Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tværfaglig praksis nødvendighed og udfordring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tværfaglig praksis nødvendighed og udfordring"— Præsentationens transcript:

1 Tværfaglig praksis nødvendighed og udfordring
. Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

2 Hvorfor så meget fokus på tværfaglighed ?
Globalisering – evidensbaseret praksis – Det globale og lokale er mere sammenflettet – vi påvirker hinanden og må lære at håndtere forskelligheder Kompleksitet - effektive , accelererede patientforløb skaber større kompleksitet og kræver et tættere og mere forpligtende samarbejde Aktive brugere – patienter, klienter, borgere er mere aktive aktører og det betyder at der er behov for at kunne agere med en fælles faglig indsats og inddrage brugerne Store hospitalsenheder og store kommuner skaber afstand og derfor er der behov for at den lokale organisering er mere tværfaglig teambaseret – og overgangs personer som koordinerer… ’Jeg fandt ud af, at jeg kunne tage magten over min sundhed’ Information 26/4 2014 Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

3 Forskning i tværfaglighed
Jody Gittel: Positive og negative spiraler Fælles mål – eller funktionsrettede mål Fælles viden – eller specialiseret viden Gensidig respekt – eller manglende respekt Kommunikation – hyppig, rettidig, præcis, problemløsende eller sjælden, forsinket, finger-pegende kommunikation Oandasan & Reeves: Key elements for interprofessional education Kendskab til roller, respekt for hinandens kompetencer, Tolerere forskelle, misforståelser, God kommunikation, villig til at arbejde sammen Facilitering af tværfaglige case konferencer, teammøder mv Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

4 Flerfaglig/multiprofessional Tværfaglig/interprofessional
Mange begreber Flerfaglig/multiprofessional Tværfaglig/interprofessional Når forskellige fag eller faggrupper koordinerer den samlede indsats overfor en patient/borger Hver faggruppe er tilknyttet eget monofaglige praksisfællesskab med egne mål, faglighed og rutiner Når forskellige faggrupper organiserer sig i et fællesskab med fælles mål og fælles hverdagsrutiner fx i et team Bevarer delvis fagspecifik opgaveløsning og faglighed Tværdisciplinær Når forskellige fag sættes i spil, fx specialer, fag på moduler, Forskelle: Hvor fælles og forpligtende er videns grundlaget, mål og samarbejde ? Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

5 Tværfaglig intelligens
Engagement og viden Følelsesmæssig interesse og motivation i at lade sig påvirke af mennesker der tænker og handler anderledes Kulturforståelse Forståelse for forskelle i viden og praksis, værdier og begrundelser for handlinger Skabe fælles viden og praksis Organisering og ledelse Strukturer og processer som understøtter tværfaglighed fx møder, ledelse, geografi, arbejdsdeling, redskaber, fx EPJ mm konflikthåndtering Kommunikation- facilitering Problemløsning og fælles mål Forskellige sprogkoder og baggrundsbegreber Facilitering af møder . Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

6 Kulturforståelse Forståelse for forskelle i viden og praksis, værdier og begrundelser for handlinger Skabe fælles viden og praksis Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

7 At blive ”én af vores slags” - og samtidig ”tværfaglig”
At kunne fastholde egen identitet og samtidig være fleksibel overfor andre Talesprog, begreber, regler er diskursive redskaber – sproget er ikke neutralt Vi skaber domæner – envelopment (indpakning) for at bevare kontrollen – fx dem og os Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

8 Tværfaglige kulturmøder
Mødet mellem forskellige faggrupper kan ses som et kulturmøde mellem forskellige faglige logikker og praksisfællesskaber Kræver respekt og anerkendelse af forskellige måder at se verden på Udvikle en smidighed i forhold til omgivelserne og samtidig bevarer egne anlæg Fagidentiteten udvikles ved at følges med nogen af ” vores slags” Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

9 At forandre et gammelt tæppe
Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

10 Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg
Engagement og viden Følelsesmæssig interesse og motivation . At lade sig påvirke af mennesker der tænker og handler anderledes Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

11 Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg
Forforståelser ….enhver social praksis bygge på forforståelser. Dvs. forestillinger omkring, hvordan tingene er, hvordan man bør gøre, hvad der er rigtigt og forkert, og om hvem, der kan hvad osv. (Axelsen og Ravn Olesen, 2002). Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

12 Følelser og tværfaglighed
Viser sig, når vi føler os udfordrede i vores arbejdsliv og på vores identitet…. Tværfaglighed er forbundet med…. Uklare roller/funktioner Professionel stolthed Individuelle ambitioner og sårbarhed ”Emotion work” (Hochshild 1983) Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

