Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Personalegoder Advokat Bo Lauritzen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Personalegoder Advokat Bo Lauritzen"— Præsentationens transcript:

1 Personalegoder Advokat Bo Lauritzen
Topmøde for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter i Dansk El-forbund 2008 Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

2 Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder
Emner Generelt om personalegoder Bruttolønsordninger (fleksible lønpakker) Medarbejderobligationer Aktieoptioner Medarbejderaktier Anvendelse af varebiler på gule plader Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

3 To typer af personalegoder
nogle goder træder i stedet for løn fri bil, fri telefon, ADSL, PC, fri avis, medarbejderobli-gationer, aktieoptioner, medarbejderaktier, benyttelse af sommerhus, betalt kørekort, sundhedsforsikringer, fri tv-licens mv. andre goder er velfærdsydelser firmasport/motionsfaciliteter, kantineordninger med arbejdsgivertilskud, parkering ved arbejdspladsen, kursusudgifter, sundhedstjek mv. Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

4 Udgangspunktet for beskatning af personalegoder
Alt vederlag i ansættelsesforhold i form af formue-goder, sparet privatforbrug eller vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder er skattepligtig Værdien skal sættes til godets markedsværdi (lignings-lovens § 16) Gælder, hvis der ikke er særlige regler i ligningsloven eller retspraksis Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

5 Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder
Modifikation Visse goder følger en særlig værdiansættelse - fri bil (25% af bilens værdi) - benyttelse af sommerhus (0,5% af ejendoms- værdien i højsæson, ellers 0,25% pr. uge) - fri telefon/mobiltelefon (kr om året) Der gælder en bagatelgrænse på kr (2008) for goder, som har tilknytning til arbejdet Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

6 Hvilke goder er omfattet af bagatelgrænsen?
Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes i en spidsbelastningssituation Gratis mad og drikke ved overarbejde Fri avis til brug for arbejdet Betalt kørekort (delvist), når dette skal bruges som led i arbejdet Månedskort til offentlig befordring, som også benyttes privat (arbejdsgiverens betaling af månedskort til befordringen mellem hjem og arbejde er skattefri) Kreditkortordninger Beklædning ønsket af arbejdsgiver Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

7 Hvilke goder falder uden for bagatelgrænsen
Medlemskab af fitness-kæde Varer/effekter til privat brug Frie ferierejser Frie restaurationsbesøg Andre goder, som ikke har tilknytning til arbejdet Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

8 Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder
Fleksible lønpakker Virksomheder tilbyder helt eller delvise skattefri personalegoder i eller som en del af lønnen Medarbejderen kan selv vælge personalegoder og kan derved få mere ud af lønnen, end hvis goderne skulle være betalt efter almindeligt AM-og A-skattetræk Størst besparelse, hvis godet er omfattet af bagatel-grænsen Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

9 Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder
Bruttolønsordninger Skattemyndighederne accepterer, at medarbejderen får et personalegode mod en nedgang i bruttolønnen Skattemyndighederne har accepteret, at bruttoløns-nedgangen fremgår af en separat linje på lønsedlen, så man kan se, hvilken løn man skulle have haft Beregning af afledte krav (pensionsbidrag, feriepenge mv.) kan ske ud fra den løn, man skulle have haft, hvis man ikke havde haft personalegodet Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

10 SKAT’s betingelser for bruttolønsordninger
Der skal være tale om en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn Overenskomsten skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale Reduktionen skal løbe hele overenskomstperioden Arbejdsgiveren skal bære risikoen (ikke regulering i takt med forbrug) Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

11 Obligations- og aktieaflønning
Nogle personalegoder er komplicerede (medarbejderobligationer, aktieoptioner og medarbejderaktieordninger) Hvad dækker disse ordninger over? Hvad skal man som tillidsrepræsentant være opmærksom på, når ordningerne udformes? Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

12 Medarbejderobligationer
Skattemæssigt begunstiget lån fra medarbejderen til arbejdsgiveren - obligationen er et gældsbrev Er ikke lovreguleret – indholdet kan aftales frit Ordningen er skattebegunstiget, hvis den opfylder visse krav i ligningslovens § 7A Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

13 Betingelser for skattebegunstigelse
Medarbejderen kan måned for måned låne op til 10 % af sin løn til arbejdsgiveren Opsparingsperioden skal minimum være 1 år Bruttolønnen reduceres med indbetalingen Ved udløbet af det femte kalenderår efter opsparingen, kan medarbejderen få sine penge tilbage I femårsperioden er det indbetalte beløb bundet og kan ikke hæves Parterne kan frit aftale forrentningen Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

