Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stoffer og blandinger Nye mærkningsregler 2010 Gå-hjem-møde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stoffer og blandinger Nye mærkningsregler 2010 Gå-hjem-møde"— Præsentationens transcript:

1 Stoffer og blandinger Nye mærkningsregler 2010 Gå-hjem-møde TUN den 26. oktober 2011

2 NYE MÆRKNINGER vs. EKSISTERENDE
GRUNDIDÉ: Samme mærkningssystem i hele verden = Globally Harmonized System (GHS) Harmonisering med transportreglerne EU anvender ”Building Block Principle” i forordningen: Man har taget, hvad man kunne lide af GHS og tilføjet, hvad man manglede. RESULTAT: Et Europæisk Harmoniseret System = CLP CLP står for ”Classification, Labelling and Packaging”.

3 FORORDNING EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008
af 16. december 2008 (trådte i kraft 20. januar 2009). om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 En forordning gælder umiddelbart i sin helhed i hele EU (og EØS) fra ikrafttrædelsesdatoen. Det er frivilligt, om man vil klassificere og mærke efter de nye regler indtil de træder i kraft. For stoffer gælder det frem til (overgangsordning til ) og for blandinger til (overgangsordning til ).

4 FARESYMBOLER OG FAREBETEGNELSER TIL NU!
Tx T C Ætsende Xn Sundhedsskadelig Xi Meget giftig Giftig Lokalirriterende E Fx F O Brandnærende Eksplosiv Yderst brandfarlig Meget brandfarlig N Miljøfarlig

5 NYE FARESYMBOLER

6 GHS / CLP vs. EU GHS - farepiktogrammer EU - symboler

7 NYE BETEGNELSER Signalord indføres: Beskriver graden af fare ved et kemikalie. Findes 2 signalord: ”Fare” og ”Advarsel”. Farebetegnelser udgår (Tx / meget giftig osv.) Fremgår af etiketten og databladet. Der er kun et signalord og det er ikke knyttet til et bestemt farepiktogram. R- og S-sætninger (Risiko og Sikkerhed) erstattes af H- og P-sætninger (Hazard - og Precaution)

8 NYE symboler CLP - mærkning Eksisterende mærkning Helt nye symboler
Tx: Meget giftig T: Giftig Xn: Sundhedsskadelig Xi: Lokalirriterende C: Ætsende Helt nye symboler Kroniske sundhedsskader Gasser under tryk

9 NYE symboler CLP - mærkning Eksisterende mærkning
Fx: Yderst brandfarlig F: Meget brandfarlig O: Brandnærende E: Eksplosiv N: Miljøfarlig

10 FARESYMBOLER Eksisterende faresymboler: Meget giftig og Giftig
Piktogram - CLP-forordning: CLP: Akut giftig. Eksempler: Pesticider, biocider, træsprit. Farer: Kemikalier, som er akut giftige ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding. Kemikalier med denne piktogram kan være livstruende. Forholdsregler Kræver en købstilladelse og skal opbevares under lås. Kan kræve brug af åndedrætsværn, beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse og særligt arbejdstøj.

11 FARESYMBOLER Eksisterende faresymboler:
Sundhedsskadelig eller Lokalirriterende Piktogram - CLP-forordning: CLP: Sundhedsfare. Eksempler: Kalkfjerner, WC-rens, kølervæske, nogle typer lime. Farer: Irritation af luftvejene ved indånding. Kan indeholde opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed, hovedpine og beruselse ved indånding. Nogle produkter kan fremkalde en allergisk reaktion efter hudkontakt, mens andre kan give luftvejsirritation, hudirritation og rødme samt øjenirritation. Forholdsregler Afhænger af farerne. Der kan både være behov for brug af handsker, maske og øjenværn.

12 Farekategorier i CLP, som anvender piktogrammet
FARESYMBOLER ”Gamle” faresymboler: Ætsende Piktogram - CLP-forordning: CLP: Ætsende kemikalier. Eksempler: Eddikesyre, saltsyre, ammoniak, afløbsrens. Farer: Indånding af dampe/sprøjtetåger virker ætsende på luftvejene. Indånding kan give svie i mund og svælg samt nysen, hoste, åndedrætsbesvær og brystsmerter. Virker ætsende på huden og øjnene med risiko for alvorlige skader (blivende hudskader og synstab). Kan desuden ætse metal. Forholdsregler Brug beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse og undgå indånding. ”Gamle” faresymboler Piktogram CLP-forordning Farekategorier i CLP, som anvender piktogrammet Fysisk fare Sundhedsfare Miljøfare Meget giftig og Giftig Den alvorligste kategori for akut toksicitet for de tre eksponeringsveje samt de alvorligste kategorier for CMR og den alvorligste kategori for andre kroniske effekter. De tre alvorligste kategorier for akut giftighed for alle eksponeringsveje (oral, dermal, ved indånding) Sundhedsskadelig eller Lokalirriterende Alvorligt øjenskadende, hud- og åndedrætssensibilisering, de laveste kategorier af CMR, akut toksiske og irriterende stoffer. Akut giftighed - laveste kategori. Hud- og øjenirritation - laveste kategori. Hudsensibilisering - alvorligste kategori. Specifik organtoksicitet, enkelt eksponering - kategori 3 (luftvejsirritation og narkotiske virkninger). Ingen Kroniske sundhedsskader såsom: Kræft, DNA-skader og skader på forplantningsevnen - alle kategorier. Specifik organtoksicitet, enkelt og gentagen eksponering - kategori 1 og 2. Respiratorisk sensibilisering - alvorligste kategori. Akutte: Aspirationsfare - alvorligste kategori. Miljøfarlig Farligt for vandmiljøet: Akut - alvorligste kategori. Kronisk - 2 alvorligste kategorier Ozonlagsnedbrydende stoffer. Farlig for vandmiljøet: Kronisk - 2 alvorligste kategorier.

