Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Søren Friis Hansen Juridisk Institut, SDU

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Søren Friis Hansen Juridisk Institut, SDU"— Præsentationens transcript:

1 Søren Friis Hansen Juridisk Institut, SDU
Stiftelse af A/S og ApS Søren Friis Hansen Juridisk Institut, SDU Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

2 Oversigt Begreber Stiftelse Aktier og anparter
Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

3 Definitioner Aktieselskab Eksisteret siden 17. århundrede i Danmark
ASL 1917 ,1930, 1973 KSL 2009 (§ 1,2) Ret til andel af overskud i forhold til kapitalandele U: aktieklasser Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

4 Definition Ny lov: Alle AS er erhvervsdrivende
Overordnet sigte: at tjene penge HR: til kapitalejerne U: A/S kan anvendes til almennyttige formål Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

5 Begrænset hæftelse “Kapitalejerne hæfter ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser” (§ 1,2) Nødvendig og naturlig del af definition Konsekvenser af tilsidesættelse Samfundsøkonomisk betydning Kreditorbeskyttelsesregler + offentlighed Tilsidesættelse med / uden hjemmel? Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

6 Selskabskapital (§ 4) (Aktiekapital/indskudskapital)
Betydning af selskabskapitalen 2. selskabsretlige direktiv for A/S Angivet i DKK / EUR Mindstekrav i A/S: 1930: 1982: Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

7 Kapitalselskabsloven gælder ikke for andelsselskaber
Ikke længere eksplicit bestemmelse Bemærkningerne til KSL § 1 I andelsselskaber fordeles overskud efter deltagernes omsætning med selskabet (LEV § 4) Andelsselskaber er ikke lovreguleret i Danmark Særlige (gunstige) skatteregler for a.m.b.a. OBS: SKM V Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

8 Anpartsselskaber Tilpasset små og mellemstore virksomheder
Indført i DK i 1973 Nu den mest udbredte selskabsform (ca ) Genstand for konkurrence i EU (Centros mv.) Flere deklaratoriske bestemmelser Definition: Et ApS må ikke udbyde kapitalandele til offentligheden (KSL § 1, stk. 3) Anparter skal udbydes til “en nærmere defineret gruppe” Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

9 Mindstekrav til indskudskapital i ApS
1973: 1982: 1991: 1996: B 1498: 0 L 170: KSL: Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

10 Stiftelsesproceduren
Stifterne opretter stiftelsesdokument (KSL § 25) + udkast til vedtægter Tegning af aktier / anparter Indbetaling af kapital Anmeldelse til registrering Registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grundregistrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (i henhold til skattelove) Lov nr. 571 af 6. juni 2007 vedr. fremgangsmåden Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

11 Stifterne (KSL § 24) En eller flere stiftere
Fysiske/juridiske personer (retssubjekter, § 24.4) Udenlandske juridiske personer OK Ej selskab selv under stiftelse Habilitetskrav til stiftere: Ej umyndige iht værgemålsloven Ej personer under konkurs / betalingstandsning Ej fradømt retten til at være stifter (STRL § 79) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

12 Stiftelsesdokumentet
Formelle krav: KSL § 26 Udkast til vedtægt Stiftere Tegningskurs Frist for tegning og indbetaling Dato for retsvirkning Dato for regnskabsmæssig virkning (§ 40,6) Om selskabet skal afholde udgifter ved stiftelse Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

13 Stiftelsesdokument Samt tillige (hvis aktuelt, § 27):
Særlige rettigheder til stiftere eller andre Aftale hvis væsentlig økonomisk forpligtelse Apportindskud Fravalg af revision Den del af kapitalen, der er indbetalt Vedhæftede dokumenter (§ 27,3) Valg af ledelse + revisor (§ 39) ellers GF inden to uger fra SD’s underskrivelse Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

14 Stiftelsesdokumentet
Sprog Affærdiges på dansk Det forventes, at E&S tillige vil tillade: Engesk, norsk og svensk Frivillig registrering på andre sprog, § 13,2 Dateres Regnskabsår, fristberegning HUSK: Anmelder indestår for at oplysninger er korrekte (KSL § 15,2) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

15 Ændringer i stiftelsesdokument
Stiftelsesdokumentet kan ændres indtil anmeldelse Samtykke fra alle stiftere og tegnere til ændring af kapital (§ 32,4) HR: Kan ikke ændres efter registrering Ej ændring i åbningsbalance (EANK ) MODIF: rettelse af fejlskrift mulig jf. EANK Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

