Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Aktørdag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Aktørdag"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Aktørdag
Erritsø 4. december 2012 4. december 2012

2 Dagsorden Kl. 10:00 – 10:05 - Velkomst v/Nicolaj Nørgaard Pedersen
Kl. 10:05 – 10:30 - Solceller: status og udvikling v/Nicolaj Nørgaard Pedersen – Peter Christian Gaarde Kl. 10:30 – 10:55 - DataHub status v/Anders Dalgaard Kl. 10:55 – 11:20 - Forbrugeradgangsløsning v/Steen Jungdal Kl. 11:20 – 11:30 - Pause Kl. 11:30 – 11:55 - Aktørplan v/Marianne Hirsbro Kl. 11:55 – 12:20 - DataHub Support v/Marianne Hirsbro Spørgsmål Kl. 12:30 – 13:00 - Frokost 4. december 2012

3 Da solen stod op... 4. december 2012

4 Agenda Et kig i bakspejlet Nye regler og overgang Opmærksomhedspunkter
4. december 2012

5 Solceller DK1 199 MW 37.800 stk. DK2 75 MW 13.700 stk.
Der er samlet installeret over solcelleanlæg i Danmark svarende til 274 MW. Hovedparten er installeret i ca Væksten tog for alvor fart i foråret, hvor en lang række byggemarkeder og supermarkedskæder gik ind i markedet. Efteråret har været præget af voldsom vækst grundet usikkerhed om den årsbaserede nettomåleordnings fremtid. DK1 199 MW stk. DK2 75 MW stk. 4. december 2012 Data pr. 1. december 2012

6 4. december 2012

7 Optimeringstiltag Energinet.dk har i 2012 primært haft fokus på at optimere processen Indførsel af NemID og ændring af anmodningsproces har været en væsentlig indsats Digitalisering – fra 21 min. sagsbehandlingstid pr. anmodning til 2-3 min for digitale anmeldelser og 7-10 min for papiransøgninger Sagsbehandlingstid nedbragt fra 12 uger til i dag ca. 2 uger 4. december 2012

8 Ændring af organisering og kommunikation
4. december 2012

9 Agenda Et kig i bakspejlet Nye regler og overgang Opmærksomhedspunkter
4. december 2012

10 Nye regler Den årsbaserede nettoafregningsmodel (også kaldet nettomålerordningen) er blevet erstattet med nettoafregning på timebasis jf. bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, BEK nr af 16/11/2012. Bekendtgørelse nr. 804 af 28/06/2010 er ophævet. Pristillæg er fastsat ved VE-loven (lov nr af 08/11/2011). Lovforslag L 86 af 20/11/2012 Lovforslaget er 1. behandlet torsdag den 29. november 2012. 4. december 2012

11 Få overblik over de nye regler og deres konsekvens på www. energinet
Få overblik over de nye regler og deres konsekvens på 4. december 2012

12 4. december 2012

13 Overgang 2012 2013 November December Januar Februar Marts April Maj Have indgået en bindende aftale om køb af VE-anlægget senest den 19. november 2012. Seneste den 20. december 2012 skal netvirksomheden have modtaget Energinet.dk's stamdatabilag i udfyldt stand fra den autoriserede elinstal-latør. Senest den 20. maj 2013 skal anlægget være nettilsluttet. opfylde betingelserne i § 5 stk. 2 i den nu historiske bekendtgørelse nr. 804 af 28/06/2010 4. december 2012

14 Agenda Et kig i bakspejlet Nye regler og overgang Opmærksomhedspunkter
4. december 2012

15 Nettoafregning Energinet.dk har defineret forskellige grupper af nettoafregning, hvor valget af den konkrete gruppe afspejler et konkret måler-setup, samt en konkret anven-delse af disse målere. Ægte timebaseret nettoafregning betyder, at måleren har en nøjagtig op-gørelse af forbrug og produktion på timebasis. Den efterfølgende udreg-ningen af målerstandene pr. time vil modregne forbrug og produktion, så der vil være enten en resulterende produktion eller et resulterende forbrug i hver time. Foruden en god kvalitet måler, så indgår nettoproducenten nu i det timebaserede el-marked, så netvirksomheden skal overholde visse tidsfrister i forbindelse med indsendelse af data. Ægte timebaseret nettoafregning er i gruppe 1 og 2. Forsimplet nettoafregning betyder, at den tidsmæssige sammenhæng imellem produktion og forbrug forsvinder. Der kan være både produktion og forbrug i samme time og de modregnes ikke. Dette betyder at måler-standen kan benyttes til afregningen på månedsbasis og kan gøres vha. de almindelige målere, som findes i de fleste danske boliger. Forsimplet nettoafregning er i gruppe 4. 4. december 2012

