Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 3 Siden sidst Administrativ rekurs, fortsat Ombudsmandskontrol

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 3 Siden sidst Administrativ rekurs, fortsat Ombudsmandskontrol"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 3 Siden sidst Administrativ rekurs, fortsat Ombudsmandskontrol
Drøftelse af disposition 1E Rekursmyndighedens reaktionsmuligheder Gruppedrøftelse af opgave 20 Ombudsmandskontrol Oplæg til lektion 4

2 Rekursinstansens reaktionsmuligheder
afvisning pligtig opportun stadfæstelse tilsidesættelse annullation ændring, herunder reformatio in pejus hjemvisning

3 Folketingets Ombudsmand - I
Hjemmel Personel afhængighed Funktionel uafhængighed Kompetence

4 Hjemmel for ombudsmandsinstitutionen
Grundlovens § 55: Ved lov bestemmes, at folketinget vælger en eller to personer, der ikke er medlemmer af folketinget, til at have indseende med statens civile og militære forvaltning. Ombudsmandsloven

5 Løfteparagraffer i grundloven
§ 55. Ved lov bestemmes, at folketinget vælger en eller to personer, der ikke er medlemmer af folketinget, til at have indseende med statens civile og militære forvaltning.     § 82. Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov.

6 Løfteparagraffer i grundloven
§ 55. Ved lov bestemmes, at folketinget vælger en eller to personer, der ikke er medlemmer af folketinget, til at have indseende med statens civile og militære forvaltning.     § 66. Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.

7 Løfteparagraffer i grundloven
§ 55. Ved lov bestemmes, at folketinget vælger en eller to personer, der ikke er medlemmer af folketinget, til at have indseende med statens civile og militære forvaltning.     § 65. Stk. 1. I retsplejen gennemføres offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang. Stk. 2. I strafferetsplejen skal lægmænd medvirke. Det fastsættes ved lov, i hvilke sager og under hvilke former denne medvirken skal finde sted, herunder i hvilke sager nævninger skal medvirke.

8 Løfteparagraffer i grundloven
§ 55. Ved lov bestemmes, at folketinget vælger en eller to personer, der ikke er medlemmer af folketinget, til at have indseende med statens civile og militære forvaltning.     § 75. Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse

9 Personel afhængighed ansættelse af Ombudsmanden
afskedigelse af Ombudsmanden sammenlign tjenestemænd i forvaltningen andre embedsmænd i forvaltningen nævnsmedlemmer kommunalbestyrelsesmedlemmer dommere ministre borgmestre kommunale udvalgsformænd

10 Funktionel uafhængighed
sagsrejsning fra ministre fra folketingsmedlemmer fra folketingsudvalg fra Folketinget direktiver om behandlingen og afgørelsen af enkeltsager arbejdstilrettelæggelse sammenlign embedsmænd (i almindelighed) statsamtmanden som kommunal tilsynsmyndighed nævnsmedlemmer dommere ministre

11 Ombudsmanden og Folketinget
To aspekter: Folketingets og dets medlemmers mulige påvirkning af Ombudsmanden Ombudsmandens indflydelse på Folketinget

12 Ombudsmandens opgaver: overblik
§ 7. Ombudsmandens virksomhed omfatter alle dele af den offentlige forvaltning. Stk. 2. Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke domstolene. Stk. 3. Ombudsmanden behandler ikke klager over nævn, der i betryggende former træffer afgørelse om tvister mellem private, selv om vedkommende nævn i anden sammenhæng betragtes som tilhørende den offentlige forvaltning. Stk. 4. Såfremt selskaber, institutioner, foreninger m.v. administrativt inddrages under forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen eller lov om offentlige myndigheders registre, kan ombudsmanden bestemme, at de pågældende organer i samme omfang skal være omfattet af ombudsmandens virksomhed. § 8. Ved bedømmelsen af den del af den offentlige forvaltning, der er kommunal, skal ombudsmanden tage hensyn til de særlige vilkår, hvorunder det kommunale styre virker. § 9. Folkekirken er omfattet af ombudsmandens virksomhed bortset fra spørgsmål, der direkte eller indirekte vedrører kirkens lære eller forkyndelse.

13 Ombudsmandens kompetenceområde - I
Ombudsmandslovens § 7, stk. 1: Ombudsmandens virksomhed omfatter alle dele af den offentlige forvaltning. formel eller materiel afgrænsning – sammenlign med forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven ministerier, styrelser m.v. lokal statsforvaltning kommunal forvaltning særlige forvaltningsorganer BaneDanmark Københavns Lufthavn A/S TV2 - FOB

14 Ombudsmandens kompetenceområde - II
Ombudsmandslovens § 7, stk. 2: Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke domstolene. begrundelse, formelt og realt formel eller materiel afgrænsning af domstolsbegrebet hvad med Domstolsstyrelsen? …

15 Ombudsmandens kompetenceområde - III
Uddrag af lov om Domstolsstyrelsen. § 1. Justitsministeren opretter en domstolsstyrelse, som skal varetage domstolenes bevillingsmæssige og administrative forhold. § 2. Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der ledes af en bestyrelse og en direktør. Stk. 2. Justitsministeren har ingen instruktionsbeføjelse over for Domstolsstyrelsen, og Domstolsstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til ministeren. § 3. Bestyrelsen er Domstolsstyrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for Domstolsstyrelsens virksomhed. § 4. Bestyrelsen består af en højesteretsdommer, to landsdommere, to byretsdommere, en repræsentant for det øvrige juridiske personale ved domstolene, to repræsentanter for det administrative personale ved domstolene, en advokat og to medlemmer med særlig ledelsesmæssig og samfundsmæssig indsigt. Stk. 2. Justitsministeren beskikker samtlige medlemmer af bestyrelsen. Højesteretsdommeren beskikkes efter indstilling fra Højesteret. De to landsdommere beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret. Advokaten beskikkes efter indstilling fra … § 5. Domstolsstyrelsens daglige ledelse varetages af en direktør, der skal følge de anvisninger og retningslinjer, som er givet af bestyrelsen. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. § 8. Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke den virksomhed, som udøves af Domstolsstyrelsen.