16 Vedtægter (§§ 28 og 29) Mindstrekrav til indhold: Navn + evt. binavne
Formål Selskabskapitalens størrelse Pålydende værdi (stykstørrelse), eller antallet af kapitalendele (bogført pariværdi) Kapitalandelenes rettigheder Selskabets ledelsesmodel (jf. § 111) Indkaldelse til generalforsamling Regnskabsår Seneste ophørstidspunkt IKKE længere krav om oplysninger vedr. eventuel revisor Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

17 Vedtægter Binder alle ledelsesorganer Binder Generalforsamlingen
Har forrang for kapitalejeraftaler (KSL § 82) Beslutning på GF kan ikke anfægtes med henvisning til ejeraftale Kan påberåbes over for tredjemand (§ 14,2) Det forventes, at E&S udarbejder vejledning Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

18 Vedtægter Der kan IKKE henvises til ejeraftaler i vedtægten!
Cfr. Martin Christian Jensen i Den nye selskabslov MEN Klar hjemme i bemærkninger SAMT præamplen til 1. direktiv!!!! Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

19 Hjemsted Postadresse (KSL § 5, nr. 13)
Hjemstedet skal ikke længere stå i vedtægterne Ledelsen kan flyttes uden vedtægtsændring Ledelsen kan være placeret i udlandet Hjemsted skal anmeldes til E&S og offentliggøres OBS: Tvangsopløsning, hvis manglende hjemsted KSL § 225, nr. 2 Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

20 Selskabets navn Navn: (KSL § 2)
Suppleres af regler om forretningskendetegn, (MFL § 18) Særpræg (adskille selskabet fra andre) Ej krænke rettigheder eller varemærker Selskaber med samme navn opererer i forskellige brancher? UfR H: tvivl om betydning af branchesammenfald UfR H: Ikke krænkelse, hvis forskellig branche UfR H: Galleri Lego OK, da ej forveksling med LEGO Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

21 Selskabsbetegnelse skal anvendes i tilknytning til navnet
"A/S" eller "ApS" Stamoplysninger (KSL § 2, stk. 4) Navn, hjemsted, CVR-nummer på breve og forretningspapirer Gælder både skriftlige og elektroniske dokumenter HERUNDER selskabets hjemmeside ! Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

22 Selskabets formål Beskrivelse af selskabets virksomhed (aktiviteter)
Skal fremgå af vedtægter (KSL § 28, nr. 2) Virksomhed skal være indenfor formålet Hvis bestemmende indflydelse over andet selskab, skal formålet også dække dette selskabs aktivteter U 66.31H Selskabet ej bundet af aftaler udenfor formålet jf. KSL § 136, nr. 2 Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

23 Typer af aktiviteter HR: Frit valg af formål + Advokat (RPL § 124)
+ Revisor, jf. RL 2008 § 13 + Ejendomsformidler + Ramme om fysisk persons særlige aktiviteter (TfS H) U1: Ikke i selskabsform Apoteker, Dispachør, translatør/tolk, auktionsleder, Taxikørsel U2: Kun A/S Virksomhed omfattet af lov om finansiel virksomhed Særlige selskabsretlige regler for disse Pengeinstitut U3: Kun ApS Læge, tandlæge, speciallæge Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

24 Selskabers erhvervelse af fast ejendom
HR: Selskaber må erhverve fast ejendom uden tilladelse U1: Sommerhuse, der skal stilles til rådighed for medarbejderne, kræver tilladelse U2: Ikke-EU-selskabers erhvervelse kræver tilladelse Særligt om landbrug Landbrugsfællesskab kan drives som A/S eller ApS (lov 435 af 9. juni 2004) MEN: 10% af kapitalen skal ejes af person med lovlig adkomst Anmeldelse til tinglysning sommerhuslovens § 8,2 + BEK nr. 182 af 29. marts 1973 afgivelse af erklæring (ofte i skødet) Ej udlejning af sommerhuse som formål gerne til medarbejdere, hvis tilladelse Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

25 Selskabskapitalen Skal fremgå af vedtægterne
Kan være fordelt på flere aktier / anparter Skal være angivet i DKK / EURO / (anden valuta) KSL § 4, stk.2 Skal opfylde lovens mindstekrav AS: DKK KSL 2009: DKK Kapitalkravet er formelt, dvs. ikke relateret til den risiko, der er forbundet med den af selskabet faktisk drevne virksomhed. Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