16 Nettoafregning - beregninger
Scenariet viser hvordan strømmen har løbet i tidsrummet 12:00 til 16:00. Under scenariet er der en udregning for hhv. en timebaseret nettoafregning og en forsimplet nettoafregning. 1 2 Scenarie 12:00 til 16:00 Produktion: Forbrug: Købt 1 Solgt 1 Timebaseret. Nul Købt 2 I alt købt 3 I alt solgt 1 Forsimplet. I alt solgt 7 Solgt 1 Solgt 2 Solgt 2 Solgt 4 I alt købt 9 Købt 2 Købt 1 Købt 4 Købt 2 Tid 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 4. december 2012

17 Bolig Nettoafregning, inverter med kun én fase Måler Offentlige net
Ved afregning i gruppe 4, kan der opstå et specielt problem omkring solcelleanlæg, som kun har én fase – netop fordi produktion og forbrug ikke modregnes. I det tilfælde vil strømmen kun kunne nettoafregne med udstyr koblet til samme fase – resten bliver solgt. Meget uheldigt kan det betyde, at det hele bliver solgt. Bolig Måler Offentlige net Fase 1 Fase 2 Fase 3 En inverter med kun én fase, betyder at strømmen kun benyttes af udstyr koblet til denne fase. En trefaset inverter kan derimod sende produktionen til det resterende udstyr, da den forbinder solcellen til alle tre faser (se stiplede linjer). 4. december 2012

18 DataHub og årsbaseret nettoafregning, gruppe 6
4. december 2012

19 Man bliver IKKE en saltstøtte……
Man bliver IKKE en saltstøtte…… men DataHub kan IKKE se tilbage i tiden Der er nedsat en task-force (Energinet.dk og netvirksomhederne), som kigger på, hvorledes ”historiske” begivenheder skal håndteres, når DataHub-regimet bliver en realitet. 4. december 2012

20 DataHub status v/Anders Dalgaard
4. december 2012

21 DataHub Udviklingsaktiviteterne på DataHub er afsluttet. Logicas interne test er gennemført, og der er fuld tryk på fejlretningen. Energinet.dk er i gang med at gennemføre de tests, der udgør overtagelsesprøven. Dette gennemføres i tre prioriteter, hvoraf den første og anden er gennemført, og den tredje er godt i gang. DataHub’ens driftsmiljø er etableret og aftestes i forbindelse med End2end-testen. DataHub supportenheden hos Energinet.dk er etableret og varetager kommunikation med og support af markedsaktørerne. Processer og systemer er testet og justeres nu løbende, i forhold til de læringer End2end-testen giver. 4. december 2012

22 DataHub – Aktørtest Status Netvirksomheder Status Elleverandører Antal
Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Aktørtestgodkendt 12 13 14 16 Tester, 80 % er gennemført 1 5 Tester, 60 % er gennemført 2 Startet testen, under 60 % gennemført 9 8 Oprettet på ATS 10 26 31 Ikke oprettet i ATS 32 22 17 Status Elleverandører Antal Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Aktørtestgodkendt 10 14 Tester, 80 % er gennemført 1 2 Tester, 60 % er gennemført Tester, under 60 % er gennemført 6 13 12 Oprettet på ATS 9 15 21 Ikke oprettet i ATS 23 20 5 Godkendt som IT-leverandør/ elleverandør 4. december 2012

23 DataHub – End2end test Første runde er ikke afsluttet som planlagt, men for at sikre udbyttet og en fuldstændig test, færdiggøres testaktiviteterne parallelt med anden runde. Der er gennemført samlet set 78 % af det planlagte testarbejde. De foreløbige testresultater er overvejende gode. Der er fejl i alle systemer, men på et passende og håndtérbart niveau. Succesraten for DataHub er over 90% på de gennemførte tests. Der ligger en stor indsats bag afviklingen af testen. Det er meget værdifuldt og vigtigt, at dette arbejde færdiggøres, således at vi kan danne et samlet billede af funktionaliteten på tværs af systemerne. Anden runde er startet i denne uge. Igen ses opstartsvanskeligheder, hvilket er et klart signal til vores idriftsættelse af DataHub’en. Anden runde afvikles med en større grad af egen styring aktørerne imellem. 4. december 2012

24 DataHub - Migrering 4. december 2012

25 DataHub - Plan Vi har 10 effektive uger tilbage December Januar
December Januar Februar 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Eksisterende markedsdrift DataHubbaseret markedsdrift Aktørtest Migreringsaktiviteter End2end test Fejlrettelser i systemer Yderligerer testaktiviteter (E2E) Uddannelse (systemer og processer) Brugeroprettelser og forbindelsestest Idriftsættelse Go- live Vi har 10 effektive uger tilbage 4. december 2012

