Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EØS-aftalen af (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EØS-aftalen af (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)"— Præsentationens transcript:

1 EØS Forordningerne 883/2004 og 987/2009 Del VII Vejledning om arbejdsløshedsydelser Bek 1399 om EØS

2 EØS-aftalen af 1. 1. 1994 (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)
De 27 EU-lande samt Liechtenstein, Island og Norge (Schweiz-bilateral aftale) Formål: Fjerne barrierer for arbejdskraftens fri bevægelighed Hvordan: Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et EØS-land til et andet Modtage dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land i 3 måneder. Stille sig supplerende til rådighed i et andet EØS-land Omfattet af EØS-aftalen: EØS-statsborgere Nordisk Personer med bopæl i et nordisk land og som ikke er konvention EØS-statsborgere Frivillig forsikring: Danmark Sverige - ændret Finland Frankrig op til md 57,40 % - 75 % Tyskland: ca samme som DK - dog skattefrit 60 % - 68 % 12 ugers karantæne 156 dage dage inden for 3 år 54 årige 1920 dage inden for 7 år

3 Belgien Rumænien Bulgarien Slovenien Cypern Slovakiet Danmark Spanien
Estland Storbritannien Finland Sverige Frankrig Tyskland Grækenland Tjekkiet Holland Ungarn Irland Østrig Italien Letland Norge Litauen Island Luxembourg Liechtenstein Malta Polen Schweiz Portugal Blå = lande tiltrådt forordning 883 Grøn = lande fortsat omfattet af 1408 Gul = land bilateralt følger 1408 Vejledningens afsnit 3

4 Område Desuden er følgende områder omfattet: Azorerne, Guadeloupe, Martinique, Madeira, Kanariske Øer, fransk Guyana, Réunio, Balearerne, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Shetlandsøerne, Orkney Øerne, Western Isles, Hebriderne, St. Martin og Isle of Wight Men ikke følgende områder: Alderney, Anguilla, Antillerne (nederlandske), Aruba, Cayman Islands, Nord-Cypern, Falklandsøerne, Fransk Polynesien, Færøerne, Grønland, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jomfruøerne, Mayotte Saint Pierre, Miquelon, Montserrat, Ny Caledonien, Pitcairn, Sandwich øerne, Sct. Helena, South Georgia, Turks & Caico Island, Vatikanet, Wallis & Futuna øerne. Vejledningens afsnit 3

5 Lovvalgsregler Lovvalgsregler EU-ret Konventioner National-ret
Del II Vejledningens afsnit 5

6 Forordning 883/04 og 987/09 (1408/71 og 574/72)
Trinfølge Grundloven Romtraktaten Art. 51 og 235 Forordning 883/04 og 987/09 (1408/71 og 574/72)  Vejl. om arbejdsløshedsydelser mv.

7 Personer Statsborgere Statsløse og flygtninge
Færinger Grønlændere Statsløse og flygtninge Tredjelandes statsborgere Forordning 859/2003 ikke gældende for Danmark på grund af vores EU-forbehold Tilsvarende forbehold medtaget i Nordisk Konvention Vejledningens afsnit 4

8 Overflytning / Optagelse
Ved overtagelse af arbejde i et andet EØS-land, skal medlemmet “overflyttes”: HR: Forsikret i beskæftigelseslandet Undtagelser hvor medlemskabet alligevel kan bevares arbejdet ikke omfattet af forsikringen atypiske ansættelsesforhold, som fx arbejde i flere lande samtidig, udsendelse; artikel 16 aftaler…. Medlemmet har selv pligt til at undersøge forsikringssystemet i det andet land. Ved overtagelse af arbejdet i det andet EØS-land - udgangspunkt - ikke ret til medlemskab i DK, men skal ikke udmeldes før medlemmet er sikker på medlemskab. Arbejdsgiveren sørger for at man er omfattet af landets forsikring, men det er en god ide at henvende sig hos dem som administrerer systemet. Kasserne udfylder E301 Undtagelser for omfattet af forsikring - England mindst 54 pund pr. uge - international transport - Skibe - /flag - au-pair ? Del II Vejledningens afsnit 5

