Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen Til Amagerforbrænding

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen Til Amagerforbrænding"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen Til Amagerforbrænding

2 AMAGERFORBRÆNDINGS HISTORIE
1965 Amagerforbrænding etableret som offentlig virksomhed. 1970 Forbrændingsanlægget sat i drift med en kapacitet på ton affald om året. Anlægget bidrog fra starten til produktionen af fjernvarme. Røgen fra forbrændingen blev renset i elektrofiltre. 1990 Anlægget udbygget til en årlig kapacitet på ton, og ændret til kraft/varme produktion med en 20 MW dampturbine/generator. Røgrensningen moderniseret med kemisk rensning ved semi-tør proces - fra 1997 også med dioxin fjernelse. 2002 Anlægget udvidet til en årlig kapacitet på ton affald. Energianlægget udbygget med en 8,5 MW dampturbine/generator.

3 Amagerforbrænding ejes af kommunerne: Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby med tilsammen indbyggere samt virksomheder og institutioner

4 = Affaldsforbrænding 1 Liter Olie 4 kg. Affald Kg. Affald?
Amagerforbrændingens forbrændingsanlæg omdanner hvert år affald fra de fem ejer-kommuner til elektricitet og fjernvarme. I 2010 blev der brændt ton affald i de fire ovne på Amagerforbrænding. Det er ti procent af alt affald, der brændes i Danmark. Affaldet består af: Dagrenovation og storskrald fra private husholdninger (50%) Forbrændingsegnet affald fra genbrugspladserne (10%) Erhvervsaffald - blandt andet sygehusaffald og fortroligt affald (40%) Amagerforbrænding har en årlig varmeproduktion på ca MWh og en årlig el produktionen på ca MWh. Det betyder, at vi kan forsyne ca husstande med fjernvarme og ca husstande med el. = 1 Liter Olie 4 kg. Affald Kg. Affald?

5 Fra affald til energi på Amagerforbrænding
Turbine Generator Elektricitet Slagge genanvendes i industrien Kedel Affaldsforbrænding Varmeveksler Fjernvarme

6 Fjernvarmenet i Hovedstadsområdet

7 Affaldsmodtagelsen

8 Affaldsmodtagelsen Hver dag ankommer omkring 400 lastbiler med affald til Amagerforbrænding. Når bilerne ankommer, bliver de vejet og registreret, inden de kører op ad rampen til affaldsmodtagelsen. Her læsser lastbilerne affaldet ned i siloen. Der sker altså ikke en sortering af affaldet, når først det er kommet i bilen. Det er derfor vigtigt at Du hjælpe miljøet ved at sortere dit affald rigtigt. Der gennemføres løbende stikprøvekontrol af 3-4 % af affaldet. Kontrollen gennemføres for at sikre, at affaldet er egnet til forbrænding. De mange chauffører, der hver dag kommer på Amagerforbrænding, er godt tilfredse med serviceniveauet. Det viser en serviceundersøgelse fra 2008.

9 Silo Affaldsmodtagelsen

10 Siloen Amagerforbrændings store silo kan rumme 6000 ton affald eller det samme som m³ affald. Over siloen er der to kraner med store fuldautomatiske grabber, som hver kan løfte op til fem ton affald ad gangen. Grabberne blander affaldet i siloen, så det bliver mere ensartet. Det gør det lettere at holde en stabil temperatur i ovnene. De to store grabber arbejder døgnet rundt med at blande affaldet og løfte det op til toppen af de fire ovne.

11 Ovnlinie Silo Affaldsmodtagelsen

12 Ovnanlægget Grabberne læsser affaldet fra siloen af i en tragt. Det glider ned og går i brand på bevægelige riste i bunden af ovnen. Ristene skubber det brændende affald fremad gennem ovnen for at sikre den bedst mulige udbrænding. Det tager omkring to timer at brænde affaldet ved 950 grader. Amagerforbrænding har fire ovnlinier, som hver har en kapacitet på op til 17 ton affald i timen. Hver ovnlinie består af en ovn, en kedel og et røgrensningsanlæg. Linjerne er indbyrdes uafhængige og forsynet med separat rensningsudstyr og måle- og reguleringsudstyr. Kedelanlæggene er tilsluttet en fælles dampledning, som går til turbineanlægget. I ovnene er der installeret vandkølede slidzoner, som gør det lettere at regulere temperaturen og sikre den bedst mulige forbrænding af affaldet. Det tager to timer at brænde affaldet i ovnen. Når affaldet er brændt, bliver slaggen ført til viderebehandling.

