Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Funktionærloven LBK nr 81 af 03/02/2009

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Funktionærloven LBK nr 81 af 03/02/2009"— Præsentationens transcript:

1 Funktionærloven LBK nr 81 af 03/02/2009
§ 1. Ved funktionærer forstås i denne lov følgende personer: a) Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition. b) Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed. c) Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde. d) Personer, hvis arbejde overvejende er af den under a) og b) angivne art. Stk. 2. Det er en betingelse for lovens anvendelse, at den pågældende beskæftiges af vedkommende arbejdsgiver gennemsnitlig mere end 8 timer ugentlig, og at han indtager en tjenestestilling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner.

2 Hovedaftalen http://www.da.dk/bilag/hovedaftalen.htm
Arbejdsmarkedets ”grundlov” ml. LO og DA Retten til at organisere sig Fredspligt – ikke konflikte på forhold som er gældende i overenskomstperioden Varsling af konflikt og om urimelige afskedigelser Bestemmelser om tillidsrepræsentanter, arbejdsledere og medejerskab af virksomheder Grundprincippet om arbejdsgiverens ledelsesret Siger IKKE noget om løn, arbejdstid – kig i overenskomsten

3 Opgave: 15 årig pige, netop gået ud af 9. kl, arbejder 10 timer pr uge i en bagerforretning, primært ekspedition Fuldtidsansat i en nøgle og hælebar, sliber nøgler, limer hæle og ekspederer. Sælger, der dagligt pr SMS eller modtager liste over dagens kundebesøg. Han kan herefter selv tilrettelægge sin arbejdsdag. Person, der er ansat som administrerende direktør Fysioterapeut Hjemmehjælper Sømænd, lærlinge eller tjenestemænd Se s. 482

4 Svar: Ja pigen er ansat til handel og mere end 8 timer.
Nej, der er efter domspraksis tale om håndværksmæssigt arbejde Ja, han har et tjenesteforhold Nej, der er ikke tale om et tjenesteforhold Ja, det er klinisk bistandsydelse Nej, der er tale om arbejde af huslig karakter Nej, omfattet af andre regler

5 Særlige beskyttelser Fordele - Lange opsigelsesvarsler § 2 stk 1 og 7.
- Erstatning ved uberettiget fyring - Fuld løn under sygdom - Særlig godtgørelse efter 12, 15 eller 18 års ansættelse, § 2a Men også pligter - Som funktionær er man underlagt en særlig loyalitetsforpligtigelse - Erstatning til arbejdsgiver hvis man forlader tjenesten eller groft misholder den, § 4 Desuden - Konkurrenceklausuler - Kundeklausuler

6 Loyalitetspligt Din arbejdsgiver har krav på, at du er loyal over for arbejdspladsen, og arbejdsgiveren må forvente, at du ikke foretager dispositioner, der kan skade arbejdspladsen Du har pligt til at bidrage til, at arbejdspladsen klarer sig bedst muligt, og du må ikke lade dine egne interesser gå forud for arbejdspladsens for eksempel ved at udøve konkurrerende virksomhed Du er bundet af loyalitetskravet, både når du udtaler dig internt på arbejdspladsen og eksternt i forhold til kunder, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere mv. Loyalitetspligten retter sig også mod forholdet til din chef. Er du utilfreds med din chef, følger det af loyalitetspligten, at du skal rette kritikken direkte til ham eller hende. Du må ikke gå udenom din chef på en måde, der umuliggør fortsat samarbejde Vær opmærksom på, at loyalitetspligten gælder, selvom du er suspenderet eller fritstillet i en opsigelsesperiode (djoef.dk)

7 Opgave: Kan man lovligt opsige en funktionær, der anbefaler kunden af handle et andet sted, fordi varen er billigere. Kan man bortvise en medarbejder, forbi han i en samtale kalder arbejdsgiveren en ”skidespræller”. Hvis virksomheden får ny ejer, kan den nye ejer så lovligt påstå at man som funktionær er nyansat i den nye virksomhed, og opsige en funktionær med 1 måneds varsel. En funktionær er taget for spritkørsel, er afhængig af sit kørekort i arbejdet. Arbejdsgiveren vælger at bortvise funktionæren med påstand om grov forsømmelse, og kræver 14 dages løn i erstatning. Senere viser resultatet af blodprøven, at funktionæren IKKE var beruset. Kan funktionæren kræve erstatning?

