Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klimadebatten Climate Debate Climate debate makes people sick Klimadebatten Klimakvalme.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klimadebatten Climate Debate Climate debate makes people sick Klimadebatten Klimakvalme."— Præsentationens transcript:

1 Klimadebatten Climate Debate Climate debate makes people sick Klimadebatten Klimakvalme

2 Klimadebatten Menu I 1990 blev en ny energipolitik lanceret under titlen ENERGI 2000 med sloganet ”Tænk globalt, handl lokalt.” I tidsrummet frem til 2005 skulle udslippet af CO2 i energisektoren reduceres med 20 %. Den nye politik gav anledning til mange politiske diskussioner om, hvordan målet skulle nås. Det globale klima kom for alvor på dagsordenen med FN – rapporten: ”Vor fælles fremtid” i 1987 – også kaldet Brundtlandrapporten. I den danske energi- og miljøpolitik havde problemet med drivhuseffekt indtil da været næsten fraværende.

3 Klimadebatten Menu Det vakte stor furore, at den nye regering ansatte Bjørn Lomborg som leder af det nyoprettede Institut for Miljøvurdering. Lomborg havde med bogen ”Verdens sande tilstand” sat spørgsmål ved indsatsen mod global opvarmning. I 2002 blev han indklaget for Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed. Venstre fløjen var mere bekymret for klimaets udvikling end højrefløjen. Da Fogh-Rasmussen regering trådte til i 2001, blev mange af de initiativer, som SR-regeringen havde sat i søen, aflyst.

4 Klimadebatten Menu Han sagde bl.a. : ”Lad mig starte med at bekende, at jeg meget længe har været i tvivl om årsagen til klimaforandringer og deres konsekvenser.” Der har i de senere år tegnet sig et billede af stigende videnskabelig konsensus på området. Frem til klimatopmødet COP 15 i efteråret 2009 tiltog klimadebatten med stadig stigende omfang. I begyndelsen af 2008 skiftede regeringen holdning med en tale af Anders Fogh Rasmussen.

5 Vi står over for en global opvarmning. Den menneskeskabte del af den bør vi gøre en indsats for at forhindre. Men under alle omstændigheder er det sund fornuft at reducere afhængigheden af fossile brændsler og at sikre en stabil energiforsyning i fremtiden.” Klimadebatten Menu

6 Op til Klimatopmødet i 2009 kom et nyt begreb på dagsordenen. Klimakvalmen. Klimakvalmen var reaktionen på: 1.Det intensive bombardement af foruroligende informationer om den globale opvarmning. 2.Den ikke mindre overvældende strøm af formaninger om, hvad man som borger bør gøre for at redde planeten. Klimavalme Menu

7 Klimavalme Menu I misforstået alsidighed eller med ideologiske motiver fastholdt nogle medier billedet af videnskabelig uenighed om klimaproblemet længe efter, at videnskaben selv havde nået til konsensus. Den ene dag var det menneskets skyld, den næste dag Solens. Den ene dag blev det varmere, den næste dag koldere osv. November-december 2009 indgik ordet ‘klima’ i 150 artikler dagligt i de landsdækkende dagblade. Boghandlerne kunne tilbyde 25 dansksprogede bøger om klimatruslen, og en lang række tv-programmer fortalte om den rette grønne adfærd, og antallet af hjemmesider, pjecer og annoncer, der appellerer til klimabevidstheden, var endeløs.

8 Climate debate Menu In 1990, a new energy policy had been introduced under the title ENERGY 2000 with the slogan "Think globally, act locally." In the period up to 2005 the CO2 emissions in the energy sector had to be reduced by 20%. The new policy gave rise to many political discussions about how the goal should be achieved. The global climate came on the agenda by the UN - report "Our Common Future" in 1987. Until 1990 the problem with global warming had been almost absent in the Danish energy policy.

9 Climate debate Menu It caused a lot of critic when the new government appointed Bjørn Lomborg as head of the newly established Institute for Environmental Assessment. Lomborg had with the book "The sceptical Environmentalist" raised the question about the effort against global warming. In 2002 he was brought before the Committees on Scientific Dishonesty. The Left wing politicians were more concerned about climate change than the Right wings. Since the Fogh- Rasmussen government took over in 2001, many of the initiatives from the SR Government had been cancelled.

10 Climate debate Menu He said among other things: "Let me start by confessing that I was very long in doubt about climate change and their consequences.” There has in recent years signed a picture of growing scientific consensus in the field. We face a global warming. The anthropogenic part of it, we should make an effort to prevent. Anyway, it is common sense to reduce dependency on fossil fuels and ensure a stable energy future." Up to the Climate Change Conference COP 15 in autumn 2009 the climate debate gained momentum. In early 2008 the government changed its position with a speech by the Prime Minister Anders Fogh Rasmussen.

11 Climate debate makes people sick Menu Up to the summit COP 15 there came a new concept on the agenda “sick of Climate debate”. “Sick of Climate debate” was responding to: 1.The intensive bombardment of disturbing information about global warming. 2.An overwhelming stream of admonitions about what the citizens should do to save the planet.

12 Climate debate makes people sick Menu In misunderstood versatility or by ideological motives some media maintained the image of scientific disagreement on climate problems long after the scientists had reached consensus. The one day the climate change was caused by man, the next day by the Sun. One day it was warmer, the next day colder etc. November to December 2009 the word 'climate' was included in 150 articles in the daily national newspapers. Booksellers offer 25 Danish books on the climate threat and a variety of television programs reported on the green behaviour, and numbers of endless websites, pamphlets and ads appealed to climate awareness.


Download ppt "Klimadebatten Climate Debate Climate debate makes people sick Klimadebatten Klimakvalme."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google