Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CD-ORD som kerneprodukt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CD-ORD som kerneprodukt"— Præsentationens transcript:

1 CD-ORD som kerneprodukt
Filosofien Støtte og kompensere Give lige adgang Integration med almindelige Windows-programmer Kirsten Marie Hansen, Mikro Værkstedet maj 2007

2 Oplæsning på computeren
Digital stemme Talesynteser på flere sprog Strategier til læsning/oplæsning Styre oplæsning afhængig af teksten og formålet med at læse teksten. Hastighed, pause. Vælge oplæsningsstrategier. Kan fx markere ord eller sætning. Oplæsning fra udklipsholder i alle programmer. Oplæsning under skrivning. Skærmlæsning til menuer. Kirsten Marie Hansen, Mikro Værkstedet maj 2007

3 Kirsten Marie Hansen, Mikro Værkstedet maj 2007

4 Grundordbøger og ordforslag baseret på korpus
Understøtter forskellig skrivestil, teksttyper og ordforråd Kontekstbestemte ordforslag giver især hjælp til: Formen af ordet Endelser, lange ord Sammensatte ord Kirsten Marie Hansen, Mikro Værkstedet maj 2007

5 Ordbøger Grundordbøger – det almindelige skriftsprog Fagordbøger
Egne ord Tager hensyn til almindeligt og fagspecifikt ordforråd, samt arbejde med andre sprog Kirsten Marie Hansen, Mikro Værkstedet maj 2007

6 Supplerende opslagsmetoder
Jokertegn Alternative forslag Kirsten Marie Hansen, Mikro Værkstedet maj 2007

7 Der vises også alternative forslag i fagordbøgerne
Kirsten Marie Hansen, Mikro Værkstedet maj 2007

8 - produkter i AMU uddannelser
IT hjælpemidler - produkter i AMU uddannelser Støtte til læsning og skrivning på computeren Oplæsning af kompendier mv. (fx PDF, Word, HTML…) Oplæsning på nettet Oplæsning og kontrol af egne tekster Ordforslag – også med fagterminologier Udstyr til indskanning Flatbedskanner, C-Pen og tekstgenkendelse (OCR) Talegenkendelse Håndholdte systemer til oplæg, noter, rapporter o.lign. Fx minidisk, diktafon med konferencemikrofon Oplæsning og tekstgenkendelse på PDA/mobilteknologi (fremtid) produkter og løsninger….. Kirsten Marie Hansen, Mikro Værkstedet maj 2007

9 Produkter og løsninger
Produker I vores aftaler sælges også som enkeltprodukter, bl.a. CD-ORD til dansk og andre sprog Talesynteser på dansk og andre sprog Mikro Værkstedets it-rygsæk CD-ORD 5 Carsten (dansk talesyntese) Emily-stemmen (engelsk talesyntese) staver.dk eller OrdRet Politikens Retskrivnings- og betydningsordbog Flatbedskanner, C-Pen og tekstgenkendelsesprogram (OCR) Usb ….. Læse- og Skrive Aftale Carsten Emily-stemmen staver.dk Diktatværkstedet – Niveau 2 ………. En ny aftale for voksenområdet er på vej Kirsten Marie Hansen, Mikro Værkstedet maj 2007

10 LINKS vedr. CD-ORD, it-rygsæk, Læse- og Skrive Aftale
Få mere at vide på Se videoinstruktionen og Kom Godt I gang på under Produkter/CD-ORD 5/Kom Godt I gang Hent flere fagordbøger på Læs om Læse- og Skrive Aftale på under Løsninger Læs om Mikro Værkstedets it-rygsæk på under Produkter/ Mikro Værkstedets it-rygsæk Kirsten Marie Hansen, Mikro Værkstedet maj 2007

11 Virksomhedernes krav og behov
- i relation til læse- / skrivefærdigheder Oplæg v. AMU-Fyn, afslutningskonference på Teknologisk Institut d. 22. maj 2007 11

12 Hvad med mundtlig kommunikation? Hvad med 2-sprogede ansøgere?
Spørgeguide Hvad er virksomhedernes krav til medarbejdernes læse- / skrive- / regnefærdigheder? Hvad med mundtlig kommunikation? Hvad med 2-sprogede ansøgere? 12

13 Stort landsdækkende busselskab
Relativt store krav til læsning, skrivning, regning og mundtlighed: Køreplan Opslag på stationerne Udfylde skadesanmeldelse Skrive redegørelse (kundeklager) Give penge tilbage i bussen / gøre kassen op ved fyraften Vejlede rejsende Ansætter 2-sprogede chauffører 13

