Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skriftlige prøver på 10. Klasse Centret maj 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skriftlige prøver på 10. Klasse Centret maj 2014"— Præsentationens transcript:

1 Skriftlige prøver på 10. Klasse Centret maj 2014

2 Generelle forhold: § 10. Skolens leder skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eleven kommunikerer utilsigtet. Derfor ingen mobiltelefoner – lad den blive hjemme! Hvis du har den med, skal den afleveres i én af papkasserne inden prøvens start. Sæt evt. mærkat på og skriv dit navn på din mobil. For ikke at genere nogen, er det heller ikke tilladt at høre musik under prøverne. Det er kun elever, som går op under særlige forhold, der må benytte hovedtelefoner!

3 § 12. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, og når eleven er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Én af de tilsynsførende læser prøveoplæggets forside op, inden prøven startes

4 § 13. En elev, der kommer for sent til en skriftlig prøve, betragtes som udeblevet, og vedkommende har ikke krav på at deltage i prøven. Skolens leder kan dog tillade eleven at deltage, hvis det anses for udelukket, at den pågældende kan have modtaget oplysninger om opgaven, og hvis skolens leder finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Prøvetiden forlænges ikke. Skolens leder kan dog bestemme, at prøvetiden forlænges, hvis forsinkelsen skyldes forhold, som eleven ikke har indflydelse på.

5 Lad være med at snyde – du snyder kun dig selv!
§ 18. En elev, som ved en prøve gribes i utvivlsomt at skaffe sig eller give en anden elev uretmæssig hjælp eller i et utvivlsomt forsøg herpå, eller som ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af skolens leder/stedfortræder fra den pågældende prøve. Lad være med at snyde – du snyder kun dig selv!

6 Stk. 2. En elev, der under prøveforløbet overtræder ordens- og prøvereglerne, jf. § 4, stk. 3, kan af skolens leder bortvises fra prøven. Lad være med at tro, at du på nogen måde kan kommunikere med andre – du kommer selv i fedtefadet, hvis du svarer en kammerat! Hvis du forstyrrer og du gentagne gange bliver bedt om at være stille, kan du blive bortvist fra prøven!

7 Stk. 3. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en elev uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til skolens leder. Bliver formodningen bekræftet, bortvises eleven fra den pågældende prøve. Stk. 4. Bortvisning fra en prøve efter stk. 1-3 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eleven kan herefter aflægge prøve på ny. Er eleven bortvist fra en obligatorisk prøve, skal eleven aflægge en ny prøve i det pågældende fag.

8 Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret
Eleven må normalt ikke forlade lokalet, før besvarelsen er afleveret. Er det imidlertid nødvendigt for en elev at forlade lokalet under prøven, skal det ske under ledsagelse af en af de tilsynsførende. I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen elev forlade sin plads. Ved udløbet af den tid, der er afsat til prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at prøven er afsluttet. Eleverne skal blive siddende og må ikke kommunikere med hinanden, før alle besvarelser er afleveret. Ved prøver med en varighed på tre eller fire timer skal en af de tilsynsførende henholdsvis en time, 30 minutter og 10 minutter før, prøven slutter, meddele eleverne, hvor lang tid der er tilbage af prøvetiden.

9 Når en elev ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Eleven afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. Eleven nummererer disse ark, og det samlede antal ark angives på hvert ark. Når eleven ønsker at udskrive, markeres med en hånd i vejret, og en tilsynsførende vil komme og følge eleven til printeren. For de elever, som skriver på iPad – husk at gemme som en pdf-fil, inden filen sendes til ShowBie!!! Ellers kan filen ikke udskrives ved printeren. Eleven underskriver sin besvarelse. Den tilsynsførende skal sikre sig, at alle rubrikker på arkene med besvarelser er korrekt udfyldt. Den tilsynsførende attesterer ved sin signatur, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse, at antallet af ark svarer til det, der er anført i felterne, samt at det er kontrolleret, at arkene er fortløbende nummererede. Alle ark, som udskrives, skal udskrives i to eksemplarer og attesteres af tilsynsførende og eleven selv. Ikke-afleverede besvarelsesark forbliver i lokalet, indtil prøven er afsluttet.

10 Elever, som afleverer deres opgavebesvarelse ved prøvetidens udløb, kan tage opgaven med ud af prøvelokalet. Elever, som har afleveret tidligere, kan umiddelbart efter prøvens afslutning afhente et eksemplar af opgaven. Eleverne må ikke tage kopier af deres besvarelse med ud af prøvelokalet. Eventuelle elevbesvarelser på harddiske, USB-nøgler mv. må ikke være tilgængelige for eleven, mens bedømmelsen pågår. Opbevaring af elevbesvarelser Elevbesvarelserne skal opbevares af skolen i mindst et år efter, at bedømmelsen er afsluttet. En kopi kan dog på elevens anmodning udleveres, når bedømmelsen er afsluttet.

