Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Næste slide Byggeopgaver Forrige slide

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Næste slide Byggeopgaver Forrige slide"— Præsentationens transcript:

1 Næste slide Byggeopgaver Forrige slide På efterfølgende sider kan du se og læse, hvilke byggeopgaver der p.t. er i gang på Gentofte Hospital. Ved tryk på nummeret på planen vil du komme til en eller flere slides, der fortæller lidt om, hvad der pågår det pågældende sted. Ved at anvende piletasterne yderst til venstre, vil du komme enten til næste slide, tilbage til oversigtsplanen, tilbage til Geni eller til Driftsafdelingens hjemmeside. Oversigtsplan GENI Geni Driftsafd. Skulle du have kommentarer til præsentationen, er du meget velkommen til at kontakte Driftschef Poul Low Møller på mail: Senest opdateret 11. juni 2010

2 16 9 14 15 14 13 8 10 12 2 11 1 3 17 5 4 7 1 6 GENI

3 1 - Første deletape af renoveringen af 1. patientbygning
Regionsrådet har ved mødet [x] november 2010 bevilget 189 mio. kr. til første deletape af renoveringen af 1. patientbygning. Opgaven omfatter: en total udskiftning af etageadskillelserne i hele bygningen med tilhørende isolering af facaden og etablering af tagetage til anvendelse. indretning med tilhørende installationer i bygningens østlige halvdel med; akutmodtagelse, skadestue og lægevagt i stueetagen akutmodtagelse på 1. sal sengeafsnit for medicinsk afdeling F kontorer og undervisning for afdeling F i tagetagen og omklædning samt automatisk sengevask og –redning i kælderen udflytning af allergologiens laboratorier fra Rigshospitalet (se tast 9). Projekteringen af opgaven er netop genopstartet med en forventning om at kunne udbyde konstruktionerne i slutningen af juni, så de kan udføres i 2. halvdel af 2010. Projektgruppen er p.t. ved at planlægge en genoptagelse af brugergruppearbejdet til godkendelse / korrektion af de foreliggende skitser, som illustrerer projektgruppens opfattelse af brugerønsker / -behov. GENI

4 2 - Flytning af receptionen i Lungemedicinsk ambulatorium
I forbindelse med renoveringen af 1. patientbygninger bliver opgang 1 og 2 lukket og indgangen til ambulatoriet bliver derfor alene fra opgang 4. Da receptionen i dag er placeret centralt i afdelingen midt i mellem de to opgange, foretages der nu nogle interne rokeringer, så receptionen bliver placeret lige inden for opgang 4 og i direkte forbindelse til patienternes venteområde. Der bliver derved en meget klarere logistik i afdelingen og en klar forbedring af patienternes tilgang til afdelingen. Arbejdet opstartes primo juni og forventes afsluttet med udgangen af juli måned. GENI

5 3 - Byggeplads for renoveringens håndværkere
Renoveringen involverer en række håndværkere, hvorfor der indrettes byggeplads med møderum, omklædning, bad til entreprenørerne samt oplagsplads til deres mange materialer. I forhold til arbejdet under byggeriet i Grønnegårdene vil vi denne gang prøve at indhegne byggepladsen med plankeværk og, hvis økonomien tillader det, lade dette udsmykke, så byggepladsen forsvinder mere ind i landskabet. Vi vil forsøge at holde vejen forbi 1. patientbygning åben så længe som muligt under byggeriet, men det vil ikke kunne udelukkes, at der vil ske midlertidige omlægninger i kortere perioder, medens der f.eks. skal graves ud og støbes for kælderen til sengevasken. GENI

6 4 - Parkering for taxa og VBT
Da hospitalets hovedindgang nu er flyttet til opgang 27, og området foran administrationsbygningen ikke længere har samme primære funktion som tidligere, vil den gamle taxaholdeplads blive retableret og en tilsvarende holdeplads for ventende patienttransporter blive etableret på pladsen nord for administrationsbygningen. Arbejdet er under planlægning og forventes opstartet til efteråret, så det kan være afsluttet inden vinteren 2010. GENI

