Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Benny Karpatschof ProPerson 1. 2 2 Benny Karpatschof ProPerson og 3 En itemanalyse jeg foretog sammen med Svend, hvor vi undersøgte en af de 26 skalaer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Benny Karpatschof ProPerson 1. 2 2 Benny Karpatschof ProPerson og 3 En itemanalyse jeg foretog sammen med Svend, hvor vi undersøgte en af de 26 skalaer."— Præsentationens transcript:

1 Benny Karpatschof ProPerson 1

2 2 2

3 Benny Karpatschof ProPerson og 3 En itemanalyse jeg foretog sammen med Svend, hvor vi undersøgte en af de 26 skalaer viste en klar opdeling af sættet på 10 items i to grupper: De 5 retvendte og De 5 spejlvendte

4 Benny Karpatschof ProPerson 4 Skala 1 - Åbenhed Spørgsmål 1 + Det er meget inspirerende, når der sker nye ting Spørgsmål 2 + Jeg kan godt lide at afprøve begreber og tanker, som er nye for m Spørgsmål 3 + Det er sjovt, når jeg prøver at se tingene fra en anden synsvinkel, end jeg plejer Spørgsmål 4 + Leg og eksperimenter er centrale livskvalitetet Spørgsmål 5 + Jeg er altid interesseret i nye ideer og tanker __________________________________________________________________________ Spørgsmål 6 -Jeg vil hellere arbejde med konkrete planer end med luftige visioner Spørgsmål 7 -Forestillinger og drømme om fremtiden er ofte en flugt fra nutiden Spørgsmål 8 -Jeg beskæftiger mig sjældent med nye teorier, som ligger uden for mit fagområde Spørgsmål 9 -Folk med mange nye ideer er sjældent seriøse Spørgsmål 10 - Man skal passe på ikke at lade sig rive med af nye visioner, bare fordi de er nye Retvendte spørgsmål Spejlvendte spørgsmål

5 2 sider af et items måde at påvirke respondenten:  Item’ets skala-indhold  Item’ets formuleringsmåde (den formale suggereringskraft) 2 sider af respondentens måde at reagere på item’et:  Personparameteren mht. skalaen  Respondentens responsbias (den formale suggestibilitet) Benny Karpatschof ProPerson 5

6 6 I et skalasæt med items, der alle er positivt (retvendt) formulerede vil Personscoren vil være et resultat af To forhold vedrespondenten,:  Skalaparameter  Responsbias Dette problem kan tackles på to forskellige måder:  Afbalanceret design mht. vending af items  Estimation af responsbias (Item Respons Teori)

7 Benny Karpatschof ProPerson 7 Skala 1 - Åbenhed Spørgsmål 1 + Det er meget inspirerende, når der sker nye ting Spørgsmål 2 + Jeg kan godt lide at afprøve begreber og tanker, som er nye for m Spørgsmål 3 + Det er sjovt, når jeg prøver at se tingene fra en anden synsvinkel, end jeg plejer Spørgsmål 4 + Leg og eksperimenter er centrale livskvaliteteter Spørgsmål 5 + Jeg er altid interesseret i nye ideer og tanker __________________________________________________________________________ Spørgsmål 6 -Jeg vil hellere arbejde med konkrete planer end med luftige visioner Spørgsmål 7 -Forestillinger og drømme om fremtiden er ofte en flugt fra nutiden Spørgsmål 8 -Jeg beskæftiger mig sjældent med nye teorier, som ligger uden for mit fagområde Spørgsmål 9 -Folk med mange nye ideer er sjældent seriøse Spørgsmål 10 - Man skal passe på ikke at lade sig rive med af nye visioner, bare fordi de er nye Retvendte spørgsmål Spejlvendte spørgsmål

8 Benny Karpatschof ProPerson 8

9 9

10 10

11 Benny Karpatschof ProPerson 11

12 Benny Karpatschof ProPerson 12 Gennemsnitsladninger for skala4 - helhedsorientering

13 Benny Karpatschof ProPerson13

14 Benny Karpatschof ProPerson14 Gennemsnitsladninger for skala5 – detalje-orientering

15 Benny Karpatschof ProPerson15

16 Benny Karpatschof ProPerson 16 Gennemsnitsladninger for skala4 og 5 – helheds- og detalje-orientering

17 Benny Karpatschof ProPerson17

18 Benny Karpatschof ProPerson 18

19 Benny Karpatschof ProPerson 19 Gennemsnitsladninger for de polære Skalaer 9 &10. Følelsesmæssig tænkning og Regelbundethed

20  Den adskiller de i alt 20 items i deres respektive to grupper  Den adskiller i hver skala de 5 retvendte fra de 5 spejlvendte  Den viser, at skala-ladningerne i den ene af de to indbyrdes polære skalaer er modsat rettet skalaladningerne i den anden skala Benny Karpatschof ProPerson20

21 Benny Karpatschof ProPerson 21

22 Benny Karpatschof ProPerson 22

23 Benny Karpatschof ProPerson 23 Ladningerne for Polkomponenten viser sig tilsvarende at modsvare itemmets egen bias-generator defineret som: middelværdien af testpersonens item-svar gange med personens responsbias i den pågældende skala. Denne størrelse udtrykker i hvor høj grad itemmet forstærker testpersonernes generelle tendens til responsbias.