14 Den skattemæssige fordel
Indbetalingerne er skattefri (der betales ikke skat af lønnedgangen) Ved udbetaling skal arbejdsgiveren betale en afgift på 45% af den del af gældsbrevets værdi, der overstiger kr Afgiften fradrages i det opsparede beløb, der udbetales uden yderligere beskatning til medarbejderen Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

15 Betydningen for andre krav
Pensionsbidrag og feriepenge beregnes af den redu-cerede løn Lavere bidrag til pensionsordning medfører lavere inva-lidepensionsydelser Formentlig lavere erhvervsevnetabserstatning ved arbejdsskade Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

16 Betydning for andre krav
Medarbejderen får kun procentuelle lønreguleringer af den oprindelige løn, hvis dette er aftalt Medarbejderen får kun sin oprindelige løn tilbage, når ordningen ophører, hvis dette er aftalt Godtgørelseskrav beregnes af den reducerede løn Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

17 Hvad sker der, hvis medarbejderen fratræder?
Hvis medarbejderen fratræder i opsparingsperioden, vil lønnedgangen normalt blive udbetalt med fradrag af A-skat og AM-bidrag Hvis medarbejderen fratræder efter opsparingsperi-oden, vil den 5-årige bindingsperiode fortsat gælde Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

18 Hvad sker der, hvis arbejdsgiveren går konkurs?
Det opsparede beløb vil normalt være tabt, medmindre det er særligt sikret f.eks. ved bankgaranti LG yder ikke dækning, da kravet på opsparingen ikke er et lønkrav Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

19 Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder
Kan det anbefales? En vis skattebesparelse (marginalt A-skatte og AM-træk på 68% eller 53% reduceres til 45% i afgift) Ordningen bør sikre, at den oprindelige bruttoløn danner grundlag for medarbejderens øvrige krav Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

20 Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder
Tjekliste Bankgaranti for opsparingen Rimelig forrentning af indeståendet Aftale om tilbagevenden til oprindelig løn, når op-sparingsperioden er slut Aftale om, at øvrige krav beregnes på grundlag af den oprindelige løn, eksempelvis feriegodtgørelse og pensionsbidrag Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

21 Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder
Aktieoptioner Aktieoptioner giver medarbejderen mulighed for på et fremtidigt tidspunkt at købe aktier til en bestemt kurs Hvis kursen på det tidspunkt, hvor medarbejderen har ret til at udnytte retten til at købe aktierne, er højere end optionskursen, kan medarbejderen tjene kursfor-skellen Medarbejderen har ret – men ikke pligt – til at udnytte optionen Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

22 Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder
Lovgivning Aktieoptioner tildelt efter 1. juli 2004 er reguleret af Lov om aktieoptioner Der gælder særlige, lempelige skatteregler blandt andet i ligningslovens § 7 H Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

23 Beskatning af aktieoptioner
Den lempelige beskatning forudsætter blandt andet at arbejdsgiveren indgår aftale med den enkelte ansatte at optionerne tildeles til en kurs der er maksimalt 15 % lavere end markedskursen på tildelingstidspunktet for de aktier, optionen vedrører (men intet loft i øvrigt) at optionerne ikke kan sælges Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

24 Den skattemæssige behandling
Beskatningen sker først, når de aktier, der er købt via optionerne, sælges Beskatningen sker efter aktieavancebeskatningsloven Kursavancer under kr beskattes med 28%. Kursavancer herudover beskattes med 43% Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

25 Giver aktieoptionsaflønning ret til pensionsbidrag og feriepenge?
Der er ikke i aktieoptionsloven taget stilling til, om der skal beregnes pensionsbidrag på baggrund af værdien af aktieoptioner. Aktieoptionslovens § 6 fastslår, at der ikke skal beregnes feriegodtgørelse efter ferieloven af aktieaflønning Kan reguleres ved aftale Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

26 Hvad sker der, hvis medarbejderen siger op?
Aktier fra allerede udnyttede optioner beholdes Medarbejderens ret til yderligere udnyttelse af opti-oner bortfalder ved fratrædelsen Parterne kan aftale en gunstigere retsstilling Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

27 Hvad sker der, hvis arbejds- giveren siger medarbejderen op?
Medarbejderen beholder alle rettigheder til at udnytte allerede tildelte optioner Det er en betingelse, at opsigelsen ikke er begrundet i medarbejderens forhold Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

28 Kan aktieoptioner anbefales?
Optionerne bør ligge ud over normal aflønning Optionstildelingerne må ikke være forbundet med pligt til at indgå aktionæroverenskomst (relevant for ikke-børsnoterede selskaber) Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

29 Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder
Medarbejderaktier Aktierne tildeles enten gratis eller til favørkurs (dvs. under markedskurs) Skal tilbydes alle medarbejdere på arbejdspladsen (dog mulighed for anciennitetskrav eller andre objektive kriterier) Aktierne skal båndlægges i pengeinstitut i 5 år for favørkursaktiver og 7 år for gratisaktier Favørelementet må højst udgør 10 % af årsløn Gratisaktier må højst udloddes for en kursværdi på kr Aktierne beholdes, hvis ansættelsesforholdet ophører Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