16 Ombudsmandens kompetenceområde - IV
Ombudsmandslovens § 7, stk. 3: Ombudsmanden behandler ikke klager over nævn, der i betryggende former træffer afgørelse om tvister mellem private, selv om vedkommende nævn i anden sammenhæng betragtes som tilhørende den offentlige forvaltning. begrundelse for bestemmelsen? analysér de enkelte betingelser hvad med huslejenævn? …

17 Ombudsmandens kompetenceområde - V
§ 35. I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister efter denne lov og efter lov om leje. § 36. Et huslejenævn skal bestå af en formand og to andre medlemmer. Stk. 2. Formanden beskikkes af amtmanden … efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. Han må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandeler. Stk. 7. Udnævnelsen af formand, medlemmer og suppleanter sker for indtil 4 år. § 39. Indbringelse af sager for huslejenævnet skal ske skriftligt. Den nødvendige dokumentation skal vedlægges. Ved indbringelse af sager for huslejenævnet skal betales et beløb på 100 kr. for hver sag. Stk. 2. Senest 1 uge efter sagens indbringelse giver nævnet den anden part i lejeforholdet underretning om indbringelsen med angivelse af, at han må fremsætte sine ytringer … § 40. Nævnet træffer afgørelse om afvisning af klager, der ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet. Stk. 2. Nævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages af nævnet i forbindelse med behandlingen af den enkelte sag. Nævnet har ret til at kræve fornødne oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private. Stk. 4. Nævnet fastsætter en frist, der normalt ikke kan overstige 2 uger for besvarelse af de spørgsmål, nævnet stiller til sagens parter eller andre. Fristen kan forlænges af nævnet, såfremt særlige omstændigheder taler herfor. § 41. Stk. 3. Nævnets formand sørger for sagernes forberedelse til behandling i nævnsmøde. Stk. 4. Sagens parter modtager alle oplysninger, som nævnet finder af betydning for sagens afgørelse. § 42. Stk. 3. Huslejenævnets afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Nævnet er kun belutningsdygtigt, når samtlige medlemmer er til stede. Stk. 4. Nævnets afgørelse protokolleres. Er en beslutning ikke enstemmig, indføres tillige oplysning om stemmeafgivningen. Stk. 5. Nævnets afgørelse meddeles klageren og de øvrige parter.

18 Ombudsmandens kompetenceområde - VI
Andre domstolslignende nævn hvilke? hvorfor gælder der noget særligt for disse organer? med hvilken hjemmel? klagesager og egen drift-sager børn og unge-udvalget …

19 Ombudsmandens kompetenceområde - VII
Uddrag af den sociale retssikkerhedslov: § 18. Kommunalbestyrelsen nedsætter et børn og unge-udvalg, der træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, jf. § 62 i lov om social service. § 19. Børn og unge-udvalget består af 1) 3 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, 2) byretsdommeren i retskredsen, dog således at hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage hvervet, og 3) en pædagogisk-psykologisk sagkyndig, der udpeges af amtsrådet for den kommunale valgperiode. Stk. 3. Medlemmer af udvalget efter § 17, som behandler sager om børn og unges sociale forhold, kan ikke vælges som medlemmer af eller stedfortrædere til børn og unge-udvalget. Det samme gælder magistratsmedlemmer, der i kommuner med magistratsordning er beskæftiget med disse opgaver. § 20. Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Dommeren leder møderne i udvalget og påser, at der er foretaget de nødvendige undersøgelser, og beslutter, om der skal indhentes flere oplysninger, og kan forlange, at der optages et retsligt forhør efter retsplejelovens § 1018. Dommeren vejleder også om, hvordan reglerne skal forstås og anvendes, samt giver en vurdering af de oplysninger, der foreligger.

20 Ombudsmandens kompetenceområde - VIII
Ombudsmandslovens § 8: Ved bedømmelsen af den del af den offentlige forvaltning, der er kommunal, skal ombudsmanden tage hensyn til de særlige vilkår, hvorunder det kommunale styre virker. reglens baggrund og begrundelse hvad betyder reglen? Ombudsmandslovens § 9: Folkekirken er omfattet af ombudsmandens virksomhed bortset fra spørgsmål, der direkte eller indirekte vedrører kirkens lære eller forkyndelse.

21 Ombudsmandens kompetenceområde - IX
§ 7, modsætningsvis Forholdet til Folketinget Folketinget og dets udvalg Folketingets institutioner nævn og råd med folketingsmedlemmer blandt deres medlemmer ministre – som lovgivere og som forvaltningschefer Problemet dets baggrund Ombudsmandens behandling af det afklaring ved brev af 27. november 1989 fra Folketingets Udvalg for Forretningsorden


Download ppt "Lektion 3 Siden sidst Administrativ rekurs, fortsat Ombudsmandskontrol"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google