9 Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Artikel 61: Sammenlægningsprincippet gælder for forsikringsperioder og beskæftigelsesperioder, herunder fra og med 1. maj 2010 perioder med selvstændig virksomhed Medregning når der er tilbagelagt forsikrings-, beskæftigelses- eller i landet hvor krav fremsættes. Betingelserne er fastsat nationalt, i DK i bek. 470 af 29/ (EØS-bek). Artikel 61 Vejledningens afsnit 7 Punkt 1 -18

10 Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år eller helt ledige grænsearbejdere (ægte og uægte): Intet krav om arbejde i Danmark Anmode om optagelse inden 8 uger fra forsikringens ophør i EØS-landet Ikke været forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år skal der opfyldes et arbejdskrav Anmode om optagelse inden 8 uger Arbejde skal påbegyndes inden 8 uger fra forsikringens ophør Deltid: 148 timers arbejde inden for 12 uger / 3 måneder Fuldtid: 296 timers arbejde inden for 12 uger / 3 måneder Selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang i hele uger inden for 12 uger / 3 måneder

11 Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Dagpengeret i Danmark ved opfyldelse af § 53 stk.1 og 2 Arbejde kan altid overføres fra medlemsperioder i EØS-lande Brud i Forsikringsperioden op til 8 uger inden for 12 måneder Fuldtid 296 timer - Deltid 148 timer § 53 stk års medlemskab § 53 stk 2 - dagpenge- og aktivperiode Arbejdsperioder skal dokumenteres og ligge i forsikringsperioder. Artikel 61 Vejledningens afsnit 7 Punkt 1 -18

12 Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Dokumentation / Udveksling af oplysninger A-kassen skal udstede PD U1 til a-kassens egne medlemmer og udveksle informationer med andre landes myndigheder ved brug af SED’erne U001 – U006: PD U1: (Personbåret Dokument U1 svarer til tidligere E301) 1. Personlige oplysninger 2. Oplysninger om perioder 2.1 Forsikrede- eller ligestillede perioder 2.1.1 Forsikret som lønmodtager 2.1.2 Forsikret som selvstændig 2.1.3 Andre forsikringsperioder kombiforsikring? sygdom, barsel, frihedsberøvelse, uddannelse, værnepligt arbejdsløshedagpenge forud for seneste beskæftigelse, øvrige Perioder betragtet som forsikringsperioder 2.2 Beskæftigelsesperioder, der ikke er forsikringsperioder opgjort som lønmodtager eller selvstændig 2.3 Indkomstoplysninger PD U1 inden medlemmet forlader landet forsikringsperioder beskæftigelsesperioder beskæftigelsesperioder = forsikringsperidoer Utvetydig dokumentation = tydeligt fremgår af lønsedler, at de er indbetlt + evt. medlemskort m.v. fra “forsikringen” underskrevet erklæring om evt. regulering NB 2 8-ugers regler inden 8 uger brud = 8 uger Artikel 61 Vejledningens afsnit 7 Punkt 1 -18

13 Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Dokumentation / Udveksling af oplysninger PD U1: (fortsat) 3. Årsag til arbejdsophør opsigelse, gensidig forståelse, disciplinære grunde, den ansatte selv, kontraktsudløb, afskedigelse, andre (lønmodtager), andre (selvstændig) 4. Anden modtaget indkomst 4.1 Har modtaget eller modtager løn frem til <dato> 4.2 Har modtaget eller modtager erstatning på <beløb> 4.3 Har modtaget (eller krav på) feriegodtgørelse <beløb> for <dage> 4.4 Har givet afkald på kontraktlige krav <bem.> <årsag> 4.5 Modtager aktuelt <andre ydelser> 5. Oplysninger om modtage arbejdsløshedsydelser 6. Om eventuel ret til ydelser 6.1 i henhold til forordningen (artikel 64 eller artikel 65 5b (PD U2)) fra udstedende myndighed 7. Udstedende myndigheds attestation Artikel 61 Vejledningens afsnit 7 Punkt 1 -18