14 Turistvognmand / bybusselskab
Profil 1 ”ratholder”: Stort set ingen krav, plads til ordblinde og 2-sprogede. Al kommunikation klares hjemmefra eller over telefon. Simpel køreplan. Profil 2 ”turistguide”: Temmelig store krav. Vanskeligt at rekruttere 14

15 Godstransportfirma Moderate læse- /skrivekrav:
Læse fragtbrev, køreliste, telefax, GPS / kort, evt. SMS Udfylde dagseddel, aflæse km tæller – intern brug Mundtligt: Chaufføren skal kunne kommunikere med kunder og lokalbefolkning. Tag imod telefonbesked. Ordblinde ansættes ikke. Ansætter for tiden ansøgere fra EU, svært at rekruttere danske ansøgere. 15

16 Konsekvenser for visitering
Både det landsdækkende busselskab og transportfirmaet kræver at stort set alle ansøgere kan læse og skrive dansk. Betyder det at vi skal afvise deltagere med svage læse- / skrivefærdigheder eller anbefale dem et andet job? Nej, for firmaerne er ved at indføre ny it-teknologi eller anden form for hjælp. Og de smalle jobs findes jo… 16

17 Konsekvenser for undervisningen
Vores udfordring er: at håndtere hele spektret, fra den højtuddannede til den ordblinde at give alle deltagere et tilbud der passer til deres niveau at undgå at skabe tabere (dumpe-% skal ned) 17

18 Det gør vi ved at… etablere et ord- og regneværksted
screene deltagere, der er i risikogruppen, i forhold til branchens krav tilbyde varieret længde på vores transportuddannelser tilbyde ordblinde en it-rygsæk under uddannelsen konstant være opmærksom på om enkelte deltagere har vanskeligheder ved at følge med i undervisningen 18

19 Arbejdsmarkedsuddannelser –
også for læse-, skrive- og regnesvage deltagere Konference 22. maj 2007 Teknologisk Institut

20 Udfordringen for AMU Arbejdsmarkedet har brug for alle
AMU har de faglige kurser, der skal til Mange deltagere har ikke de grundlæggende færdigheder for at gennemføre Udfordring for skoler og undervisere Projektet videregiver erfaringer: Beredskab på skolerne Modtagelse af tilmeldinger Screening af deltagerforudsætninger Hjælpemidler Undervisningstilrettelæggelse

21 Perspektiver AMUs styrke: erhvervelse af faglige kompetencer
Langt de fleste kan – med den rette indsats – gennemføre kurset AMUs svaghed: AMU kan ikke bibringe folk de almene færdigheder, der er nødvendige i jobfunktionen Diagnose: Systemkonflikt? Behandling: Praksisnær kompetenceudvikling – også i dansk og regning

22 Konferencen Erfaringer fra forskellige områder
Godt og skidt – lær af begge Det kan lade sig gøre at blive meget bedre til at tage mod deltagere med svage forudsætning Kræver nye rutiner og arbejdsmetoder Ikke særlig omfattende arbejdsindsats Projekt i dag – praksis i morgen God fornøjelse

23 Udfordringer for AMU´s målgruppe
Kravene til ansattes læse-, skrive- og regnefærdigheder øges Manglende læse-, skrive-, regnefærdigheder påvirker bl.a. uddannelsesmotivation og -udbytte negativt

24 Læse-, skrive- og regnesvage deltagere i AMU
Ca. 1/3 af alle AMU-deltagere har problemer med basale færdigheder i læsning, skrivning og regning (ca deltagere om året) Manglende basale færdigheder må ikke være en barriere for at kunne gennemføre AMU-uddannelser med tilstrækkeligt udbytte

25 Hvad gør AMU allerede? FKB-bekendtgørelsen: alle arbejdsmarkedsuddannelser skal udvikles bl.a. under hensyn til læse-regnesvage deltagere. Faglig læsning og skrivning og Faglig regning og matematik Forsøg med ord- og regneværksteder AMU-hjælpemiddelservice TUP 2006: Tema om læse-, skrive- og regnesvage AMU-deltagere

26 Øget fokus på voksne med utilstrækkelige grundlæggende færdigheder
Veu-trepartsforhandlingerne, Velfærdsaftalen, udmøntningen af Globaliseringspuljen: Enighed om høj prioritet af at styrke grundlæggende færdigheder Ny politisk målsætning: årlige FVU-kursister

