Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

26. oktober 2012 Jobrotation – sådan!.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "26. oktober 2012 Jobrotation – sådan!."— Præsentationens transcript:

1 26. oktober 2012 Jobrotation – sådan!

2 Jobrotation En aftale hvor:
Virksomheden sender ansatte på efteruddannelse og ansætter ledige som vikarer i perioden. 706 af 28/ Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kapitel 18 Jobrotation § 97. Private eller offentlige arbejdsgivere kan i forbindelse med beskæftigedes midlertidige fravær aftale jobrotationsordninger med jobcenteret, hvor ledige erstatter beskæftigede.    Stk. 2. Hvor private eller offentlige arbejdsgivere indgår aftale om jobrotation i tilknytning til beskæftigedes fravær på grund af orlov, uddannelse m.v., udbetales der støtte i overensstemmelse med de gældende regler herom.    Stk. 3. Hvis der i forbindelse med jobrotation ansættes en ledig med løntilskud, finder reglerne i lovens kapitel 12 anvendelse.

3 Jobrotation Fordele: De ansatte:
efteruddannes og opnår nye kompetencer øger muligheden for at fastholde deres job øger deres ”værdi” i virksomheden og i ft. andre virksomheder får øget arbejdsglæde og selvtillid.

4 Jobrotation Fordele: Arbejdspladsen: får opkvalificeret medarbejderne
får opkvalificeret medarbejderne uden stor nedgang i produktionen reducerer udgifterne til/omkostninger ved efteruddannelse styrker rekrutteringsgrundlaget (vikarerne).

5 Jobrotation Fordele: De ledige/vikarerne:
opnår nye kompetencer via opkvalificering og/ eller job i virksomheden får ofte ordinær ansættelse i forlængelse af jobrotationsprojektet øger deres ”værdi” gennem opkvalificering og erhvervserfaring får udvidet deres netværk og forbedret deres jobmuligheder.

6 Jobrotation med jobrotationsydelse
Kommunen Får 100 pct. af deres udgifter til jobrotation med jobrotationsydelse refunderet af staten. Det er jobcentret i den kommune - hvor virksomheden er beliggende - der afholder ”udgiften”, også for ledige fra andre kommuner. Kommunen varetager beskæftigelsesindsatsen og får 100% refusion fra staten 706 af 28/ Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ledige dagpengemodtagere er §2 stk. 1 § 123. Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til jobrotationsydelse efter § 98 a.    Stk. 2. Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med voksne efter §§ 98 c-98 g.    Stk. 3. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælpemidler m.v. efter § 100. § 120. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-10, når udgiften angår 1)  løntilskud efter kapitel 12, jf. dog § 121, 2)  hjælpemidler efter §§ 76 og 77, jf. dog § 118, stk. 1, nr. 2, og § 119, stk. 1, nr. 2, 3)  mentor efter §§ og 4)  befordringsgodtgørelse efter § 82.

7 Jobrotation med jobrotationsydelse
Offentlige virksomheder modtager jobrotationsydelse på 173,09 kr. pr. time (2013), hvor den ansatte uddanner sig og den ledige vikarierer. Private virksomheder modtager jobrotationsydelse på 194,84 kr. pr. time i perioden Jobrotation - kan være et: lille projekt for en enkelt ansat større projekt for mange ansatte projekt, hvor flere virksomheder samarbejder. Der er tale om en enkel ordning – beløbet modtages for den time, hvor både den beskæftigede uddanner sig og den ledige vikarierer. 706 af 28/ Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 a. Private og offentlige arbejdsgivere har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse og der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede.    Stk. 2. Jobrotationsydelsen udgør 144,22 kr. (pr. 1. januar 2006) for hver time en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar.    Stk. 3. Det er en betingelse for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, at 1)  den beskæftigede, der deltager i uddannelse, ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år, 2)  den beskæftigede modtager sædvanlig løn fra arbejdsgiveren i uddannelsesperioden, 3)  den beskæftigede eller arbejdsgiveren ikke modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte og 4)  der ikke udbetales løntilskud til arbejdsgiveren for vikaren efter reglerne i kapitel 12.    Stk. 4. Har den beskæftigede, der deltager i uddannelse som led i jobrotation, en kort videregående uddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse, vil der inden for en afsat pulje kunne udbetales jobrotationsydelse til arbejdsgiveren, når betingelserne i stk. 3 er opfyldt, bortset fra betingelsen i stk. 3, nr. 1, 2. led, om, at uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.    Stk. 5. Arbejdsgiveren afgør, hvilke offentlige eller privat udbudte uddannelser der kan indgå i en jobrotation, og betaler udgiften til private uddannelser og uddannelser med brugerbetaling.

