Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

S k a d e s t u e n 1 PATIENTMÅL: STRUKTUR: PROCES: Diagnose

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "S k a d e s t u e n 1 PATIENTMÅL: STRUKTUR: PROCES: Diagnose"— Præsentationens transcript:

1 S k a d e s t u e n 1 PATIENTMÅL: STRUKTUR: PROCES: Diagnose
Opstarte smertebehandling og væsketerapi STRUKTUR: Kort ophold i skadestuen Speciel modtagestue i skadestuen (stue 6) Behandlersygeplejersken modtager patienten i skadestuen Patienten meldes direkte til Hofteenhedens ansvarshavende sygeplejerske Patienten køres til røntgen og ved fraktur direkte videre til Hofteenheden PROCES: Behandlersygeplejerske eller læge: diagnosticerer klinisk hoftefrakturen (benet opadrykket, roteret, direkte og indirekte ømhed) anlægger venflon tager præoperative blodprøver fremskyndet (hvis type forligger i blodbanken, tages BAS-test) Behandlersygeplejerske: giver patienten 1 gr. Panodil p.o. måler blodtryk, puls og saturation – opsætter O2 ved saturation under 92 % tilkalder anæstesilæge (hverdage kl personsøger 4130, vagtperiode og weekend personsøger 4432) mhp. anlæggelse af femoraliskateter kontakter ansvarshavende sygeplejerske i Hofteenheden (lokal 2196) og meddeler, at en patient med kliniske symptomer på hoftefraktur er indlagt i skadestuen bestiller røntgenundersøgelse (hofte og evt. thorax). giver patienten tynde, sukkerholdige væsker indtil 2 timer inden operationen iklæder så vidt muligt patienten hospitalstøj (skjorte og underbenklæder) Anæstesilæge: anlægger femoraliskateter tager stilling til om patienten skal have taget røntgen af thorax planlægger og evt. påbegynder væsketerapi Ved fraktur overflyttes patienten direkte fra røntgen til Hofteenheden, ellers tilbageflyttes patienten til skadestuen, hvor videre plan lægges NOVEMBER Optimeret hoftepatientforløb i afd. M BV, BA, AF, MR, JBL.

2 Røntgen 2 PATIENTMÅL: STRUKTUR: PROCES:
Radiografisk bekræftelse af hoftefrakturen STRUKTUR: Kort ophold på røntgenafdelingen PROCES: Radiografen vurderer udfra røntgenbilledet, om patienten har en hoftefraktur Ved radiologisk bekræftet hoftefraktur: Patienten får taget røntgen af thorax, hvis dette er bestilt Radiograf informerer skadestuen om overflytning til Hofteenheden Portør fra Skadestuen tilkaldes mhp. overflytning til Hofteenheden Patienten overflyttes direkte fra røntgen til Hofteenheden (er behjælpelig med at flytte patienten fra skadesleje til seng) Ved manglende radiologisk bekræftet hoftefraktur: Patienten tilbageflyttes til Skadestuen I Skadestuen lægges den videre plan for patienten