26 Tegning af kapitalandele
SKAL ske i stiftelsesdokumentet, Ikke længere adgang til successiv stiftelse af ApS KSL 30 og § 27, stk. 1, nr. 2. Ikke krav om at stiftere skal tegne Det kan forekomme, at selskabskapitalen ikke er fuldt tegnet ved underskrivelsen af stiftelsesdokumentet Hvis mindstebeløb ikke tegnes, bortfalder stiftelsen (§ 32, stk. 5) Der kan udarbejdes tegningslister Accept Stifter bestemmer, om tegning kan accepteres Reduktion ved overtegning Stifters tegning kan dog ikke reduceres Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

27 Tegning KSL § 31 Ikke tegning under forbehold
Forbehold, der ikke er gjort gældende ved registrering, bortfalder, og tegning bliver bindende Jf bemærkninger til § 31 Forbud mod tegning til underkurs A/S Kapitalen udbydes til tegning hos offentligheden Offentligt udbud: prospekt (VHL §§ 43-46) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

28 Indbetalingsmåder Kontantindbetaling Apportindskud
HR: hvilketsomhelst aktiv, der har økonomisk værdi, KSL § 35, stk. 1 U1: arbejdsforpligtelse for stifterne Omfatter stifternes erlæggelse af tjenesteydelser U2: Fordringer på stifterne må ikke indskydes uanset fordringen er sikret ved pant (KSL § 35, stk. 2) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

29 Vurderingsberetning KSL §§ 36-38
Vurderingsrapport fra uvildige vurderingsmænd (= revisor) Hvis: kapitalandele tegnes mod indskud af andre værdier end kontanter Formål og indhold: (KSL § 36) Åbningsbalance hvis overtaget virksomhed; KSL § 36,3 OBS: må ikke være foretaget mere end 4 uger før den konstituerende generalforsamling (§ 36,2) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

30 Forskellige aktiver Indskud af kapitalandele i andre selskaber
Børskurs på overdragelsesdagen lægges som HR til grund Indskud af personligt ejet virksomhed Åbningsbalance i henhold til ÅRL Husk: Samtykke fra kreditor, hvis nystiftet selskab overtager gæld fra person Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

31 Aktiver undtaget fra krav om vurdering (KSL § 38)
1) Aktiver individuelt målt og præsenteret i et regnskab / koncernregneskab i det forgange regnskabsår Hvis regnskab har revisionspåtegning 2) Værdipapirer mv., optaget til den gennemsnitskurs, hvor de har været handlet på et reguleret marked Ledelsens erklæring (+ ansvar) (§ 38,2) Erklæring offentliggøres (§ 38,3) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

32 Skattefri virksomhedsomdannelse (VOL)
Ej beskatning af hidtidig ejer(e) Selskabet succederer i hidtidig ejers stilling omdannelse senest 6 mdr efter virksomhedens sidste årsregnskab (VOL § 2) Skattepligtig overdragelse kan ske med tilbagevirkende kraft hvis nystiftet selskab og senest 6 mdr efter overdragelsesdato (SEL § 4,4) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

33 Tegningskursen 1) Underkurs (< 100) Udelukket, KSL § 31
2) Parikurs (= 100): Lovlig 3) Overkurs (> 100) Overkursen posteres (regnskabsmæssigt) på passivsiden i særlig overkursfond Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

34 Indbetaling af kapitalen
Tegner har pligt til at indbetale et beløb svarende til antallet af kapitalandele X tegningskursen Begrænset adgang til modregning (KSL § 34,4) Der skal til enhver tid være indbetalt 25% af kapitalen (§ 33,1) Dog mindst DKK Forholdsmæsssigt på de enkelte kapitalandele Dokumentation for indbetaling: skal indsendes ved anmeldelse Selskabet skal ubetinget kunne råde over de indskudte kontanter / aktiver Sikringsakt mht. indskudte aktiver. Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

35 Udskudt indbetaling (§ 33)
Selskabet kan tillade, at kapitalejere kan udskyde indbetaling Ikke ved apportindskud Overkurs skal indbetales fuldt ud (§ 40,2) Kapitaltabsregel (§ 119) beregnes på grundlag af tegnet kapital OBS: Egne aktier skal være fuldt indbetalt § 196 Frist for indbetaling: 2-4 uger fra CLOs påkrav CLO kan samtykke til senere apportindskud (§ 34,5) I så fald skal der udarbejdes vurderingsberetning Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