8 Den ansatte - jobrotationsydelse
Der er ingen krav til typer af uddannelse Må som udgangspunkt højst have en uddannelse op til erhvervsuddannelsesniveau. Skal have sin sædvanlige løn under uddannelsen Der kan ikke modtages VEU eller SVU eller befordringsgodtgørelse under uddannelsen. Virksomheden betaler evt. udgifter eller deltagerbetaling til de ansattes uddannelse. Kravet om uddannelse op til erhvervsuddannelsesniveau – kan der undtages fra, hvis uddannelsen ikke har været anvendt de seneste 5 år.

9 Den ansatte - jobrotationsydelse
Uddannelsesaftaler efter lov om erhvervsuddannelser Det er forskelligt fra region til region om der er ret til jobrotationsydelse i praktikperioderne på virksomheden. Ret til jobrotationsydelse når: Lærlingen modtager sædvanlig løn under skoleforløbet Arbejdsgiveren får refusion fra AER Lærlingen forud for uddannelsesaftalen var ansat i virksomheden Aftale om jobrotation skal være indgået før ansættelse af vikar. Beskæftigelsesankenævnet i region Midtjylland har ved sin afgørelse af 2. juli 2012 fastslået følgende: Der kan ikke bevilliges jobrotationsydelse i den periode, hvor eleven/lærlingen er i ptaktik i virksomheden Det er ikke til hindrer for bevillingen af jobrotationsydelse, at arbejdsgiver får udbetalt refusion fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) Det forhold, at der er tale om en egentlig erhvervsuddannelse, er ikke i sig selv til hindrer for bevilling af jobrotationsydelse. Det er en betingelse for bevilling af jobrotationsydelse, at eleven/lærlingen forud for indgåelsen af uddannelsesaftalen var ansat i virksomheden Det er en betingelse, at eleven/lærlingen fortsat modtager den løn under uddannelsesforløbet, som pågældende havde forud herfor. Det er en betingelse, at virksomheden har indgået aftale med jobcentret om jobrotation forud for ansættelse af vikaren

10 Vikaren - jobrotationsydelse
Er vikaren en dagpengeforsikret ledig, skal vikaren have været ledig – sammenlagt ledighed - i 3 måneder Er vikaren en kontanthjælpsmodtager, skal vikaren have været ledig i mindst 3 sammenhængende måneder Vikaren skal være ansat min. 10 timer pr. uge i maks op til 12 måneder Vikariatet kan aftales udover referenceperiodens udløbsdato. 706 af 28/ Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 98 b. For at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, skal den person, der ansættes som vikar, 1)  være omfattet af § 2, nr. 1, og ved ansættelsen have en sammenlagt ledighedsperiode på mindst 3 måneder, 2)  være omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, og ved ansættelsen have modtaget kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder eller 3)  modtage kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik og være omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder.    Stk. 2. Vikaren skal som minimum være ansat 10 timer pr. uge og kan maksimalt være ansat i en periode på 12 måneder.    Stk. 3. Arbejdsgiveren skal betale overenskomstmæssig løn eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn til vikaren. Vikaren er omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til eller ved lov eller ved kollektiv overenskomst m.v.    Stk. 4. Arbejde som vikar i forbindelse med jobrotation medregnes ikke ved opgørelsen af beskæftigelseskravet efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

