Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Koordinerende indsatser på Ungeområdet i Århus Vest

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Koordinerende indsatser på Ungeområdet i Århus Vest"— Præsentationens transcript:

1 Koordinerende indsatser på Ungeområdet i Århus Vest
Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

2 Århus V i tal Gellerup, Bispehaven, Holmstrup 14000 indbyggere
Ca. 45 % børn og unge u. 18 år Danmarks suverænt fattigste område målt på alle socioøkonomiske facetter 78 nationaliteter repræsenteret Dækker samtidig Lokalpolitiets distrikt

3 Ungeindsatsen Socialcenter Vest
Inddragelse af de unge og af frivillige - Unge for unge - Kontaktstedet - Jobagent YOT Gadeplansteams Uuvejledning’ PPR Restorative Justice FU Politi Myndighed Specialteam Ungerådgivning Foranstaltning Ungeteam Mægling Social træning Kontrolleret frihed - Beredskab Hjælpere fra civilsamfundet Kontaktpersons ordning Arbejdspraktik ordning

4 Ungerådgivningen Alle børn og unge der har begået en ulovlig handling
Tilsendes et brev eller indkaldes afhængig af sigtelsens art. Der oprettes altid en sag i forvaltningen. Børn og unge i risikozonen (grøn, gul, rød) Deltagelse i hjemmebesøg med eks. opsøgende og politi. Der oprettes ikke nødvendigvis en sag i forvaltningen. Særlig opmærksomhed på lillebrødre problematik. - Enkeltsagsbehandlingskoncepter - Ungestrategier

5 Tilgange og Holdninger
alle unge har håb og drømme for deres liv altid åbne døre og telefoner nysgerrighed og åbenhed for alle sager kendskab til alle unge i afdelingen deltage i beredskabsarbejdet på gaden tæt og hyppig kontakt på de unges niveau påtager os opgaver udover myndighed synlighed i lokalområdet eks grillfest

6 Koordinerende fora på ungeområdet
Gellerupmodellen § 115 møder (pop-up) Specialteam YOT

7 Gellerupmodellen Gellerupmodellen er et formaliseret samarbejde mellem lederne af skoler, klubber, socialcenter, politi og bibliotek. Månedlige møder gør det muligt at koordinere informationer og indsatser i lokalområdet. Der kan både være tale om konkrete problemstillinger og mere strategiske handlingsplaner Kernen i det hele er, der sættes hurtigt og hårdt ind fra alle sider, når der opstår problemer. Når alle aktører taler tæt sammen, er alle på forkant med tingene og kan gribe hurtigt ind. Samarbejde er nøglen til succes. Månedlige måneder Pressekoordinering. Hvem siger hvad og hvorfor?

8 Hvem er med i Gellerupmodellen?
Østjyllands politi v Lokalpolitiet i Århus V Socialforvaltningen Gellerup Bibliotek Børn og Unge Lokalcenteret i Gellerup Sødalskolen Tovshøjskolen Jobcenter Vest Fritids og ungdomsskoleleder distrikt 11 Leder af dagtilbud distrikt 11 Distriktsområdechef for distrikt 11

9 Pop-Up jf.Retsplejelovens § 115
§ 115. Politiet kan videregive oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig af hensyn til det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Stk. 2. I samme omfang som nævnt i stk. 1 kan en myndighed videregive oplysninger om enkeltpersoner til politiet og andre myndigheder, som indgår i det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Oplysningerne må i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde ikke videregives med henblik på efterforskning af straffesager. Stk. 3. Inddrages selvejende institutioner, der løser opgaver for det offentlige inden for social- og undervisningsområdet, i det kriminalitetsforebyggende samarbejde, kan der i samme omfang som nævnt i stk. 1 og 2 udveksles oplysninger mellem myndighederne og institutionerne. Stk. 4. De myndigheder og institutioner, der indgår i et kriminalitetsforebyggende samarbejde, er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1-3.

10 Hvem sidder med til Pop-up møderne?
Østjyllands Politi (forebyggelse og lokalpoliti) Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (UUvejleder) Fritids og ungdomsskoleleder, klub og opsøgende medarbejdere Lokale skoler PPR

11 Pop-up som metode Månedlige møder Enkeltssagsbehandlingskonceptet
Kategorisering (rød, gul, grøn) Diskutere konkrete strategier Hot spots Udveksler erfaringer/viden Styrkelse af det tværgående samarbejde

12 Specialteam på Socialcenter Vest
Årsag: Området Gellerup/Tovshøj i Århus Vest har et uacceptabelt højt kriminalitetsniveau Gaderøverirapport reaktion indenfor 3 hverdage Mandskab: 3 rådgivere, 1 UUvejleder, 1 assistent Herudover kognitiv projektmedarbejder og brug af kontaktpersoner og familienetværk

13 Opgaver for rådgiveren i Specialteam
Deltage i afhøring – foretage screening Indkalde familien og diverse relevante samarbejdspartnere eks. Skole, klub og politi, ungeteam Udarbejde kontrakt med relevant indhold Opfølgning og tilsyn med kontrakten i tæt samarbejde med de nye gadeplansteams Evaluering af kontrakt justering af kontrakt