11 Matematik FS10 Eleverne må medbringe og anvende alle hjælpemidler, som de har anvendt i den daglige undervisning samt den af ministeriet udgivne formelsamling. Det betyder, at eleverne må medbringe alt, hvad de har anvendt i det daglige. Det kan være lommeregner, skrive- og tegneredskaber, egne udførte noter og opgaver (rettede som urettede), elevens lærebog, matematiske opslagsværker, grafregner, lærerens selvproducerede kompendier mv. og elevernes egne optegnelser og noter fra ex. ShowBie. Der er kun en begrænsning, som fremgår af prøvebekendtgørelsen § 10:. “Skolens leder skal sikre, at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eleven kommunikerer utilsigtet.” Derfor vil for eksempel mobiltelefoner ikke være tilladte, heller ikke i de tilfælde, hvor eleven har brugt den i stedet for en lommeregner i den daglige undervisning.

12 Til besvarelse af FS10-prøven i matematik gives der fire timer (1 times ekstra tid for nogle elever). FS10-prøven bedømmes af elevens lærer og en statsligt beskikket censor.

13 Dansk skriftlig fremstilling FS10 • Prøven varer 4 timer
Dansk skriftlig fremstilling FS10 • Prøven varer 4 timer. • Eleverne skal selv administrere tiden, men der gives vejledende anbefalinger af tidsforbrug til de enkelte opgavedele. • Der udleveres to opgavehæfter til eleverne. – Hæfte 1 indeholder læse- og sprogbrugsopgaver (del a), dette hæfte skal ved prøvens afslutning afleveres med de besvarede opgaver. Husk at markere, om du bruger startkomma eller ikke bruger startkomma! – Hæfte 2 indeholder opgave i modtagerrettet kommunikation (del b) og tre opgaver i skriftlig fremstilling (del c). Besvarelserne heraf afleveres på selvstændige ark. • Eleverne må anvende computer under hele prøven. Der må ikke være adgang til internettet.

14 Der må ikke være adgang til internettet, og eleverne må ikke hente tekster eller billeder fra andre programmer, mapper eller filer på computeren. De computere, som benyttes, skal under prøvens forløb være uden adgang til kommunikation med andre. Det er dog muligt at benytte elektroniske ordbøger (fx onlineordbøger), hvis skolen kan sikre, at der er en isoleret adgang til disse materialer. Det er ved brug af såvel elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger, en forudsætning, at eleverne ved nedbrud af deres computer har adgang til en trykt ordbog. Tag derfor selv ordbøger med! dansk-dansk ordbog og retskrivningsordbog

15 Anbefalet tidsforbrug og pointfordeling • Opgave i læsning og sprogbrug (anbefalet tidsforbrug 60 min.). Tæller 1/3 af karakteren. • at de enkelte bogstaver og ord skal være udformet entydigt • at der ved sammensatte ord skal være en tydelig sammenskrivning • at der skal være en tydelig adskillelse af enkeltord • at eventuelle rettelser skal være entydige • at der skal være tydelig forskel på stort og lille begyndelsesbogstav.

16 Opgave i modtagerrettet kommunikation (anbefalet tidsforbrug 60 min
Opgave i modtagerrettet kommunikation (anbefalet tidsforbrug 60 min..) Tæller 1/3 af karakteren. • Opgavekrav – har eleven opfyldt de krav, der er formuleret i opgaven i forhold til indhold, form og længde • Genrebevidsthed – har eleven formuleret sin besvarelse i overensstemmelse med de rammer, der kendetegner den pågældende genre. • Modtagerbevidsthed – er det tydeligt, hvilken modtager der rettes henvendelse til – og er sproget hensigtsmæssigt i forhold hertil. • Sproglig korrekthed – korrekt stavning, tegnsætning, syntaks, afsnitsinddeling etc. • Disponering af stoffet – er der en tydelig linje i forhold til opgave- og genrekrav. Er vægtningen af oplysninger hensigtsmæssig i forhold til indhold og modtager. • Layout – i overensstemmelse med genrekrav – er besvarelsen udformet i overensstemmelse med kommunikationssituationen –