11 Vikaren - jobrotationsydelse
Vikaren skal ansættes på almindelige vilkår - skal have overenskomstmæssig løn. Timerne kan ikke bruges til genoptjening/optjening af dagpengeret. Timerne forbruger ikke af dagpengeperioden (104 uger) Timerne forbruger af referenceperioden (3 år) inden for hvilken, den ledige har ret til 104 ugers dagpenge. Vikaren kan forud for jobrotationen opkvalificeres med enten uddannelse med jobplan eller virksomhedspraktik. OBS, at der forbruges af referenceperioden Dagpengeperioden er, det tidsrum, hvori man som ledig kan modtage dagpenge. Perioden udgøres både af en - ydelsesperiode, dvs. et maksimalt antal uger med ret til dagpenge og en - referenceperiode dvs. et tidsrum indenfor hvilket ydelserne kan udbetales. Dagpengeperiodens ydelsesperiode udgør 104 uger (2 år), som skal afvikles inden for referenceperiode på 156 uger (3 år) både for deltids- og fuldtidsforsikrede.Denne periode gælder for ledige, der bliver ledige og indplaceres fra 1. juli 2010. Det kan sammenlignes med et klippekort, der har 104 klip og en gyldighedsperiode på 156 uger. .

12 Vikaren - jobrotationsydelse
Vikaren kan i ansættelsesperioden opkvalificeres med VEU/SVU Er ansættelsen af vikaren ikke tidsbegrænset gælder de almindelige regler for opsigelse inklusiv opsigelsesvarsel Kan være vikar for flere ansatte Ingen betaling for g-dage Opkvalificering af ansatte i opsigelsesperioden .

13 Vikaren - jobrotationsydelse
Forsøg med jobrotation Særligt fokus på ledige der er hvis dagpengeret udløber inden for 26 uger Jobcentret skal undersøge om vikarpladsen kan besættes af en ledig fra målgruppen Inden Jobcentret giver pladsen til en ledig der ikke er omfattet af målgruppen – skal det drøftes med relevant a-kasse. Kapitel 3 Forsøg med jobrotation, opkvalificeringsjob og virksomhedsrettede tilbud Forsøg med jobrotation § 7. Beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører forsøg, hvorefter der i forbindelse med etablering af jobrotation skal være særligt fokus på ledige, der er omfattet af målgruppen i § 1, stk. 1. Ved etablering af jobrotation skal jobcenteret undersøge, om vikarpladsen kan besættes med en ledig fra denne målgruppe. Kun i de tilfælde, hvor jobcenteret vurderer, at pladsen ikke kan besættes med ledige i målgruppen, kan jobcenteret give den til andre ledige, som opfylder betingelserne for jobrotation. Inden jobcenteret tildeler vikarpladsen til en ledig, der ikke er omfattet af målgruppen i § 1, skal jobcenteret have drøftet spørgsmålet med en akasse, der er relevant for det pågældende fagområde. Stk. 2. Forsøget indebærer en fravigelse af § 98 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der ikke gælder regler om, at ledige, der ansættes i jobrotation, skal tilhøre en særlig målgruppe, ud over at den ledige skal have mindst tre måneders ledighed.

14 Virksomheden - Jobrotationsydelse
Virksomheden skal anmode om jobrotationsydelsen Der udfyldes en blanket pr. projekt blanket nr. AB 522 Det er jobcenteret, der behandler og godkender ansøgningen Når lønnen til medarbejder og vikar er udbetalt, kan der ansøges om ydelsen Der kan søges om ydelsen, efter hver lønudbetaling. Stopper medarbejderen eller vikaren i projektet og der ansætte nye, der skal indgå i rotationen, skal der ansøges om jobrotationsydelse på ny.

15 Virksomheden - Jobrotationsydelse
Hvis den ledige skal i praktik på virksomheden inden jobrotationen går i gang, er det vigtigt, at perioden er velforberedt dvs. at der er taget stilling til: hvor den ledige skal være hvad den ledige skal lave hvem der er kontaktperson/mentor afslutning af praktikken – evaluering.