3 Hofteenheden, præoperativt
3 Hofteenheden, præoperativt PATIENTMÅL: Modtagelse af patienten Klargøring til operation - operation så tidligt som muligt STRUKTUR: Patienten tildeles et tværfagligt behandler team (TBT) bestående af personlig læge, sygeplejerske, social og sundhedsassistent og fysioterapeut. Ved risiko for konfusion : patienten lægges på en lille stue - pårørende opfordres til at være hos pt. PROCES: Afdelingssygeplejerske + afdelingslæge tildeler patienten tværfagligt behandler team (TBT) Sygeplejerske: foretager en umiddelbar vurdering af patientens tilstand formelder patienten til operationsgangen, herunder oplysning om tidspunkt for faste (fast føde), og melder patienten over GS, når patienten er præanæstesiologisk klar. tilkalder M-forvagt mhp journaloptagelse kalder anæstesilæge mhp. anæstesiologisk tilsyn (når prøvesvar og journal foreligger) påbegynder dataindsamling (se : ”Modtagelse og pleje af patient i Hofteenheden) M-forvagt: skriver journal ordinerer vanlige medicin, antitrombotisk behandling, smertebehandling, evt. lungefysioterapi M-bagvagt gennemgår patienten. Der gøres status, planlægges forløb, iværksættes behandling sørger for at patienten får sin vanlige medicin iværksætter antithrombotisk behandling fortsætter smertebehandling (i femoralis kath. / pr.os) iværksætter laksantiabehandling (opstartes postoperativt) iværksætter O2 tilskud tager evt. supplerende blodprøver ordineret af anæstesilæge Sygeplejerske i samarbejde med social- og sundhedsassistent: foretager ernæringsrisikovurdering og energiberegning undersøger om patienten har nødvendige informationer med fra primær sektor - hvis ikke faxes til primær sektoren / e.l. vedrørende pts vanlige medicin og hjemlige forhold bestiller kost til patienten, når sekretæren ikke er der registrerer og deponerer værdigenstande giver tynde, sukkerholdige væsker kan gives indtil 2 timer før operationen. (COA giver M2 besked, når der er ca. 2 timer til patienten skal opereres). Hvis patientens operation udskydes til næste dag, skal patienten faste (fast føde og tilskudsdrikke) fra kl. 24, og tørste fra kl indtil efter morgenkonference, hvor endeligt operationsprogram planlægges udfører sygeplejeopgaver i forhold til basale behov (jf. modelprogram) NOVEMBER Optimeret hoftepatientforløb i afd. M BV, BA, AF, MR, JBL.

4 COA 4 PATIENTMÅL: Operation STRUKTUR: PROCES:
Koordinerende sygeplejerske COA (hverdage kl – 15.30) eller ansvarshavende operationssygeplejerske (øvrige tid) kontakter Hofteenheden (lokal 2196) / MMO (lokal 3944), når der er ca. 2 timer til patienten skal opereres mhp. tørste (gælder tynde, sukkerholdige væsker) Patienten skrives på både ”formeldelse” og ”klar” tavlen med rødt (gælder også evt. patienter med hoftebrud fra MMO) PROCES: Formelding: Ved formelding af patienter registreres tidspunkt for, hvornår patienten begynder at faste (fast føde) Hvis COA i samråd med kirurgen skønner, at formeldte patienter kan opereres, når patienten er fastende, skal sengeafdelingen kontaktes mhp., at patienten også skal tørste. Klar: Når afdelingen melder patienten over GS, føres patienten på ”klar” – tavlen. COA kontakter sengeafdelingen, når patienten skal tørste. Tidspunkt for hvornår patienten er påbegyndt tørste, skrives på tavlen. Anæstesi: Patienten opereres så vidt muligt i spinal-analgesi Operationsgang: Patienten lejres på trykaflastende underlag (undtagen patienter på ekstensionsleje pga. frakturstilling). Patienten har TED strømpe / strømper på (medmindre der er kontraindikationer herfor) Alle patienter sutureres intracutant i hud med Vicryl 3-0 (farveløs) Opererende læge skriver operations beskrivelse og ordinerer: Postoperativ Røntgen kontrol som udføres 1. eller 2. postoperative dag. Postoperative blodprøver som tages 1. post-operative dag. Lægger en mobiliseringsplan. NOVEMBER Optimeret hoftepatientforløb i afd. M BV, BA, AF, MR, JBL.

5 O p v å g n i n g e n 5 PATIENTMÅL: STRUKTUR: PROCES: Smertebehandling
Stabil patient Væsketerapi Vandladning STRUKTUR: PROCES: Patienten tilbydes drikkevarer ved ankomsten til opvårgningsafsnittet Sygeplejerske afhjælper evt. urinretention: Ved 1. gangs retention SIK Ved 2. gangs retention eller mere anlægges KAD( se i øvrigt klinisk retningslinie herfor) Ved udskrivelse fra opvågning: Anæstesilæge lægger en plan for fortsat smertestillende behandling via femoralis blok samt for væsketerapien det første døgn. NOVEMBER Optimeret hoftepatientforløb i afd. M BV, BA, AF, MR, JBL.

