Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ADVOKATAKTIESELSKAB GOTHERSGADE 109 1123 KØBENHAVN K TLF: WEB:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ADVOKATAKTIESELSKAB GOTHERSGADE 109 1123 KØBENHAVN K TLF: WEB:"— Præsentationens transcript:

1 ADVOKATAKTIESELSKAB GOTHERSGADE 109 1123 KØBENHAVN K TLF: WEB: Erstatningsansvar for rådgivere - ansvar for projektfejl, -mangler, undladelser mv. v/ advokat Steen Hellmann Danske Byggeøkonomer 31. oktober 2012

2 OVERSIGT ERSTATNINGSANSVAR
Grundbetingelser: Ansvarsgrundlag Projektering, udbud, tilsyn, økonomi I strid med god rådgiverskik? Bedømmelsestidspunkt? Hvad indgår i bedømmelsen? Økonomisk tab, Skulle udgiften være afholdt alligevel?/Forbedringer? Indirekte tab Subsidiær hæftelse som tilsyn? Kausalitet og adækvans Førte fejlen til tabet? Kravet må ikke være fortabt Fortabelse af erstatningskrav – reklamation, forældelse, passivitet. ABR ctr. forældelsesloven

3 FUNGERENDE BYGHERRE? (TBB2011.639)
Efter at forsinkelse med råhusentreprise var indtrådt, blev det ifølge et byggemødereferat aftalt under et byggemøde, at der frem til afleveringen skulle beregnes vejrligsdage på en nærmere bestemt måde, der stred mod entreprisekontraktens bestemmelser. Bygherren var under mødet repræsenteret ved sin bygherrerådgiver og blev efterfølgende gjort bekendt med referatet uden at gøre indsigelse. Under disse omstændigheder var bygherren bundet af aftalen om vejrlig, som medførte en nedsættelse af dagbøderne.

4 BYGGETIDENS VIDEN (TBB2008.428)
Da projektet imidlertid var i overensstemmelse med byggetidens viden - brug af hygrodiode i en sammenhæng, hvor den på pro-jekteringstidspunktet ansås for egnet, men senere viste sig at være uegnet - var der ikke i øvrigt grundlag for at drage rådgiverne til ansvar.

5 ØKONOMISK RÅDGIVNING? (KFE 10.292)
Efter afholdt licitation blev et større erhvervsbyggeri opgivet. Arkitekten havde på daværende tidspunkt fået udbetalt det aftalte honorar, bortset fra honorar for projektopfølgning. Arkitekten krævede også denne del af det aftalte honorar udbetalt samt honorar for byggeledelse og fagtilsyn og for omprojektering og diverse udvidelser af projektet. Arkitekten fik tilkendt skønsmæssige honorarer. Bygherren fremsatte erstatningskrav under påberåbelse af ansvar for mangelfuld rådgivning vedrørende økonomi. Dette var ikke nærmere dokumenteret og fandtes ikke godtgjort.

6 UNDLADELSE (KFE ) Totalrådgivning i forbindelse med renoveringen af et gammelt industrianlæg, hvor bygningerne med enkelte undtagelser havde stået tomme og uopvarmede i 8-10 år. Arkitektfirmaet havde som tilvalgt ydelse påtaget sig registrering af eksisterende forhold, bygningsregistrering og indeklima, men ikke ”miljøundersøgelser”. Under renoveringsarbejdets udførelse blev der konstateret skimmelbelægninger et enkelt sted, og arkitektfirmaets underrådgiver drog omsorg for udbedring i form af maler-behandling. Kort efter renoveringsarbejdernes afslutning og ibrugtagningen konstateredes der skimmelvækst i varierende omfang, og det blev vurderet, at skimmelvæksten havde betydning for indeklimaet og burde fjernes. Arkitektfirmaet burde have rådgivet bygherren om eventuel iværksættelse af nærmere undersøgelse heraf, og var ansvarlig for merudgifterne ved, at skimmelsvampeangrebe-ne ikke blev konstateret, før renoveringen af bygningerne blev igangsat. Det fandtes uden betydning, at bygherren selv havde sagkundskab om bygningsforhold og havde haft en ekstern, professionel bygherrerådgiver, og det fandtes endvidere uden betydning, at arkitektfirmaet ikke havde påtaget sig miljøundersøgelser som en ekstra-ydelse.

