Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Instruks for jagtprøvesagkyndige

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Instruks for jagtprøvesagkyndige"— Præsentationens transcript:

1 Instruks for jagtprøvesagkyndige
1. Almindelige bestemmelser 1.1 Miljøministeriets bekendtgørelse om jagttegn skal følges. Det er den prøvesagkyndiges ansvar at påse, at jagtprøven i henhold til denne instruks afvikles på betrykkende måde herunder at der er tilfredsstillende forhold i prøvelokalet samt på skydebanen med tilhørende faciliteter. 1.2 Jagtprøveskemaerne skal behandles fortroligt.

2 Instruks for jagtprøvesagkyndige
1. Almindelige bestemmelser 1.3 Bygninger, hvori der afholdes jagtprøver, er at betragte som offentlige, hvorfor rygning under jagtprøven er forbudt inden døre. Dette uagtet, at der eventuelt må ryges i bygningerne på andre tidspunkter. 1.4 Der kan ikke stilles krav om, at eventuelle medhjælpere ved jagtprøven ikke må være jagttegnskursuslærere. Hjælpere må dog ikke være medhjælpere på dage, hvor deres egne eventuelle elever skal til prøve.

3 1.5 Den prøvesagkyndige skal være opmærksom på egen og eventuelle medhjælperes habilitet i forhold til den enkelte aspirant, og skride ind, hvis inhabilitet foreligger. 1.6 Elektroniske medier, lærebøger, notater og andre hjælpemidler må ikke medbringes i prøvelokalet under afholdelse af den teoretiske prøve og under afholdelse af den praktiske prøve, herunder ventetiden i prøvelokalet i forbindelse med aflæggelse af den praktiske prøve. Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning, og prøven er ikke bestået.

4 1.7 Den prøvesagkyndige kan afvise aspiranter der, efter den prøvesagkyndiges skøn, vurderes påvirkede af alkohol, narkotika, medicin mv. Den afviste aspirant noteres som udeblevet. 1.8 Fremmødte aspiranter, der ikke findes på deltagerlisten udskrevet efter kl. 12 dagen før prøven, kan ikke aflægge jagtprøve den på pågældende dag. 1.9 Prøven skal foregå på en godkendt skydebane som er omfattet af Justitsministeriets cirkulære om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse og som pålægger ejeren eller den varige bruger en forsikringspligt, der dækker skader forvoldt ved anvendelse af en skydebane.

5 2. Indkaldelse mv. 2.1 Den jagtprøvesagkyndige udskriver deltagerliste samt labels fra jagtportalen tidligst kl dagen før prøven.

6 Inden prøven 2.2 Inden prøven aflægges, skal alle aspiranter vise den prøvesagkyndige personlig legitimation med foto. Dette gælder også for aspiranter under 18 år. 2.3 Deltagelse i jagtprøven forudsætter at aspiranten har deltaget i et obligatorisk jagttegnskursus, og at jagttegnskursuslæreren senest dagen inden prøven kl har angivet dette i jagtportalen. Status for obligatorisk jagttegnskursus vil fremgå af jagtportalen samt aspirantoversigten. Er der ikke gennemført et obligatorisk jagttegnskursus angives aspiranten som udeblevet. Deltagelse i et obligatorisk jagttegnskursus er gyldigt i de to på hinanden følgende prøveperioder efter angivelsen i jagtportalen af jagttegnskursuslæreren.

7 Dokumentation 2.4 Hvis aspiranten ikke har medbragt den nødvendige dokumentation, må vedkommende ikke aflægge prøve, og vedkommende registreres i jagtportalen som udeblevet. Såfremt aspiranten har mulighed for at fremskaffe den nødvendige dokumentation inden prøvens afslutning, skal dette dog tillades. Eftersendelse af dokumentation efter prøvens afslutning tillades ikke. 2.5 Møder aspiranten efter det på jagtportalen fastsatte tidspunkt for prøvens star, kan vedkommende afvises. Afvises vedkommende registreres denne som ”udeblevet”. Ønsker aspiranten at deltage i en ny prøve, skal aspiranten betale og tilmelde sig en ny prøve i efterfølgende prøveperiode såfremt det obligatoriske jagttegnskursus stadig er gyldigt. Der udvises en vis konduite ift. Udeblevne aspiranter, hvis dette skyldes egen sygdom, sygdom og/eller dødsfald i den nærmeste familie.