24 24 Benny Karpatschof ProPerson Korrelationen i skala2, nyskabende, mellem biasgeneratoren for de 10 items og deres pol-ladninger

25 Vi skal først se på skalafaktoren, altså den faktor der refererer til skalaens indhold Benny Karpatschof ProPerson 25

26 Benny Karpatschof ProPerson 26

27 Benny Karpatschof ProPerson 27

28 Benny Karpatschof ProPerson28 Korrelationen mellem respondenternes polfaktor i skala2, nyskabende, og deres polscore

29 Benny Karpatschof ProPerson og Institut for psykologi29

30 Benny Karpatschof ProPerson 30

31 At responsbias har en vis affinitet til personlighedsmæssige karakteristika fremgår af denne korrelationsoversigt Benny Karpatschof ProPerson 31

32 Benny Karpatschof ProPerson 32 Itemanalyse med responsbias-elimination For hver ProPerson-testens 26 skalaer gælder: P{x ti =a}=exp{a(α t +β i +γ t δ i )/∑ u exp{(α t +β i +γ t δ i ), P{x ti =a}=exp{a(α ts +β is +γ ts δ is )}/∑ u exp{(α ts +β is +γ ts δ is )}, Her er: t=testperson, i=item, hvor i=1,2,3,4,5 er de retvendte items og i=6,7,8,9,10 de spejlvendte items a=1,2,3,4,5 er svarkategorien, der angiver enighed med itemmets påstand, idet a konverteres til (6-a) på spejlvendte items. α t er testpersonens skala-personparameter β i er itemmets skala-parameter, dvs. itemmets tilbøjelighed til at fremkalde substantiel, skalarettet enighed. γ t er testpersonens responsbias i skala s, tilbøjelighed enighed uanset vendning δ i er itemmets tilbøjelighed til at fremkalde responsbias, dvs. generel enighed med itemmets konkrete formulering, uanset vending. Bemærk, at pga. at det multiplikative interaktionsled i den logaritmiske form, er der ikke tale om en itemanalyse-model, men om en item-responsmodel. En forenklet model opererer med en generel responsbias for alle items. α ts =α t, s=1,2,…,26. Denne forenkling er for Properson ganske dækkende, jf. s. 30

33 Benny Karpatschof ProPerson 33 Den empiriske gennemgang har vist ret entydigt, hvordan konstruktionsprincippperne i ProPerson-testen kommer til syne i faktoranalysen. Der er en itemanalytisk hovedstruktur, og med enkelte undtagelser, hvor en skala er defekt, er der ogs å en sekund æ r responsbiasstruktur, hvor forskellen mellem de ret- og spejlvendte items tydeligt kommer til udtryk (dette selv om de spejlvendte responser selvf ø lgeligt er rettet efter den skalamæssige og ikke de umiddelbare (formm æ ssige) enighed). Det er dette som er udtrykt i ovenst å ende item-responsmodel, der alts å ud over itemanalysens additive hovedstruktur (i den eksponentielle repr æ sentation) har en multiplikativ sekund æ rstruktur, som angiver interaktionen mellem itemmets og personens responsbias- parameter. Vi har set, hvordan person- og item-parameter i hver af de 26 skalaer kan estimeres som hhv. personscore og item-skala-korrelation (Cronbach’s alfa), mens responsbiasparametrene for personens vedkommende estimeres som forskellen mellem delscorene i de ret- og de spejlvendte items. Den n ø je korrespondance mellem disse scoringsbaserede estimater p å den ene side og faktoranalysens person-komponenter og itemladninger p å den anden side er dokumenteret. Der er klar evidens for, at itemrespons ikke s å meget er en skalaspecifik, men en overgribende persondisposition, s å dan som tabellen p å s. 30 viser. Denne overgribende itemresponsbias ser ud til at v æ re en meningsfuld personlighedspsykologisk st ø rrelse, idet den er positivt korreleret med detaljeorientering, og negativ med globalitet, f ø lelsesm æ ssig t æ nkning, evne til delegering og uddannelse. Opsummering


Download ppt "Benny Karpatschof ProPerson 1. 2 2 Benny Karpatschof ProPerson og 3 En itemanalyse jeg foretog sammen med Svend, hvor vi undersøgte en af de 26 skalaer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google