opfølgningsinitiativerne •Hvad gør vi når……. •Læseusikre elever popper op •I bagklogskabens klare lys – men livet leves forlæns

18 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Muligheder fase 2 •Specielle krav ifb. elevplaner •”Der skal, i henhold til Bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen, udarbejdes elevplaner til alle •folkeskolens elever, herunder også til elever, der modtager specialpædagogisk bistand. For denne •elevgruppe bør det endvidere af elevplanen fremgå, hvilke aftaler, der er indgået med forældrene •om omfanget, indholdet og organisering af den specialpædagogiske bistand, herunder også hvilke •hjælpemidler, der skønnes nødvendige, for at eleven kan opnå bedst muligt udbytte af undervisningen, •samt overvejelser om, hvordan den specialpædagogiske bistand koordineres med klassens øvrige •undervisning. Endvidere bør der senest fra 7. klasse indgå overvejelser om, hvordan elevens •samlede undervisning tilrettelægges, således at eleven gives de bedste muligheder for at aflægge •folkeskolens afgangsprøver ved udgangen af 9. klasse. Hvis prøveaflæggelse vurderes at skulle foregå •på særlige vilkår er det endvidere væsentligt, at eleven gennem sin skolegang opnår fortrolighed •med de særlige hjælpemidler m.v., som anvendes i forbindelse med prøveaflæggelsen.” •Fra vejledning til Bek. 1373 om Folkeskolens specialundervisning.

19 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Forbedret sammenhængskraft Elevplan Uddannelsesbog

20 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Erfaringer Uddannelsesbogen Alle skolelever i Danmark har fra og med 6. klasse en lovpligtig plan - den hedder blot en Uddannelsesbog, og heri samler elever, lærere og forældre notater og refleksioner om, hvordan de synes det går i skolen i forhold til de visioner de har omkring det fortsatte uddannelses- og erhvervsvalg. Uddannelsesbogen underskrives og kommenteres hvert år af elever, lærere og forældre.

21 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Erfaringer: Uddannelsesbogen ”Mange har svært ved at huske, hvad de egentligt har skrevet i den, og for denne gruppe. synes den ikke at have den store betydning ifht. uddannelses- og erhvervsvalget. Måske fordi uddannelsesbogen implicerer en uddannelsestænkning, der ligger disse unge fjernt, fordi deres primære fokus er på arbejdet som mål, snarere end uddannelse. Ligeledes kan uddannelsesbogens fokus på skriftlighed, virke afskrækkende/demotiverende på nogle af disse unge.”

22 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Erfaringer Uddannelsesbogen ”Et lignende mønster tegner sig i den kvalitative del af undersøgelsen. Hovedparten af bogligt svage unge, har svært ved at huske, at de har lavet en uddannelsesbog — og i hvert fald står det meget svagt i hukommelsen, hvad de har skrevet i den. De bogligt svage unge, har brug for hjælp til at udfylde uddannelsesbogen, og det sker ofte sammen med vejlederen i forbindelse med vejledningssamtalen;” Rapporten kan i sin helhed læses her: www.uvm.dk/05/brobyg.htm?menuid=6410

23 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Nye sammenhænge: § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere…

24 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Mulighed Brians Elevplan & Uddannel- sesbog SYNERGI

25 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Internationalt: Norge http://www.skolenettet.no/moduler/templates/Module _Article.aspx?id=12629&epslanguage=NO

26 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Danmark hænger i feltet Manglende fokus i dansk skoletradition på Eportfolio Vi har mange computere – men mangler måske strategier?

27 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Ledelsesstrategiske overvejelser Det er Rambøll Managements vurdering at hvis den fulde effekt af it skal opnås er det nødvendigt at skoleejere og skoleledere er mere professionelle i den organisatoriske implementering af it. Skoleledelsen må ikke outsource de strategiske it-mål til mellemledere og ildsjæle. De skoleledere, der høster effekten af it har forstået, at implementeringen af it er centralt for den strategiske udvikling af skolen og stiller klare mål og krav for anvendelsen af it for at opnå kvalitetsudvikling i skolen. E-learning Nordic 2006: http://www.ramboll- management.com/dan/sites/press/newsarchive/elearningnordic2006.htm

28 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Inspiration til strategier Digital skole hver dag: www.itu.no It for skoleledere: www.skolutveckling.se/skolnet/skolledare Brug af videndelingssystemer til at personliggøre læring (Bent B. Carsten B og Bent T): www.kvis.org/import/central/omKVIS/KVISmedia/artikler/ 2006-Andresen-Videndeling.pdf

29 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Internationalt: Sverige •Vad är en individuell utvecklingsplan? •- Det är en framåtsyftande planering där läraren, eleven och föräldrarna i samverkan sätter upp mål för elevens lärande på kort och på lång sikt. Den ska grunda sig på den bedömning av elevens lärande och resultat som redovisats vid utvecklingssamtalet. •http://www.skolverket.se/sb/d/866/a/3773;jsessionid=CADA92B95E00B327708F6B

30 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Svenske systemer: •www.podb.sewww.podb.se •www.unikum.netwww.unikum.net •www.buf.lerum.se/iupwww.buf.lerum.se/iup

31 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen USA No Child left behind www.ed.gov/parents/needs/speced/iepguid e/index.html#Contents%20of%20the%20 IEP www.iepwriter.com/home/tourhome.asp www.superschoolsoftware.com/portfolios.h tml

32 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Internationalt: England •www.iepwriter.co.uk/iep_writer.htmwww.iepwriter.co.uk/iep_writer.htm

33 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Internationalt: Finland Gæt selv…………….. 

34 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Videre i Danmark Forslag Nedsættelse af arbejdsgruppe med evalueringsfaglig baggrund og med viden om digitale muligheder Vi har i DK et enestående potentiale i Skoleintra Lad os understøtte en fortsat konstruktiv udvikling

35 PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Videre i Danmark Husker desværre ikke kilden til denne visdom: Det er lærerens evalueringsformer (følelse af kontrol) der er konstituerende for lærerens planlægning af undervisningen. Måske kunne det så betale sig at udvikle på evalueringsformerne 


Download ppt "PU-kursus 28. august 2007 Jørgen Schirmer Nielsen Elevplaner fra smiley-ordning til Personalised Learning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google