Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Implementering af Arbejdsmiljø

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Implementering af Arbejdsmiljø"— Præsentationens transcript:

1 Implementering af Arbejdsmiljø
CAN Søren Eyrich Jensen Annemette Rasmussen Cathrine Tølbøll tived Title slide Title slide

2 dagsorden Formål med dagen Vision for arbejdsmiljø
Dokumenter for projektering Dokumenter for udførelse Gruppearbejde Afslutning Content slide Content slide

3 Mål for dagen Genopfriske vision for arbejdsmiljø
Præsentation af dokumenter om arbejdsmiljø under projektering og udførelse Gøre deltagerne i stand til aktivt at anvende dokumenterne på projekter Skabe fokus om arbejdsmiljø i CANs projekter Forhindre arbejdsulykker på CANs anlægspladser Content slide Content slide

4 Arbejdsmiljøvision for CAN
Med udgangspunkt i gældende love og regler vil CAN skabe de rigtige rammer til effektivt at sikre indarbejdelse af arbejdsmiljøhensyn med respekt for anlægsopgavens karakter. Gennem planlægning, forebyggelse og opfølgning i alle faser vil CAN sikre et godt arbejdsmiljø under anlæg, drift og vedligeholdelse samt præge udviklingen på arbejdsmiljøområdet i positiv retning. Content slide Content slide

5 CAN vil arbejde for at: Medarbejderne har den nødvendige viden
Medarbejderne videndeler Afsætte tid til planlægning og udførelse af projekter Planlægge anlægsprojekter så de kan udføres arbejdsmiljømæssigt korrekt Følge op på beslutninger Opstille kriterier for arbejdsmiljø til rådgivere og entreprenører Opstille mål for arbejdsmiljøområdet Forebygge ulykker og farlige situationer Arbejde med incitament for at sikre forhold på pladserne Foretage runderinger i anlægsperioden Deltage i sikkerhedsmøder på anlægspladserne Content slide, two columns with image Content slide, two columns with image. Image size: 11,28 cm x 10,78 cm or 426 x 407 pixels

6 Regler Bygherre Projekterende Bkg. 1416, 2008 Bkg. 574, 2001
- Udpege koordinator - Bygbart - Koordinering (P) og (B) - Overholde AML under drift - PSS Farligt arbejde Forebyggelsesprincipper - Journal - Samarbejde - Anmelde til AT Ny Ydelsesbeskrivelse Content slide Content slide

7 Overblik Dokumentoversigt Projekthjul

8 Vigtige dokumenter for Projektering
Udbudsdokumenter Logbog Journal PSS Dagsorden koordinatormøde Driftsmanual Evaluering 1 årsgennemgang Content slide Content slide

9 Vigtige dokumenter for Udførelse
Dagsorden for koordinatormøde Dagsorden og referat til sikkerhedsmøde PSS Skema til mønsterrunder Tilsynsnotat Logbog Ulykker og nærvedulykker Ajourføring af journal Content slide Content slide

10 Logbog til registrering af relevante beslutninger for PSS og Journal
Skemaet udfyldes løbende I projekteringsfasen og danner baggrund for udarbejdelse af PPS og Journal Karakter; (Rød, Gul , Grøn) Fase; (drift, udførelse) Objekt (belysning, kloak, udgravning mv Beskrivelse ( 0p til 5 meter) Risici (nedstyrtningsfare) Regelkrav (Bkg §33) Løsningsmodel (rækværk mod terræn) Ansvarlig (OPJ) Light grey fact box Slide with light grey factbox

11 Fra Logbog til PSS/Journal
Krav om udarbejdelse af journal, når arbejdsopgaver for drift eller vedligeholdelse kan medføre arbejdsmiljøproblemer Løbende dokument, som følger projektet fra projektering til drift Content slide Content slide

12 Plan for sikkerhed og Sundhed (PsS)
PSS skal sikre alle et godt arbejdsmiljø og være et godt styringsredskab for byggeledelsen. Indhold i PSS Overordnede forhold; (Adresse, Byggepladsplan og Tidsplan) Sikkerhedsorganisation (oplysninger om Arbejdsmiljøkoordinator og Sikkerhedsgrupper) Ekstraordinære møder afholdes, hvis der indtræffer alvorlige ulykker eller tilløb hertil. Beredskab Dark grey fact box Slide with dark grey factbox