7 5 - Renovering af tag på administrationsbygningen
I efteråret 2009 fik hospitalet en bevilling på i alt 18 mio. kr. til påtrængende vedligehold, her specifikt til kloakker og dræn og til renovering af tage på bl.a. administrationsbygningen og bygningen, der rummer Forskningens hus. Hele taget er gennemgået, og der er tidligere foretaget renovering af kvistene mod nord, medens der p.t. pågår renovering af kvistene mod vest samt tagfoden og enkelte spærdele. Herudover vil tagsten m.v. på den østlige tagflade blive skiftet, da disse har vist sig at være helt nedslidte. Arbejdet pågår og forventes afsluttet i løbet af sommeren. GENI

8 6 - Renovering af kviste I efteråret 2009 fik hospitalet en bevilling på i alt 18 mio. kr. til påtrængende vedligehold, her specifikt til kloakker og dræn og til renovering af tage på bl.a. administrationsbygningen og bygningen, der rummer Forskningens hus. Da kvistene på Kildegårdsvej 30 og 30A imidlertid også har været meget nedslidte, er nogen af midlerne også gået hertil. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af foråret 2010. GENI

9 7 - Etablering af klinik for spiseforstyrrelser
Region Hovedstadens Psykiatri er i gang med at indrette 2. sal imellem opgang 3A og opgang 15 til Klinik for spiseforstyrrelser. Etagen rummede før Gentofte Hospitals funktioner for bl.a. Cochlear Implant, Øre-næse-halsafdelingens ledelser og læger samt Lungemedicinsk ledelse og læger. Disse funktioner blev i efteråret 2009 flyttet til andre steder på matriklen for derved at give plads til det igangværende projekt. GENI Projektet ledes og finansieres at Region Hovedstadens Psykiatri, idet Gentofte Hospitals drifts-, service- og it-afdeling har været bisiddere i valg af løsninger og entreprenører, så det dermed sikres, at disse afdelinger kan foretage den efterfølgende tekniske drift og vedligehold. For at undgå håndværkertrafik i de eksisterende opgange, er der etableret særskilt byggepladsadgang via stillads/lift til balkonen på 2. sal.

10 8 - Renovering af tag og kviste på Forskningens Hus
I efteråret 2009 fik hospitalet en bevilling på i alt 18 mio. kr. til påtrængende vedligehold, her specifikt til kloakker og dræn og til renovering af tage på bl.a. administrationsbygningen og bygningen, der rummer Forskningens hus. Hele taget er gennemgået, og der er tidligere foretaget renovering af kvistene mod nord, medens der p.t. pågår renovering af kvistene mod vest samt tagfoden og enkelte spærdele. Herudover vil tagsten m.v. på den østlige tagflade blive skiftet, da disse har vist sig at være helt nedslidte. Arbejdet pågår og forventes afsluttet i løbet af sommeren. GENI

11 9 - Etablering af laboratorier for allergologiklinikken
Som en del af bevillingen på 189 mio. kr. til 1. deletape af renoveringen af 1. patientbygning rummer denne også udflytningen af laboratorierne fra Rigshospitalet, som den sidste del af sammenlægningen af allergologi og dermatologi. Det var oprindeligt planen, at laboratorierne skulle have ligget på 3. sal mellem opgang 6 og 8, men da Patologien pr. 1. maj flyttede til Herlev, var det naturligt, at allergologien anvendte deres hidtidige laboratorier. Planlægningen er netop opstartet, så detailprojektering og udbud kan foregå hen over sommer og tidligt forår, hvorefter udførelsen påbegyndes sidst på året, og lokalerne kan være klar til indflytning foråret 2011, sådan som bevillingen lægger op til. GENI

12 10 - Forbedret logistik i endoskopiafsnit 806
I endoskopiafsnit skal der foretages en mindre rokade for primært at modernisere scopvaskefaciliteterne, sammenlægge lungemedicinernes endoskopifunktioner med afsnit 806’s funktioner og endelig forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne. Ved planlægningen forsøger vi samtidig at tilgodese en senere total modernisering af afsnittet, med forbedret logistik og patientforhold. De økonomiske midler giver dog p.t. ikke mulighed for at foretage den totale renovering af afsnittet, men når de forhåbentlig senere er tilstede, vil vi let kunne fortsætte, uden at de igangværende investeringer er spildt. GENI