7 UNDLADELSE (U V) Arkitekten havde indgået aftale med bygherren om at udarbejde et projekt-materiale for et sommerhus med henblik på indhentelse af byggetilladelse. Ved udgravningen til fundamentet opstod der problemer med opstigende grundvand. Den sene afklaring af geoteknikken medførte en fordyrelse. Der blev herefter udarbejdet en skønserklæring, hvori skønsmanden tilkende-gav, at arkitekten i den konkrete situation burde have gjort opmærksom på behovet for en geoteknisk undersøgelse, eller i det mindste have taget forbe-hold derom i forbindelse med detailprojekteringen af myndighedsprojektet. ”Spørgsmål om jordbundsundersøgelser burde være afklaret ved opstart af detailprojektering, og således når myndighedsprojektet påbegyndes.” Arkitekten dømt til at betale erstatning til bygherren for de merudgifter, som var en følge af, at der ikke før udgravningen blev påbegyndt, var foretaget en geo-teknisk undersøgelse.

8 ANSVAR SOM SKØNSMAND ? (UTRYKT)
Skønsmand dømt til at betale erstatning, fordi skønserklæringen var ubrugelig og måtte kasseres. Skønsmanden havde således i skønserklæringen foretaget juridiske vurderinger samt inddraget oplysninger i sagen, som ikke alle sagens parter havde haft adgang til.

9 ANSVAR FOR MISTET DAGBOD (TBB2009.485)
Totalrådgiver pålagt erstatningsansvar for bygherrens mistede ret til dagbod på grund af totalrådgiverens forsinkende ansvarspådragende projektmangler. Projektmaterialet var mangelfuldt i en sådan grad, at entreprenøren var berettiget til fristforlængelse ud over den forlængelse, som var godkendt af bygherren. Voldgiftsretten fandt, at der var svigt i totalrådgiverens projekteringsledelse og byggeledelse samt svigt i projektet. Totalrådgiveren havde herefter handlet ansvarspådragende, og disse forhold havde været årsagen til, at bygherren ikke i fuldt omfang havde kunnet kræve dagbod af entreprenøren. Bygherren var herefter – lidt overraskende – berettiget til at kræve et beløb svarende til det manglende dagbodskrav betalt af totalrådgiveren.

10 NORMTOLKNING – NORMOPFYLDELSE (TBB2011.547)
Gyngende gulve var en mangel, da de ikke levede op til de subjektive krav i den relevante norm for trækonstruktioner, uanset om de beregningsmæssige krav i samme norm måtte være opfyldte. Rådgiver, der ansås ansvarlig for projektfejl, blev pålagt at friholde S for den fulde afhjælpningsomkostning.

11 ENTREPRENØRENS (MED)ANSVAR (TBB2011.547)
Uanset at det ikke kunne udelukkes, at dampspærrens placering var udtryk for et bevidst valg fra arkitektens side, fandtes der at være tale om en så klar fejl, at underentreprenøren som udførende entreprenør bur­de have påtalt forholdet. Underentreprenøren blev herefter pålagt at friholde totalentreprenøren for en del af afhjælpningsomkost-ningerne.