6 6 Hofteenhed, Postop. dag 0 PATIENTMÅL: Smertebehandling Mobilisering til stol STRUKTUR: Fælles dokumentationsredskab (ADL-ark) Træningsrum med træningsredskaber i enheden PROCES: TBT: evaluerer og planlægger dagligt patientens fremskridt og tiltag i forhold til genoptræningen og tilpasser den standardiserede samlede træningsplan til patienten ud fra patientens habituelle tilstand noterer afvigelser i journalen vurderer for konfusion og handler jf. BBH´s generelle retningslinier sikrer sufficient smertebehandling i femoralis kath. / p.o sikrer at relevante data er klar til planlægning af udskrivelse ved status 3. dag Læge: tilbyder patienten blodtransfusion v. Hgb < 6.0 Sygeplejerske i samarbejde med social- og sundhedsassistenten: laver en individuel ernæringsplan for risikopatienter sørger for at patienten får sygehuskost, inkl. 4 tilskudsdrikke iværksætter O2-tilskud når patienten er i seng mobiliserer patienten til stol iværksætter behandling med D-vitamin og kalk NOVEMBER Optimeret hoftepatientforløb i afd. M BV, BA, AF, MR, JBL.

7 Hofteenhed, Dag 1-2 7 PATIENTMÅL: STRUKTUR: PROCES: Smertebehandling
Træne forflytninger Gangtræning i talerstol Spise i opholdsstuen STRUKTUR: Faste træningstider Opholdsstue indrettes til spisesituationen og afspredning PROCES: TBT: orienterer patienten om genoptræningens indhold og tilrettelæggelse introducerer patienten til træningsprogrammet vurderer evt. konfusion og handler jf. BBH´s generelle retningslinier Læge: regulerer patientens medicin tilbyder patienten blodtransfusion v. Hgb < 6.0. Sygeplejerske i samarbejde med social- og sundhedsassistenten iværksætter ordinerede blodtransfusion rekvirerer ergoterapeut mhp hjælpemidler udfører sygeplejeopgaver i forhold til basale behov mobiliserer patienten til stol x 2, - dag og aften seponerer dræn Fysioterapeut: starter genoptræningen og giver instruktion i sengeøvelser NOVEMBER Optimeret hoftepatientforløb i afd. M BV, BA, AF, MR, JBL.

8 Hofteenhed, Dag 3 8 PATIENTMÅL: STRUKTUR: PROCES: 3.DAGS STATUS
Smertebehandling Gang- / trappetræning mhp øget gangdistance med relevant gangredskab Selvhjulpen med personlig hygiejne og påklædning Selvstændig træning efter fys-vejledning Information fra ergoterapeut m.h.t. anvendelse af hjælpemidler. Information fra tværfagligt behandler team (TBT) om plan for videre genoptræning samt foreløbig dato for : - enten overflytning til afd. H, - eller udskrivelse direkte til hjemmet fra hofteenheden. STRUKTUR: Faste træningstider STATUS 3. Dag Holdtræning PROCES: 3.DAGS STATUS Læge: beskriver den postoperativt røntgenkontrol i journalen, og en eventuel justering af planen noteres foretager sårtilsyn vurderer behov for fortsat smertebehandling i fem.katheter / anden smertebehandling ordinerer behandling med D-vitamin og kalk Fysioterapeut: instruerer i selvtræning og tilbyder deltagelse i holdtræning TBT: vurderer patienten mht konfusion, depression / krise og iværksætter relevant tiltag vurderer patientens ernæringsindtag, og iværksætter relevant behandling-ved behov ordineres og lægges en sonde vurderer risiko for faldtendens vurderer af patientens funktionsniveau afdækker behov for hjælpemidler i hjemmet og hjemmebesøg vurderer om patienten følger genoptræningsprogrammet planlægger en udskrivelsesdag og tager stilling til: 1: Om patienten skal blive i Hofteenheden  udskrives til hjemmet inden for 4-12 dage– eller -- 2: Om patienten skal/kan overflyttes til afdeling H (5.dag, dog ikke weekend) - til længere varende genoptræning (oversygepl. /afdelingssygepl. melder patienten til oversygepl. afdeling H) – eller – 3: Om patienten efter lægelig færdigbehandling skal udskrives til videre træning og pleje i primærsektoren 4: Om der er behov for G-tilsyn mhp. råd og vejledning vedr. geriatriske problemstillinger NOVEMBER Optimeret hoftepatientforløb i afd. M BV, BA, AF, MR, JBL.

