Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sygeplejerskens fagspecifikke kompetencer; med fokus på kommunikation i relationen til patienten og pårørende, samt hvad fremtidens sygepleje kunne udvikle.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sygeplejerskens fagspecifikke kompetencer; med fokus på kommunikation i relationen til patienten og pårørende, samt hvad fremtidens sygepleje kunne udvikle."— Præsentationens transcript:

1 Sygeplejerskens fagspecifikke kompetencer; med fokus på kommunikation i relationen til patienten og pårørende, samt hvad fremtidens sygepleje kunne udvikle sig til. At udøve sygepleje: Yde professionel omsorg over for patient Kommunikere og samarbejde med pt. og pårørende. Udarbejde en individuel plan for plejen. Bedømme psykosociale reaktioner hos pt. og pårørende. Planlægge, gennemføre og evaluere vejledning til pt.

2 At lede sygepleje: Lede og prioritere arbejdet i plejegrupper, supervisere gruppemedlemmer og delegere arbejdsopgaver. Beherske kommunikationsteknologi ift. Sygeplejen og holde sig ajourført. Ansvar for kvaliteten af sygeplejen – etiske, faglige og juridiske begrundelser. At formidle sygepleje: Beskrive og dokumentere sygeplejen. Kommunikere viden omkring sygeplejen til samarbejdspartnere herunder pt., pårørende og andre faggrupper.

3 At udvikle sygepleje: Deltage i kvalitetssikring og udviklingsprojekter. Etablere samarbejde i udlandet mhp. sygepleje og egen faglighed. Forholde sig refleksivt i praksis og kontinuerligt udvikle sine faglige kundskaber og udnytte forskningsarbejde.

4 Kommunikationsteori Herunder Motiverende samtale
Kommunikationsformer: Verbale: Sproget Nonverbale: Kropssprog, ordløs adfærd, mimik, tøj og udseende. Paraverbale: Talehastighed, stemmestyrke, stemmeleje, tonehøjde og rytme. Motiverende samtale herunder samtaleteknik: Søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil.

5

6 Sundhedsfremme WHO beskriver sundhedsfremme:
”Som en proces der gør mennesket i stand til i højere grad at være herre over at forbedre deres sundhedstilstand. For at nå en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og social velbefindende, må den enkelte eller i gruppen være i stand til at identificere og realisere mål, at tilfredsstille behov og at ændre eller at kunne klare omverdenen”.

7 Sundhedsfremmende tilgang
Sociologen Aaron Antonovsky anvender begrebet: ”Oplevelse af sammenhæng” herunder benyttes begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Begribelighed: En oplevelse – en sanseaktivitet Håndterbarhed: En handling – håndtering af opgaver og kommunikationen med andre. Meningsfuldhed: Samspillet mellem begribelighed og handling giver en meningsfuldhed.

8 Patogenese (Sygdomsforebyggende): Salutogenese:
Fra: Helbred Krop Sygdom Risici Frygt Mangler Viden Salutogenese: (Sundhedsfremmende) Til: Sundhed Liv Livet med sygdom og livskvalitet Muligheder Håb Ressourcer og muligheder Handlinger

9 Mestringsstrategier Mestring er et sundhedsfremmende tiltag.
Pt. ressourcer og kompetencer kommer i fokus – udgangspunkt fra personens mestringssevne er påvirket af faktorer som: Alder, køn, tidligere erfaring med stress, sygdom og krise. Eksempel: Når en lidelse bliver kronisk, bruges mestringsstrategien til at få kontrol over sygdom/lidelse.

10 Digtet: ”Jeg kan” Dagen i går var trist og grå,
Det var fordi jeg kun tænkte på Alt det jeg ikke længere formår Og alt det jeg kunne sidste år. Alt det på hovedet jeg nu har vendt, Pessimisten jeg på pension har sendt, Jeg har valgt at gå en anden vej, Og ved det ikke bliver en leg. Jeg vil glæde mig over de ting jeg kan gøre, Derved bliver min verden større, Hverdagen sejre skal jeg huske på, Derigennem en større selvtillid jeg vil få, Så er selve grundstenen lagt klar, Et stort skridt i fremtiden jeg tager, På den måde kan jeg bygge igen og igen, Gad vide hvor langt det kan fører mig hen.