16 Jobrotation med løntilskud til vikaren
”Den gamle model”

17 Jobrotation med løntilskud til vikaren
Betingelserne er: Der er ingen krav til hvilken typer af uddannelse den ansatte kan deltage i. Den ansatte har mulighed for VEU eller SVU til forsørgelse under uddannelsen og befordringsgodtgørelse. Virksomheden kan betale evt. udgifter eller deltagerbetaling til de ansattes uddannelse. 706 af 28/ Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kapitel 12 Ansættelse med løntilskud § 51. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-6 og 8, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Det gælder dog ikke personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, og som er i et ansættelsesforhold.    Stk. 2. For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, have været ledige i sammenlagt mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3, og personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal have modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, skal have modtaget dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller modtaget sygedagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge i sammenlagt mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3.    Stk. 3. Varighedskravene i stk. 2 gælder ikke, hvis personen 1)  ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau, 2)  er over 50 år eller 3)  er enlig forsørger.

18 Privat virksomhed - løntilskud
Hvis vikaren skal ansættes med løntilskud er kravene: Ledig i min. sammenlagt 6 måneder (forsikret ledig) Ledig i min. sammenhængende 6 måneder (kontanthjælp) Kravet om 6. måneder ledighed gælder ikke, hvis ledig er ufaglært, over 50 år - enlig forsørger Ansættelse ikke tilladt i virksomheden, hvor ledige senest var ansat Virksomheden må ikke ejes af ægtefælle/samlever Ansættelse må højst have en varighed i op til et år. § 53. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til 1 år.    Stk. 2. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 og 6, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives ud over 1 år. 835 af 10/  Bek. om en aktiv beskæftigelsesindsats § 64 Stk. 4. Det betragtes som nettoudvidelse, hvis personen, der ansættes med løntilskud, afløser en fastansat, der er på orlov efter lov om værnepligtsorlov eller deltager i uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

19 Privat virksomhed - løntilskud
Foregår jobrotationen på en privat virksomhed: Får vikaren, der er ansat med løntilskud ordinær løn Timerne kan ikke bruges til optjening af dagpengeret Forbruger af dagpengeperioden. 706 af 28/ Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 54. Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 og 5, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende.

20 Offentlig virksomhed - løntilskud
Foregår jobrotation med løntilskud på en offentlig virksomhed : Skal vikaren i løntilskud arbejde for en løn, der svarer til dagpengene Kan timerne ikke bruges til optjening af dagpengeret Vil timerne forbruge af dagpengeperioden. AMS har lavet en beregning, der viser, at for et medlem, der rammer timelønsloftet (114,74 kr) og som har max dagpenge, så skal medlemmet arbejde 37 timer om ugen for 4.328,96 kr. jf. AMS skrivelse og beregning Det hedder sig, at løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige i løntilskudsjob også i offentlig virksomhed, men timelønnen må højst udgøre kr.114,74 kr. pr. time (1. oktober 2002) eksklusive feriepenge mv. Og lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag skal ligge på niveau med personens individuelle dagpenge. Dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3 og 5, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige, jf. dog stk    Stk. 2. Lønnen kan højst udgøre 96,21 kr. pr. time (1. juli 2002) eksklusive feriepenge m.v.    Stk. 3. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede.    Stk. 4. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 2 og 3, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.    Stk. 5. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til lønnen, jf. stk. 3 og 4, samt under hensyn til timeløn og tillæg m.v. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele antal timer. Ved ansættelsesforholdets påbegyndelse fastsættes arbejdstiden og den gennemsnitlige timeløn for hele perioden, idet der tages højde for kendte reguleringer i timelønnen. Den gennemsnitlige timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med eventuelle reguleringer i den individuelle dagpengesats eller hjælp i ansættelsesperioden.    Stk. 6. Ved ansættelse af en person, der er omfattet af § 2, nr. 5, fastsættes arbejdstiden efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og personen.    Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at lønnen og arbejdstiden nedsættes, hvis personen har ordinær beskæftigelse. Ændringer:

21 Økonomi ved jobrotation
Offentlig virksomhed Privat virksomhed Med jobrotationsydelse eller med løntilskud.

