Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Air Force Training Centre

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Air Force Training Centre"— Præsentationens transcript:

1 Air Force Training Centre
Briefing om ny Videreuddannelse for Mellemledere i Flyvevåbnet (VMF)

2 Agenda - Videreuddannelse for Mellemledere i Flyvevåbnet – OS/SSG
- Videreuddannelse for Mellemledere i Flyvevåbnet – med henblik på optagelse på officersuddannelsen

3 - Fokusere UDD mod Forsvarets kernefag.
Styrende faktorer for VMF - Fokusere UDD mod Forsvarets kernefag. - Den samlede ML UDD skal give adgang til officersuddannelsen. - Modulopbygget UDD for stampersonel, således den kan gennemføres ved siden af havende tjeneste. - Nyttiggørelse af det civile uddannelsessystem. - Størst mulig anvendelse af fjernundervisning. - Nye kompetenceprofiler for mellemledergruppen.

4 Videreuddannelse for Mellemledere i Flyvevåbnet – OS/SSG
VMF Videreuddannelse for Mellemledere i Flyvevåbnet – OS/SSG

5 VMF

6 Præsentation af akademimoduler
VMF Præsentation af akademimoduler Et akademimodul varer ca. 10 uger. Det består af ca. 8 tilstedeværelsesdage ved AFTC, fordelt over 4 blokke afsluttet med 30 minutters mundtlig eksamen. Den resterende tid indeholder distancelæring ved siden af havende tjeneste. Den samlet belastning for et AU modul er opgjort til 10 ECTS. Standard AU modul. Distancelærings-periode Eksamen fremmøde 2 dage Ca. 10 uger Ca. 2 1/2 uger Tilstedeværelse 2 dage = 14 lektioner =14 lektioner Distancelærings-periode

7 VMF Præsentation af militærfaglige moduler
Et militært fagligt modul varer 9-15 uger. Tilstedeværelsen ved AFTC på det enkelte modul varierer fra 6 til 9 dage, fordelt over 3 perioder samt tilhørende eksamen. Den resterende tid indeholder distancelæring ved siden af havende tjeneste. Tilstedeværelse Militærfagligt modul Distancelærings-periode Eksamen fremmøde 2 dage. 9-15 uger 2-4 uger 2-3 dage Undervisningen bygger på en tværfaglig, problemorienteret tilgang. Undervisningen tilrettelægges og gennemføres som blended learning. Modulerne har en samlet udstrækning på 9-15 uger med 7-9 tilstedeværelsesdage ved AFTC fordelt over 3 blokke. Hver tilstedeværelsesblok efterfølgendes af ca. 2-4 ugers distancelæring, herunder aktionslæringsaktivitet. Studiebelastningen for perioderne med distancelæring udgør samlet set ca. 25 timer. De studerende fører gennem hele modulet logbog/portifolio.

8 Intro til aktionslæring
Aktionslæring er en del af distancelæringen på de militærfaglige moduler. Aktionslæring er medvirkende til en større kobling mellem den teoretiske undervisning og den daglige praktik i egen enhed. Tilstede-værelse ved AFTC Distancelæringen og aktionslæring i egen enhed I Aktionslæringsforløbet indgår den studerende i en refleksionsgruppe, som kan mødes enten fysisk eller interaktivt. Gruppen får tildelt en facilitator til at foranstalte møderne og et konstruktivt udbytte af forløbet. En aktionslærings gruppe vil typisk bestå af 5-7 studerende + en facilitator.

9 Uddannelsesbelastning
Intro Modul Akademi modul (10 ECTS) Ledelse i Flyvevåbnet Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet (5 ECTS) Management og forvaltning i Flyvevåbnet Tilstedeværelse 1 dag 9 dage x 4 moduler 5 dage 7 dage 9 dage 10 dage Fjern-undervisning Supplerende distancelæring op til en belastning på 10 ECTS Ca. 25 timer Ca. 48 timer Ca. 94 timer Seminar og øvelse 3 dage

10 VMF vs. VUT/I/II/ML - Nuværende VUT I/II gennemføres på 120 dage med fuld tilstedeværelse ved AFTC. - VMF gennemføres som Blended Learning, hvor de 62 dage er med fuld tilstedeværelse ved AFTC. Samlet besparelse 58 dage! Belastning på VMF Belastning på VUT I/II AU modul + Mil Modul VUT I VUT II 45 TV dage 17 TV dage 60 TV dage 62 TV dage 120 TV dage