14 Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Dokumentation / Udveksling af oplysninger SED: (Struktureret elektronisk dokument) U001: Anmodning om forsikringsoversigt U002: Meddelelse af forsikringsoversigt U003: Anmodning om løn eller erhvervsindtægt U004: Svaranmodning om løn eller erhvervsindtægt U005: Meddelelse af anmodning om information om afhængige familiemedlemmer ved ansøgning om ydelser U006: Meddelelse af information om afhængige familiemedlemmer Arbejdsdirektoratet udsteder dokumentation til ikke-medlemmer. Anmodning fra medlemmet om PD 1U / E301 findes som blanket EØS 4 (+ EØS 7 ved flere arbejdsgivere) eller EØS 6 (fra et andet EØS-land) Artikel 61 Vejledningens afsnit 7 Punkt 1 -18

15 Medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder
Dokumentation / Udveksling af oplysninger Det er en betingelse for ret til dagpenge, at forsikrings- og beskæftigelsesperioder er dokumenteret, jf. forordn. 987/09 ved anden utvetydig dokumentation kan der udbetales i 6 måneder efter 6 måneder kan AD godkende udbetaling det er forudsat at SED U001 er bestilt Dokumentation kan således bestå i PD U1, SED’ere eller PD U2 Bemærk: A-kassen skal nøje overveje, om der er grund indhente SED’ere. Det vil der fx ikke være, hvis der ikke aktuelt skal ske udbetaling . Artikel 61 Vejledningens afsnit 7 Punkt 1 -18

16 Uretmæssig bevarelse af dansk medlemskab
Dobbeltforsikring Annullering af medlemskab. Op til 5 år Medlemskabet fortsætter uden ansøgning. Forsikrings- og arbejdsperioder fra andet EØS-land kan medregnes. over 5 år Annullering af medlemskab. Optagelse og medregning af forsikringsperioder er betinget af påbegyndelse af arbejde inden 8 uger (296 / 148 timer indenfor 12uger/3mdr) Vejledningens afsnit 7 Punkt EØS-bek

17 Uretmæssig bevarelse af dansk medlemskab
Fejlforsikring Uafbrudt medlem Annullering af medlemskab. 12 mdr. før perioden Medlemskab fortsætter uden ansøgning fra tidspunktet for ophør af fejlforsikringsperioden. NB: § 53 stk. 1 anses her for opfyldt. Evt. dagpengeret, hvis § 53 stk. 2 er opfyldt. Ikke medlem uafbrudt Annullering af medlemskab. 12 mdr. før perioden og Medlemskab fortsætter uden ansøgning fra inden 5 år tidspunktet for nyt retmæssigt medlemskab. Ret til dagpenge tidligst efter 1 år (§ 53 stk. 1) over 5 år Annullering af medlemskab. Nyt medlemskab ved arbejde og ansøgning om optagelse (§41). Ret til dagpenge tidligst efter 1 år. I fejlforsikringsperioder kan arbejds- og forsikringsperioder ”aldrig” medregnes. Vejledningens afsnit 7 Punkt EØS-bek

18 Ydelse beregnes efter danske regler Lønarbejde:
Beregning af ydelse Ydelse beregnes efter danske regler Lønarbejde: Forsikret i DK indenfor seneste 5 år forud for ankomst til DK: Lønarbejde i Danmark inden for de seneste 5 år Ikke forsikret DK indenfor seneste 5 år forud for ankomst til DK: Seneste arbejde i DK, der kan danne grundlag for beregning Hvis der ikke findes beregningsgrundlag => 82% sats Selvstændig Virksomhed: Forsikret i DK indenfor seneste 5 år forud for ankomst til DK: Arbejde i Danmark inden for de seneste 5 år Ikke forsikret DK indenfor seneste 5 år forud for ankomst til DK: Seneste arbejde i DK, der kan danne grundlag for beregning Hvis der ikke findes beregningsgrundlag mulighed for mindstesats. Grænsearbejdere: Indtægterne fra seneste arbejdsland anvendes som beregningsgrundlag Artikel 62 Vejledningens afsnit 7 Punkt BEK 1032 & BEK 175