36 Udskudt indbetaling HR: Aktionær har forvaltningsmæssige rettigheder (§ 34,1) U: kapitalejer, der har undladt indbetaling ved påkrav: har ikke stemmeret har ikke repræsentationsret (udbytteret påvirkes ikke) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

37 Udskudt indbetaling Selskabet har en fordring på indbetaling
kan ikke overdrages/pantsættes (§ 33,3) Kan afskrives efter de skattemæssige regler Oplysning om tegnet/indbetalt kapital på breve/forretningspapirer, hvis selskabskapitalen er angivet Hæftelse Hvis aktie med resthæftelse overdrages, hæfter overdrager og erhverver solidarisk (§ 34,6) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

38 Udskudt indbetaling CLO kan forlange indbetaling på anfordring, hhv.
Ved udløbet af frist fastsat i vedtægterne Hvis kapitalejere efter påkrav ikke kan/vil betale: Nedsættelse af kapital EO omdannelse til ApS OBS: Tvangsopløsning ved manglende reaktion (§ 225, nr. 5) Kapitalejer kan til enhver tid foretage indbetaling af (den fulde) resthæftelse (§ 34,2) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

39 Regnskabsmæssig postering
Bruttorepræsentation (ÅRL § 35 b, nr. 1) Ikke indbetalt kapital indregnes som tilgodehavende (som et aktiv) Et tilsvarende beløb skal omklassificeres fra posten Overført overskud til posten Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital (bunden reserve) (ÅRL § 35 b, stk. 2) Reserve kan ikke overføres til selskabskapitalen, men kun elimineres ved indbetaling Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

40 Regnskabsmæssig postering
ELLER Nettorepræsenation (ÅRL § 35 b, nr. 2) Uanset definitionen af ”aktiver”, fratrækkes et beløb svarende til den ikke indbetalte kapital under posten virksomhedskapital Et tilsvarende beløb omklassificeres fra posten Overført overskud (eller anden fri Egenkapital) til bunden reserve (ÅRL § 35 b, stk. 3) Reserve kan ikke overføres til selskabskapitalen, men kun elimineres ved indbetaling Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

41 Regnskabsmæssig postering
Virkning: Der kan ikke udbetales udbytte, før den ikke indbetalte kapial er indtjent Hvordan skal kapitalen klassificeres hos indskyder? Skal kapitalen reduceres, eller Skal der posteres en gældspost? Formentlig valgfrihed hos indskyder Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

42 Nachgründung Aktieselskabers efterfølgende erhvervelse af formuegoder fra stiftere (KSL § 42) (ikke længere aktionærer) Gælder ikke længere for ApS HVIS: erhvervelsen sker i perioden indtil 24 måneder fra registrering vederlaget udgør 10% af selskabskapitalen SÅ skal: erhvervelse godkendes af centrale ledelsesorgan IKKE længere gyldighedsbetingelse Ledelsen er ansvarlig (§ 42,2) der udarbejdes vurderingsberetning, KSL § 43 Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

43 Anmeldelse til E/S KSL § 40
Registrering gyldighedsbetingelse ved AS / ApS Oplysninger offentliggøres Selskabet opnår retssubjektivitet ved registrering (§ 40,1) Retssubjektivitet ophører ved slettelse fra registeret Et selskab kan tvangsopløses men ikke erklæres ugyldigt Skattemæssig omgørelse uden betydning! Selskabet kan ikke “tømmes” ved en skattemæssig omgørelse Bemærkninger til § 41: (TfS LR er nu historie!) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

44 Tidsfrist for anmeldelse
Skal være foretaget inden 2 uger (§ 40,1) Af det centrale ledelsesorgan OBS: tidligere 6 måneder / 8 uger Hvis tidsfrist overskrides: Registrering nægtes ingen dispensation mulig stiftelsen må gå om!! Anmeldelse forudsætter Hel / delvis (jf. § 33) indbetaling af selskabskapital Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

45 Stiftelsens retsvirkning 40,3
HR: Fra datoen for stiftelsesdokumentets underskrift (KSL § 40,3) U1: Senere dato anført i stiftelsesdokument Dog max 12 måneder frem i tiden ved kontant indskud (§ 40,4) apportindskud: ikke senere end registrering Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

