Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Poul Erik Lærke Institut for Jordbrugsproduktion og miljø, Foulum

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Poul Erik Lærke Institut for Jordbrugsproduktion og miljø, Foulum"— Præsentationens transcript:

1 Poul Erik Lærke Institut for Jordbrugsproduktion og miljø, Foulum
Udbytte og kvalitet af økologiske kartofler ved forskellige gødskningsmetoder Poul Erik Lærke Institut for Jordbrugsproduktion og miljø, Foulum A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

2 Formål Forsøgsbehandlinger
At undersøge to forskellige metoder for tildeling af gylle til økologiske kartofler i forskellige dyrkningssystemer Forsøgsbehandlinger Gødskningsmetoder: Nedfældet gylle før lægning (GN) Placeret gylle under kammen efter lægning (GP) Ugødsket kontrol Sædskifter: Økologiske sædskifte O2 Økologiske sædskifte O4 Konventionelt sædskifte C4 1. (dial., agr.): sown with a ley of udlagt med (fx grass græs) Several plots of each field in each crop rotation. Plots are either with or without catch crops in rotation and with or without input of organic fertiliser (O-plots)/mineral fertiliser (C-plots). Change: The potato crop was included in year 2005 in order to cope with perenial weeds.

3 Sædskifter O2 og O4: Økologiske sædskifter. C4: Konventionelt sædskifte. Resultater vises fra de første to år af et 3-årigt projekt. Projektet fortsætter i 2008 i reduceret udgave. Det økologiske sædskifteforsøg CROPSYS blev etableret i 1997.

4 Forsøgssteder DJF-Foulum forsøgsstation
Jordtype: JB4 – lerblandet sand DJF-Jyndevad forsøgsstation Jordtype: JB1 - grovsand

5 Foulum 64 parceller på hver 216 m2

6 Forsøgsdata Sort: SAVA, 35-45 mm læggekartofler
Forbehandling af læggekartofler: Økologiske parceller: Forspiret under lys fra Konventionelle parceller: Forvarmet fra 1. april. Gødskning: Økologisk: 110 kg total N og 155/180 kg K pr. ha. Blev givet som t/ha svinegylle og t/ha flydende vinasse/protamylasse. Konventionel: 140 kg N og 205 kg K pr. ha som mineralsk gødning. 1. marts i 2006 15. marts i 2007 On average 70 kg total-N per ha per year is allowed. Jyndevad 2006 Råvare Total N NH4-N K K/N forhold (ton) (kg) (kg) (kg) Svinegylle Flydende vinasse I alt Foulum 2006 Råvare Total N NH4-N K K/N forhold (ton) (kg) (kg) (kg) Svinegylle Flydende vinasse I alt Jyndevad 2007 Råvare Total N NH4-N K K/N forhold (ton) (kg) (kg) (kg) Svinegylle Protamylasse Pulver vinasse I alt Foulum 2007 Svinegylle Protamylasse Pulver vinasse I alt

7 Lægning af kartofler

8 Tildeling af gylle GN: Svinegylle blev nedfældet i en dybde af ca. 7 cm under jordoverfladen med harvetænder (25 cm mellem harvetænder) umiddelbart før oprilning forud for kartoffellægning. GP: Svinegylle blev placeret med harvetænder (30 cm mellem tænderne) umiddelbart efter kartoffellægning, ca. 10 cm under og 12 cm ved siden af læggeknolden.

9 Placeret gylle under kammen

10 Datoer for lægning og fremspiring
kvik¹ en -ker (bot.: Agropyron repens) couch grass, quitch grass

11 Jyndevad - 2. Juni, 2006 O4 C4

12 Vækstperiodens længde
66 dage 70 dage 66 dage 59 dage

13 N optaget i hele afgrøden ved begyndende skimmelangreb
2006 2007 Yderligere kg N pr. ha optaget i afgrøden i Foulum sammenlignet med N optagelsen på Jyndevad. I gennemsnit 12 % mere N optaget i afgrøden når gyllen blev placeret. Jyndevad: 10. juli for Ø2 og Ø4 19. juli for K5 Foulum: 13. juli for Ø2 og Ø4 9 august for K5 Jyndevad optaget 22.aug. Foulum optaget 8. sept.

14 N optaget i hele afgrøden ved begyndende skimmelangreb
2006 2007 I begge år blev der fundet signifikant mere N i afgrøden i O2 sammenlignet med O4 i Foulum. I 2007 var der kraftig N mangel i C4 i Jyndevad. Jyndevad: 10. juli for Ø2 og Ø4 19. juli for K5 Foulum: 13. juli for Ø2 og Ø4 9 august for K5 Jyndevad optaget 22.aug. Foulum optaget 8. sept.

15 Total knoldudbytte ved normal optagning
Ingen signifikant forskel i total knoldudbytte mellem behandlinger Alle gødskede parceller i O2 og O4 producerede ca. 30 t/ha i både 2006 og Til sammenligning resul-terede C4 i ca. 35 og 40 t/ha i henholdsvis 2006 og 2007. men…..

16 Effekten af gylleplacering på udbytte af knoldstørrelser efter normal optagning
2006 2007 Tendens til at gylleplacering giver færre små knolde og flere store knolde mindre salgbart udbytte, specielt i Foulum

17 N udnyttelse i de økologiske sædskifter med efterafgrøde i 2006
Den bedste effekt af svinegyllen blev observeret i O4 sammen-lignet med O2 og i Jyndevad sammenlignet med Foulum.

18 N udnyttelse i de økologiske sædskifter med efterafgrøde i 2007
Dobbelt så stor genfinding af N fra gylle i O2 på Jyndevad sammenlignet med O2 i Foulum. Kun på Jyndevad resulterede tildeling af svinegylle i en positiv effekt på knoldudbyttet - størst effekt i O4 på begge lokaliteter.

19 Kvalitet af kogte kartofler
Farve, udkogning, fasthed og smag

20 Kartoffelkvalitet Anvendelse af gylle gav ingen afsmag i kogte kartofler, uanset placering Tendens til mørkfarvning efter kog i kartofler dyrket i Foulum i placering af gylle forstærkede mørkfarvningen

21 Konklusioner I gennemsnit resulterede placering af gylle under kammen i 12% større N optagelse – men dette gav ikke større salgbart udbytte Import af gødning i de økologiske sædskifter på Jyndevad (JB1) er en forudsætning for at kunne producere et acceptabelt udbytte. Dette er ikke tilfældet i Foulum (JB4) Læggekartofler med optimal fysiologisk alder på tidspunktet for lægning er altafgørende for at kunne opnå et acceptabelt salgbart udbytte i økologisk kartoffelproduktion I Foulum var der begge år alt for meget kvælstof til rådighed for afgrøden. En del af den tildelte N burde have været anvendt til de øvrige afgrøder i sædskiftet.

22 Tak til Fonden for Økologisk Landbrug for finansiering af projektet
Øvrige aktører i projektet: Henning C. Thomsen, Jyndevad forsøgsstation Ove Edlefsen, Jyndevad forsøgsstation Erling Nielsen, Foulum forsøgsstation Margrethe Askegaard, DJF Foulum Jørgen E. Olesen, DJF Foulum Tak til Fonden for Økologisk Landbrug for finansiering af projektet Tak for opmærksomheden!


Download ppt "Poul Erik Lærke Institut for Jordbrugsproduktion og miljø, Foulum"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google