22 Jobrotation – økonomien set i virksomhedsperspektiv
Privat virksomhed Satser 2013 Beskæftigede uddanner sig Vikaren: Dagpengeberettiget ledig Tilskud i alt pr. uge Jobrotation med løntilskud* VEU - godtgørelse 3.204 kr. pr uge Løntilskud til vikar 71,67 kr. pr. time kr. for 37 timer 5.856 kr. Jobrotation med jobrotationsydelse* Jobrotationsydelse. 194,84 kr. pr. time ,08kr. pr uge O kr. i tilskud til vikarens løn 7.209 kr. For en privat virksomhed er økonomien bedst ved brug af jobrotationsydelsen. Konkret 548 kr. om ugen. Forudsat selvfølgelig, at der er tale om en time til timerelation mellem vikaren og den beskæftigede. Til fordel for modellen med jobrotation taler også, at den ledige ikke forbruger af sine ydelser i perioden. (OBS dog, at referenceperioden ikke forlænges). I offentlige virksomheder er økonomien bedst, når ledige ansættes i løntilskud. Det er en forudsætning at både den beskæftigede og vikaren får ordinær/overenskomstmæssig løn. Ved jobrotationsydelse, kan der ikke modtages VEU godtgørelse. * I private virksomheder skal vikaren have ordinær løn i begge ordninger

23 Jobrotation – økonomien set i virksomhedsperspektiv
Offentlig virksomhed 2012 satser Beskæftigede uddanner sig Vikaren: Dagpengeberettiget ledig Tilskud i alt pr. uge Jobrotation med løntilskud VEU - godtgørelse 3.204 kr. pr uge Løntilskud 138,53 kr. pr. time. 5.125 kr. pr. uge Der er loft over vikarens løn. 8.329 kr. Jobrotation med jobrotations-ydelse Jobrotationsydelse. 173,09 kr. pr. time ,33 kr. pr uge O kr. i tilskud til vikarens løn. Vikaren skal have ordinær løn. 6.404 kr. For en offentlig virksomhed er der et meget stort overskud ved jobrotation med løntilskud på 1925 kr. Oven i kommer, at aflønningen til vikaren er omfattet af timelønsloft og reglen om, at den ledige max må tjene, hvad der svarer til dagpengene. AMS har lavet en beregning, der viser, at for et medlem, der rammer timelønsloftet og som har max dagpenge, så skal medlemmet arbejde 37 timer om ugen for 4.357,08 kr. jf. AMS skrivelse og beregning Den økonomi kan jobrotation med jobrotationsydelse umiddelbart slet ikke konkurrere med. Desværre.

24 Jobrotation – økonomien set i kommunekasse perspektiv
2012 satser Kommunekassen betaler for aktivering Kommunekassen refunderet fra staten Kommunekassens udgift til aktivering Jobrotation med løntilskud Løntilskud hhv. Off.: 138,53 kr. pr time 5.125,61 kr. pr uge. Privat: Løntilskud til vikar 71,67 kr. pr. time ,79 kr. for 37 timer 50% refusion Løntilskud offentlig virksomhed: 69 kr. i timen 2.563 kr. pr uge. Privat virksomhed 36 kr. i timen kr. pr. uge Jobrotation med jobrotationsydelse Jobrotationsydelse Off.:173,09 kr. pr. time ,33 kr. pr uge Privat: 194,84 kr. 7.209,08 kr. 100% refusion 0 kr.

25 Rotationsprojekt i Serviceteam
Formålet med projektet er at sikre: at de faste medarbejdere får mulighed for at tilegne sig de nyeste teknikker og den nyeste viden om materialer indenfor området for derigennem at højne kvaliteten og effektiviteten samt minimere risikoen for nedslidning og arbejdsskader. at de vikarer, der ansættes i projektperioden, får mulighed for at tilegne sig relevante kvalifikationer og afprøve dem i praksis indenfor et beskæftigelsesområde, hvor der til stadighed er mulighed for beskæftigelse.

26 Rotationsprojekt i Serviceteam
De faste medarbejder vil ved afsluttet uddannelse stige et løntrin. Vikarerne får tilbud om at blive optaget i en jobbank, som kommunen forpligter sig til at rekruttere fra, hvis vikarerne da ikke går direkte i ordinært arbejde fra projektet. Det forventes, at der rekrutteres 16 ledige til projektet, der skal afløse 4 hold fastansatte, der skal uddannes.