11 Autonomi Individets selvbestemmelsesret – friheden til selv at bestemme. En person der har kompetence til at tage beslutninger vedrørende sig eget liv. I sundhedsloven står der beskrevet omkring patientrettigheder. Pt. medinddragelse i beslutninger Selvbestemmelse i særlige tilfælde. Aktindsigt Information En patient har ret til at frabede sig en behandling.

12 De sygeplejeetiske retningslinjer
Grundlaget for retningslinjerne er bygget op efter tillid og respekt for det enkelte menneske. Mennesket er unikt. Disse værdier kommer til udtryk i relationer mellem mennesker. Sygepleje baseres på omhu og samvittighedsfuldhed. Forudsætter at den faglige viden er ajourført.

13 Etiske dilemmaer Sygeplejefaget indeholder et stærkt element af etik fordi vi oplever vanskelige værdikonflikter, hvor vi ved at valget får konsekvenser for andre mennesker. Typiske for etiske dilemmaer er at valget aldrig er entydigt. Man skal se muligheder hos pt., i en given sammenhæng og igangsætte sygeplejeinterventioner.

14 Anvendelse af retningslinjerne
Sygeplejersken skal tage ansvar for at de sygeplejeetiske retningslinjer inddrages i sygeplejen. Fremme og overveje etiske diskussioner. Støtte sygeplejerske i situationer, hvor der skal træffes etiske valg. Fremme den faglige kvalitet i sygeplejen.

15 Hvorfor er der et sygeplejeetisk råd?
At overvåge og fremme sygeplejerskens faglige etiske standarder. At udtale sig om fagetiske spørgsmål der enten er stillet af DSR eller af deres medlemmer. At tage fagetiske spørgsmål op til behandling og vurdering. At vurdere og komme med ændringsforslag til DSR. At udbrede kendskab til DSR.

16 Sundhedsteknologi Definition:
Sundhedsteknologi er af WHO beskrevet som anvendelse af apparater, medicin, vacciner, procedure og systemer med den tilknyttet viden og kompetencer mhp. at løse et sundhedsproblem eller at forbedre livskvalitet. Sundhedsteknologi kan defineres som teknologier der anvendes til at forbedre menneskets sundhed.

17 Telemedicin I telemedicin kommunikere man via billeder, video, lyd og måleresultater foretaget mere eller mindre elektronisk under inddragelse af eksperter i diagnostik og behandling, der hvor pt. befinder sig, selvom eksperterne ikke er fysisk tilstede.

18 Hvordan benyttes telemedicin?
Telemedicin i Danmark: Telemedicin internt på sygehusene F.eks. Blodsukkermåling Telemedicin mellem sygehusene. Radiologi, herunder røntgen billeder Præhospital af telemedicin: Telefoniske rådgivning fra ambulancen til lægen. Digitale fotos og video konferencer fra skadestedet og under transport. Telemedicin mellem hospital og eget hjem. Hjemmemonitorering

19 Telemedicinske eksempler
Hjemmemonitorering for KOL patienter – KOL kuffert. Telemedicinske sårvurdering via billeder fra mobil. Demonstration og udbredelse af telepsykiatri og internetpsykiatri. Operation gennem robotter hvor speciallægen styrrede robotarmene fra et andet land end hvor operationen udføres.

20 Fremtidens perspektiv på telemedicin
Personale mangel i sundhedssektoren. Der er for nogen længere afstand til behandlingstilbuddene. Samme kvalitetsniveau opretholdes selvom man bor i en by med mindre hospital eller ingen. Væksten i antallet af personer med kroniske lidelser. Ligger stor beslag på en væsentlig del af ressourcerne, der kan ske hjemmemonitorering, som styrker egenomsorg og livskvalitet. Sundhedstilbud i udkantområderne. Flere behandlingsformer samles på færre sygehusenheder, for at sikre kvalitet og effektivitet i behandlingen.


Download ppt "Sygeplejerskens fagspecifikke kompetencer; med fokus på kommunikation i relationen til patienten og pårørende, samt hvad fremtidens sygepleje kunne udvikle."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google