Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering af forløbsprogrammer og patientuddannelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering af forløbsprogrammer og patientuddannelser"— Præsentationens transcript:

1 Evaluering af forløbsprogrammer og patientuddannelser
Anne Frølich, overlæge, ekstern lektor Afdeling for Sammenhængende Patientforløb Bispebjerg hospital Afdeling for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet

2 Formål med modellen Evalueringsmodellen skal opfylde tre formål:
1. Resultater fra modellen skal anvendes til en overordnet effektevaluering 2. Resultater fra modellen skal anvendes til at følge udviklingen af den kliniske og patientrelaterede kvalitet samt udvalgte organisatoriske parametre for forløbsprogrammerne i forbindelse med implementering og den løbende anvendelse af forløbsprogrammerne 3. Resultater fra modellen skal anvendes til at understøtte udvikling og forskning indenfor forløbsprogrammer.

3 Dimensioner i evalueringsmodellen
Klinisk kvalitet Patientorienteret kvalitet Organisatorisk kvalitet Cost-effectiveness.

4 Hvad skal måles? Almen Hospital Kommune praksis Klinisk kvalitet
Spirometri Medici- nering Rygestop Stratifi- cering Spirometri Medicinsk behandling Rygestop Rehabili -tering Rehabili -tering Sygdoms- specifik livskvalitet Sygdoms- specifik livskvalitet Patient- orienteret kvalitet Genindlæg- gelsesrater Mortalitets- rater Forbrug af Hjemme- sygeplejerske Organisa- torisk kvalitet Helsingør Kommune data Helsingør Kommune data Cost effec- tiveness

5 Måleparametre i evalueringsmodellen
Udvalgte måleparametre evidensbaserede, centrale, relaterer sig til struktur, proces og resultat Måleparametrene høj validitet, reproducerbarhed, lav variabilitet, etc. Så vidt muligt anvende data der allerede registreres til eks. patientadministrative systemer, landspatientregistret, det Nationale Indikator projekt og nationale kvalitetsdatabaser samt andre databaser. Få centrale måleparametre Måleparametre indenfor de tre organisationer

6 Målgrupper for evalueringen og afrapportering
Målgrupper for anvendelse af evalueringsresultater, med forskellige afrapporteringsbehov: Afdelingsledelser, Samordningsudvalg Kommuner Almen praksis Politikere Afrapportering af resultater, indhold, hyppighed og omfang af rapporteringer fastlægges for hver målgruppe. Præsentationen af evalueringsresultater, bl.a i ”analyse-portal”

7 Den koordinerende enhed – evaluerings- og forskningsfuntionen
Regionens hospitaler Ledelsesfunktion for evaluering og forskning EKK KU EBU DTU FCFS Internationale samarbejder

8 Projektets ledelse og organisation
Styregruppe Repræsentanter fra regionens hospitaler, klinikere og administratorer Projektgruppe Projektleder samt projektmedarbejdere arbejder tæt sammen med Forskningscenter for forebyggelse og sundhed , Enhed for klinisk kvalitet og Enhed for brugerundersøgelser samt andre relevante afdelinger/enheder i regionen og under kronikerpuljen

9 Tidsplan Projektet starter i 2010 og afsluttes ved udgangen af 2012.
Fase 1. Plan for udvikling af en evaluerings-model 6 mdr. Foranalyse - Beskrive arbejdsopgaver, udvikle et evalueringsdesign Modellen beskrives detaljeret dvs. måleparametre for hvert forløbsprogram fastlægges, registrering og indsamling af data beskrives Ansvar for dataregistrering fastlægges for hospitaler, kommuner og almen praksis. Sikre at evalueringen opfylder behovet for evalueringen af programmer for de forskellige målgrupper Fase 2. Projektet igangsættes som pilotprojekt 6 mdr. Fase 3. Det fulde projekt igangsættes efter indarbejdelse af resultater opnået i pilot projektet og implementeres efterfølgende i hospitaler, kommuner og almen praksis 24 mdr.

10 Udvikling Projekterne under kronikerpuljen er udviklingsprojekter
Erfaringen der skabes i projekterne skal samles og formidles i regionen, til kommuner og almen praksis Der er behov for en løbende udvikling af forløbsprogrammerne og for de tværgående projekter.

11 Forskning Projektet indeholder fra start to forskningsprojekter knyttet til Kroniker-puljemidlerne, ”Optimering af tværsektoriel sammenhængende patientforløb for mennesker med KOL” og ”Sygdomsspecifikke patientuddannelser” begge med tilknyttede phd forløb Samarbejde med Dismeval projektet (Developing and validating disease management evaluation methods for European health care systems) under det 7ende EU Rammeprogram på Institut for Folkesundhedsvidenskab og Bispebjerg hospital og andre relevante projekter

12 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Evaluering af forløbsprogrammer og patientuddannelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google