8 Under 18 år 2.6 Aspiranter under 18 år skal medbringe en fysisk fuldmagtserklæring påført underskrift af forældremyndighedens indehaver. Har aspiranten ikke denne underskrift, må vedkommende ikke aflægges prøve, og noteres som udeblevet. Kan aspiranten fremskaffe underskriften, inden den praktiske prøve aflægges, skal det dog tillades, at aspiranten aflægger den skriftlige del af prøven. Fuldmagtsblanketten findes på Mit jagttegn, som den prøvesagkyndige skal medbringe et antal kopier til prøven.

9 3. Den skriftlig prøve 3.1 Forud for den skriftlige prøve skal prøveskemaet påføres labels, der udskrives fra jagtportalen med oplysninger om navn, prøvedato, sted mv. Til samme prøvehold anvendes samme jagtprøveserie. 3.2 Den prøvesagkyndige, gør det samlede hold opmærksom på, at prøvelokalet er at betragte som et offentlig lokale, hvorfor rygning under hele prøven ikke er tilladt (jf. afsnit 1.3).

10 3.3 Der gives oplysninger til det samlede hold om,
at den skriftlige prøve består af 40 spørgsmål hvoraf mindst 36 skal besvares rigtigt, at spørgsmålene besvares ved afkrydsning i den rubrik, man mener er den rigtige, at der kun må sættes ét kryds ud for hvert spørgsmål, at man kan rette ved at strege det ikke-gældende kryds tydeligt ud og sætte nyt kryds og en cirkel om det gældende, at ubesvarede spørgsmål tæller som fejl, at man har 30 minutter til besvarelse af spørgsmålene, at man gerne må aflevere, når man er færdig, at man kan få spørgsmålene læst op, at man kan få forklaret meningen med spørgsmålene, og usikkerhedssprøgsmål til billederne med sikkerhed, såfremt der er uklarheder. at mobiltelefoner og andre hjælpemidler mv. der ikke må medbringes til jagtprøven at snyderi eller forsøg herpå – herunder medbringelse af mobiltelefoner og andre hjælpemidler – vil medføre bortvisning.

11 3. 4. Prøveskemaerne udleveres ved navneopråb
3.4 Prøveskemaerne udleveres ved navneopråb. Den prøvesagkyndige er ansvarlig for, at alle prøveskemaer besvares og afleveres inden for 30 minutter. Aspiranten kan aflevere sit besvarede prøveskema inden tidsfristens udløb. Når prøveskemaerne er afleveret er den skriftlige prøve afsluttet. Aspiranten kan ikke få skemaet udleveret igen, heller ikke til gennemsyn selvom de 30 minutter ikke er gået. 3.5 Under den skriftlige prøve skal den prøvesagkyndige eller dennes medhjælper opholde sig i prøvelokalet. Aspiranten skal være således placeret, at ingen kan se, hvad andre noterer i deres prøveskemaer. 3.6 Prøven er bestået, når mindst 36 af 40 stillede spørgsmål r besvaret rigtigt. Optælling af antal forkerte svar sker ved hulkort. Den prøvesagkyndige anfører antal fejl på prøveskemaets forside og markerer ved sin underskrift, om den skriftlige prøve er bestået eller ej. Spiranten skal i tilfælde af en eller flere forkerte besvarelser have orientering om den/de begåede fejl, og hvad det/de rigtige svar er. Ikke besvarede spørgsmål tæller som fejl. Alle aspiranter skal have individuel besked, om den skriftlige prøve er bestået eller ikke

12 3.7 Aspiranter, der ikke består den skriftlige prøve, kan ikke aflægge praktisk prøve.
Aspiranter, hvor den obligatoriske jagttegnskursus er gældende i efterfølgende prøveperiode, orienteres om, at de på Mit jagttegn kan betale for og tilmelde sig en ny prøve i den efterfølgende prøveperiode. Til aspiranter, der ikke består enten den praktiske eller teoretiske del af prøven, udleveres en folder omhandlende de forhold, der gælder for aspiranten. 3.8 Den prøvesagkyndige beholder samtlige prøveskemaer efter den skriftlige prøves afslutning. Jagtprøveskemaerne opbevares forsvarligt på enheden i 5 år.