11 Uddannelsesforløb for VMF
2015 2016 2014 Ledelse i praksis + Ledelse i FLV Det strategiske lederskab + Management og forvaltning i FLV Organisation og arbejdspsykologi + Organisation, opgaven og arbejdspsykologi i FLV Underviserrollen under forandring + Kompetenceudvikling i FLV

12 Uddannelsens udstrækning
Det anbefales, at uddannelsens moduler mod henholdsvis oversergentniveau og seniorsergentniveau samlet set gennemføres indenfor en periode på maksimalt 5½ år. Begrundelse herfor skal findes i en forældelsesfrist på 6 år for fuldstændig akademiuddannelse dvs. inklusiv et afgangsprojekt. Den studerende kan gennemføre det afsluttende projektmodul ved UC Syddanmark, hvilket kan gøres på deltidsbasis over en periode på 6 måneder. (Afgangsprojektet er en forudsætning for at afslutte en hel akademiuddannelse, som samtidigt er adgangsgivende til officersuddannelsen)

13 Vilkår for VMF Flyvevåbnets personel skal ikke på SU under VMF.
VMF skal gennemføres ved siden af havende tjeneste. Kandidater til uddannelsen skal godkendes ved egen myndighed inden uddannelsesstart. Uddannelsesforløbet koordineres mellem stedlige chef og den studerende på VMF. De studerende er på rejseordre fra egen myndighed under uddannelsen. De studerende bliver ikke udnævnt til OS/SSG efter endt uddannelse – udnævnelse foretages ved egen myndighed ved indtrædelse i en gradsbestemt stilling efter endt uddannelse.

14 Adgangskrav Den studerende skal have/være:
For at tilsikre at de fornødne grundlæggende forudsætninger er tilstede før ansøgning om optagelse på modulerne i uddannelsen, skal følgende generelle adgangskrav iagttages. Den studerende skal have/være: Relevant erhvervserfaring på kvalifikationsniveau 4 i minimum 2 år (For militære - GSU og 2 års erhvervserfaring). Sikkerhedsgodkendelse: FORTROLIGT. Vurderet studieegnet af egen samtaleleder. Deltaget i et af AFTC afholdte introdage, inden indtrædelse på den studerendes første modul ved AFTC.

15 Hvordan gennemføres modulerne?
Modulerne bookes i arrangementsstyring senest 6 uger før uddannelsesstart. De militærfaglige moduler skal gennemføres i rækkefølgen: Ledelse i Flyvevåbnet Organisation, opgaver og arbejdspsykologi i Flyvevåbnet Kompetenceudvikling i Flyvevåbnet Management og forvaltning i Flyvevåbnet Forud for de militærfaglige moduler skal den studerende have gennemgået det forudsætnings skabende AU-modul. Modulerne gennemføres som udgangspunkt ved 12 eller flere ansøgere. Modulerne har en maksimal kapacitet på 24 elever. Ved flere end 24 ansøgere prioriterer FTK/FPT partnerelement ansøgningerne.

16 Introdag Forud for gennemførelse af første modul på AFTC skal den studerende deltage i en obligatorisk introdag. Indholdet på introdagen omfatter: Præsentation af underviser og undervisningsfaciliteter Forhold som deltidsstuderende Personlig læringsplan Studieteknik Præsentation af anvendte online læringsplatforme Lærings- og ledelsesstil test

17 Distancelæringen i modulerne
Det meste af den undervisning, som tidligere blev gennemført som klasseundervisning, er i dag omlagt til distancelæring. Distancelæring omfatter: Programmeret undervisning Læsning af teori med tilhørende opgaver Aktionslæring i forbindelse med de militærfaglige moduler Interaktiv vejledning og refleksion Interaktiv formidling af lektioner AFTC anvender primært internetplatformen ICEcore til kommunikation mellem facilitator/underviser og den studerende samt de studerende imellem. ICEcore vil gennem uddannelsen være samlingsstedet for opgavebeskrivelser og besvarelse, kollaborativt arbejde i forskellige grupper, diverse undervisningsmaterialer, samt meget mere.

18 Effektsamtale AFTC anbefaler at chef/leder og studerende indgår en effektsamtale inden uddannelsesstart. Effektsamtalen har til formål skabe transfer mellem teori og praksis. En effektsamtale udmønter sig i en ”effektaftale”, som er et enighedsdokument, der er opdelt i en ”før-under-efter” aftale.