46 Regnskabsmæssig virkning tilbage i tid
U2: Overtagelse af virksomhed (§ 40,6): Regnskabsmæssig virkning første dag i indeværende regnskabsår Gælder tillige ved indskud af bestemmende kapitalpost i andet selskab Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

47 Aktivitet inden registrering
ASL § 41,3 Virksomhed kan påbegyndes før registrering Første regnskabsår kan være op til 18 måneder Hvis stiftelsesdato er senere end stiftelsesdokument Kan der ikke før stiftelsen tillægges retsvirkning, indgås forpligtelser på selskabets vegne EO I/S i perioden indtil retsvirkning Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

48 Aktivitet inden registrering
Hæftelse for forpligtelser, der Er indgået på selskabets vegne før registrering Den der handler (KSL § 41,3) Succession ved registrering for forpligtelser der fremgår af stiftelsesdokument er pådraget selskabet efter stiftelsesdokumentets oprettelse Tredjemands hæveadgang (KSL § 41,4) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

49 Kapitalandele Oversigt: Definition Lighedsgrundsætningen Ejerbogen
Ejerbeviser Offentlighed om ejerskab Aktionæroverenskomster Fire problemstillinger: 1) Navne / ihændehaver- kapitalandele 2) Negotiable / ikke negotiable 3) Omsættelighedsbegrænsninger 4) Sikringsakt Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

50 Kapitalandel (§ 5, nr. 14) Aktie eller anpart
1) Ejerandel, der giver forholdsmæssig ret til udbytte (KSL § 1,2) 2) Dokument som udstedes Ejerbevis (KSL § 60) Aktiebrev (KSL § 54,1) Elektronisk registrering af aktieret (KSL § 61) “dematerialiseret aktie” Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

51 Lighedsgrundsætningen
Lige ret for alle kapitalandele KSL § 45 Formel minoritetsbeskyttelse Kan ikke fraviges ved flertalsbeslutning, uanset saglig grund Modif: vedtægter bestemmer, at der er flere kapitalklasser, typisk stemmeretsdifferentiering /udbytteskævdeling Fravigelse ved vedtægtsændring / enkeltbeslutning: HR: samtykke fra alle berørte U: KSL 106,3: tilslutning fra 2/3 i forringet kapitalklasse, Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

52 Ejerbogen Fortegnelse over samtlige kapitalejere (KSL § 50)
Føres af det centrale ledelsesorgan Kan føres i E&S’s IT system eller af ejerbogsfører Kan føres i Danmark eller EU/EØS Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

53 Indførsler i ejerbogen (§ 52)
Nummerrækkefølge Hvis aktier ikke udstedt gennem VP: Kapitalejers navn bopæl (CVR nr. + hjemsted) Eller anden dokumentation, hvis hjemmehørende i udlandet Dato for erhvervelse / pantsætning Tilknyttede stemmerettigheder Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

54 Ejerbogen Tilgængelig for (KSL § 51) Offentlige myndigheder
Visse medarbejderrepræsentanter Aktionærer, hvis vedtægter bestemmer dette Anpartshavere Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

55 Ejerbogen Kapitalejer/panthaver skal inden to uger underrette selskabet om (§ 53): Ejerskifte /pantsætning Aktier: HR: ikke ikke pligt til at meddele ejerskifte U: ikke udstedt aktiebreve/VPregistrering § 54,1 Bevis for registrering i ejerbog Selskab /ejerbogsfører skal på forlangende udstede bevis (§ 53,3) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

56 Ejerbeviser; KSL § 60 Centrale ledelsesorgan kan beslutte at udstede ejerbeviser, hvis: A: Det er bestemt i vedtægterne I børsnoterede aktieselskaber kan aktionærerne ikke kræve udstedelse af (§ 64,1) Medmindre kapitalandele er omsætningspapirer / udstedt til ihændehaver, (§ 64,3) B: Ejerbeviser er omsætningspapirer C: Aktiebreve er udstedt til ihændehaver B/C: HR: Der skal udstedes ejerbeviser U: Disse udstedes gennem værdipapircentral, jf VHL § 7,1 nr.6 Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

57 Ejerbeviser Må først udleveres efter registrering, KSL § 60,3
Indhold (§ 60,6): Notering som betingelse for stemmeret (§ 49) Særlige rettigheder knyttet til andelen Indløsningspligt Kapitalandel er ikke-omsætningspapir Kapitalendel er underlagt omsættelighedsindskrænkning Kapitalandel kan mortificeres uden dom (§ 74,3) OBS: § 60,7 Erhverver må respektere vedtægtsændringer Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