13 Plan for sikkerhed og Sundhed (PSS)
Brug de rigtige sikkerhedsforanstaltninger og værnemidler. Sikkerhedsforhold på pladsen Personlige værnemidler Særlige sikkerhedsbestemmelser ved ; Bakkende lastbiler Arbejdsområder nær veje med stor trafikbelastning Kranløft Kemiske stoffer og materialer Forurenet jord. Dark grey fact box Slide with dark grey factbox

14 Plan for sikkerhed og Sundhed (PSS)
Der skal udarbejdes specifikke arbejdsprocedure for særligt risikofyldte arbejder. Arbejdsprocedure for farligt Arbejde. Udgravninger Arbejde ved højspændingskabel Arbejde i eksisterende brønde Kemiske påvirkninger fra forurenet jord eller fra asfalt. Forekomst af PCB, bly og asbest Tunge elementer fx. skilte, kabelruller mv. Dark grey fact box Slide with dark grey factbox

15 Dagsorden til møde med koordinator P og B
Aktørerne for projektet herunder arbejdsmiljøkoordinator P og –B mødes inden anlægspladsen åbner. Punkter om arbejdsmiljø til dagsorden; Anmeldelse af byggepladsen til AT  Skurfaciliteter og placering  Parkerings- og adgangsforhold for pladsen Opdatering og udsendelse af PSS; Entreprenørliste Byggepladsplan Beredskabsplan Tidsplan Særlige krav til entreprenører og leverandører Dark grey fact box Slide with dark grey factbox

16 Dagsorden til møde med koordinator P og B
Personer der deltager i mødet: koordinatorer P og B (Projektering og Byggeplads), projektlederen, byggelederen, hovedentreprenørens entrepriseleder og/eller pladsformand. Kommer der flere entreprenører til senere? Fastlæggelse af opstartsmøde   Dato for første byggemøde.  Dato for første sikkerhedsmøde  Tidspunkt for mønsterrunder Gennemførte forundersøgelser; Asbest PCB Kabler Forurening i jord Stabilitet Orientering om vigtige beslutninger om arbejdsmiljø fra projekteringsfasen Dark grey fact box Slide with dark grey factbox

17 Dagsorden til møde med koordinator P og B
Orientering om vigtige beslutninger om arbejdsmiljø fra projekteringsfasen Input til journal   Opdatering af tidsplan er den realistisk ?  APV og procedurer for farligt arbejde på pladsen  Afspærring af arbejdsområde og trafik  Støjende eller vibrerende arbejde  Varsling af områdets beboere Det videre samarbejde mellem arbejdsmiljøkoordinatorerne og byggeleder Dark grey fact box Slide with dark grey factbox

18 dagsorden for sikkerhedsmøder i PSS
Huskepunkter ved særlige risici. 1. Bemærkninger til sidste møde 2. Bemanding 3. Orientering og planlægning af kommende aktiviteter; Tidsplan Byggepladsplan Beredskabsplan Særlige risici Huskepunkter vedr. Særlig risici: Nedstyrtningsfare Vand i udgravninger El-kabler Brønde Spildevand Tunge løft Forurenet jord Asbest, PCB og bly Light grey fact box Slide with light grey factbox

19 dagsorden for sikkerhedsmøder i PSS
Arbejdsfordeling på fællesområdet Huskepunkter vedr. Andre risici: Kemiske stoffer og materialer Maskiner og tekniske hjælpemidler Oprydning Personlige værnemidler Aktuelle trafikforhold og skilte Vinterforanstaltning Arbejdsfordeling ved fælles sikker-heds- og velfærdsforanstaltninger Nye procesbeskrivelser, byggeplads- APV’er, instruktioner og information Ajourføring af Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). ] Light grey fact box Slide with light grey factbox

20 dagsorden for sikkerhedsmøder i PSS
Kan det virkelig passe at der er 11 meter ned !! 4. Sikkerhedsrundering 5. Orientering om arbejdsulykker, nærved ulykker siden sidste møde 6. Påbud, forbud eller vejledninger fra Arbejdstilsynet 7. Eventuelt. ] Light grey fact box Slide with light grey factbox