19 EØS-dagpenge Artikel 64:
Ret til at modtage dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land. Retten gælder for fuldtidsledige, der er tilmeldt JC og har stået mindst 4 uger til JC’s rådighed. Medlemmet skal tilmelde sig AF i det andet EØS land og kan modtage EØS dagpenge i indtil 3 måneder. EØS dagpengene udbetales af a-kassen. Søge inden afrejse Til ansøgning er der behov for de informationer, der fremgår af direktoratets blanket EØS1 Der kan tidligst søges 4 uger før afrejse. JC bekræfter tilmelding til JC og oplyser om eventuel planlagt aktivering. A-kassen skal normalt modtage ansøgning senest 14 dage før det ansøgt afrejsetidspunkt. Rejser medlemmet uden at have ansøgt om EØS-dagpenge, kan a-kassen ikke udbetale. Statsborger i EØS Blanket 1-2-3: af kan tidligst udfylde 4 uger før afrejse hvis indsendes 2 uger før afrejse = E303 udstedes 1 uge før Ægtefælleflytning disp 4 uger ej ledigmeldt “retur til hjemland” disp 4 uger skal være ledigmeldt Ved udrejse til England - Holland m.v. sendes originalen til myndighed Unge under 25 år og medlemmer i aktiv perioden kan komme af sted, hvis der ikke ligger et konkret tilbud der er et tilbud til påbegyndelse senere (E 303 til dagen før tilbudets start) AF siger, at der ikke er tilbud i 3 måneders perioden Artikel 64 Vejledningens afsnit 7 Punkt Håndbogen ?

20 EØS-dagpenge 4 ugers perioden
Tilmeldt jobcenter: Dispensation ved ægtefælleflytning, ansættelsessamtale, påbegynde arbejde (deltid/kortere varighed), hjemvendende statsborger (krav om JC tilmelding en uge) Arbejde: Snæver praksis for arbejde i 4 ugers perioden (Rundskrivelse 11/06), hvorimod al selvstændig bibeskæftigelse tillades. Sammenlagt 4 uger: Tolkes af direktoratet som korte afbrydelser i op til 5 dage (Rydergård) Ferie: Kan ikke medregnes i 4 ugers perioden. Evt. dokumentation for afrejse fra DK. Sygdom: A-kassen kan dispensere for højst 3 dage Udbetalt dagpenge i 4 uger: Nej, overskydende timer, G-dage, karantæne, mellemperiode etc. Aktivering: Hvis tilmeldt og fuldt til rådighed. Artikel 64 Vejledningens afsnit 7 Punkt 30-53 Håndbogen ?

21 EØS-dagpenge Hvis afrejse inden attestens start, skal der gives afslag/foretages annullering Attesten giver ret til arbejdssøgning i op til 3 måneder med dagpenge. Man kan ikke modtage feriedagpenge i perioden. Derimod kan der kortvarigt i sammenlagt op til 7 dage holdes fri for egen regning eller med feriegodtgørelse. Pligter i EØS-landet: Tilmelde sig arbejdsformidlingen i det land/de lande der rejses til og gå til kontrol efter det pågældende lands regler. Stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet land, men vurderes efter danske rådighedsregler Underretning om arbejde, aktiviteter, uddannelse eller andet, der har betydning for retten til dagpenge. Artikel 64 Vejledningens afsnit 7 Punkt 54-68 Håndbogen ?