58 Annullation af ejerbeviser
Kan besluttes af det centrale ledelsesorgan Hvis A/S har udstedt ihændehaveraktier kræver dette vedtægtsændring Indkaldelse med frist på 3 måneder (§ 64,2) Herefter kan kapitalejeren ikke udøve forvaltningsmæssige rettigheder knyttet til andelen (§ 64,2) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

59 Dematerialiserede aktier
Reguleret i VHL (§§ ) Se tillige KSL 61-63 Regler omtaler kun A/S Der udpeges kontoførende institut Centrale ledelsesorgan meddeler oplysninger til VP § 63 salg af indkaldte aktier, der ikke inden 3 år er blevet registreret i VP Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

60 Anpartsselskaber Reglerne om ejerbeviser gælder nu også for ApS
ApS kan nu udstede negotiable ejerbeviser ApS kan dog ikke udstedes gennem VP Alle anparter er navneanparter (KSL § 48,2) Ejerbogen er tilgængelig for enhver anpartshaver (§ 51,6) Reglerne om offentliggørelse af betydelige kapitalposter (§§ 55-58) gælder nu også for ALLE anpartsselskaber § 49 vedr. udøvelse af forvaltningsmæssige rettigheder gælder nu også for ApS Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

61 Offentlighed om ejerforhold
HR: aktionær kan forblive anonym i forhold til selskabet og omverdenen SKAT: Skattekontrollovens § 3 A Indberetning til ejerregister erstatter meddelelse til SKAT U1: Ikke ejerbevis / VP registrering Her skal kapitalejer noteres i ejerbogen U2: Storaktionærer (KSL § 55) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

62 Meddelelse om betydelige kapitalposter (§ 55)
OBS: Regler gælder nu også for ApS 5 % (10/15/20/25/ 1/3, 50, 2/3, 90 eller 100%) Kapitalandele kontrolleret af dattervirksomhed (jf. KSL § 7) medregnes Aktionær skal give meddelelse til selskabet inden to uger om erhvervelse / ændringer Meddelelse kan gives i forbindelse med undereretning til ejerbog, jf § 53 Strafbelagt (§ 367) Selskab indberetter til ejerregister Oplysninger offentliggøres i E&S’s IT-system Forsinket ikrafttrædelse Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

63 Fire problemstillinger
1) Navneaktie / ihændehaveraktie (vedtægt, ASL § 4,1 nr.11) Vedrører spørgsmålet om aktionærens legitimation overfor selskabet 2) Negotiable / ikke negotiable Spørgsmål om erhververens rettigheder til aktien, (ekstinktion / vindikation) 3) Frit omsættelige / ikke frit omsættelige kan ejeren frit sælge aktien ? 4) Sikringsakt Beskyttelse imod overdragers kreditorer Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

64 1) Navnekapitalandele og ihændehaveraktier
Kapitalejerens legitimation overfor selskabet: Navneaktie/anpart: henvisning til ejerbogen (KSL § 49) Ihændehaveraktie: i hænde (~GBL § 13) Depotudskrift ok Dematerialiseret aktie: Kender VP kender aktionærens navn eller ej? (nominee) OBS: § 84; registreringsdato i børsnoterede A/S Deltagelse i GF hvis noteret i ejerbog 1 uge før GF § 84 kan anvendes på ikke-noterede selskaber Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

65 Navneaktier og anparter
KSL § 49 vedrørende navnekapitalandele visse forvaltningsmæssige rettigheder kan kun udøves, såfremt indehaveren er noteret i ejerbogen: eksempler: møde / tage ordet på GF, KSL § 78 afgive stemmer på GF, ASL § 46 + § 104 indkalde ekstraordinær GF, ASL § 70 fremsætte forslag på GF, KSL § 90 anfægte GF-beslutning, KSL § 109 Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

66 Ihændehaveraktier Vedtægter kan bestemme, at aktier udstedes som ihændehaveraktier Der skal udstedes ejerbevis Ihændehaveraktier kan ikke udstedes, hvis der gælder en omsættelighedsbegrænsning GF skal indkaldes via E&S’ IT-system (§ 95,3) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