9 Hofteenhed, Dag 5 9 PATIENTMÅL: STRUKTUR: Smertebehandling
Gang- / trappetræning med endeligt gangredskab Information om udskrivelsesdato Information om plan for videre genoptræning i afd. H STRUKTUR: Patient med længerevarende genoptræningsbehov overflyttes til afd. H PROCES: Sygeplejerske arrangerer overflytning til afd. H af patient med længere varende genoptræningsbehov. Dag 4 kl tilser sygeplejerske fra afd. H patienten og tilrettelægger overflytningen med patienten. Læge skriver udskrivningsnotat som sammen med journalen følger patienten til afd. H. Sygeplejerske udarbejder status i sygeplejejournalen, denne medfølger til H Fysioterapeut udarbejder fysioterapeutisk status før overflytning Femoraliskateter seponeres inden overflytningen For patienter der forbliver i afdeling M gøres 5. DAGS STATUS: TBT: fastlægger den endelige udskrivelsesdag vurderer behov for hjemmebesøg og foranstalter besøg ved behov kontakter ergoterapeut mhp hjælpemidler med hjem orienterer primær hjemmepleje + egen læge om forestående udskrivelse vurderer ernæringstilstand og justering af kost ved behov Læge: ordinerer genoptræningsplan tager stilling til fortsat antitrombotisk behandling afhængig af mobiliseringsgrad tager stilling til justering af smertebehandlingen vurderer postoperative røntgenbilleder og blodprøver tilbyder patienten blodtransfusion v. Hgb < 6.0 NOVEMBER Optimeret hoftepatientforløb i afd. M BV, BA, AF, MR, JBL.

10 Hofteenhed, Dag 6-9 -> 10 PATIENTMÅL: STRUKTUR: PROCES:
Smertebehandling Selvstændig trappetræning Selvhjulpen m. personlig hygiejne og toiletbesøg Selvtræning STRUKTUR: PROCES: Plejepersonale: træner daglige færdigheder mhp. selvhjulpen Fysioterapeut: sørger for at hjemmebesøg gennemføres udfører en Funktionstest (Senior Fittnes Test) laver en genoptræningsplan NOVEMBER Optimeret hoftepatientforløb i afd. M BV, BA, AF, MR, JBL.

11 Hofteenhed, - Udskrivelse
11 Hofteenhed, - Udskrivelse PATIENTMÅL: Patienten udskrives 13. dagen Patienten klarer selv: Til og fra seng og stol Toiletbesøg Gang med hjælpemiddel Spise og drikke STRUKTUR: PROCES: Sygeplejerske i samarbejde med social- og sundhedsassistent: aktiverer hjemmeplejen så de kan foretage opfølgning på følgende områder: Træne ”selvhjulpenhed” mht personlig hygiejne / påklædning / toilet Træne trappegang Træne at kunne komme på gaden Træne indkøb og madlavning giver vejledning vedrørende den fortsatte ernæring giver vejledning vedrørende medicin ordineret under indlæggelsen seponerer suturer inden udskrivelsen (hvis der ikke er anvendt intracutan Vicryl 3-0) eller henvisning til egen læge / hjemmeplejen Læge: ordinere relevant smertebehandling efter udskrivelsen og skriver nødvendige recepter. Fysioterapeut: aftaler ambulant genoptrænings kontrol (tid+kørsel) gennemgår genoptræningsplanen med patienten og vejleder om selvtræning og træningsguide NOVEMBER Optimeret hoftepatientforløb i afd. M BV, BA, AF, MR, JBL.


Download ppt "S k a d e s t u e n 1 PATIENTMÅL: STRUKTUR: PROCES: Diagnose"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google