22 EØS-dagpenge Arbejde i det andet land medfører normalt overflytning. Dvs. når man opfylder betingelserne for at blive optaget i det andet lands forsikringssystem, skal man lade sig blive omfattet af dette. Samtidig bortfalder retten til EØS-dagpenge. Nordisk praksis giver uanset arbejde mulighed for at forblive medlem i det udbetalende lands forsikringssystem i hele attestperioden, hvis man ikke melder sig i a-kasse i arbejdslandet. Rejsetid: Udrejse: Frist på 7 dage for tilmelding i det andet EØS-land. Fristen kan forlænges, fx hvis det lokale AF er lukket. Ved senere tilmelding mistes retten til EØS-dagpenge indtil tilmelding. En periode med EØS-dagpenge er påbegyndt, når medlemmet har tilmeldt sig AF i det andet EØS-land Hjemrejse: Medlemmet skal vende hjem til Danmark på den sidste dag i perioden og tilmelde sig Jobcenteret. Medlemmet skal kunne dokumentere at være kommet tilbage til Danmark. Fristen for at vende tilbage kan forlænges. Ved for sen tilmelding mistes retten til dagpenge. Artikel 64 Vejledningens afsnit 7 Punkt og 69-81 Håndbogen ?

23 EØS-dagpenge Retur til Danmark
Tilbage inden for 3 måneder, hvis der ikke er opnået beskæftigelse. Ved tilmelding til JC i Danmark inden for 3 måneder afbrydes perioden med EØS-dagpenge. Hvis perioden for hjemvenden overskrides , mistes dagpengeretten indtil Der opfyldes et særligt beskæftigelseskrav: Heltid: 296 timers arbejde inden for 12 uger / 3 måneder Deltid: 148 timers arbejde inden for 12 uger / 3 måneder Ret til ny attestperiode med EØS-dagpenge Der skal opfyldes et særligt beskæftigelseskrav efter seneste perriode med EØS-dagpenge: Der skal betales kontingent til a-kassen i attestperioden Kontingent: Betale hele perioden - ikke trukket i dagpengene Artikel 64 Vejledningens afsnit 7 Punkt 74-85 Håndbogen ?

24 EØS-dagpenge Dokumentation / Udveksling af oplysninger
A-kassen udsteder PD U2 / E 303 og udveksler informationer med andre landes myndigheder ved brug af SED’erne U007-U016: PD U2: (Personbåret dokument U2 modsvarer tidligere E 303) 1: Personlige oplysninger 2: Perioder hvor ydelser betales af udstedende myndighed Fra <dato> og enten til <dato> eller maksimale antal <dage> 2.3 7-dages fristens udløb <dato> 3: Supplerende information til ihændehaveren Afkrydsning af hvorvidt det er nødvendig at arbejdslandet sender månedlig rapport 4: Udstedende myndigheds attestation Artikel 64 Vejledningens afsnit 7 Punkt 86-99 Håndbogen ?

25 EØS-dagpenge Dokumentation / Udveksling af oplysninger
SED: (Struktureret elektronisk dokument) U007: Anmodning om bekræftelse af eksport af arbejdsløshedsydelser U008: Dokument med bekræftelse af retten til ydelser U009: Information om tilmeldingsdato og ny adresse for den arbejdsløse U010: Information om omstændigheder, der kan påvirke retten til ydelser U011: Information om virkningen af omstændigheder, der kan påvirke retten til ydelse U012: Anmodning om relevant information om opfølgningen på den arbejdsløses situation U013: Information om opfølgning på den arbejdsløses situation U014: Meddelelse om den arbejdsløses tilbagevenden til den kompetente medlemsstat U015: Meddelelse om forlængelse af periode for eksport af arbejdsløshedsydelse, der bevilges den arbejdsløse U016: Meddelelse om ophør af ret til arbejdsløshedsydelse Artikel 64 Vejledningens afsnit 7 Punkt 86-99 Håndbogen ?