13 Forbrænding Affald: 15 t/h Sekundærluft Temperatur: 850 – 1100  C
Opholdstid for affaldet: Ca. 2 timer Rågas Slagger Primærluftluft

14 Kedlerne Ovnlinie Silo Affaldsmodtagelsen

15 Kedlerne Røgen fra affaldsforbrændingen strømmer fra ovnene til de fire store kedler, hvor varmen opvarmer vandet til højtryksdamp. Dampen er 380 grader varm og har et tryk på 46 bar. De fire dampkedler producerer hver 52 ton damp i timen. Højtryksdampen bliver omdannet til elektricitet i turbinerne eller til fjernvarme i fjernvarmevekslerne. I alt producerer Amagerforbrænding el til ca husstande og varme til ca husstande. Amagerforbrænding udnytter 86% af den energi, der er i affaldet til energiproduktionen. Når højtryksdampen har været igennem turbinerne, er temperaturen faldet til 120 grader, og dampen er klar til at blive sendt ud i fjernvarmenettet.

16 Kedlerne Ovnlinie Silo Røgrensningsanlæg Affaldsmodtagelsen

17 Røggasrensning Amagerforbrænding kan rense røgen fra forbrændingen op til 95 procent. Når røggasserne fra ovnene har afgivet deres varme i kedlerne er den 130 grader varm. Det er den rette temperatur for, at rensning af røgen kan blive effektiv. Røgrensningen sker ved at røggasserne bliver blandet med kalk, aktivt kul og vand i en reaktor. Kalken neutraliserer syreindholdet og binder tungmetallerne i røggassen. Det aktive kul binder dioxin og kviksølv. Blandingen fra reaktoren sendes gennem posefiltre, som opsamler støv, flyveaske og andre rester fra røgen. Der er næsten 1000 posefiltre for hver ovn. Når filtrenes overflade er belagt med forurening, bliver de automatisk rystet og restproduktet falder ned i bunden af posefiltret. Restproduktet deponeres under kontrollerede forhold på Lang Øya i Oslofjorden. Her neutraliseres restkalken med svovlsyre, som kommer fra andre industrier. Restproduktet udgør cirka 40 kilo per ton affald svarende til omkring ton om året.

18 Røgrensningsanlæg Ammoniak Sorbacal kalk Slurry
Skorsten Sugetræksblæser Posefilter Atomizer Silo Restprodukt Ovn Den rensede røg ledes til sidst op gennem den 150 m høje skorsten. Røgtemperaturen skal være mindst 130 grader for at undgå tæring af stålet i korstensrøret.

19 Kedlerne Ovnlinie Silo Røgrensningsanlæg Affaldsmodtagelsen Slagge

20 Slagge Omkring en femtedel af det affald, som bliver sendt til forbrænding, kan ikke brændes. Det ender derfor som slagge, som består af jern, grus, glas og andre ikke-brændbare materialer. Tungmetaller i affaldet ender også i slaggen. På Amagerforbrænding producerer vi omkring ton slagge om året. Når affaldet er brændt i ovnene, dumper slaggen ned i kælderen, hvor det bliver kølet ned med havvand. Herfra kører slaggen med transportbånd til slaggepladsen udenfor ovnbygningen. Slaggen bliver sendt til opbevaring i tre-fire måneder til modning. Modning betyder, at tungmetaller som for eksempel kobber stabiliseres og ikke kan forurene grundvandet. Når slaggen er modnet, bliver metallerne sorteret fra til genanvendelse, og slaggen bliver harpet for at opnå en ensartet kornstørrelse. Den modnede, harpede slagge bliver brugt til opfyld ved bygge- og anlægsarbejder i hovedstadsområdet..