27 Hvad er FVU? FVU-læsning 4 trin, hver med 40- 60 timers undervisning
FVU-matematik 2 trin med timers undervisning

28 Hvem udbyder FVU? VUC har ansvaret for at FVU udbydes
FVU afholdes af VUC og en lang række udbydere med overenskomst med VUC I 2004 blev ca. 60% af aktiviteten afholdt af VUC AMU-centre og erhvervsskoler : 4 %

29 Politisk mål i 2000: 28.000 holddeltagere å r
2001: 2002: 2003: 2004: 2005:

30 40.000! Hvordan? FVU skal målrettes personer, der taler dansk klart
- Målgruppen for FVU-læsning skal fremgå klart - Obligatorisk test til FVU 15-20 mio. kr. årligt til opsøgende indsats Forsøg med it og engelsk på FVU-niveau Udvidelse af timetallet til max 80 timer

31 Hvordan skal AMU bidrage:
Erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner skal gennemføre mere FVU De skal gennemføre flere kombinerede AMU-FVU-forløb Alle deltagere i AMU og IKA skal tilbydes vurdering af læse-, skrive- og regnefærdigheder og vejledning i tilknytning hertil bl.a. m.h.p. rekruttering til FVU m.v. og tilpasning af undervisning, materialer o.lign. på AMU

32 Arbejdsmarkedsuddannelser
– også for personer med læse- skrive og regnevanskeligheder Oplæg v. Social- og sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Afslutningskonference d. 22. maj 2007

33 Formål At deltagere med læse-/skriveproblemer får mulighed for at gennemføre AMU-uddannelser At udvikle en screeningsmetode til afdækning af deltagernes faglige og personlige kompetencer SOSU delmål 33

34 Opmærksomhedspunkter
Opmærksomhed på læringsstile Tilbud - IT hjælpemidler Tilbud – danskkursus (FVU, AMU)

35 Følgende skal tilgodeses
Tid Hurtig, omtrentlig pejling Afmystificering/aftabuisering/afstigmatisering Generel model – specifikt indhold

36 2 tests MI-test – ikke brugt Dansktest – afprøvet på et AMU-hold
- selvvurdering - læseforståelse – 4 tekster - stavning – to opgaver

37 Læseforståelse Finde oplysninger i tekster – multiple choice
Overordnet forståelse af tekster – matchopgaver

38 Stavetest Kontekstuelle stavemønstre (bogstavfølger)
Morfologiske stavemønstre (endelser) Etymologiske stavemønstre (fremmedord)

39 Tilrettelæggelsen Alsidighed i metoder – forskellige tilgange
Dialog – erfaringsudveksling vigtig Historiefortælling (historier fra praksis som basis for refleksion Fælles bearbejdning af tekster Undervisers opmærksomhed på teksters sværhedsgrad. Differentieret undervisning.

40 Fremtidige tiltag Øget fokus på IT hjælpemidler
Videreudvikling af lærerkompetencer Videndeling Dannelse af didaktisk netværk

41 Til videre refleksion Er der en ”naturlig” forbindelse mellem fagområder- intelligenser-læringsstile? Er det følgelig ”naturligt” at forskellige institutioner udvikler den læringskultur som de nu gør? Hvad ville der ske hvis institutionerne for en periode valgte bevidst at fokusere på de læringsstile man normalt ikke fokuserer på, og tilrettelægger læring derudfra? KPU har fokuseret på læringsstile ÅTS og AMU-Fyn på tests – FVU og IT hjælpemidler SOSU på tests og FVU + IT, men også lidt på læringesstile 41

42 Arbejdsmarkedsuddannelser
Arbejdsmarkedsuddanelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Tup-projekt ved AtS 22. maj 2007 Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder TUP projektet maj 2007 Aarhus tekniske Skole 42 Aarhus tekniske Skole 42

43 Vagt og sikkerhedsuddannelsen på Aarhus tekniske Skole
Arbejdsmarkedsuddanelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Vagt og sikkerhedsuddannelsen på Aarhus tekniske Skole 22. maj 2007 Intensioner Spørgeskema Resultater Didaktiske overvejelser TUP projektet maj 2007 Aarhus tekniske Skole 43 Aarhus tekniske Skole 43