17 • Opgave i skriftlig fremstilling (anbefalet tidsforbrug 120 minutter)
• Opgave i skriftlig fremstilling (anbefalet tidsforbrug 120 minutter). Tæller 1/3 af karakteren. • Opgavekrav – om besvarelsen er central i forhold til de krav, der stilles i opgaven. Det gælder både genrekrav og eventuelle delelementer i formuleringen af opgaven • Genrebevidsthed – har eleven formuleret sin besvarelse i overensstemmelse med de rammer, der kendetegner den genre, som opgaven fordrer • Sproglig sikkerhed og variation – er der sikkerhed i sætningskonstruktion, variation i ordvalg, passer sproget til genre og indhold, er der en særlig sproglig stil etc. • Sproglig korrekthed – fortrinsvis stavning og tegnsætning, men også syntaks og afsnitsinddeling betyder noget her • Disponering – er disponeringen veltilrettelagt ud fra genren og opgavens krav, er der en rød tråd, og er der en hensigtsmæssig vægtning af indholdet i forhold til besvarelsens form og længde • Layout – er der sikkerhed i forhold til kriterierne for orden – brødtekst, overskrift, skrifttype, tegn, orddeling, afsnitsinddeling. Er genrens karakteristika i forhold til layout tydelige.

18 Engelsk FS10 Den skriftlige prøve indeholder opgaver inden for • Sprog og sprogbrug • Skriftlig fremstilling Til besvarelse af opgaven i skriftlig engelsk er der afsat 3 timer. Eleven disponerer selv tidsforbruget på de to opgaver. Der er ikke tematisk sammenhæng mellem de to dele. Alle opgaveinstruktioner gives på engelsk. Der må ikke være adgang til internettet, og eleverne må ikke hente tekster eller billeder fra andre mapper og filer på computeren. Det er dog muligt at bruge elektroniske ordbøger(onlineordbøger), hvis skolen kan sikre, at der er isoleret adgang til disse materialer. Det er ved brug af elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger, en forudsætning, at eleverne ved nedbrud af deres computer har adgang til en trykt ordbog. n

19 Under hele den skriftlige prøve må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter samt stave- og grammatikkontrol. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger. Eleverne må anvende alle slags ordbøger, inklusive elektroniske, fx dansk/engelsk, engelsk/dansk, engelsk/engelsk. Tosprogede elever må anvende ordbøger på deres modersmål. Ordbøgerne bør være af nyere dato og af et vist omfang, så eleverne ikke kommer i den situation, at der er centrale ord eller udtryk, som ikke kan slås op.

20 Den grammatiske oversigt må gerne være lærer-/elevproduceret
Den grammatiske oversigt må gerne være lærer-/elevproduceret. Der må ikke forekomme længere sammenhængende tekststykker på engelsk, og den må ikke have form af en øvebog, fx med “stiløvelser”, som eleverne har udfyldt. Der må advares mod grammatiske oversigter, hvor omfanget er uoverskueligt i prøvesituationen. Kun grammatiske oversigter, som eleverne er vant til at arbejde med og derfor let kan finde rundt i, kan forventes at blive udnyttet hensigtsmæssigt ved prøven.

21 Tysk FS10 Skriftlig prøve Prøven består af en centralt stillet opgave til testning af den produktive skriftlige kompetence a) opgave i sprog og sprogbrug (anbefalet ½ time) b) skriftlig fremstilling (anbefalet 2½ time) i alt 3 timer. Til besvarelsen af opgaven i skriftlig tysk er der afsat 3 timer. Eleverne kan selv disponere over tiden, men det anbefales, at der bruges ½ time på prøven i sprog og sprogbrug. Der kan være sammenhæng mellem de to dele. Alle instruktioner gives på tysk.

22 Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Eleven må ved prøven anvende alle slags ordbøger inklusive. elektroniske, for eksempel dansk/tysk-, tysk/dansk- og tysk/tysk-ordbøger. Det er muligt at benytte elektroniske ordbøger, (for eksempel onlineordbøger), hvis skolen kan sikre, at der en isoleret adgang til disse materialer. Det er i den sammenhæng en forudsætning, at eleverne ved nedbrud af deres computer har adgang til en trykt ordbog. Ordbøgerne bør være af nyere dato og af en vis størrelse, så eleven er dækket ind opslagsmæssigt. Ved grammatiske oversigter forstås en grammatik, som indeholder oversigter, eksempler og forklaringer af grammatiske områder. Grammatikken må ikke have form af en daglig øvebog, hvori der forekommer længere tekststykker eller udfyldningsopgaver.

23 Det må særligt understreges, at der ikke må kommunikeres med andre – hverken direkte eller elektronisk, og eleverne må være tydeligt orienterede om, at snyd og brug af ikke tilladte hjælpemidler medfører bortvisning af eleven og afvisning af besvarelsen, jf. prøvebekendtgørelsens § 18.

24 Til slut… Rigtig god prøve til jer alle…


Download ppt "Skriftlige prøver på 10. Klasse Centret maj 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google