Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det gode liv – i nye rammer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det gode liv – i nye rammer"— Præsentationens transcript:

1 Det gode liv – i nye rammer
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud PROGRAM FOR KICK-OFF 21. FEBRUAR 2012 kl – på Bank Mikkelsensvej 2A 12.00 Velkommen v. Borgmester Hans Toft 12.15 Projektgruppen fortæller om planen 13.00 Inspirationsoplæg Force4 arkitekter Fremtidens boliger – drømme og tendenser v. arkitekt Christian Dalsdorf 14.00 Pause, kaffe og kage 14.30 Hjørnehuset i Gladsaxe, Botilbud til 24 yngre, voksne mennesker med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. v. Leder Camilla Kolind Glæsel 15.30 Summe og kortskrivning – gode råd og bekymringer 15.45 Afrunding og Tak for i dag Det gode liv – i nye rammer

2 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri Her er vi nu! Lokalplan BMV April 2011 Perspektivplanen peger bl.a. på bygnings fysiske behov til boliger og andre tilbud Beskrive Byggeklodser til Fleksibilitet August 2011 5 boligtyper defineret Plan for processen godkendt Konkrete byggerier Hvad skal bygningerne kunne understøtte i fremtiden? De bygningsfysiske løsningsforslag i perspektivplanen skal udfordres, og boligtyperne skal konkretiseres

3 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri De fire bærende principper for Perspektivplanen Selvforsyning, nærhed, inklusion og kvalitet i indsatsen er bærende principper i opgaveløsningen Ungeindsatsen skal være sammenhængende og helhedsorienteret Fokus på fleksibilitet og tværfaglighed i opgaveløsningen Teknologi og innovative løsninger skal indtænkes i opgaveløsningen Perspektivplanen – vedtaget april 2011

4 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri De langsigtede mål for de fysiske rammer Boligerne til såvel børn som voksne er tidssvarende i størrelse og indretning Bygningerne er indrettet så fleksibelt, at de let kan ændres til at være boliger til andre målgrupper afhængigt af efterspørgslen Ved ombygning og renovering indtænkes velfærdsteknologi og kommunikationstekniske hjælpemidler i videst muligt omfang Ved ombygning og renovering indtænkes fleksibilitet med henblik på at kunne indrette institutionerne og tilbuddene til levegrupper af forskellige størrelser Ved ombygning og renovering tages altid hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø Planen indeholder en lang række forslag og ideer til konkrete byggeprojekter med udgangspunkt i målene Perspektivplanen – vedtaget april 2011

5 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri Boliger: Type 1. Botilbud med boliger til den mest plejekrævende målgruppe. Type 2. Botilbud med boliger til målgruppen med moderat brug for hjælp, og med mulighed for at blive gammel. Skal kunne opdeles i mindre levemiljøer af variabel størrelse. Type 3. Bofællesskaber med omkring 8-12 lejligheder samt en servicelejlighed, til målgruppen med varierende behov for hjælp og støtte. Type 4. Opgangsfællesskaber med omkring 8-12 lejligheder uden servicelejlighed, til målgruppen der kan klare sig med ekstern hjælp. Skal også kunne bebos af par. Type 5. Midlertidige boliger med f.eks. 5-8 boliger med serviceareal til botræning, akutboliger mv. Perspektivplanen – vedtaget april 2011

6 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri Andre behov - voksenområdet Hjemmevejledningscenter Socialpsykiatrisk støttefunktion Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og kompenserende specialundervisning Fysio- og ergoterapi samt Snoezelhus Lokaler til behov på dagområdet (aktivitets- og beskæftigelsestilbud) Forskellige renoveringstiltag i bygninger under Gentofte Kommune Perspektivplanen – vedtaget april 2011

7 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri Børne- og unge området Etablering af tilbud til unge mellem år med nedsat psykisk funktionsevne Etablering af tilbud til unge med psykiatriske lidelser Omstilling af Familieinstitutionens ydelser, samt mere tidssvarende rammer Kvalificering af specialbørnehave ift. børn med vanskeligheder inden for autismespektret Etablering af et eftermiddags-/aftenstilbud for udsatte børn i alderen 6-12 år Perspektivplanen – vedtaget april 2011

8 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri Børne- og unge området Oprettelse af bofællesskab til unge med psykosociale problemstillinger Mere tidssvarende rammer og fællesfaciliteter på en institution på handicapområdet Aflastningsområdet – behov for flere enkeltværelser samt specialisering inden for autisme- og ungeområdet. Familiecentret – samlet på en lokation Perspektivplanen – vedtaget april 2011

9 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri Byggeklodser til fleksibilitet – hvad betyder det? To spor i analysearbejdet - med udgangspunkt i perspektivplanen: Hvordan er den fremtidige organisering og funktionalitet for hele området Tekniske analyser af muligheder og begrænsninger i den eksisterende bygningsmasse Tværfaglige, værdibaserede analyser af: Muligheder og behov for fleksibilitet i boligudbuddet Muligheder og behov for selvforsyning af boliger Muligheder for anvendelse af velfærdsteknologi i boligerne Muligheder og behov for andre funktioner og tilbud