13 11 - Etablering af robotteknologi i sterilcentralen (ABT-projekt)
Efter at vi nu har fået indkørt sterilcentralens tekniske udstyr, skal vi i løbet af efteråret udbygge dette med robotter til fuldautomatisk håndtering af det sterile gods fra produktion til lager og plukning herfra. Projektet, der ledes af IT-afdelingen, er via Region Hovedstaden finansieret af ABT-fonden. På de følgende slides kan du se en nærmere præsentation af projektet. GENI

14 12 - Udbedring af dræn om terapibygningen
Vi har nogle gange, især ved kraftige regnskyl, haft opstuvninger af vand i det, som vi kalder underkælderen under terapibygningen (bl.a. i den lange gang ved omklædningen). I efteråret 2009 havde vi igen en situation, hvor Arbejdstilsynet denne gang fandt det så grelt, at de gav os påbud om at få dette afhjulpet. Vi har i en periode, med hjælp fra Alectia, været i gang med at afdække problemerne. Da det er en ret kompleks opgave, med en ikke særlig åbenlys fejl og dermed løsning, har vi været nødt til at angribe den successivt og har bl.a. fået foretaget renovering af regnvandsledningerne ved det ene hjørne af bygningen og fået foretaget forskellige tætninger af vægge. Vi har senest fundet ud af, at et gammelt dræn langs fundamenterne er blevet fjernet, da man for mange år siden foretog nogle ændringer ved bygningen mellem opgang 6 og 8 ind mod Grønnegården. Dermed er drænet kommet til at virke modsat, så i stedet for at trække vandet væk fra bygningen, trækkes vandet nu fra de omkringliggende områder og ind under bygningen, hvorfra det siver op i væggene og ud gennem disse. Vi håber, at vi nu har fundet det sidste problem i rækken, og at vi igen snart har tørre kældre. GENI

15 13 - Etablering af senge- og hjælpemiddelvask i det tidligere terapibad
I forbindelse med renoveringen af 1. patientbygning fik vi af Regionsrådet en særskilt bevilling til at løse en række sammenhænge mellem nybyggeriet (nu opgang 27) og de omkringliggende bygninger. I denne bevilling indgik også 3,8 mio. kr. til at forbedre arbejdsmiljøet for sengevask og –redning, som i dag foregår i ”krydsene” under 1. patientbygning. Vi er nu ved at planlægge og projektere en ny sengevaske og –redningscentral i det tidligere terapibad, hvor vi samtidig vil kunne skabe en god sammenhæng til et af vore andre ”smertensbørn”, hjælpemiddelfunktionen. Ved at nedrive selve bassinet og etablere en ny etageadskillelse samt etablere vinduer på nordsiden (ud mod opgang 8) vil vi få tilvejebragt nogle ideelle arbejdslokaler for såvel sengevask og hjælpemiddelvask med tilhørende hjælpemiddeldepot og –reparation. Arbejdet forventes at blive gennemført i løbet af sommeren og efteråret 2010. GENI

16 14 - Ny membran og belægning på den gamle ”ambulancevej”
Vi har nogle gange, især ved kraftige regnskyl, haft opstuvninger af vand i det vi kalder underkælderen under terapibygningen (bl.a. den lange gang ved omklædningen), ligesom vi ofte har set det regne ned i tunnellen under ”ambulancevejen” – den del af tunnellen der populært kaldes drypstenshulen. I forbindelse med det påbud vi fik af Arbejdstilsynet i efteråret 2009 (se under pkt. 12), skiftede vi som det første et ødelagt dræn og en utæt membran mellem plantekasserne og terapibygningen. Det viste sig under dette arbejde, at membranen under blomsterkasserne var helt væk, og at membranen under ”ambulancevejen” var meget utæt, så vi her havde et perfekt vandreservoir, der kunne lede vandet ned i tunnellen og ind under terapibygningen. Flere foreslog at fjerne plantekasserne og etablere parkeringspladser for bl.a. VBT, men dette var desværre umuligt, da plantekasserne ikke var ret dybe, men i stedet var et velment forsøg på at skjule det område, hvor tunnellen ligger højere end terrænet. GENI