13 Organisering og ledelse
Strukturer og processer som understøtter tværfaglighed fx møder, ledelse, geografi, arbejdsdeling, redskaber, fx EPJ mm Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

14 Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg
Organisering og rum Organisering i teams – og udvikling af teams Fælles rum /geografi understøtter relationer Tværfaglige møder udvikles - faciliteres Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

15 Ledelse af tværfaglighed
Ledelse af egen - og andre faggrupper – tværfaglig ledelse At lede selvledende medarbejdere At håndtere konflikter i – og mellem faggrupper eller personer Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

16 At udvikle tværfaglighed - - en Innovativ proces
Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

17 Kommunikation og facilitering
Problemløsning og fælles mål Forskellige sprogkoder og baggrundsbegreber skal sættes i spil Facilitering af møder Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

18 Fælles mål og problemløsning
Fælles mål eller vision ? Praktisk problemløsning med afsæt i sædvaner Sædvane – udfordrende refleksion- at undersøge baggrunden for begrundelser, begreber mv. Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

19 Facilitering af tværfaglige processer
Facilitators positioner Intern/ekstern Faglig ekspert/proces ekspert Styrende/ikke styrende Er det muligt at pendle mellem disse positioner? Hvordan og med hvilken effekt? Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

20 Facilitator som social arkitekt
Hold kompleksiteten og nysgerrigheden i live Koordinering Tryghed og respekt De 5 R’ er Rammer Runder, Reformuleringer, Refleksive pauser Ritualer Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

21 Beslutninger – 3 modeller
1. Implementeringsmodellen Ledelsen har beslutningskompetencen Ledelsen informerer og lytter til evt. kommentarer 2. Modellen for den fælles overvejelse Ledelsen udarbejder 3 mulige scenarier Gruppen overvejer og diskuterer scenarierne Ledelsen beslutter på baggrund af kommentarerne 3. Dialogisk procesmodel Dialoger om hvad der skal besluttes, hvordan, vidensgrundlag Mulige løsninger skitseres og forhandles som aftalt Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

22 Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg
Tværfaglig praksis Tværfaglighed som ny nødvendighed og forskningsfelt Flerfaglig – tværfaglig – hvor forpligtende er samarbejdet? Tværfaglig intelligens – en model for afklaring Kulturforståelse indebærer både at forstå/kende eget fag og være fleksibel overfor andre fag Tværfaglighed udfordrer vore følelser – fælles fagligt engagement er nødvendigt Hver faggruppe har sin særlige forforståelse og sprog Tværfaglighed skal organiseres og ledes - kræver rammer for arbejdet – teams/rum/møder Kan udvikles som en innovativ proces. Tværfaglighed kræver bevidst kommunikation og facilitering. Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

23 Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg
Litteratur Axelsen, Inga og Olesen, Birgitte Ravn (2002): At gøre op med det, som tages for givet. Social Kritik 78, 14. årg., s Darsøe, Lotte (2008): Identitet, arbejdsmarked og rekruttering. Undervisningsministeriet Gittel, Jody Hoffer (2012): Effektivitet i sundhedsvæsenet – samarbejde , fleksibilitet og kvalitet. København: Munksgård Hochschild, A. R. (1983): The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling. University of California Press. Just, Eva & Nordentoft, Helle Merete (2012): Tværfaglig praksis. København: Hans Reitzels Forlag. Järvinen, Margaretha og Mik-Meyer, Nanna (red) (2012): At skabe en professionel – Ansvar og autonomi i velfærdsstaten. København: Hans Reitzels Forlag. Mitchell, Pamela H. & R: Crittenden Interdisciplinary Collaboration: Old ideas with new Urgency. Washington public Health. Fall Oandasan, Ivy & Reeves, Scott (2005): Key elements for interprofessional education. Part 1: The learner, the educator and the learning context. Journal of Interprofessional Care. Supplement 1. Pp: 21 – 38. DOI: / Pedersen, Lene (2011): Patientinddragelse – refleksion, læring, innovation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. Plum Elisabeth (2007): Kulturel intelligens. København: Børsens Forlag Wackerhausen Steen (2008): Erfaringsrum, handlingsbåren kundskab og refleksion. Skriftserie nr 1/. Institut for Filosofi og Idéhistorie, Århus Universitet Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg

24 Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg
Tak for nu Tværfaglighed- Temadag i palliation Aalborg


Download ppt "Tværfaglig praksis nødvendighed og udfordring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google