13 4. Den praktisk prøve 4.1 Inden den praktiske del af prøven påbegyndes på banen, skal aspiranterne orienteres om: at mobiltelefon og andre hjælpemidler ikke under prøven, herunder i ventetiden i lokalet i forbindelse med aflæggelse af den praktiske prøve. at prøven starter, så snart aspiranten kommer udenfor at der under den praktiske prøve især lægges vægt på det sikkerhedsmæssige, at denne del af prøven skal betragtes som en jagtsituation, at der kan vælges en ”side by side” haglbøsse eller en ”over og under” haglbøsse, begge med automatisk sikring, at afstandsbedømmelsen sker som til vildt i bevægelse og i sideskud, at der skal vurderes afstande til 6 figurer opstillet på 4 forskellige punkter, og der skal svares med et ”ja” eller ”nej”, at af der skal svares inden 5 sekunder for hver figur, og at første svar er gældende, at tidtagningen starter efter spørgsmålet ”Er der forsvarlig skudafstand til ”vildtart”? at svar efter fristens udløb tæller som fejl, at der skal orienteres om resultatet efter svar på hvert punkt, at 5 af 6 svar skal være rigtige, at der skal skydes til 4 lerduer, at bøssen skal lades med 2 patroner, men 1 skud til hver lerdue er tilstrækkeligt, at der er høreværn til rådighed, men brug heraf er frivillig, og at aspiranter, der ikke består den praktiske prøve, kan tilmelde sig én ny praktisk prøve i indeværende prøveperiode mod indbetaling af nyt gebyr. Uret til tidtagning, i.f.m. afstandsbedømmelse, demonstreres for aspiranterne. Der anvendes ur med tydelig akustisk signal for udløb af tid.

14 4. 2. Aspiranten kan få besvaret spørgsmål vedr
4.2 Aspiranten kan få besvaret spørgsmål vedr. forløbet af den praktiske prøve, men ikke spørgsmål vedr. udførelsen af de forskellige opgaver under prøven. 4.3 Under eksaminationen må de ikke eksaminerede aspiranter ikke kunne iagttage væsentlige detaljer ved prøvens afvikling, og aspiranter som har afsluttet den praktiske afprøvning, må ikke kontakte de endnu ikke eksaminerede aspiranter. 4.4 Det meddeles straks, når der begås en fejl, som betyder at aspiranten ikke kan bestå prøven og videre afprøvning standses. Aspiranter, der ikke består, skal orienteres grundigt om de begåede fejl. Fejlen samt den prøvesagkyndiges underskrift anføres på prøveskemaets forside. 4.5 Fysisk handicappede aspiranter kan fritages for passage af grøft og hegn som beskrevet i afsnit 6.5 om færdsel med våben i terræn mod at lade sig overhøre mundtligt i de pågældende øvelser eller fysisk at gøre, som om de skulle over hindringer (afladning med løb under vandret, udtagning af patroner, gå uden om forhindring, kontrollere løb og lade igen). De skal dog kunne komme rundt på banen, eventuelt ved en andres hjælp. Dette kan der ikke dispenseres fra ved en overhøring. Kun forhindringerne kan udelades. Krav til geværbehandling, skydning og sikkerhed gælder for alle andre. Har enheden ikke en bane, hvor man kan færdes med kørestol bør der henvises til en anden enhed.

15 5. Våbenbehandling 5.1 Aspiranten skal anvende en af de haglbøsser, der anvises af den prøvesagkyndige. Den prøvesagkyndige kan i særlige tilfælde (synlig eller dokumenteret sygdom eller handicap) tillade, at en prøveaspirant medbringer og bruger egen haglbøsse, og ammunition under prøvens praktiske del. Aspiranten skal forevise dokumentation for, at vedkommende er i lovlig besiddelse af det pågældende våben 5.2  På startstedet for eksaminationen skal forefindes et geværstativ.  To haglbøsser (en ”side by side” og en ”over og under”, begge med automatisk sikring) står lukket i stativet ved startstedet.  Den prøvesagkyndige anmoder aspiranten om at tage en haglbøsse: Det præciseres samtidig, at jagtturen endnu ikke er begyndt.  Aspiranten skal ved stativet åbne haglbøssen for at sikre sig, at den ikke er ladt.  Aspiranten må, ved stativet, bevæge sig så meget med den endnu lukket bøsse, som er nødvendigt for at kunne betjene den (f.eks. for at komme fri af stativet ved åbning af bøssen med nedadvendte løb).  Såfremt aspiranten bevæger sig unødigt langt væk fra stativet (maks. 2 m) med lukket haglbøsse er prøven ikke bestået.  Haglbøssens må ikke betjenes med løbene i vandret plan. Ved betjening af haglbøsse med løb i vandret plan er prøven ikke bestået. Løbene skal af sikkerhedsmæssige årsager være nedadvendte, når haglbøssen åbnes, men på dette sted, hvor der ikke er tale om ladning/afladning, må opadvendte løb accepteres.  Aspiranten anmodes herefter om at følge den prøvesagkyndige et kort stykke. Herunder skal haglbøssen være åben (knækket). Derefter udleverer den prøvesagkyndige to attrappatroner til aspiranten, som anmodes om at lade bøssen med de to patroner, og det gøres samtidig opmærksom på, at de nu skal ”udøve jagt”.