13 FARESYMBOLER Eksisterende faresymbol: Ingen
Piktogram - CLP-forordning: CLP: Kronisk sundhedsfare. Eksempler: Terpentin, benzin, cellulosefortynder, lampeolie. Farer: Kemikalier, som giver kroniske skader såsom kræft, skader på arveanlæg og skader på forplantningsevnen. Omfatter også kemikalier, som giver allergi ved indånding, organskade eller lungeskade ved indånding. Forholdsregler Undgå indånding. Brug beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse ved risiko for stænk i øjnene.

14 FARESYMBOLER ”Gammelt” faresymbol: Ingen Piktogram - CLP-forordning:
CLP: Gasser under tryk (2 bar eller højere). Eksempel: Flasker med flydende gas (LPG-flasker), svejsegas, iltflasker. Farer: Gas under tryk kan eksplodere ved opvarmning. Farens art kan ses på etiketten og kan være meget forskellig afhængig af, om gassen er brandfarlig, brandnærende, giftig eller ætsende. Gasflasker kan også indeholde nedkølet gas, som kan give forfrysninger. Forholdsregler Gasser under tryk skal opbevares på et godt ventileret sted og må ikke stå i sollys. Sørg for, at alle slanger og fittings er tætte.

15 FARESYMBOLER Eksisterende faresymboler:
Yderst brandfarlig og meget brandfarlig Piktogram - CLP-forordning: CLP: Brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer. Eksempler: Motorbrændstof, husholdningssprit, neglelakfjerner, flasker med flydende gas (LPG-flasker) og sprayflasker med LPG (Liquefied Petroleum Gas) som drivgas. Farer: Produkterne er meget brandfarlige og antændes, hvis de kommer i nærheden af åben ild, gnister og/eller høj varme. Voldsom eller eksplosiv brand kan være resultatet. Forholdsregler Rygning og brug af åben ild er forbudt i nærheden af disse produkter. Hold beholdere tæt lukket og opbevar den på et køligt og velventileret sted. Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse ved risiko for stænk i øjnene.

16 FARESYMBOLER Eksisterende faresymbol: Brandnærende
Piktogram - CLP-forordning: CLP: Brandnærende kemikalier (gas, væske eller fast stof). Eksempler: Desinfektionstabletter og –væske, blegemidler, ilt som anvendes ved vejrtrækningsproblemer eller ved svejsning. Farer: Er ikke nødvendigvis brandbare i sig selv, men de kan forårsag eller bidrage til udvikling af en brand og forværre branden i andet emballage. Forholdsregler Rygning og brug af åben ild er forbudt i nærheden af disse produkter. Opbevares væk fra brandbare produkter. Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse ved risiko for stænk i øjnene.

17 FARESYMBOLER Eksisterende faresymbol: Eksplosiv
Piktogram - CLP-forordning: CLP: Eksplosive kemikalier og artikler (genstande). Eksempel: Ammunition, fyrværkeri, nitroglycering. Farer: Eksplosion med trykbølge eller udslyngning af fragmenter. Kan antænde andre materialer. Forholdsregler Holdes væk fra varme, gnister og åben ild og der må ikke ryges i nærheden af disse produkter. Det anbefales at anvende øjenbeskyttelse. Vær opmærksom på national lovgivning i forbindelse med opbevaring og bortskaffelse.

18 FARESYMBOLER Eksisterende faresymbol: Miljøfarlig
Piktogram - CLP-forordning: CLP: Miljøfare – farligt i det ydre miljø. Eksempler: Terpentin, benzin, pesticider, maling, lak, nogle typer lime. Farer: Disse produkter er giftige for organismer, der lever i vand og kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Forholdsregler Undgå udslip til miljøet. Hæld ikke i kloak.


Download ppt "Stoffer og blandinger Nye mærkningsregler 2010 Gå-hjem-møde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google