Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Moderne Gennembrud

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Moderne Gennembrud"— Præsentationens transcript:

1 Det Moderne Gennembrud
1870 – ca. 1890

2 Hvem ved noget om Det moderne gennembrud? – Brainstorm…
Handout

3 Hvilken periode befinder ’Det moderne gennembrud’ sig i?
Maskinernes tid! Fra land til by… Hvorfor? Industrialiseringen betød ikke kun en mekanisering af produktionen men også en maskinisering af den menneskelige arbejdskraft, der blev udnyttet, som om den var et stykke teknik. Det gav grundlaget for den store tilflytning til byerne, hvor billig arbejdskraft var efterspurgt.

4 Moderniseringer i samfundet
Urbanisering Sekularisering (Gud og religion får en anden rolle) Industrialisering Politisk-kulturel demokratisering Internationalisering Klassekamp Ændrede kønsroller Litteraturen i denne periode er tæt knyttet til disse moderniseringer

5 Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur
Georg Brandes Forelæsninger : Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur

6 Indledningen til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur :
”Vi er nemlig denne Gang som sædvanlig en 40 Aar tilbage for Europa.” ”Det, at en Literatur i vore Dage lever, viser sig i, at den sætter Problemer under Debat. (...) At en Literatur Intet sætter under Debat er det samme, som at den er i Færd med at tabe al Betydning.” ”Mon ikke Betingelsen for et Fremskridt paany vilde være den, at Løsenet atter blev Frihed: Aandsfrihed, at man istemmede: vi vil den frie Tanke og den frie Humanitet.”

7 Litteraturens opgave ifølge Brandes
Sætte problemer under debat Bruge sin fornuft – ”den frie tanke” Litteraturen skal omhandle det levende, virkelige liv Litteraturen skal IKKE længere være naiv, drømmende og idealiserende Litteraturen skal være engageret

8 Hovedtemaer Religion (kritik)
Kønsforholdet (kvindens stilling, ægteskabet mv.) Seksualmoral De sociale forhold (især arbejdermiljøet) Menneskets udvikling (arv og miljø, psykologi) = Problemer sættes under debat!

9 CharlesDarwin og evolutionsteorien
Arternes Oprindelse: dansk oversættelse af J.P. Jacobsen (1872) Den naturlige selektion (”Survival of the fittest”) Afstandstagen fra religionen

10 .. Darwin Darwin gjorde en vigtig indsats indenfor flere områder af biologi og geologi, men er mest kendt for sin lære om arternes udvikling gennem naturlig udvælgelse. Hans teori rummer to hovedteser: Den første hovedtese - som havde været fremført af mange tidligere naturforskere - siger at nulevende planter og dyr nedstammer fra tidligere eksisterende mere primitive former. Dette betyder, at når man går tilstrækkelig langt tilbage, har mennesket fælles forfædre ikke bare med aber, fisk og andre hvirveldyr, men også med encellede organismer. Den anden hovedtese - som var Darwins originale bidrag - siger at årsagen til arternes udvikling er «naturlig udvælgelse» gennem tilfældige variationer. Mens den første tese siden Darwins tid har været ret alment accepteret blandt biologer, har den anden tese været stærkt omstridt.

11 Naturalisme Naturalisme har ikke noget med skov og strand og nattergale at gøre. Den natur, det drejer sig om, er ‘menneskenaturen’. Inden for litteraturen er naturalisme en retning i anden halvdel af 1800-t., forstået som en begrænset del af realismen, tilhørende det moderne gennembrud i Norden. Naturalismen opfatter mennesket som et naturbestemt væsen. Det er driftsbestemt, arveligt bestemt og miljøbestemt af såvel naturomgivelserne som det sociale miljø. Naturalismen er i vid udstrækning deterministisk og materialistisk. Den tankemæssige basis for naturalismen var især den nye naturhistoriske videnskab (Darwin)

12 Naturalisme Mennesket som et stykke natur
Mennesket er bestemt af arv og miljø Naturvidenskabelig metoder anvendes i skriveteknikken, f. eks. systematisk beskrivelse, objektivitet = nøjagtig virkelighedsbeskrivelse Derfor skildrer mange: + seksualitet ÷ religion + psykologi ÷ idyl = REALISME

13 Periodens forfattere En ny forfattertype: skribent, reportør, detektiv
Forfatteren skal være kritiker Naturvidenskabelige metoder Ikke længere føle, men forstå = ikke længere et gudbenådet geni

14 … periodens forfattere
Forfatterne inden for Det Moderne Gennembrud gjorde oprør mod de gamle traditioner, blandt andet den litterære periode Romantikken, og blandt de karakteristiske træk ved perioden kan nævnes et internationalt perspektiv, frihed i forhold til seksualitet og religion samt interesse i de videnskabelige landvindinger som darwinismen. Et andet vigtigt aspekt var, at kønsproblematikken tages under seriøs behandling samt ikke mindst, at nogle kvindelige forfattere viste sig inden for det litterære univers Sammenfattende kan man tale om fokus på realisme i litteraturen.

15 Naturalistiske forfattere
Inden for det moderne gennembrud i Norden, som Georg Brandes formidlede, kan som afgjorte naturalister nævnes: J.P. Jacobsen, der også oversatte Darwin Amalie Skram August Strindberg med en omfattende fortællings-, reportage- og dramaproduktion i 1880'erne, således enakteren Fröken Julie (1888) I en bestemt fase kan også Henrik Ibsen (Gengangere, 1881) anses for naturalistisk

16 Impressionistisk fortællerteknik
Den naturalistiske roman ønsker at skabe en helhed ud af at inddrage som meget som muligt, så mange detaljer som muligt.   Impressionismen fastholder naturalismens interesse for detaljen, men lader kun punktvis læseren opleve detaljen. Resten skæres bort. Indtrykkene gengives mere skitseagtigt, og som læser bliver man således inviteret til at lade indtrykkene komme til sig, forholdende sig passivt iagttagende ...dog således at fantasien inviteres til at udfylde detaljerne. Den impressionistiske fortællekunst overlader derfor - netop gennem det den ikke siger - et langt større ansvar til læseren selv til gennem sin forestillingsevne at "færdiggøre" det samlede billede. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

17 Impressionistiske forfattere
Herman Bang (f.eks.) Her beskæftiger man sig mere med beskrivelser af de sjælelige tilstande end af den egentlige handling Impressionismen er en Indtrykskunst.  Den består af øjebliksfremstillinger. Denne orientering mod en fremstilling af øjeblikket er uden tvivl inspireret af fotografiet, som netop blev mere alment tilgængeligt i samme periode.  Dette gælder dog kun for den litterære impressionisme, eftersom malerkunstens impressionisme netop lagde afstand til og "malede sig væk" fra fotografiet.

18 Erik Henningsen: Summum jus, summa injuria
Erik Henningsen: Summum jus, summa injuria. Barnemordet (1886) (den højeste retfærdighed er den højeste uretfærdighed)

19 Erik Henningsen: Sat ud (1892)

20 Hans Andersen Brendekilde: Udslidt (1889)


Download ppt "Det Moderne Gennembrud"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google