16 6. Færdsel med våben i terræn
6.1 Inden aspiranten første gang lader bøssen med de udleverede attrappatroner, skal vedkommende se gennem løbene for at sikre, at der ikke findes tilstopninger eller lignende i løbene. Denne øvelse kan udføres enten umiddelbart før ladningen eller samtidig med, at bøssen åbnes ved geværstativet. Ved manglende kig gennem løb inden ladning er prøven ikke bestået. 6.2 Haglbøssen må ikke bæres eller holdes i ro i eller omkring det vandrette plan. Ladning/afladning og åbning/lukning skal foregå med nedadvendte løb. Åbning af haglbøsse anses for påbegyndt, når toplukkernøglen påvirkes. Lukning af haglbøssen anses for påbegyndt, når løbenes drejning omkring hovedbolten finder sted. Ladning/afladning foregår, når patronerne hhv. placeres eller fjernes fra haglbøssens kamre. Bøssen må ikke bæres afsikret. Fingeren må ikke røre aftrækkeren. Haglbøssen må, når det bæres, lukkes eller åbnes, ikke pege mod eller i nærheden af aspiranten selv, den prøvesagkyndige eller andre personer (f.eks. tilskuere). Kravet gælder ikke, når bøssen er åben og afladt. Ved manglende overholdelse af ovenstående er prøven ikke bestået. 6.3 Såfremt aspiranten under færdsel i terræn, eller i andre situationer under den praktiske afprøvning, gentagne gange viser usikkerhed ved behandling af bøssen, så denne kortvarig er i eller omkring det vandrette plan, bærer bøssen skødesløst, så mundingen ofte kun er få cm over jorden, eller på anden måde behandler bøssen uforsvarligt, er prøven ikke bestået.

17 6. Færdsel med våben i terræn
6.4 Ved lukning må bøssen ikke smækkes unødigt hårdt sammen, da der ved hængende slagstifter eller en slidt spændro på et våben uden fangsikring, derved kan afgives skud i utide. Ved aspirantens første lukning af haglbøssen skal en unødig hård lukning accepteres idet haglbøssen evt. træghed er ukendt for aspiranten. Ved eventuelt efterfølgende unødig hård lukning er prøven ikke bestået. Der er ikke ved lukning af haglbøsse krav om at bruge toplukkernøglen. Haglbøssen må ikke lukkes på en sådan måde, at de ovennævnte risikomomenter skønnes at være til stede. 6.5 Aspiranten skal passere et raftehegn og en grøft. Forinden skal haglbøssen aflades og henholdvis hegnet/grøften passeres med åben haglbøsse. Hvis aspiranten eksempelvis stiller haglbøssen op ad hegnet under passagen, skal den være åben. Stilles haglbøssen lukket er prøven ikke bestået. Når hegnet/grøften er passeret, anmodes aspiranten om at lade haglbøssen igen. 6.6 Hvis der under prøven opstår situationer, hvor løbene kan blive tilstoppede af fremmedlegemer, skal der ses igennem løbene igen. Ved manglende kig gennem løb ved disse situationer er prøven ikke bestået. (f.eks. Hvis haglbøssen ved et uheld vælter, når aspiranten passerer hegnet, hvis aspiranten lægger haglbøssen fra sig på jorden og lignende). Der må først afsikres umiddelbart før skudafgivelse, haglbøssen må derfor ikke bæres afsikret . Sikringen må ikke ”afprøves” ved at afsikre og derefter sikre igen.