26 Dokumentation / Udveksling af oplysninger
EØS-dagpenge Dokumentation / Udveksling af oplysninger Myndigheden i det andet EØS-land udsteder PD U3 PD U3: Personbåret dokument U3 vedrørende oplysninger, der eventuelt berører retten til ydelser 1: Personlige oplysninger 2: Anvendelige forhold: 2.1 Er begyndt arbejde/selvstændig virksomhed <dato> 2.2 Har modtaget indkomster fra anden aktivitet <dato> 2.3 Har afvist deltagelse i beskæftigelsesinitiativ <dato> 2.4 Har afvist deltagelse i omskoling <dato> 2.5 Mangler arbejdsevne <dato> 2.6 Følger ikke kontrolprocedurer <dato> 2.7 Er ikke til rådighed for arbejdsmarkedet <dato> 2.8 Øvrige <bemærkninger> 3: Ihændehaverens bemærkninger 4: Udstedende myndigheds attestation Artikel 64 Vejledningens afsnit 7 Punkt 86-99 Håndbogen ?

27 EØS-dagpenge Dokumentation / Udveksling af oplysninger
Medlemmer der udrejser med en PD U2 skal udfylde EØS 8 (EØS-dagpengekort) som grundlag for udbetaling fra a-kassen. EØS-dagpengekortet svarer til et almindelig dagpengekort opbygget som ugeskemaer, hvor der kan anføres lønarbejde, arbejde ved selvstændig virksomhed, indtægt og valuta, samt arbejdsgivers navn. Derudover er vejledningsteksten tilpasset de særlige EØS-regler. I øvrigt: Medlemmet har ret til sygehjælp under arbejdssøgning i de øvrige EØS-lande. Dette dokumenteres med det særlige EU-sygesikringsbevis. Ret til sygedagpenge kræver udveksling af en række SED’ere mellem den danske bopælskommune og myndigheden i arbejdslandet. Artikel 64 Vejledningens afsnit 7 Punkt 86-99 Håndbogen ?

28 Grænsearbejdere Grænsearbejdere og ”andre arbejdstagere end grænsearbejdere” Arbejder i ét EØS-land og bor i et andet EØS-land Grænsearbejdere vender normalt hjem til bopælen mindst 1 gang om ugen Andre arbejdstagere end grænsearbejdere vender sjældnere hjem til bopælen Arbejdsløshedsforsikres i beskæftigelseslandet Midlertidig/delvis ledighed: dagpenge i beskæftigelseslandet Fuldt ledig: dagpenge i bopælslandet (henvendelse inden for 8 uger i DK) Andre arbejdstagere end grænsearbejdere kan supplerende vælge at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet i arbejdslandet. Andre en grænsegængere kan vælge, hvor der skal udbetales dagpenge - men rådighed Ikke krav om at have været medlem inden for de sidste 5 år af DK a-kasse Særlig e 301 ?????? Artikel 65 Vejledningens afsnit 7 Punkt

29 Grænsearbejdere Pligtmæssige EØS-dagpenge/dagpengestop: Andre arbejdstagere end grænsearbejdere, der har fået udbetalt ydelser i det seneste arbejdsland, skal ved hjemvenden til bopælslandet først have udbetalt ydelser efter artikel 64 (EØS-dagpenge) i 3 (6) måneder, før der kan udbetales ydelser fra bopælslandet. Refusionsbestemmelser: Regler om mellemstatslig refusion for ydelser, som udbetales til et medlem, der forud for ledigheden har været omfattet af et andet lands forsikring som grænsearbejder eller anden arbejdstager end grænsearbejder. Artikel 65 Vejledningens afsnit 7 Punkt

30 Dokumentation / Udveksling af oplysninger
Grænsearbejdere Dokumentation / Udveksling af oplysninger Hvis der skal udbetales arbejdsløshedsydelse til en tidligere grænsearbejder fra bopælsmedlemsstaten benyttes SED’erne U017-U018 og U031: SED: (Struktureret elektronisk dokument) U019: Anmodning om data U018: Svar på dataanmodning U031: Anmodning om information om ret til ydelser Arbejdsformidlingen i bopælsstaten kontrollerer, om personen har ret til at få arbejdsløshedsydelse eksporteret fra medlemsstaten for den seneste beskæftigelse (efterfølges af U008 fra medlemsstaten for den seneste beskæftigelse)