19 Effektsamtale Før Fokus på forventningsafstemning, målsætning og målforpligtigelse. Hvordan skal det lærte anvendes ved enheden? Under Lederen som mentor Skabe rammerne for den studerende under studiet. Efter Opfølgning af det lærte Forankring Ændring af adfærd

20 Kvalifikationer Der gives et ”Q” for gennemførelse af hvert akademimodul samt hvert militærfagligt modul. Ydermere gives der Q for: Uddannelse til Coach – Advanced FOKUS samtaleleder Sagsbehandlerens ansvar og opgaver

21 Administrative forhold
De studerende er arbejdstidsneutrale under tilstedeværelsen. De studerendes egne myndigheder opretter rejseordrer. Der stilles ikke kvarterer til rådighed for de studerende under tilstedeværelsesdage ved AFTC. AFTC bestiller indkvarteringsfaciliteter og kost under seminar på uddannelsen. AFTC stiller ikke køretøjer til rådighed for transport til og fra tilstedeværelsesdage. Elever er arbejdstidsneutrale under uddannelsen. D.v.s. der optjenes ikke merarbejde under tilstedeværelsesdage og øvelser. Elever kan ikke påføre merarbejde for hjemmeopgaver og selvstudie. Elevens egen myndighed opretter rejseordrer til elever under uddannelsen på baggrund af elevernes uddannelsesplan. Der stilles ikke kvarterer til rådighed for eleverne under tilstedeværelsesdage ved AFTC. Egen myndighed skal selv bestille kvarterer ved LSE Karup, såfremt det vurderes nødvendigt. Elever skal ikke have kvarterer under øvelser. Under skydeperioden i Borris bestiller AFTC belægningsstuer i Borris. AFTC bestiller kost jf. kostgodtgørelse MUG (fire dage) under skydeperioden i Borris på elevernes ordrenumrer. AFTC bestiller feltrationer (6 stk. pr. elev) under øvelser i føringsmodulet på elevernes ordrenumrer. AFTC bestiller transportkost til eleverne under øvelsen (3 dage) i ledelsesmodulet på elevernes ordrenumrer. AFTC stiller skabe til rådighed i BYG 19 under føringsmodulet. AFTC stiller ikke køretøjer til rådighed for transport til og fra tilstedeværelsesdage.

22 IT under uddannelsen AFTC stiller en Internet-PC til rådighed for de studerende under tilstedeværelsen på AFTC. De studerende skal have adgang til en Internet-PC med WEBCAM og headset til gennemførelse af distancelæring.

23 Budgettering De studerendes egen myndighed skal budgettere med rejseordrer for VMF studerende. I 2014 har AFTC budgetteret med en normal produktion, og skal som følge heraf aflevere de penge til FTK, som relaterer sig til elevernes ydelser. Ovennævnte penge kan afgivende myndigheder få adgang til ved henvendelse til FTK-KDOE.

24 VMF – med henblik på optagelse på officersuddannelsen
VMF – OFF UDD VMF – med henblik på optagelse på officersuddannelsen

25 VMF

26 Uddannelse for mellemledere i Flyvevåbnet –med henblik på optagelse på officersuddannelsen
TJ I FLV GSU VMF Min. 24 mdr. Min. 26 mdr. FUNKTIONSUDDANNELSE DIPLOMUDDANNELSE 11 mdr. 12 mdr.

27 Ansøgning til VMF frem mod officersuddannelsen
Uddannelsen søges ved at udfylde ansøgningsskema på Forsvarets hjemmeside www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/leder

28 VMF – OFF UDD Ansøgningsfrist: 22 APR 2014 Spørgsmål: FTK-PKU007

29 Tidsplan Første opstart for modul: Ledelse i praksis primo AUG 2014.
Første opstart for modul: Det strategiske lederskab ultimo SEP 2014. Først mulige start på officersuddannelsen primo 2017 (Funktionsuddannelse fra JAN 2016) Det er planen, at det første nye hold GSU, som vil være et pilotprojekt, skal igangsættes primo For at det skal blive en succes første gang, er det vigtigt, at eleverne bliver orienteret om de nye forhold og krav, samt at de afgivende chefer bliver orienteret tilsvarende. Den nye videregående uddannelse for mellemledere forventes at kunne tilbydes flyvevåbnets mellemledere fra medio 2014. De første OBE forventes at skulle starte august 2015 således de august 2016 kan påbegynde diplomdelen ved FAK (FLOS)

30 VMF INFO Er en informations site på FIIN og internet, om den nye VMF.
Her kan findes relevante informationer om uddannelsen og hvilke instruktører, der er tilknyttet de respektive moduler.

31 AFTC - Portalen til FLV Link til VMF portal Spørgsmål Spørgsmål


Download ppt "Air Force Training Centre"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google