17 14 - Ny membran og belægning på den gamle ”ambulancevej”
Vi fik i løbet af efteråret fjernet plantekasserne og i stedet etableret en række plinte, som, når hele arbejdet er færdigt, vil give mere lys til lokalerne i ”kælderen” og samtidig bl.a. vil komme til at få indbyggede bænke til gavn for ventende patienter. De største, men uundgåelige gener, mærkes dog med arbejderne på ”ambulancevejen”, hvor det har vist sig at være i sidste øjeblik med reparationen, idet en del af armeringsjernene i den betonkonstruktion, der ligger under vejen og som danner loft i værkstederne nedenunder, var begyndt at tære. Vi har derfor måtte gå helt ned og kratte op for at få ”jomfruelig” beton, hvor den nye membran kunne fæstnes til og dermed danne underlag for et nyt lag asfalt. Da disse arbejder imidlertid kun kan udføres, når der er en konstant temperatur over 5 grader og tørvejr, måtte vi lade arbejdet ligge helt stille i den noget lange vinter og har først kunne opstarte det nu. GENI

18 14 - Ny membran og belægning på den gamle ”ambulancevej”
GENI

19 14 - Ny membran og belægning på den gamle ”ambulancevej”
GENI

20 15 - Mock-up for sengestuer i 1. patientbygning
Som et integreret led i planlægningen og projekteringen ved renoveringen af 1. patientbygning vil der blive etableret en række mock-ups (fuldskalamodeller) af nogle af de mest vitale afsnit / rum. Som det væsentligste af dette er vi ovenpå driftsafdelingens værksteder (overfor opgang 6A) ved at bygge en fuldstændig kopi af et udsnit af 1. patientbygning og heri indrette det p.t. planlagte område bestående af sygeplejerskernes overvågningsafsnit, en 1-sengsstue og en 2-sengsstue. Udgangspunktet for størrelse og indretning af sengestuerne har været resultatet af forsøgene i den rå mock-up, der sidste efterår blev bygget og ombygget i den gamle skadestue (nu geriatrien). Her fik portører og plejepersonale m.fl. lejlighed til at ”skramle” med senge og andet løst inventar, samt vurdere om betjeningsområderne i lokalerne var tilstrækkelige. Råhuset til mock-up’en forventes at stå færdig ultimo juni, hvorefter vi begynder at indrette denne. GENI

21 16 - Konvertering af damp til fjernvarme
Gentofte Hospital fik ved årsskiftet en ekstraordinær bevilling til energibesparende foranstaltninger på 21,5 mio. kr., hvoraf 17,8 mio. var tiltænkt en konvertering af det nuværende dampanlæg til fjernvarme. Hidtil har vi anvendt dampen til autoklaver og bækkenkogere, men da dampen ikke var steril nok til anvendelse i sterilcentralen, måtte vi her anvende decentrale dampgeneratorer. Den største forbruger af damp, de decentrale autoklaver, var hermed nedlagt, og der kan derfor være god grund til at nedlægge det øvrige dampanlæg, der forsyner dels centralkøkkenets produktionsudstyr og dels en række ventilationsanlæg samt varmevekslere for produktion af bygningsopvarmning. Med nedlæggelsen af dampen skal vi endvidere have overvejet, hvordan vi sikrer varmeforsyningen til hospitalet, idet dampkedlerne har fungeret som reserveforsyning for fjernvarmen. Med nedlæggelse af dampen kommer vi også til at stoppe med at fungere som spidslastcentral for Københavns centrale distributionsnet, hvor vi senest i år har leveret varme ”ud af huset”. For øjeblikket er vores rådgivere i gang med at udarbejde skitseforslag, så vi kan se, om de foreløbigt estimerede omkostninger er realistiske. GENI

