Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VEJLEDNING OMKRING LÆREMIDLER –

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VEJLEDNING OMKRING LÆREMIDLER –"— Præsentationens transcript:

1 VEJLEDNING OMKRING LÆREMIDLER –
KOLLEGAVEJLEDNING VEJLEDNING OMKRING LÆREMIDLER – HVORDAN KAN DET GRIBES AN?

2 LÆREMIDDELVURDERING HVORDAN VURDERER VI ET LÆREMIDDEL?
DER FINDES MANGE KRITERIER, MEN DE FLESTE ER USAGTE – MÅSKE ER DET ”SYNSNINGER”

3 LÆREMIDDELDIDAKTIK Hvad er et godt læremiddel?
Hvilke kriterier anvender du? Findes der andre måder at vurdere på? Hvor –og hvordan vejleder vi kollegaen?

4 MATERIALEVALG Når du sidder med et materiale og skal vurdere det, hvilke kriterier anvender du?

5 Hvordan vælger lærere undervisningsmidler? Folkeskolen maj 1997

6 ”Man kan ikke vedtage et sæt regler for, hvordan et undervisningsmateriale skal være. (…)
Men det må kunne lade sig gøre i grove træk at opstille en række punkter, der kan bruges som stikord, når fagudvalget skal vælge materialer, så man ikke bare vælger ud fra, hvad medlemmerne lige har i hovedet. Det mest presserende er nok at prøve at komme med nogle bud på, hvad man skal gå efter, når der skal vælges….” Fagbladet Folkeskolen 23.maj 1997

7 LÆREMIDDELANALYSE Bladretesten: læreren pluklæser
kigger i indholdsfortegnelsen kigger på opgaverne Erfaringen og fornemmelsen afgør om materialet skal anvendes.

8  Er det faglige indhold i orden?
Hvordan finder I svar på spørgs- mål af denne art, når I skal købe læremidler:  Er det faglige indhold i orden?  Er sproget forståeligt?  Sker der en kobling fra hverdagssprog til fagsprog?  Hvordan virker illustrationer og billedtekster?  Er opgaverne relevante?  Både for svage og stærke elever?  Lægges der op til en faglig progression?  Hvordan passer indholdet til Fælles Mål?  Lærervejledingen lover gode evalueringsmuligheder, hvad betyder det i praksis?

9 Værktøjet skal: give hurtigt overblik og faglig dybde, lægge op til den professionelle, kollegiale samtale, sammenligne læremidler, hjælpe til at foretage begrundede valg, skal ikke fortælle, hvordan der skal undervises, men pege på potentialer og didaktiske muligheder.

10 Hvad er et læremiddel? Læremidler er midler, der bringes ind i undervisnings- og læringssammenhænge med elevernes læring som mål.

11

12 Er en fuglerede et læremiddel?

13 Tekster/anskuelses-materialer Redskaber Type Didaktiske læremidler
Hvad er læremidler? Undervisningsmidler Tekster/anskuelses-materialer Redskaber Type Didaktiske læremidler Semantiske læremidler Funktionelle læremidler Eksempler Lærebogssystem Film og litteratur Tavle og computer Inspireret af Jens Jørgen Hansen

14

15

16

17

18 Læremiddeltjek - parametre
 1. Tilgængelighed Indhold Udtryk Aktivitet 2. Differentiering 3. Progression 4. Lærerstøtte Planlægning Gennemførelse Evaluering 5. Sammenhæng I realisering af mål I formidling af indhold I aktivering af elever 6. Legitimitet Folkeskoleloven Fælles Mål Faglig viden Lærer- perspektiv Elev- perspektiv Samfunds-perspektiv

19 ANALYSESPØRGSMÅL: I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets tilgængelighed? I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets progression? I hvilken udstrækning og på hvilken måde understøtter udtryk, indhold og aktiviteter læremidlets differentiering? I hvilken udstrækning og på hvilken måde faciliterer læremidlet lærerens planlægning, gennemførelse og evaluering af henholdsvis undervisningen og elevernes læring? I hvilken udstrækning og på hvilken måde legitimeres læremidlet i forhold til Folkeskolelovens formål, den aktuelle læreplan og aktuel faglig viden?