31 Grænsearbejdere Dokumentation / Udveksling af oplysninger
Bliver a-kassen bekendt med, at en helt ledig grænsearbejder supplerende har stillet sig til rådighed for et andet lands arbejdsformidling udveksles informationer med andre landes myndigheder ved brug af SED’erne U019-U022: SED: (Struktureret elektronisk dokument) U019: Anmodning om information om persons tilmelding og jobsøgning U020: Svar på anmodning om information om persons tilmelding og jobsøgning U021: Anmodning om information om den arbejdsløses jobsøgningsaktiviteter U021: Svar på anmodning om information om den arbejdsløses Artikel 65 Vejledningens afsnit 7 Punkt

32 Grænsearbejdere Dokumentation / Udveksling af oplysninger
Derudover udveksler myndighederne yderligere SED’ere om grænsearbejdere: SED: (Struktureret elektronisk dokument) U023: Anmodning om refusion U024: Fuld accept af anmodning U025: Delvis accept eller afvisning af anmodning om refusion U026: Information om refunderet beløb U027: Bekræftelse af modtagelse af refunderet beløb U028: Meddelelse om afslutning af refusionssag U029: Information om beslutning med hensyn til opkrævning af renter U030: Svar på information om opkrævning af renter U031: Anmodning om information om ret til ydelser A-kassen skal meddele Arbejdsdirektoratet om udbetaling af ydelser efter 1. maj 2010 til medlemmer, der under seneste beskæftigelse var bosat i Danmark og arbejdede i et andet EØS-land (dog undtaget SF, F, NL, IRL, IS, N og S). Artikel 65 Vejledningens afsnit 7 Punkt

33 Elektronisk dataudveksling mellem landende
= Electronic Exchange of Social Security Information Alle lande skal være tilsluttet i maj 2012

34 Udsendt af dansk arbejdsgiver
Skema fra Pensionsstyrelsen Hidtidige regler (arbejdsforhold før 1. maj 2010) Hovedregel: Forsikret i beskæftigelseslandet Medlemskab i Danmark er betinget af godkendelser: Op til 1 år: Blanket E 101 kan søges af både medlem og arbejdsgiver Kan forlænges i op til 1 år eller godkendes i op til 3 år: Blanket E102 skal søges af arbejdsgiver tilladelse gives af Pensionsstyrelsen + evt. pgl. land Arbejdsgiveren har oplysningspligt Optagelse i DK a-kasse kan finde sted ved bopæl i DK inden udsendelse E 101 EØS - statsborgere Ansat i dansk firma - privat arbejdsgiver Blanket købes i boghandel el. schultz dagpenge ved sygdom arbejdsløshedsforsikring socialepensioner ATP børnefamilie ydelse arbejdsskadeforsikring

35 Aftale mellem Danmark og Færøernes Landsstyre
Overførsel af Medlemsperioder Arbejdstimer Betingelser Fra Færøerne til Danmark henvendelse inden for 8 uger Dokumentation: N 301 DK Færinger, der kommer hertil skal overflyttes ved arbejde - ingen 6 mdr. frist Ophør på Færøerne - omfattet af § gælder både danskere og færinger.

36 Grønland øvrige udland
Optagelse i en dansk a-kasse kan finde sted hvis: udsendt af en dansk arbejdsgiver udsendt midlertidigt (6 år) bopæl i Danmark umiddelbart før udsendelse ansøger om optagelse seneste 1 år efter udsendelse Ved ophold og beskæftigelse i udlandet kan medlemskab bevares ikke særlige krav til dokumentation

37

38


Download ppt "EØS-aftalen af (Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google