27 Rotationsprojekt i Serviceteam
Jobrotationen Arbejdsgiveren modtager jobrotationsydelse for de timer, hvor den fastansatte er på kursus og en ledig er vikar. Vikarerne overtager arbejdet mens de fastansatte er på kurset. Vikarerne får ordinær løn under ansættelsen. Timerne forbruger ikke af de uger, der er ret til dagpenge, dog forbruger perioden af referenceperioden. Overskudsøkonomi 3F har en forventning om, at kommunens økonomiske overskud på ordningen indsættes på en særlig uddannelseskonto, der er partsstyret.

28 Rotationsprojekt i Serviceteam
Opkvalificering af vikarerne Før AMU-kursus indgår vikarerne i sidemandsoplæring på arbejdspladsen. Forud for jobrotationen opkvalificeres vikarerne på et 20 dages AMU-kursus, finansieret af jobcenteret. Derefter skal vikarerne afløser 4 hold (16 uger)af fastansatte, der sendes på 20 dages AMU-kursus.

29 Hvor kan vi få noget mere at vide?
”Håndbog i jobrotation” findes på alle beskæftigelsesregioners hjemmeside. Oplysning om Jobrotationskoordinatorer i Jobcentret AOF TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter – et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

30 Jobrotation og planlægning af uddannelse
Overvejelser om kompetenceudvikling: Arbejdspladsens løbende udvikling og nye udfordringer. Teknologisk udvikling. Konkurrenceudvikling. Jobudvikling. Jobfastholdelse. Ufaglært til faglært. Personlig udvikling m.m.

31 Uddannelsesområder Personlig udvikling og opkvalificering af almene
og faglige kompetencer: FVU AVU HF AMU-kurser IKV Ufaglært til faglært Andet.

32 Udfordringer ved kompetenceudvikling
Vikardækning er ofte en vigtig forudsætning for at 3F’er kan få efteruddannelse og kompetenceudvikling. Økonomien kan også være en forhindring for at få kompetenceudvikling. Modstand mod uddannelse kan findes hos ledelsen og medarbejderne.

33 Vigtige overvejelser ved jobrotation
Planlægning og inddragelse af alle relevante parter ledelse, 3F-afdeling, TR, VEU-center, erhvervsskoler, VUC, jobcenter osv. Længde og varighed af jobrotationsforløbet. Åbenhed og ærlighed over for medlemmerne om de tilbud de får. Aftalerne skal give sikkerhed i jobbet, også når forløbet er overstået.

34 Vigtige overvejelser ved jobrotation
Økonomi Hvad et evt. overskud skal bruges til efterfølgende (efteruddannelse?) Kan vi sikre ansættelsen i forlængelse af jobrotationsperioden Husk de kollegaer der er tilbage på arbejdspladsen, dem skal der også tages hånd om Hvordan sikrer vi vikaren gode vilkår og arbejdsforhold på arbejdspladsen.

35 Motivation til efteruddannelse
Flere fra samme arbejdsplads kan komme på efteruddannelse samtidig. Man svigter ikke sine kollegaer i og med der er erstatningsarbejdskraft. Tænk jobrotation ind hvis ledige er ved at falde ud af dagpengeperioden.

36 Motivation til efteruddannelse
Kompetenceudvikling og personlig udvikling giverstørre parathed til nye opgaver, og troen på sig selv. Eventuelle tidligere negative oplevelser i forhold til uddannelse kan ændres til noget positivt. Nye kompetencer giver merit og kan anvendes i eksisterende jobområde og giver en bredere kompetence generelt på arbejdsmarkedet.

37 Hvordan kommer vi i gang
Drøftelse i afdelingen om hvordan jobrotation kan bruges på private og offentlige arbejdspladser. Afdelingen bør være omdrejningspunktet for jobrotation i samarbejde med TR. Jobrotation kan bruges i det opsøgende arbejde. Brug jeres kontakter i jobcentret og på skolerne. Faglig afdeling og A-kassen skal løfte opgaven i fællesskab.


Download ppt "26. oktober 2012 Jobrotation – sådan!."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google