Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad skal jeg tale om - hvad plejer ”man(den) fra KET” at tale om?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad skal jeg tale om - hvad plejer ”man(den) fra KET” at tale om?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad skal jeg tale om - hvad plejer ”man(den) fra KET” at tale om?
Er der noget nyt siden sidst? Hvad ligger lige foran os? Hvad er på vej? Er prøvet – og ikke på vej Er der noget spritnyt? Ja, men…

2 Allerførst …

3 Er der noget nyt siden sidst?
Ja – især to ting: ”Påskeforliget” og justeret eksamensbekendtgørelse

4 “Påskeforliget” Påskeforliget om bl.a. færre prøver er vedtaget ved LOV nr 1526 af 27/12/2009 De 3-årige uddannelser: Fra »mindst ti prøver og et studieretningsprojekt« [= nuværende elever] til: »mindst ni prøver, herunder et studieretningsprojekt« [Dette gælder elever, der påbegynder stx, hhx, htx eller det 2-årige hf den 1. august 2010 eller senere – og det gælder fra den 1. august 2010 og er vedtaget ved LOV nr 1526 af 27/12/2009] Hf: Prøven i kultur- og samfundsfaggruppen på hf kobles fra 2012 sammen med eksamensprojektet til én prøve – 1 prøve falder væk Formål: Mere tid til faglig fordybelse i undervisningen og faglig vejledning

5 Gældende eksamensbekendtgørelse - 1
Gældende eksamensbekendtgørelse (nr. 738) udstedt 9. juli 2009 Virkning fra 1. september 2009 De væsentligste ændringer i forhold til sidste sommer er …

6 Gældende eksamensbekendtgørelse - 2
“Snyd” … vil vi (stadig) ikke have! § 20 stk. 2: Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve. NB: Snyd ved SRP/SSO: Ny prøve kan først aflægges ved efterfølgende december-januar termin.

7 Gældende eksamensbekendtgørelse - 3
“Snyd” … vil vi (stadig) ikke have – “Snydeerklæring”! § 20 stk. 5. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2. Institutionen skal sikre, at dette sker - fx. ved trykning af nedenstående tekst på omslaget/forsiden af besvarelsen med plads til elevens underskrift: ”Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven.” ÷ underskrift ved AT-synopsis & EP-synopsis

8 Gældende eksamensbekendtgørelse - 4
§ 43. I fag, der afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve i de sammenhængende uddannelser til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx), aflægges mindst én prøve.  Alle de skriftlige prøver er med i udtrækket! Ingen andre prøver end de i § 43 nævnte er obligatoriske. Stx: Der aflægges altid prøve a) i almen studieforberedelse i stx …

9 Gældende eksamensbekendtgørelse - 5
§ 13: ikke-erfarne eksaminatorer kan overvære votering § 27: Afskaffelse af 70-års grænsen for censorer § 34: Eksaminander har ret til tillige at få udfærdiget eksamensbeviser på engelsk

10 Gældende eksamensbekendtgørelse - 6
§ 35, stk. 3: Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår, jf. § 19 § 53: Der skal altid udpeges nye bedømmere til ombedømmelse og omprøve § 54: Tydeliggørelse af reglerne vedr. klage over andre forhold i forbindelse med prøveaflæggelse end eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen (jf. forhold nævnt i § 6 stk. 2)

11 Hvad ligger lige foran os? – Sommertermin 2010
Temaer Prøvefagsudtræk Prøveplaner (og friholdelser) Censurplaner Offenliggørelse af eksamensplanen – to runder Eksamensperioden

12 Prøvefagsudtræk og udtræk af censorfag ved flerfaglige prøver
Foregår nu… De to faste holdepunkter i det senmoderne, UVM bestemmer: Prøvefagsudtrækket og Censorfaget ved de flerfaglige prøver

13 Prøvefagsudtræk - 1 XPRS udmelder en prøvefagsrække, dvs. en prioriteret liste af prøvehold Institutionerne foretager via brugersystemerne et prøvefagsudtræk for den enkelte elev ud fra den prioriterede liste NB: Den enkelte elevs prøvefagsudtræk må IKKE ændres Henvendelse til KET? Eks.: - Ændringer i fagvalg for AT og EP, hvis ændringen kræver nyt censorfagsudtræk - Uhensigtsmæssigheder i prøvefagsudtræk

14 Prøvefagsudtræk - 2 De skriftlige prøver er med i udtrækket (jf. § 43 i eks.bkg). Den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver Der er nu kun 2 faste krav med hensyn til antal prøver: - Efter 2.g sommertermin skal der være aflagt mindst én prøve - Til udstedelse af lovligt eksamensbevis skal der være aflagt i alt 10 prøver (+ SRP).