26 Forbrugeradgangsløsning v/Steen Jungdal
4. december 2012

27 Integration til live-data
Integration af forbrugeradgangsløsning (iFrame) mod Datahub backend service forventes at være igennem udvikling og test med udgangen af uge 50 Planlagt idriftsættelse uge 51 Udfordringen i dag (før uge 51) Der kan testes NemID adgang og brugervalidering Mulighed for at teste styling, bortset fra datagrids Ingen mulighed for at se demodata eller live-data Ingen mulighed for at afprøve hele iFrame applikation iFrame version 1 Test af NemID Test af Funktionalitet Ingen data Demo data Test af fuld funktionalitet Live data 4. december 2012

28 https://projects. energinet
https://projects.energinet.dk/hub/ENDK/Implementeringsprojektet/05%20Leverancer/10.%20Kundeportal/Test/iframe.html …/Test/da-DK/Login/?token=TestToken&customCss=http://<server>/CustomStyles.css Styling 4. december 2012

29 Logning Succes Fejl – Hvis token kan valideres
Dato + tid Elleverandør (signing part) Subject serial number (PID eller RID) Fejl – Hvis token kan valideres Dato + tid Hvilken webside eller IP der har kaldt iFrame’n Fejlbesked fra token validering Rå token data der er medsendt Elleverandør (signing part) Subject serial number (PID eller RID) Fejlbesked Fejl – Hvis token kan valideres, men anden fejl gør, at der ikke kan logges på 4. december 2012

30 Verificering af kaldende part
Elleverandør, holding selskab eller anden aftalepartner underskriver aftale med Energinet.dk om hvilket CVR nummer, der skal give adgang til iFrame’n Processen Token oprettes og signeres af den kaldende part (elleverandør) Forbrugeradgangsløsning uddrager CVR nummer af det medsendte token Den kaldende parts CVR nummer tjekkes i login-processen mod en central white list over godkendte ”elleverandører” 4. december 2012

31 Udfordringer med visse browsere
Internet Explorer Der er tilføjet en p3p header til det svar, der sendes tilbage til browseren Header’en fortæller browseren, at løsningen ikke deler informationer, der bliver gemt i cookies med 3. part Løsningen er transparent for brugeren Elleverandør eller implementeringspartner skal intet fortage sig Safari Safari godtager som udgangspunkt aldrig 3. parts cookies, med mindre de kommer fra en webside man har været direkte inde på  tidligere Dette vil dog aldrig være tilfældet med denne løsning Forslag til løsning vil i dette tilfælde være at åbne iFrame’n i et nyt browservindue eller pop-up Elleverandør eller implementeringspartner skal tjekke browser type og eventuelt åbne nyt vindue eller sende fejlbesked til brugeren 4. december 2012

32 Seneste rettelser til iFrame
Ved deling af måler kan man indtaste navnet på den part, som måleren deles med Under Mit overblik - tidligere elleverandører - listen sorteres med den nyeste øverst Teksten "aftagenummer" er ændret til "Målepunkts ID" Downloadede data sorteres med den nyeste øverst Bekræftelse når meddelelsen er sendt (Pop-up) Ved lang besked er det nu muligt at se hele beskeden ... 4. december 2012

33 Spørgsmål og svar Q: Hvornår kan vi teste mod live-data
A: Forventet uge 51 Q: Hvis vi ikke når vores testvindue A: Så flyttes testen ind i et nyt Q: Hvornår går forbrugeradgangsløsning i endelig produktion A: Den 1. marts 2013 Q: Kan man også teste egen integration efter A: Der kan grundlæggende testes helt indtil Q: Kan der være flere sekundære brugere A: Nej, det er kun muligt at tilknytte 1 sekundær bruger Q: Skal en erhvervskunde tilknytte aftagesteder manuelt? A: Nej, alle målere der er registreret under det pågældende CVR nr. er automatisk tilknyttet Q: Hvornår bliver FAQ dokumentet opdateret med nyeste spørgsmål/svar A: Uge 49 (denne uge) + svar nummerering 4. december 2012

34 Test af forbrugeradgangsløsning
Alle elleverandører vil inden for kort tid modtage en anmodning om status på implementering og test af iframe løsning Hvis der er brug for support fra Energinet.dk, kan henvendelser sendes til DataHub Support på Testsystemet vil også være tilgængeligt efter go-live 4. december 2012

