Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kartoffelafgiftsfonden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kartoffelafgiftsfonden"— Præsentationens transcript:

1 Kartoffelafgiftsfonden
beretning v/formand Jens Møller Eg

2 Kartoffelafgiftsfondens indtægter og udgifter, foreløbigt i 2003
1.000 kr. Indtægter: 1. Overført fra forrige år 2. Produktionsafgifter, spise-, lægge- og industrikartofler 4.279 3. Renter 4. Andre indtægter A. Opkrævning af produktionsafgift B. Tilskud fra Promilleafgiftsfonden 5. Tilskud til fondsadministration Indtægter i alt Udgifter: 6. Danmarks JordbrugsForskning Afrapportering af sorter til melproduktion, Afp. af PCR-teknik til test for virus i knolde Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler DNA-markører til udvalg af krydsningsforældre i kartoffel Rodfilsvamp - forekomst og sygdomshæmning Risikovurdering af Fusarium og Phoma i partier Udvikling af skimmelstyring på PlanteInfo Regnfasthed af skimmel-fungicider Glykoalkaloider i kartofler, medfinansiering Sorters følsomhed for fysiologisk ældning, kval. af læggekart Stødmærker i kartofler Standardmetode til sensorisk bedøm. af kartofler Meristemoprensning/-bank

3 1.000 kr. 7. Landskontoret for Planteavl og Maskiner Afprøvning af sorter til melproduktion Aftopning og båndsprøjtning til nedvisning af top Ukrudstbekæmpelse i tidlige kartofler under plast Billedmateriale over sprøjteskader i kartofler Kartoffel-nyt, redaktion Opformering af læggekartofler til sortsforsøg GEP-certificering af 3 forsøgslokaliteter Forsøg med stigende Mg til stivelseskartofler Undersøgelse af cikader i kartofler Bladlusregistering Skimmelregistering på 8. Landbrugets Kartoffelfond Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold Dihaploide kartofler, kvalitet og resistensudvikling Udvikling af forældrelinier DNA-markører til udvalg af krydsningsforældre i kartoffel DNA-sekvenator, udstyr Rust i kartofler - Mop-top, medfinansiering Glykoalkaloider i kartofler, medfinansiering Kartoffel-nyt, lay-out på Internet Præsentationsmateriale om kartofler til udstillinger Udsendelse af opskriftspjecer Sortslistegebyr, 3 frie sorter 9. Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg Erstatning for angreb af farlige skadegørere

4 1.000 kr. 10. Smagens dag Smagens dag for skolebørn 11. DanOrganic A/S Demonstrationsforsøg med økologiske kartofler 12. KMC. Sortsforsøg med stivelseskartofler Delt N-gødskning til stivelseskartofler Skimmelangrebs betydning for udbyttet Rodfilsvamp - forekomst og sygdomshæmning 13. Samsø Landboforening Sortsforsøg med tidlige kartofler 14. Danmarks Kartoffel Råd Valdemarsdag - Hele Danmarks Kartoffeldag Kartoffelarrangement på Egeskov 15. Dansk Procesteknik I/S Kortlægning af højværdistoffer i kartofler 16. AKV Langholt 17. Dansk Kartoffelproducent-forening Internetbaseret undervisningsmateriale til folke- og handelsskoler, opdatering

5 1.000 kr. 18. Landbrugsraadet Int. Forskningssamarbejde indenfor kartofler 19. Fondsadministration Administration af Fonden Opkrævning af produktionsafgift Revision Udgifter i alt Forventet overførsel til år

6 Produktionsafgift 2003 Læggekartofler 666.118 hkg
Spisekartofler hkg Industrikartofler hkg I alt hkg

7 Projekter i 2004 Danmarks JordbrugsForskning: DNA-markører til forældreudvalg i kartofler (Kirsten Kørup). Rodfiltsvamp - forekomst og sygdomshæmning (Lars Bødker). Undersøgelse af regnfasthed af skimmel-fungicider (Bent J. Nielsen). Glykoalkaloider i kartofler, medfinansiering (Jørgen Christiansen). Sorteres følsomhed for fysiologisk ældning (Jørgen Christiansen). Meristemoprensning af kartofler og vedligeholdelse af Den danske Kartoffelmeristembank (Steen Lykke Nielsen). Landskontoret for planteavl / Landskontoret for bygninger og maskiner: Forsøg med stigende Mg til stivelseskartofler (Lars Møller). Bestemmelse af Erwinia i læggekartofler (Lars Møller). Nyt Bejdsning af læggekartofler mod rodfiltsvamp (Lars Møller). Nyt Ukrudtsbekæmpelse i kartofler (Lars Møller). Nyt Kartoffel-nyt, redaktion (Lars Møller). Bladlusregistrering (Lars Møller). Skimmel- og coloradobilleregistrering på PlanteInfo (Lars Møller). Landbrugets Kartoffelfond: Vedligeholdelse af sorter i genbank for kartofler (Jens-Peter Nepper). Udvikling af kvalitets- og resistens egenskaber med dihaploide kartofler (Jens-Peter Nepper).

8 Udvikling af forældrelinier af kartofler med specifikke resistens egenskaber (Jens-Peter Nepper).
DNA-markører til forældreudvalg i kartofler (Hanne Grethe Kirk). Rust i kartofler - Højnelse af kvalitet ved reduktion af virusbetinget rust i knolde, medfinansiering (Hanne Grethe Kirk). Udsendelse af fondens opskriftspjecer. Sortslistegebyr for 3 frie sorter. Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg: Erstatning for angreb af farlige skadegørere KMC Kartoffelmelcentralen: Sortsforsøg med stivelseskartofler (Christian Feder). Sortsforsøg med kartofler til pulver (Christian Feder). Samsø Landboforening: Sortsforsøg med tidlige kartofler (Erik Matthisen). Danmarks Kartoffel Råd: Valdemarsdag – Hele Danmarks Kartoffeldag. Kartoffelarrangement på Egeskov. DM i dyrkning af frilandskartofler. Dansk Kartoffelproducent-forening: Konkurrence om forslag til afsætningsfremme af kartofler for studerende på HH (Anna Eriksen, Grindsted Landboskole) Nyt DanOrganic A/S: Demonstrationsforsøg med økologiske karotfler (Arne Bendixen). Smagens Dag: Smagens Dag 2004 (Helle Brønnum Carlsen). Udviklingssekretariatet for kartoffelmelfabrikkerne: Optimering af metode til udvinding af protein (Christian Kragh) Nyt

9 Fordeling på aktivitetsområder
Forskning og forsøg 65,1% Sygdomsbekæmpelse 29,8% Sygdomsforebyggelse 1,3% Afsætningsfremme 3,8%


Download ppt "Kartoffelafgiftsfonden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google