10 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri Eksempel: VÆRDIBASERET PROGRAM for PLEJEBOLIGER PÅ KASERNEGRUNDEN I JÆGERSBORG

11 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri Eksempel: ARKITEKTENS FORTOLKNING AF VÆRDIPROGRAMMET for PLEJEBOLIGER PÅ KASERNEGRUNDEN I JÆGERSBORG

12 Fra Perspektivplan til Byggeri - organisering
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri - organisering Styregruppe Referencegruppe Projektleder Koordinationsforum Temagruppe Projektgruppe Projektgruppe Lokalplan BMV Projektgruppe Konkret byggeprojekt Projektgruppe Konkret byggeprojekt Projektgruppe Konkret byggeprojekt Projektgruppe Konkret byggeprojekt Projektgruppe Konkret byggeprojekt ?

13 Fra Perspektivplan til Byggeri - organisering
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri - organisering Styregruppe: Søren Bønløkke, Socialdirektør Inge Sørensen, Chef Gentofte Ejendomme Sanne Nielsen, Kontorchef Sociale Institutioner Elsebet Schultz, Afdelingschef SH drift Thomas Bille, Vicesocialdirektør Jane Svejgård Pedersen, Forstander Blomsterhusene Mogens Vestergaard, FællesTR, SL Projektleder: Stine Tarhan, Gentofte Ejendomme Projektgruppe: Stine Tarhan, Gentofte Ejendomme Nanna Helsted, Social & Sundhed Ann-Louise Stie, Børn, Unge og Fritid Charlotte Wøhlk, Gentofte Ejendomme

14 Fra Perspektivplan til Byggeri - organisering
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri - organisering Referencegruppe: Torben Wind, LEV Allan Jensen, Landsforeningen Autisme Jan Chr. Mollerup, LEV/GK Handicapråd Lars Petersen, SL (centralt) Janine Almy, FOA MED-repr. BUF, Hans Jürgen Reise Ad hoc inviteres repræsentanter fra brugerbestyrelser, pårørenderåd, medarbejdere, ledere m.fl. Koordinationsforum: Felix Fredens, Kundekoordinator GE, Social og Sundhed Henning Bakke Jensen, Kundekoordinator, GE, BUF Elsebet Schultz, Afdelingschef SH drift Sanne Nielsen, Kontorchef Sociale Institutioner Temagrupper og lokale projektgrupper er ikke etableret endnu.

15 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri Tids- og handlingsplan 2012 2013 2014 og videre Temagrupper arbejder Udarbejde værdibaserede analyser på tværs Skabe overblik over bygninger og byggegrunde Etablere økonomisk overblik og tidsplan Lokalplan Bank Mikkelsensvej - bevaringsværdig Udpege konkrete byggeprojekter Udarbejde værdibaserede og tekniske programmer for de konkrete lokaliteter i samarbejde med lokale projektgrupper Udførelse af ombygninger og evt. nybyggerier på Bank Mikkelsensvej og i kommunen som helhed Mindre, akutte funktionstilpasninger og vedligeholdelsesarbejder uden konsekvenser for evt. fremtidige funktionsændringer udføres ad hoc

16 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri Hvornår og hvordan inddrages personale, brugere, beboere og pårørende? I de indledende faser: Mulighed for deltagelse i temaarbejdsgrupper om særlige emner Faste MED-repræsentanter i styregruppen og referencegruppen Ad hoc inviteres repræsentanter fra brugerbestyrelser, pårørenderåd, medarbejdere, ledere m.fl. til temamøder sammen med referencegruppen. Der nedsættes en projektgruppe for Bank Mikkelsensvej, der kan følge og give input til arbejdet med at udarbejde lokalplan for området sammen Når konkrete byggerier er besluttet: Der nedsættes en lokal projektgruppe for byggeprojektet med repræsentanter for personale, brugerbestyrelse etc. som deltager i programmeringen og det videre forløb sammen med Gentofte Ejendomme, rådgivere og entreprenører.

17 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri Hvordan vil vi kommunikere? Vi vil sikre et højt og rettidigt informations niveau til de direkte involverede og øvrige interessenter i en åben og tillidsfuld proces Hvor? Nyhedsbrev til alle interessenter i Gentofte ca. hvert kvartal Løbende information og intranettet Spørg undervejs! Send en mail til Se perspektivplanen:

18 Fra Perspektivplan til Byggeri
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag- og Botilbud Fra Perspektivplan til Byggeri Næste skridt.. Etablere samlet, systematisk overblik over alle de gode input fra perspektivplanen med ”bygningsbrillerne på” Udpege emner til temaarbejdsgrupper og igangsætte arbejdet i grupperne Igangsætte arbejdet i referencegruppen Tilknytte tekniske rådgivere, der kan gå i gang med at få overblik over bygningerne Igangsætte arbejdet med at udarbejde grundlaget for en lokalplan for Bank Mikkelsensvej sammen med kommunens planmyndighed


Download ppt "Det gode liv – i nye rammer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google