67 Ihændehaveraktier Kan transporteres til navngiven person,
Hvis navn noteres på brevet og i aktiebogen anvendes regler om navneaktier Kan noteres på hemmeligt navn navn står ikke på aktiebrevet, men i ejerbogen Vedbliver at være ihændehaverpapir, KSL § 66,1 Modtager skriftlig indkaldelse til GF, (KSL § 95,3) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

68 2) Negotiable / ikke-negotiable kapitalandele
Erhververens ret i forhold til tidligere erhververe HR: Kapitalandele er negotiable (KSL § 48,1) U: Vedtægtsbestemmelse og forbehold på aktiebrev Godtroende erhverver af ejerbevis: KSL § 66,1 henbiser til GBL § 14,1 + ,2: Godtroende erhverver, der har ihænde, mister ikke retten, fordi overdrager var umyndig eller manglede ret til at råde p.g.a. - gyldig adkomst eller allerede truffet aftale med 3.mand Godtroende erhverver af ejerbevis, der lyder på navn: GBL §§ 14,2, og 13: som ovf. hvis overdrager havde en i formen lovlig adkomst. Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

69 Erhververens ret til aktien
Godtroende erhverver af dematerialiseret ejerbevis: VHL § 69: Når registrering af en aftale om fondsaktiver er endeligt gennemført i en værdipapircentral, kan en godtroende erhverver ifølge registreret aftale ikke mødes med nogen indsigelse imod gyldigheden af aftalen. U: Falsk / voldelig tvang (= TL § 27) Godtroende erhverver af ikke-negotiabelt ejerbevis: ~ GBL § 27 erhververen får ikke bedre ret end overdrageren Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

70 3) Omsættelighedsbegrænsning
HR: Kapitalandele er frit omsættelige, § 48 U: vedtægterne kan begrænse omsætteligheden (+ fastsætte pligt til indløsning) for: Navneaktier og anparter Ihændehaveraktier er således altid frit omsættelige Formål, familieselskaber Omsættelighedsbegrænsning kan indføres: Ved stiftelsen Senere indførelse / skærpelse: 9/10's flertal, KSL § 107,2 nr.2 Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

71 Omsættelighedsbegrænsning
OBS: § gælder nu også for ApS Forkøbsret (KSL § 67) Pris fastsættes i vedtægt / af skønsmand Urimelige vilkår / pris kan tilsidesættes ved dom Samtykke til salg (§ 68) HR: CLO træffer afgørelse Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

72 4) Sikringsakt Beskyttelse mod overdragers kreditorer
A: Ikke udstedt ejerbevis/ VP-registrering Meddelelse (Denuntiation) KSL § 65 til selskab/ejerbogsfører Hvis dobbeltsalg: Senere erhverver går forud, hvis i god tro, da meddelelsen kom frem (§ 65,2) B: Negotiabelt ejerbevis: (= omsætningsgældsbrev) Pantsætning: rådighedsberøvelse ~GBL § 22 Salg: aftale (genus: + bindende individualisering) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

73 Sikringsakt Beskyttelse mod overdragers kreditorer
C: Ikke-negotiabelt ejerbevis: (= simplelt gældsbrev): denuntiation ~GBL § 31 D: Dematerialiseret ejerbevis: VHL § 66, stk.1: (= TL § 1) "Rettigheder over fondsaktiver skal registreres i en værdipapircentral for at opnå beskyttelse imod retsforfølgning og aftaleerhververe" Anmeldelse foretages til kontoførende institut Jf. BEK nr. 369 af 14. maj 2009, §§ 33-34 Sikringsakt på tidspunktet for endelig prøvelse i VP Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

74 Udlæg i kapitalandele HR: Ejerbeviser kan gøres til genstand for udlæg
uanset det ikke har nogen (aktuel) værdi Tvangsauktion dog kun hvis værdi, U H Udlæg i negotiabelt ejerbevis: Fogedretten må tage i forvaring (~RPL § 523,2) Udlæg i ejerbevis udstedt gennem VP: Fogedretten foretager anmeldelse til kontoførende institut Tvangssalg ved værdipapirhandler (RPL § 557,1) Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU

75 Udlæg i kapitalandele Udlæg i ikke-negotiable ejerbeviser
Beskyttet mod andre udlæg / aftaleerhvervelse uden særlig sikringsakt Selskabet kan gives meddelelse om udlæg Professor, lic.jur. Søren Friis Hansen, Juridisk Institut, SDU


Download ppt "Søren Friis Hansen Juridisk Institut, SDU"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google