12 LEVERANDØRENS (MED)ANSVAR (KFE 11.079)
En spærtegning, der var udarbejdet af entreprenørens leverandør, indeholdt fejl i forbindelse med dimensioneringen og konstruktionen af spærene. Spærkonstruktionen havde derfor ikke den fornødne styrke. Entreprenøren var ansvarlig herfor, men det måtte lægges til grund, at rådgiveren som udgangspunkt var projektansvarlig, og det forhold, at spærtegningen var udarbejdet af leverandøren, kunne ikke føre til et andet resultat. Med den valgte konstruktion med et åbent gavlparti og med kun en fastforankret sidevæg måtte det i særlig grad have påhvilet rådgiveren at sikre, at konstruktionen også blev selvbærende og forsvarlig. Pro Rata ansvar.

13 TABSOPGØRELSEN (U H) Erstatning for rådgiverfejl udgjorde det spildte arbejdes værdi, da der ikke var indestået for et særligt resultat. En rådgivende ingeniør var ansvarlig for projekteringsfejl, der bl.a. bestod i, at den rådgivende ingeniør ikke havde sagt fra over for bygherrens besparelsesønsker med den følge, at et ventilationsanlæg blev underdimensioneret. Erstatningen blev fastsat til et beløb svarende til anskaffelsessummen på det underdimensionerede anlæg og ikke til anskaffelsessummen på et anlæg med tilstrækkelig kapacitet. Fradrag for brug.

14 PROJEKTMANGLER – FORMODNING FOR FORDYRELSE? (TBB2008.203)
Ved projektmangler er udgangspunktet, at bygherre ikke har lidt tab, da bygherre skulle have afholdt udgiften, såfremt projektet havde medtaget arbejdet. Den omstændighed, at bygherre må bestille ydelser, som rådgiver fejlagtigt havde udeladt af projektet, som ekstraarbejder iht. AB 92 § 14, var ikke i sig selv tilstrækkeligt grundlag for at tilkende erstatning for fordyrelse.

15 FORBEDRING (TBB ) Underrådgiver var direkte ansvarlig over for bygherre p.g.a. "klare projekteringsfejl”(retsbrudstilfælde). Da den af skønsmanden foreslåede udbedring af en af fejlene ville betyde en forbedring for bygherren, skulle bygherren selv afholde udgiften, dog undtaget nedtagning af det fejlbehæftede arbejde. Der kunne ikke som betingelse for udbetaling af erstatning stilles krav om fremvisning af momsbelagt faktura.

16 ANSVAR FOR INDIREKTE TAB (U.2011.2059H)
På grund af råd og svamp og andre mangler måtte tagkonstruktionen i et lægehus udskiftes. Såvel den udførende tømrermestrer som den projekterende tilsynsførende arkitekt var erstatningsansvarlige for skaderne, der skyldtes, at en dampspærre (en hygrodiode) var monteret forkert. Da tagkonstruktionen på grund af disse mangler i sin helhed måtte nedtages og opbygges på ny, kunne lægehuset ikke benyttes i byggeperioden. Højesteret fandt uden nærmere uddybning, at der var tale om en særlig situation, der medførte, at udgifterne til flytning og genhusning ikke kunne anses for et indirekte tab omfattet af ansvarsfraskrivelsen i AB 92, § 35, stk. 2, og BBR 89, pkt

17 ER TILSYNET KAUTIONIST? (TBB 2011.541)
Voldgiftsretten lagde til grund, at det var en fejl, at der var benyttet vinkelbeslag ved fastgørelsen af dør- og vinduespartier til spærkonstruktionen. Hovedentreprenøren var ansvarlig for denne fejl. Rådgiver pålagt hæftelse for entreprenørens mangelsansvar som følge af tilsynsfejl. Sammenhold med ABR 89, pkt , hvorefter rådgiver kun er ansvarlig for det tab, bygherren måtte lide ved, at rådgiveren ikke rettidigt påtaler, at en ydelse ikke er kontraktmæssig.

18 KONTAKTOPLYSNINGER Advokat Steen Hellmann, sh@viltoft.dk VILTOFT
Gothersgade 109 1123 København K Tlf Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:


Download ppt "ADVOKATAKTIESELSKAB GOTHERSGADE 109 1123 KØBENHAVN K TLF: WEB:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google