18 7. Afstandsvurdering 7.1 Afstandsvurderingen skal ske ved 4 forskellige punkter. Punkterne placeres hvor det er mest hensigtsmæssigt på den enkelte jagtprøvebane. Der må dog ikke anvendes faste baner så prøveforløbet kan forudsiges. Ved hvert punkt er opstillet 1 eller 2 vildtfigurer i overensstemmelse med de i 7.3 nævnte afstandsserier. Minimum 1 figur af fuglevildt skal være hævet 2-4 m over jordens niveau, hvorfra aspiranten skal bedømme afstanden og så vidt muligt med himlen som baggrund. 7.2 Der anvendes altid samme afstandsserie til samme prøvehold. De anvendte afstande skal før hver prøvedag udmåles med båndmål, målehjul eller laserafstandsmåler. 7.3 Aspiranten spørges om 1 figur af gangen. Figuren udpeges for aspiranten og der spørges: ”Er skudafstanden forsvarlig til ”vildtart”?, hvorefter tidtagningen starter. Besvarelse efter udløb af svarfristen (5 sek.) tæller som fejl. Efter hvert punkt orienteres aspiranten om resultatet. 5 af 6 afstande skal besvares korrekt.

19 Følgende afstandsserier benyttes:
Punkt: Gråand (max. 30) Ræv (max. 25) Hare (max. 30) Råvildt (max. 20) Fasan (max. 30) Grågås (max. 25) 7.4 Der må ikke anvendes fysiske eller tekniske hjælpemidler til afstandsbedømmelsen, herunder fremstrakte arme, fingre og lignende. Benyttes hjælpemidler, er prøven ikke bestået.

20 8. Skydning til bevægelig mål
8.1 Aspiranten får anvist det sted, hvorfra skydningen til lerduer skal foregå, og anmodes om at aflade bøssen og aflevere attrappatronerne. 8.2 Den prøvesagkyndige gør aspiranten opmærksom på, at der skal skydes til 4 lerduer. 8.3 Der skal være høreværn til rådighed for aspiranten, men brug heraf er frivillig. Vælger aspiranten at benytte sig af høreværnet, kan den prøvesagkyndige tilbyde at holde haglbøssen. På anmodning herom, skal den prøvesagkyndige holde haglbøssen. Overlevering af haglbøssen til den prøvesagkyndige betinger ikke, at aspiranten skal kigge gennem løbene før skydning. Overdrager aspiranten en lukket haglbøsse eller en åben haglbøsse med patroner, er prøven ikke bestået. 8.4 Før aspiranten lader haglbøssen, er det tilladt aspiranten at bringe det i anslag for dermed at afprøve haglbøssens længde mv.ift. den foregående skudafgivelse. Sikringen må ikke afprøves. Ved afsikring i denne situation er prøven ikke bestået. Sker afprøvningen med ladt haglbøsse, er prøven ikke bestået.

21 Skud i utide Våbenbehandlingen under skydning til bevægelig mål skal foregå korrekt som anført ”færdsel med våben”. Afgives der skud i utide, er prøven ikke bestået. Ved ”skud i utide” forstås: at aspiranten afgiver skud uden selv at ønske det, at bøssen ikke er i anslag, at der skydes i en væsentlig anden retning end duens, at skuddet udløses via sikringen. Afgives der under skydningen 2 skud samtidig mere end én gang, er prøven ikke bestået. Hvis aspiranten gentagne gange ikke formår at afgive skud, er prøven ikke bestået. Efter skydning til 4 lerduer anmoder den prøvesagkyndige om at få bøssen overrakt. Haglbøssen skal afleveres åben og afladt.

22 Efter prøven Til aspiranter, der har bestået prøven, udleveres pjecen ”tillykke med bestået jagtprøve”, samt den del af indkaldelseskortet hvorpå den prøvesagkyndige har påført sin underskrift som bevis på bestået prøve. Indkaldelseskortet del med forældreunderskrift beholdes af den prøvesagkyndige. Jagtprøveresultatet indtastes efter hver prøvedag. Til aspiranter, der ikke består den praktiske prøve ved første afprøvning, udleveres et særligt girokort til brug ved indbetaling af nyt gebyr. Der meddeles straks tidspunkt for ny praktisk prøve. Tidspunktet anføres på indkaldelskortet, som gives tilbage til aspiranten. Bestemmelsen om 14 dages varsel er ikke gældende for 2. prøve. De sædvanlige bestemmelser for afbud er gældende. Til aspiranter, der ikke består 2. prøve udleveres indkaldelseskortet med påtrykt klagevejledning. Der orienteres om, at aspiranten automatisk vil få tilsendt nyt giroindbetalingskort til den efterfølgende prøveperiode. Aspiranten har selv ansvaret for, at våbenkursusbeviset fortsat er gyldigt.


Download ppt "Instruks for jagtprøvesagkyndige"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google