8 Svar: Ja, der er tale om illoyalitet
Ja, en sådan ringeagtsytring kan skade arbejdsgiverens autoritet, og samarbejdet i øvrigt Nej, man skal medregne tidligere ansættelse, når man opgør opsigelsesvarsel, § 2, stk. 8 Spritkørsel er grov forsømmelse, men arbejdsgiveren er forpligtet til at vente på en endelig afklaring. Protesterer funktionæren ikke, har han formentlig accepteret bortvisningen. § 4

9 Afskedelser En bortvisning betyder, at dit ansættelsesforhold ophører med øjeblikkelig virkning. Udbetaling af løn ophører fra den dag, du bliver bortvist. En fritstilling medfører, at du ikke skal møde på din arbejdsplads og ikke stå til rådighed for din arbejdsgiver i opsigelsesperioden. En suspendering betyder, at du indtil videre ikke skal møde på arbejde. Se mere på

10 Sygdom Sygdom er lovligt forfald, der berettiger til fuld løn. Opsigelse kan ske med sædvanlig varsel, men må ikke begrundes i sygdommen. 120 dages regel giver mulighed for kortere opsigelsesvarsel (1 måned). Opsigelse skal da ske mens funktionæren stadig er syg, og har haft 120 sygedage inden for 12 måneder. Oplysningspligt om helbred. svigagtig fortielse, oplysningspligt om forhold der forventes at påvirke jobbet. Hvis sygdommen er pådraget ved grov uagtsomhed, bortfalder retten til løn. Arbejdsgiveren må f.eks. gerne spørge en flyttemand om rygproblemer, altså spørge til relevante lidelser. Oplysningspligten gælder relevante sygdomme og kroniske sygdomme med et stort fravær Se Helbredsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81200 Artikel: ”Chefen må ikke spørge ind til sygdom ”

11 Opgave Du kører spritkørsel i ferien, og kommer til skade, er syg i 1 måned. Har du ret til løn i den periode. Du finder det ikke relevant at oplyse om epilepsi ved ansættelsen, selv om du får et anfald en gang imellem. Du får et anfald, og må ikke længere køre bil. Har du svigagtigt fortiet din sygdom. Du er HIV positiv, det får ingen indflydelse på din arbejdsevne, men du vælger at fortie det. Senere kommer du til skade, og skal have førstehjælp, her fortæller du det til førstehjælperen for ikke at smitte. Du bliver herefter fyret, er det i orden

12 Svar: Nej, det er grov uagtsomhed, og berettiger ikke til løn, hvad med jobbet??, FUL §5 Ja, epilepsi kan jo medføre inddragelse af kørekort, HLB § 6 Nej, når sygdommen ikke får indflydelse på jobbet, kan man ikke påstå at det er svigagtigt. Men hensynet til kollegaer er en anden sag, HLB § 6

13 Barsel Ret til halv løn 4 uger før og 14 uger efter fødsel. Fuld løn er et overenskomstanliggende. Sygdom før 4 uger før fødsel er lovlig sygdom. Sygdom i forbindelse med graviditet er ”lovligt forfald” Man kan godt fyre en gravid – i teorien! Se Barselsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=127421 Artikel: ”Han fyrede en gravid”

14 Konkurrence og kundeklausuler
Konkurrenceklausuler - FUL § 18 - Man må ikke drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan - Kun hvis du er i særligt betroet stilling - Giver kompensation på 50 % løn i bindingsperioden, som dog kan modregnes jf. § 18, stk. 3 Er omfattet af aftalelovens § 36 og 38 Glæder ikke hvis du er uberettiget fyret, AFTL § 38, stk2. Kundeklausuler – FUL § 18a - En forpligtelse for funktionæren til efter fratrædelsen ikke at tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte at have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder - Kan kun gøres gældende, hvis der har været en forretningsmæssig forbindelse med den pågældende kunde m.v. inden for de seneste 18 måneder før opsigelsestidspunktet Ring altid til din fagforening, hvis du afkræves en klausul!!! Artikel: ”Fagforbund: Vestas stavnsbinder ansatte”

15 Ansættelsesbeviser Arbejdsgiver skal oplyse alle væsentlige vilkår for ansættelsen, §2. Dvs. der skal udarbejdes en ansættelseskontrakt


Download ppt "Funktionærloven LBK nr 81 af 03/02/2009"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google