21 Mønsterarbejdsplads rundering.
"Mønsterarbejdspladsen" gør det muligt for ledelse og ansatte sammen at kontrollere i hvor høj grad, virksomheden lever op til sin egen sikkerhedsstandard. En kortlægning af arbejds- processer og fysiske forhold på pladsen En risikovurdering af de kortlagte arbejdsprocesser og aktiviteter Fastlæggelse af et begrænset antal målepunkter ud fra de bedømte risikoniveauer Dark grey fact box Slide with dark grey factbox

22 Mønsterarbejdsplads rundering.
”Mønsterarbejdspladsen” afslører afvigelser fra den vedtagne standard, dokumenterer afvigelserne, og viser om forholdene bliver rettet op igen, samt hvor hurtigt det går. Farlige forhold, skal rettes øjeblikkelig Regelmæssige målinger og registreringer af sikkerhedsstandarden Synliggørelse af registrerin-gerne ved hjælp af røde, gule og grønne markeringer. Dark grey fact box Slide with dark grey factbox

23 Tilsynsnotat Light grey fact box
Tilsynsnotatet anvendes ved fx. tilsynsrunde. Der indhentes følgende oplysninger; Projekt (Nr og Navn) Entreprenør / tilstedeværende Sted /Adresse Udgravning/lokalitet Bemærkninger Aftaler/Aktion Behov for opfølgning Billeder Bilag(skitse, tegning, aftaleseddel mv) Light grey fact box Slide with light grey factbox

24 Registrering af nærved-uheld og ulykker på CANs anlægspladser
Du kan være med til at forhindre, at folk kommer til skade under deres arbejde på byggepladsen Skemaet udfyldes ved; forhold, som kan blive årsag til, at du eller en kollega kan komme til skade (nærved – uheld) tilfælde hvor en mindre eller større ulykke allerede er sket. Skemaet afleveres til arbejdsmiljøkoordinator på pladsen. Light blue fact box Slide with light blue factbox

25 Anmeldelse af arbejdsulykker
Arbejdsulykker skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag anmeldes. Arbejdsgiveren skal straks anmelde dødsfald pga. ulykke til Arbejdstil- synet. Herefter skal ulykken også anmeldes elektronisk senest 9 dage efter, at ulykken er sket. Arbejdsulykker anmeldes digitalt via EASY, Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.  Light blue fact box Slide with light blue factbox

26 Driftsmanual Light grey fact box
Forsvarlige forhold under drift og vedligeholdelse; Oplysninger fra journal TMFs medarbejdere Trafik Nedstyrtning Brønde - luft Kloakarbejde El-ulykker Light grey fact box Slide with light grey factbox

27 Evaluering af Projekt Hvordan gik projektet
Erfaring til kommende opgaver Content slide Content slide

28 Erfaringer efter 1 år Light grey fact box
Udleveres af byggelederen til driftscentrene ifm 1 års eftersyn af anlægget. Udfyldes af medarbejder som står for eller deltager i områdedrift og vedligeholdelse. Projekt Initialer Hvem det sendes til. Drift og vedligeholdelse; Adgangsforhold Redskaber D & V (drifts og vedligehold) El og Vand Inventar Pladsforhold Andet Ulykker; Arbejdsulykker Nærvedulykker Trafikulykker Billeder Behov for opfølgning Light grey fact box Slide with light grey factbox

29 Gruppearbejde for Projektledere
Opgave : Hvordan skal rådgiverudbuddet vurderes? Vurder og vælg mellem 5 CV´er fra rådgivere. Hvordan skal tilbud fra entreprenører vurderes? Vurder og vælg mellem CV´er fra entre-prenører. Grupperne arbejder om opgaven i 30 min. Grupperne fremlægger deres overvejelser i plenum (ca. 15. min) Light grey fact box Slide with light grey factbox

30 Gruppearbejde for byggeledere
Opgave : Hvordan skal tilbud fra entreprenører vurderes? Vurder og vælg mellem CV´er fra entreprenører. Udfyld skemaet for Mønsterrunden ved hjælp af fotos. Grupperne arbejder om opgaven i 30 min. Grupperne fremlægger deres overvejelser i plenum (ca. 15. min) Light grey fact box Slide with light grey factbox

31 Spørgsmål ? Content slide Content slide

32 Senere spørgsmål CANs projektgruppe for Implementering af arbejdsmiljø: Martin Akselsen Marion Louw Nathalie Marstrand Projektguiden er opdateret med nye dokumenter Content slide Content slide


Download ppt "Implementering af Arbejdsmiljø"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google