44 Intensioner Indholdsbeskrivelse af projektet:
At kvalificere os til at gennemføre visitering og screening af kursusdeltagerne. At organisere og etablere visitering og screening af kursusdeltagerne. At gennemføre forsøg med andre undervisningsformer og andre undervisningsmaterialer. At afprøve en model for kobling mellem faglig og almen undervisning; herunder forbedring af samarbejde og intern koordinering mellem ord- og regneværkstedet samt FVU tilbud og vagtuddannelser. TUP projektet maj 2007 Aarhus tekniske Skole 44

45 Spørgeskemaet Formålet med spørgeskemaet :
At få afdækket kursisternes forudsætninger og forventninger At kunne tilbyde læse- og skriveundervisning (FVU) før AMU At højne informationsniveauet At motivere til uddannelsen At lærerne bliver bedre forberedt til at modtage kursisterne At ORV lærerne bedre kan koordinere tilbud om hjælp og støtte På denne baggrund etableres der et samarbejde mellem faglærerne og ORV lærerne. En fælles koordinering med Synlighed, respekt, accept samt fleksibilitet med et fælles mål og en vilje til at højne undervisningens kvalitet. TUP projektet maj 2007 Aarhus tekniske Skole 45

46 Spørgeskema TUP projektet 22. maj 2007 Aarhus tekniske Skole 46
1. Faktaoplysninger personlig data, skolegang, beskæftigelse m.m. 2. Egenvurdering af læse- og skrivefærdigheder 3. Har kursisten beviser der kan give merit 4. Kursistens fysiske formåen vejrtrækningsproblemer og fysiske lidelser/skavanker 5. Lovteksten - en relevant fagtekst kursisten skal vurdere egne færdigheder i forhold til en fagtekst (læs og forstå) 6. Case kortudsnit - beskrive et handlingsforløb i forhold til case. Case-beskrivelse i forhold til lovtekst skriftlig udtryk - sværhedsgrad multiple choise - forståelse af lovteksten 7. Opslagstekst stikordsregister - regler for søgning Statistik Følgebrev som forklarer og vejleder til spørgeskemaet TUP projektet maj 2007 Aarhus tekniske Skole 46

47 Resultater Spørgeskemaet opfylder flere formål:
- screening og/eller visitering af kursister inden uddannelsesstart - tilbud om undervisning - FVU før kursusstart - en forbedret information om indholdet i uddannelsen - at give et konkret eksempel på en faglig tekst fra uddannelsen inden kursusstart - at inddrage den faglige tekst i starten af kurset - øget motivation til uddannelsen - tydeliggøre kravet om, at man skal kunne læse og forstå faglige tekster på et ret højt fagligt niveau - at man skal kunne formulere sig skriftligt således, at andre kan forstå, hvad man skriver. TUP projektet maj 2007 Aarhus tekniske Skole 47

48 Didaktiske overvejelser
Resultater af de didaktiske overvejelser fra faglærernes side Et øget samarbejde mellem forskellige lærergrupper. Herunder planlægning af undervisningsforløb med hensyntagen til hjælp og støtte fra ORV-lærer At kurset "Grundlæggende vagt” omstruktureres Fokus på forskellige arbejds- og undervisningsformer for at imødekomme forskellige deltagerforudsætninger og læringsstile TUP projektet maj 2007 Aarhus tekniske Skole 48

49 Didaktiske overvejelser
Teori Case-arbejde Plenum Teori Case-arbejde Situationsspil Retsregler (konfliktsituation Diskussion Henvendelse (henvendelse og (henvendelse og (intro) fx anholdelse) anholdelse) anholdelse) Eksempel på en undervisningsgang. Teori: Faget ”Retsregler” introduceres bl.a. gennem en instruktion i hvorledes cases løses. Casearbejde: Eleverne får tidligt i forløbet mulighed for at arbejde sammen i mindre grupper med åbne cases for derigennem at opnå fortrolighed med hinanden, læreren og uddannelsesstedet. Ved i kontakten med grupperne at støtte op om den enkelte elev og dennes tanker og ideer, er ønsket, at han/hun får en følelse af at det lykkes. Grupperne sammensættes af forskellige elevtyper. Når der er skabt trygge rammer, via støtte fra læreren, kan gruppearbejdet følges op af plenumdiskussioner og siden hen af situationsspil og øvelser for at tage afsæt i praksis. TUP projektet maj 2007 Aarhus tekniske Skole 49


Download ppt "CD-ORD som kerneprodukt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google