14 Metode i Specialteam A – kontrakt (Skærpet tilsyn).
B – kontrakt uden kontrol (ml. forældre og ung) Varighed 6 måneder Løbende ca. 20 unge C – kontrakt med kontrol (kontrolleret fritid) Varighed 4 uger ca unge over 1 år

15 Forslag til forbedringer
Gå fra straf og konsekvens til at tænke i mere lærerige aktiviteter for de unge dvs. den unge skal være med til at genopbygge det de har ødelagt den unge skal møde sit offer – konfronteres med den forvoldte skade og skabe forståelse for modparten udbygge forældresamarbejdet Hurtigere afgørelser i retsvæsenet/afklaring/større respekt fra de unge → Ungdomsdomstol Arbejdet med de unge skal have inkluderende perspektiv frem for et ekskluderende. Gå fra forventning om assimilation til integration (bevidstgørelse af forskellen ml. de to) Skolernes viden skal opgraderes, eksempelvis hvad betyder det for en ung at være sekundært traumatiseret (konstant alarmberedskab)→ forebyggende perspektiv En mere samlet og koordineret indsats overfor de unge fra de sociale myndigheder, politi, retsvæsen, psykiatri, misbrugskonsulenter etc. → Sådan som tingene eks. er organiseret i YOT i Children Services i England (Youth centres)

16 Inspiration fra England
Studietur til London, Newham Samarbejde på tværs af agenter Ensartet tilgang/holdning til målgruppen Inkluderende menneskesyn (lokalområdet) Erkendelse af at straf ikke hjælper Ingen stigmatisering – ny chance (final warning) hurtig vej igennem retssystem max 71 dage ingen krav om samtykke for samarbejde Diamondproject (rehabilitering) Triage (tættere samarbejde)

17 YOT i Århus – et bydækkende
Multiagency bestående af forskellige myndigheder på området Faste samarbejdspartnere: Socialforvaltning Politi PPR Fritids og Ungdomsskole (Klubber, opsøgende medarbejdere, legepladser) Beskæftigelsesforvaltning (UU) HotSpot centeret

18 YOTs faste samarbejdspartnere
Ungdomcenterets misbrugsbehandling og udredningsteams Børne- og ungelæge Anklagemyndigheden

19 YOT Teamets målgruppe Teamets primære målgruppe er unge i alderen år, som har begået gentagen alvorlig kriminalitet, personfarlig kriminalitet Screener via SSP lister, §115 møder, vores omgang med de unge, underretninger etc.

20 Formål med YOT Det overordnede formål med projektet er at mindske ungdomskriminalitet i området. Målet er at give kriminelle unge en hurtigere og mere målrettet, koordineret og systematisk støtte og opfølgning med henblik på at afhjælpe deres problemer, øge deres trivsel og ruste dem til at møde fremtidens udfordringer. Bryde fødekæden (de årige)

21 Metode Gennem projektet ønskes det at etablere en effektiv organisation, som tænker i helheder, og som sigter mod en strømlining af den tværsektorielle sagsbehandling samt at afprøve og udvikle nye typer af indsatser. lærerige aktiviteter for de unge fremfor straf og konsekvens

22 Dynamisk Proces PPR Undervisningstilbud + Psyk. undersøgelser
Kognitive samtaler Vibeke/ Heidi/ René Restorative Justice Konfliktmægling + Samfundstjeneste En ung sigtes. Risikovurdering + samtykke udarbejdes Geografisk Dækning Bispehaven Gellerup Herredsvang Holmstrup Viby UU Vejledningen Uddannelses- parathedsafklaring Opfølgning inden for 5 dage, hvis den unge fraviger planen Opfølgning YOT Sagsbehandler Aftaler Handleplan Kontraktforløb Max 3 dage Den unges rådgiver deltager i mødet Resultatdokumentation Evaluering / Effektmål Gadeplans Teams Sparring + Koordinering Resultat dokumentation Misbrugsbehandling Ungdomscentret FU- Samarbejdet Andre Foranstaltninger Dynamisk Proces

23 Værktøjsprogram Resultatdokumentation
Screeningsværktøjer (SDQ ift problemadfærd) Risikovurderingsværktøjer, arbejdsbøger Kognitive adfærdsprogrammer Ungdomskontrakter Restorative Justice Visioner Ungdomsdomstol (vision) Inddrage lokalområdet og de frivillige

24 Effektmål Konkrete effektmål for indsatsen:
Nedbringelse af antallet af politianmeldelser fra området Nedbringelse af ungdomskriminaliteten i området Antal sigtelser blandt unge i området er faldende Nedbringelse af gentagelseskriminaliteten blandt unge, som har været tilknyttet YOT-teamet Øge de unges generelle trivsel og udvikling

25 YOTs erfaringer til d.d. brugbare værktøjer ift risikovurdering og arbejdsbogen YOT er en arbejdsmetode, en organisering som kræver at man sidder sammen som team i samme hus 100% commitment fra alle samarbejdspartnere


Download ppt "Koordinerende indsatser på Ungeområdet i Århus Vest"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google