30 Beskatning af medarbejderaktier
Medarbejderen beskattes først, når aktierne sælges Avancen beskattes som aktieindkomst med 28% eller 43% (grænse på kr ) Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

31 Kan etableres som bruttolønsordning
Kan etableres således, at medarbejderens løn redu-ceres med værdien af aktierne Med bruttolønstræk er ordningen udgiftsneutral for arbejdsgiveren, mens medarbejderen opnår en vis skattefordel, hvis aktierne har bevaret værdien ved udløbet af bindingsperioden Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

32 Kan medarbejderaktier anbefales?
Den fremtidig værdi af aktierne er usikker, hvilket bør indgå i overvejelserne, førend der anvendes bruttoløn til køb af aktier til favørkurs Bruttolønsordninger bør indeholde aftale om, at andre krav beregnes af den oprindelige løn Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

33 Varebiler på gule plader
Samspil mellem skatte- og afgiftsregler Lovforslag på vej vedrørende blandt andet ændring af ligningsloven og registreringsafgiftsloven Formentlig nye regler pr. 1. januar 2009 Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

34 Typer af varebiler på gule plader
Varebiler, der ikke er egnede til privat befordring (kranbiler, værkstedsbiler med faste hylder) Varebiler op til tre tons erhvervsmæssige delt mellem erhverv og privat Varebiler over tre tons (særlige momsregler) Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

35 Helt erhvervsmæssige gulpladebiler
Hvis varebilen kun benyttes til erhverv, kan arbejds-giveren trække hele momsen fra, når bilen købes Da bilen forudsættes anvendt erhvervsmæssigt, skal der ikke betales skat, når medarbejderen bruger bilen Kørsel mellem arbejdsgivers forretningssted og hjem anses for at være privat. Varebilen kan derfor kun anvendes til at køre hjem i, - hvis medarbejderen har skiftende arbejdssteder eller - hvis medarbejderen er omfattet af en vagtordning Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

36 Skiftende arbejdssteder
Kørsel til arbejdsgivers forretningssted må kun ske for at hente værktøj, materiale m.v. og fra skiftende arbejdssteder Bilen skal være forsynet med relevant værktøj Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

37 Skiftende arbejdssteder
Bilen må bruges til at køre for den momsregistrerede virksomhed til forskellige arbejdssteder uden for virksomhedens forretningssted Indtil 60-dages kørsel til samme arbejdssted inden for 2 år er erhvervsmæssig, herefter er den privat Kørsel efter mad i lønnet pause er ikke privat Kørsel for at hente kollega er ikke privat Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

38 Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder
Vagtordning Der kan køres mellem hjem og arbejdssted Kørslen skal være nødvendig for virksomheden Bilen skal være udstyret med værktøj Der skal være vagtplan og rapportpligt ved udkald Medarbejderen skal være på arbejde i hele vagtperioden Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

39 Forventede lempelser fra 1. januar 2009
Flere skiftende arbejdssteder - Indtil 60 dage inden for 12 måneder blive anset for erhvervsmæssig Mulighed for at købe privat anvendelse af en varebil på gule plader i op til 10 dage pr. år Dagsafgiften er sat til 225 kr. Medarbejderen sættes i skat af afgiften, hvis den betales af arbejdsgiveren Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

40 Varebiler på gule plader, der også benyttes privat
Arbejdsgiveren kan ikke trække momsen fra ved køb af bilen (3-4 tons, kan en del trækkes fra) Der skal betales privatbenyttelsesafgift (mellem kr og kr pr. år) Medarbejderen skal betale skat af fri bil på samme måde som for hvidpladebiler Arbejdsgiveren skal tilbageholde AM-bidrag og A-skat hos medarbejderen. Bilen skal forsynes med et privatbrugsklistermærke Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

41 Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder
Hvad sker der, hvis en erhvervsmæssig varebil på gule plader benyttes privat? Privat benyttelse kan blandt andet bestå i kørsel - til eller fra børneinstitutioner, - med campingvogn, - med møbler, haveaffald m.v. - til private aktiviteter, f.eks. markeder og sportsaktiviteter mv. - kørsel over grænsen med forsyninger Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder

42 Konsekvenserne ved privat benyttelse
Arbejdsgiver mister momsfradraget Arbejdsgiver opkræves privatbenyttelsesafgift Medarbejderen opkræves skat af fri bil for de år, den har været til rådighed Både arbejdsgiver for medarbejder får bøde Advokat Bo Lauritzen - Personalegoder


Download ppt "Personalegoder Advokat Bo Lauritzen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google