35 Aktørplan v/Marianne Hirsbro
4. december 2012

36 DataHub Support - Aktørplan
De store milepæle er kendte 1/ nærmer sig med hastige skridt Forøget fokus på overgangsaktiviteter Detailaktiviteter er ved at blive identificeret Ny plan vil blive udarbejdet herefter 4. december 2012

37 DataHub Support v/Marianne Hirsbro
4. december 2012

38 DataHub Support – Hvem er vi
Marianne Dorthe Susanne Michael Hirsbro Elkjær Nielsen Gandø Holck DataHub Support Telefon Vi er en nyoprettet funktion, som er bestående af 4 medarbejdere Mig selv, som har arbejdet med store og tværgående projekter i mange år i finanssektoren, og so som i det seneste halvandet år har været knyttet til DH projektet. Dorthe Elkjær Nielsen, som just er kommet til fra TREFOR Susanne Gandø, som har været ansat hos ENDK og Elmarked, og derved har opbygget en solid erfaring med forskellige aspekter af markedet Michael Holck, som har været en del af solcelleteamet hos ENDK i lidt over et halvt år, og som nu har valgt at prøve kræfter med Datahub´en. 4. december 2012

39 DataHub Support – Vores livliner
Vi er en nyoprettet funktion, som er bestående af 4 medarbejdere Mig selv, som har arbejdet med store og tværgående projekter i mange år i finanssektoren, og so som i det seneste halvandet år har været knyttet til DH projektet. Dorthe Elkjær Nielsen, som just er kommet til fra TREFOR Susanne Gandø, som har været ansat hos ENDK og Elmarked, og derved har opbygget en solid erfaring med forskellige aspekter af markedet Michael Holck, som har været en del af solcelleteamet hos ENDK i lidt over et halvt år, og som nu har valgt at prøve kræfter med Datahub´en. 4. december 2012

40 DataHub Support - Opgaver
Behandling af henvendelser fra aktører Information til aktører Driftsstatus Systemopdateringer – nye features. Generel Datahub information Spørgsmål/svar Vejledninger Aktøropfølgning Status på aktøraktiviteter Projektsupport 4. december 2012

41 Proces for behandling af henvendelser
Kontakt DH Support Aktør Sender henvendelse via mail til DH support DH Support Opretter henvendelse i Support system DH Support Modtager henvendelse i mail system Support System - Automatisk kvitteringsmail sendes til aktør Aktør Modtager kvitterings-mail på henvendelsen 4. december 2012

42 Proces for behandling af henvendelser
Sagsbehandling 1 Aktør Modtager lukk på henvendelse DH support Lukker sagen i supportsystem Support System sender lukk på sagen DH support kan besvare Henvendelsen Aktør Modtager svar på henvendelse DH Support sender mail til aktør med svar Mail system sender svar på henvendelsen 4. december 2012

43 Proces for behandling af henvendelser
Sagsbehandling 2 DH support Sender henvendelsen til 2nd line support 2nd line Support Sender svar på sagen til DataHub Support via mail DH support kan ikke besvare Henvendelsen 2nd line Support Behandler sagen Support System Sender lukke- Mail på sagen Aktør Modtager lukkekvitte- ring pr. mail DH support Lukker sagen i supportsystem DH Support modtager svar fra 2nd line support Aktør Modtager svar pr. mail Mail system sender mail til aktør med svar DH Support sender mail til aktør med svar 4. december 2012

44 DataHub Support - Praktisk information
Åbningstider Mandag – Torsdag 08.00 – 16.00 Fredag 08.00 – 15.00 Henvendelsesform Primært via mail Sekundært via telefon AL HENVENDELSE SKAL SKE VIA DataHub Support 4. december 2012

45 DataHub Support - Praktisk information
Åbningstider Mandag – Torsdag 08.00 – 16.00 Fredag 08.00 – 15.00 Henvendelsesform Primært via mail Sekundært via telefon AL HENVENDELSE SKAL SKE VIA DataHub Support 4. december 2012

46 DataHub Support - Praktisk information
Format på henvendelser Overskrift: System: ATS, MUS, Migrering, DH Marked, DH E2E-F1/F2 Emne for henvendelsen Indhold: Evt. Test case nr. Beskrivelse af fejl/problem Vedhæft screen dumps Angiv kontaktoplysninger. Navn, mailadresse og telefonnummer AL HENVENDELSE SKAL SKE VIA DataHub Support 4. december 2012

47 DataHub Support – Hjælp os til at blive bedre
Hvilke forventninger har I til DataHub Support? Kan I finde vores kontaktinformation? Er informationsniveauet tilfredsstillende? Er der noget I mangler? Løser vi opgaven? VI ER TIL FOR JER! 4. december 2012


Download ppt "Velkommen til Aktørdag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google