22 17 - Udbedring af belægning
Hoffmanns belægningsafdeling er ved at udbedre de fejl og mangler, som vi har konstateret ved belægningerne i indkørslen til opgang 27, herunder opretning af de mange skæve fliser. Samtidig foretager vi enkelte justeringer i afgrænsningen af ”midterhellen”, så det bliver lettere for bilerne at komme rundt om denne og ind gennem portene. Når Hoffmann er færdig, vil vi få opstreget til to handicapparkeringspladser, så området ved opgang 27 bliver efter samme princip, som der p.t. er udført ved opgang 4 og 8, hvor der er handicapparkering og ellers udelukkende afsætning og påstigning af patienter og pårørende (såvel for ambulancer, VBT, Falck og øvrige patienttransportfirmaer, som for private, der skal bringe eller hente deres pårørende). GENI

23 1. deletape: 189 mio. kr. Allergologilaboratorium
Indretning og installationer GENI Råhus

24 Akut patient GENI

25 Udskiftning af etageadskillelser i hele 1. patientbygning
GENI

26 1. deletape (1. patientbygninger østlige del)
Medicinsk afdeling F kontorer / undervisning Medicinsk afdeling F -sengeafsnit GENI Medicinsk afdeling F - akutmodtagelse og sengeafsnit Akutmodtagelse / nærskadestue / lægevagt Forsyninger - sengevask

27 Stuetage – Afdeling F: Akutmodtagelse / skadestue / lægevagt
GENI Kælder: Sengevask og omklædning

28 2. sal – afdeling F: Sengeafsnit
GENI 1. sal – afdeling F: Akutmodtagelse

29 Sengeafsnit GENI

30 Sengestue GENI

31 Økonomiske afløb 2010 : 64,7 mio. kr. 2011 : 124,3 mio. kr. GENI

32 Hovedtidsplan GENI

33 GENI

34 Projektdeltagere Gentofte Hospitals projektgruppe, der refererer til hospitalets overordnede styregruppe (under ledelse af hospitalsdirektionen) er: Projektchef (driftschef) Poul Low Møller Projektleder Susanne Yde (konstruktioner og indretning) Projektleder Gert Olsen (installationer) Som rådgivere er tilknyttet: Projekteringsledelse AMHEB Arkitektarbejder og installationer AMHEB Konstruktioner Rambøll Landskab og udvendige infrastruktur Sweco Herudover er en række brugergrupper under oprettelse. GENI

35 Automatiseret Sterilcentral Teknologi Innovation Effektivisering
GENI Disposition Baggrund og idé En branche i ”vækst” Sterilcentralens proces Betragt Sterilcentralen som en fabrik Idégrundlag 1, 2 og 3 Perspektivering Sammenhæng til strategien ”Nærvær og vingesus” Udfordringer Tidsplan Involverede afdelinger mm. Projektorganisation Automatiseret Sterilcentral | IT-Afdelingen | Projekt-IT

36 En branche i ”vækst” Upåagtet den aktuelle økonomiske situation
Der bliver flere ældre Flere får livsstils- sygdomme Flere patienter Vi bliver dygtigere hele tiden Flere lidelser kan behandles Færre hænder skal behandle flere patienter Mindre arbejdsstyrke Færre hænder På længere sigt end næste valgår Ikke kun Gentofte, men generelt set GENI

37 Processen i Sterilcentralen
Flergangsartikler Operationer Transport Modtagelse Grovvask og klargøring Vask i vaskemaskiner Eftersyn, pleje og pakning Autoklavering GENI Kontrol og afkøling Forklar hvordan processen foregår. Husk også engangsartiklerne som skal ”flettes” ind sammen med flergangsartiklerne Lagring Engangsartikler Plukning og pakning i case-carts Transport

38 Hospitalets lille fabrik
Veldefineret proces Mange gentagelser Krav om leveringssikkerhed Krav om fleksibilitet Krav om konstant høj kvalitet Krav om effektivitet GENI Argumentation om, at sterilcentralen direkte kan sammenlignes med en rigtig lille fabrik

39 En idé formes Sterilcentralen er som en fabrik
Færre hænder på arbejds-markedet Flere hænder til at pleje patienter Vi kan gå forrest GENI Forklar hvordan en kombination af samfundsudvikling, dannelse af ABT-fonden og for høj medarbejderomsætning har ført til ideen om automatisering. Bedre arbejdsmiljø i Sterilcentralen Samfunds-perspektiver

40 Idégrundlag / koncept GENI Forklar elementerne vask, pakning, autoklavering, kontrol, lagring og pakning af case-carts.