21 Spildevandsanlæg

22 Kedlerne Ovnlinie Silo Røgrensningsanlæg Affaldsmodtagelsen Turbinerne Slagge

23 Turbine/Generator Amagerforbrændingens to turbiner på anlægget producerer elektricitet. Turbinerne består af en række skovlhjul, som drives af højtryksdamp fra kedlerne. Når turbinen har taget trykket og varmen ud af dampen, bliver restvarmen brugt i varmevekslere, som leverer varmt vand til fjernvarme i Centralkommunernes Transmissionsselskabs forsyningsnet (CTR). Samlet producerer Amagerforbrænding elektricitet til ca husstande og varme til ca husstande. Turbinebygningen stod klar til brug i I dag er den udvidet til to turbiner på henholdsvis 20 MW og 8,5 MW.

24 Kedlerne Ovnlinie Silo Røgrensningsanlæg Affaldsmodtagelsen Varmevekslerne Turbinerne Slagge

25 Varmeveksleren Når dampen fra kedlerne har været brugt til at drive turbinerne og lave el, kan den genbruges. Vi nedkøler dampen, så den bliver til vand, der kan bruges igen i systemet og blive varmet af varmen fra ovnene igen. Nedkølingen sker i varmevekslerne, hvor dampen bliver kondenseret og dermed til vand igen. Vandet ledes fra varmevekslerne til kedlernes fødevandsbeholder. I beholderen forvarmes vandet til 140 grader ved et tryk på tre bar. Ved det tryk samler ilten sig øverst og kan trækkes ud, inden vandet bliver brugt igen. Dampen fra el produktionen i turbinerne samles i beholdere, hvor den kondenseres til vand, som kan genanvendes i produktionen.

26 Kontrolrummet Kontrolrummet er Amagerforbrændings hjerne. Herfra styres både forbrændingsproces, røggasrensing, slaggebehandling og energiproduktion. Kontrolrummet blev ombygget i 2006. Kontrolrummet modtager ca. 1,1 mil. data i døgnet Kontrolrummet er bemandet af tre driftsoperatører 24 timer i døgnet året rundt: Driftsoperatør 1 overvåger anlægget via sin pc i kontrolrummet Driftsoperatør 2 går rundt på anlægget for at kontrollere, at alt er, som det skal være Driftsoperatør 3 justerer de ting på anlægget, som ikke kan justeres via computeren i kontrolrummet Kontrolrummet har en række skærme, der viser de mange målinger, som SRO-anlægget hele tiden modtager fra anlægget. (Styring, Regulering og Overvågning)

27 Genbrug Amagerforbrændings har nu tolv genbrugspladser.
Her kan borgere og virksomheder aflevere sorteret affald til genanvendelse. Når du sorterer dit affald, sørger vi for, at det får en miljørigtig behandling. Der er to store miljøfordele ved at sortere affaldet rigtigt: 1) Vi sparer på energiressourcer og råstoffer, når materialerne i det sorterede affald bliver genanvendt. 2) Vi undgår miljø- og sundhedsskadelige stoffer i røgen og resterne fra det affald, der bliver brændt Det affald, du ønsker at aflevere emballeret, skal du altid aflevere i klare sække eller anden gennemsigtig emballage. Det gør det lettere for os at hjælpe dig med en miljørigtig sortering.

28 Genbrugspladser I 2010 blev der afleveret ton affald på Amagerforbrændingens 9 genbrugspladser. Heraf blev: 76% af affaldet afleveret til oparbejdningsanlæg Her skal affaldet enten forbehandles til genbrug eller genanvendes i industrien, som råvarer til fremstilling af nye produkter 21 % af affaldet afleveret til forbrænding og udnyttet til elektricitet og fjernvarme 3 % specialbehandlet eller afleveret på deponi Nøgletal for indleveret affald i ton heraf batterier i ton

29 Tak for jeres opmærksomhed


Download ppt "Velkommen Til Amagerforbrænding"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google