15 Prøveplan – skriftlige prøver
Når institutionerne laver prøveplan: Særligt vedrørende skriftlige prøver: Omfordel eleverne på skriftlige prøveforekomster, hvis hensigtsmæssigt - også for eleven Endelig fordeling indberettes med prøveplanen KET behøver som udgangspunkt ikke blive inddraget, men: NB: Den enkelte elevs prøvefagsudtræk må IKKE ændres

16 Prøveplan - flerfaglige prøver
Tilrettelæggelse og optimering på institutionerne XPRS  Forslag til prøveplan i kæder af 8-12 eksaminander med samme censorfag Kædelængde: Afhængig af samlet antal eksaminander til hver af de flerfaglige prøver Optimér så der er så få prøvebegivenheder som muligt Alt må ændres, dog må det udmeldte censorfag IKKE ændres 8/4: Sidste frist for indberetning af prøveplaner 9/4: Indberetning af lærerfriholdelser påbegyndes

17  XPRS – Prøveplanen danner grundlag for skriftlig censorallokering – sammen med udmeldte censorbeskikkelser danner grundlag for mundtlig censorallokering – sammen med indberetning af censorkompetencer fra institutionerne og lærerfriholdelser XPRS  Censurplaner

18 Censurplan – finpudsning
Optimal censorressource? (”Fra Rønne til Rødkilde for én eksaminand”?) UVM involveres ikke, men: Hent mundtlig erstatningscensor, hvis ændringer kræver det Kontakt altid censors hjemskole, hvis der foretages ændringer, der involverer censor

19 Eksamensplanen – offentliggørelse i 2 runder
Eksamensplanen offentliggøres i 2 runder (alle uddannelser) I 2010: 1. runde: 17. maj: skriftlige prøver + prøver før maj (= første prøveuge) 2. runde: 21. maj: Hele prøveplanen Formål: Mere tid til faglig fordybelse i undervisningen og faglig vejledning

20 Censormøde Et fælles censormøde den 16. juni (i Odense)
Friholdelser til censormøde genereres af XPRS og udmeldes sammen med beskikkelserne Den skriftlige censurperiode er afkortet

21 Lidt mere nyt siden sidst …
Pædagogikum 1-årig Fælles for alle gymnasiale uddannelser I år er der ca. 500 kandidater Censurprocedure vil blive udmeldt.

22 Er her allerede… Forsøg med netadgang i forbindelse med skriftlige prøver SX 2010: På 14 institutioner i alt (ca. 300 elever), i stx: Dansk A, Matematik A og Samfundsfag A SX 2011: Udvidelse af forsøget – ca elever. Øvrige (“normale”) skriftlige prøver eller i forberedelsestiden til de mundtlige prøver, der ikke er prøver med 24 eller 48 timers forberedelsestid - netadgang er ikke tilladt. Adgang til internettet omfatter også adgang til online ordbøger. Kommunikation med omverdenen under skriftlige prøver og i forberedelsestiden til de mundtlige prøver, der ikke er prøver med 24 eller 48 timers forberedelsestid, er ikke tilladt. “Henvist til at aflægge prøver i alle fag” – betyder “henvist til at aflægge alle prøver i alle fag” (Studie- og ordensregler-bkg. § 7 stk. 1 nr. 4)).

23 Er her allerede… gælder nu Ombedømmelse/omprøve
Ved klage ÷ resultere i lavere karakter + resultere i lavere karakter Fejl/mangler ved prøve

24 På vej… i ny/kommende eks.bkg. Ombedømmelse/omprøve
Ved klage + resultere i lavere karakter (NYT) + resultere i lavere karakter Fejl/mangler ved prøve ÷ resultere i lavere karakter

25 På vej - 1 Ny version af eksamensbekendtgørelsen forventes udstedt inden sommerferien (medio juni) Virkning fra 1. september 2010 Præciseringer vedr.: Klageregler Lodtrækning og trækningsmuligheder

26 På vej - 2 Ombedømmeren/ombedømmerne får mere end blot opgavebesvarelsen Man kan klage sig til en lavere karakter ved ombedømmelse Plus lidt mere…

27 - Ikke på vej Er prøvet: Kopiering af opgavebesvarelser ved skriftlige prøver - er prøvet ... og gentages ikke!

28 Udstedelse af lovlige beviser
Har eleven aflagt 10 prøver? Faldgruber ligger fx. ved: Skift fra en institution til en anden Skift af studieretning Valg af valgfag Skriv til Morten, hvis… Elev til prøve på skole-1 i fag på C-niveau og igen på B-niveau på skole-2 Skift til studieretning med biC, men eleven har ikke biC og kommer til at mangle biC. Elev har oprindeligt valgt nat.vidsk B og ps. C, men vælger valgfag om ved starten af 3.g (fra nat.vidsk. B til Mu B, men det glemmes at ændre ps C til nat.vidsk. B) - og eleven kommer til at mangle 1 nat.vidsk. B Elev med valgfag MaB i 3.g, mangler 1 fag (i stedet for ma C fra 1.g)

29 Er der noget spritnyt? Sommertemin 2010 udvides med GSK-augusttermin
- Mundtlige gsk-prøver planlagt til august 2010 kan indgå i sommerterminens elektroniske indberetning af prøveplaner og i den tilhørende automatiske censorallokering - Skærpet opmærksomhed på evt. lærerfriholdelser i august (ferie).

30 Er der noget spritnyt? Udmelding af 3 adskilte prøveperioder:
Mundtlig prøveperiode S 2010 Udmelding af 3 adskilte prøveperioder: ordinær prøveperiode / GSK-prøveperiode / en reserveprøveperiode Reserveprøvedagene ligger i uge 20 – 5 mulige prøvedage KET har nøglen til reserveprøvedagene Adgang til reserveprøvedage gives af KET efter konkret ansøgning til KET Det “spritnye” forventes udmeldt 8. marts Tak for ordet!


Download ppt "Hvad skal jeg tale om - hvad plejer ”man(den) fra KET” at tale om?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google