41 Idégrundlag / koncept GENI Forklar elementerne vask, pakning, autoklavering, kontrol, lagring og pakning af case-carts.

42 Idégrundlag / koncept GENI Forklar elementerne vask, pakning, autoklavering, kontrol, lagring og pakning af case-carts.

43 Perspektiver for yderligere automatisering
AGV-løsninger Automatiseret udpakning og pakning af sterilgods GENI Billeder af AGV-løsninger

44 Sammenhæng til hospitalets strategi
Patientperspektivet Økonomiperspektivet Vi skal anvende vores ressourcer bedst muligt Vi skal imødekomme krav om at effektivisere, tilpasse og omstille os Procesperspektivet Vi skal systematisere vores arbejde for at forbedre kvaliteten Vi skal optimere vores arbejdsgange for at minimere spildtid Vi skal sikre hurtig dokumentation tæt ved kilden ved optimal brug af IT-systemer Vi skal forbedre logistikken i vores bygninger Patientperspektivet Vi skal forske i, og bidrage til at udvikle nye, effektive og skånsomme metoder Vi skal vægte patientsikkerhed højt Læringsperspektivet Vi skal generere ny viden, som kan sikre at vi er på et højt internationalt niveau Vi skal have et godt arbejdsmiljø, som kan fastholde og udvikle vores medarbejdere Vi skal rekruttere nye medarbejdere og forberede eventuel mangel på arbejdskraft Vi skal forske i, og bidrage til at udvikle nye, effektive og skånsomme metoder Vi skal vægte patientsikkerhed højt Vi skal generere ny viden, som kan sikre at vi er på et højt internationalt niveau Vi skal have et godt arbejdsmiljø, som kan fastholde og udvikle vores medarbejdere Vi skal rekruttere nye medarbejdere og forberede eventuel mangel på arbejdskraft Vi skal anvende vores ressourcer bedst muligt Vi skal imødekomme krav om at effektivisere, tilpasse og omstille os Læringsperspektivet Økonomiperspektivet GENI Direkte reference til ”Vingesus og Nærhed” Udvalgte punkter fra strategien, hvor der kan trækkes en direkte reference til projektet. Vi skal systematisere vores arbejde for at forbedre kvaliteten Vi skal optimere vores arbejdsgange for at minimere spildtid Vi skal sikre hurtig dokumentation tæt ved kilden ved optimal brug af IT-systemer Vi skal forbedre logistikken i vores bygninger Procesperspektivet

45 Udfordringer Mange forskellige Størrelser / indpakninger Pladsforhold
GENI Standardisering Store forandringer i ny afdeling

46 Tidsplan Analyse og koncept Præ-kval. EU-udbud
Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Analyse og koncept Præ-kval. EU-udbud Driftsplanlægning / Nødplaner / Bemandingsplaner GENI Installation 1 Opdateres inden udsendelse Indøvelse 1 Installation 2 Indøvelse 2 Installation 3 Indøvelse 3

47 Bred deltagelse Afdeling I Driftsafdelingen Serviceafdelingen
IT-afdelingen HR-afdelingen (arbejdsmiljø) GENI Teknologisk Institut

48 Projektorganisation Styregruppe Thomas Kjellberg Christensen
Margit Dühring Bolette Guldager Carin Engel Trine Lisa Frederiksen Poul Low Møller Kurt Bo Genefke ABT-fonden GENI Projektleder Torben Lage Frandsen Interne projektdeltagere Marie Juul Hansen Bo Kehlet Watt Trine Lisa Frederiksen Eksterne projektdeltagere Knud Aulkær Andersen Kurt Bo Genefke Alice Korsgaard Carlslund Karsten Thornø Ahrentsen Ressourcepersoner Jesper Poulsen Thomas Meyer Jacobsen Johnny Klein Olsen


Download ppt "Næste slide Byggeopgaver Forrige slide"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google