20 Læremiddeltjek

21

22 KOMPLEKSITETSPROBLEMET
Nye læremidler er ofte komplekse De anviser ofte nye typer af indhold Nye undervisningsmetoder Nye arbejdsformer Nye faglige vinkler på trinmål Nye læringsformer for eleverne Nye kompenserende muligheder Nye interaktionsformer i skolen

23 FORMIDLINGSPROBLEMET
Differentiering af undervisningen Differentiering af læringstilbud Differentiering af undervisningsmønstre: Formidlingsorienteret undervisning Eksperimenterende undervisning, der kan støtte værkstedsorienteret og projektorienteret undervisningsformer Læreren vælger læringsmidler, der støtter disse mønstre og som udgør didaktiske byggesten, der kan strukturere, stabilisere og stiladsere undervisningen

24 LEGITIMATIONSPROBLEMET
Et læremiddel er ikke en neutral genstand. De repræsenterer bestemte virkelighedsbilleder, vidensformer, fagsyn og læringssyn. Derfor må læreren kunne synliggøre sit valg af undervisningsmål, læringsmål, indhold og metode både over for forældre, ledelse,kolleger og elever. Den ensidige brug af lærebogen og dens didaktiske forslag synes forbi.

25 PROFESSIONSPROBLEMET
Lærerens praksis bør være vidensbaseret, bl.a. fordi det er med til at udvikle lærerprofessionen og sikre dens status og autonomi i samfundet. Lærerne bør fundere deres undervisning på systematisk indsamlet viden gennem et reflekteret læremiddelvalg , og være sig bevidst om de kriterier, der ligger bag et sådant valg

26 Analyse og vurdering af læremidler:
Videnskriterier: Hvad er læremidlets fagsyn? Hvis dansk medtag da også litteratursynet. - Både eksplicit og implicit. Er der overensstemmelse? Find eksempler i stof, arbejdsformer og arbejdstyper Hvilke typer viden præger materialet: kvalifikationer, kompetencer, kreativitet? Hvordan er læremiddelteksternes tilgængelighed i forhold til læseværdighed, læsbarhed og læselighed? Hvilket kultursyn og kulturarv formidles: statisk/dynamisk, nationalt/globalt, mangfoldigt/ensidigt?

27 Undervisningsmæssige kriterier
Hvordan understøtter/styrer lærebogen lærerens planlægning og evt. gennemførsel af undervisningen? Kræver læremidlet bestemte redskaber og it-ressourcer? Hvilke? Hvilken lærerrolle opererer læremidlet med? Fx formidler, facilitator, vejleder eller evaluator.

28 Læringskriterier Hvad er læremidlets syn på læring? Hvordan er læremidlet designet og opbygget? Fx i f.h.t. systematisk vidensopbygning, opgavetyper og læringsfællesskaber Er opgaverne åbne/lukkede? Hvordan motiverer læremidlet eleven i indhold, æstetik og fremstillingsformer? Hvilken elevrolle er indlejret? Hvordan evalueres der? Undervisningsdifferentiering fx i f.h.t. dansk som andetsprog, læsevanskeligheder, højtbegavede elever

29 Vurdering: Indre overensstemmelse mellem lærermidlets forskellige dele Del og helhed. Indhold og udtryk Hensigtsmæssigt i forhold til elevens forudsætninger Hensigtsmæssigt i forhold til mål, indhold og rammer

30 LITTERATUR Biblioteksstyrelsen: Bogen i et nyt medielandskab
Hansen, Jens J Læremiddellandskabet Carlsen, Dorthe At vurdere læremidler i dansk Unge Pædagoger nr Hermansen, Mads m.fl. Lærngsledelse Falkenberg C m.fl. Storylinebogen Illeris, K Læringsteorier Læremiddel. Dk Tidsskriftet Viden om læsning Abildgaard, S m.fl. Plot 3 - grundbog samt lærevejledning


Download ppt "VEJLEDNING OMKRING LÆREMIDLER –"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google